2. nedeľa po Pasche – o Tomášovi

19 júl

Tomášova nedela čiže Nedeľa svätého apoštola Tomáša alebo Nedeľa Antipaschy je v gréckokatolíckom a pravoslávnom liturgickom kalendári prvá nedeľa po Pasche (Veľkej noci). Názov dostala podľa toho, že sa pripomína udalosť zjavenia Ježiša apoštolovi Tomášovi na ôsmy deň po vzkriesení. Evanjelium je o Ježišovom príchode medzi apoštolov a darovaní viery „neveriacemu“ Tomášovi (Jn 20, 19–31). Touto nedeľou sa zároveň začína nedeľný cyklus oktoicha (osmohlasníka) a evanjeliových čítaní na utierni, čiže na Tomášovu nedeľu je predpísaný 1. hlas a 1. utierňové evanjelium.

Dnes svätá rímska cirkev oslavuje tiež sviatok Božieho milosrdenstva. Podľa priania Pána Ježiša sa má sláviť v prvú nedeľu po Velkej Noci, čo poukazuje na úzke spojenie medzi veľkonočným tajomstvom vykúpenia, a týmto sviatkom. Liturgia tohoto dňa najprv chváli Boha v tajomstve jeho milosrdenstva. Sviatok Milosrdenstva má byť nielen dňom všeobecného uctievania Boha v tomto tajomstve, ale aj dňom milosti pre všetkých ľudí, a zvlášť pre hriešnikov. Lebo Pán Ježiš spojil s týmto sviatkom velké prisľúbenia. Najväčšie z nich spojil so svätým prijímaním, prijatým v tento deň -je to prisľúbenie “úplného odpustenia hriechov i trestov”, čiže taká milosť, akú dostávame len vo sviatosti svätého krstu. Veľkosť tohto sviatku je aj v tom, že všetci, dokonca tí, ktorí sa v tom dni iba obracajú, si môžu vyprosiť každú milosť, ak je to v zhode s Božou vôľou. “Chcem,” – povedal Pán Ježiš sestre Faustíne -“aby tento obraz (…) bol slávnostne posvätený v prvú nedeľu po Velkej noci. Táto nedeľa má byť sviatkom Milosrdenstva (49). Túžim, aby sviatok Milosrdenstva bol útočišťom a úkrytom pre všetky duše, a zvlášť pre úbohých hriešnikov. V ten deň sú otvorené hlbiny môjho milosrdenstva, vylievam celé more milostí na duše, ktoré sa priblížia k prameňuo môjho milosrdenstva. Ktorá duša pristúpi k spovedi a svätému prijímaniu, dosiahne úplné odpustenie hriechov i trestov. V ten deň sú otvorené všetky Božie riečištia, cez ktoré prúdia milosti, nech sa nebojí priblížiť ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát (699). Tento Sviatok pramení v hÍbke (môjho milosrdenstva) pre útechu celého sveta (1517) a prijímam ho s mojím najväčším zmilovaním” (420). Prípravou k tomuto sviatku má byť novéna, počas ktorej sa odrieka korunka Božieho Milosrdenstva (trvá 9 dní, začína od Veľkého Piatku). V Denníčku sestry Faustíny je zapísaná aj iná novéna, ktorú jej Pán Ježiš nadiktoval pre osobnú potrebu a dal jej prisľúbenie, ktoré sa vzťahovalo len na ňu. Veriaci sa môžu modliť aj túto novénu a preto bola zaradená do tejto zbierky.

Please follow and like us:
Počet videní: : 43