25. november – Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup. Svätý Kliment, ochridský biskup osvietiteľ Bulharov.

25 nov

Svätý hieromučeník Kliment, rímsky pápež

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „prívetivý, láskavý“. Rímsky biskup Kliment bol, po Linovi a Anakletovi, tretím nástupcom na Petrovom stolci. Podľa Tertuliána ho ešte ustanovil sám Peter. Origenes a Hieronym predpokladajú, že Kliment je Pavlov žiak, ktorého spomína vo štvrtej kapitole listu Filemonovi. Ďalší ich názor, že Kliment mal niečo do činenia s listom Hebrejom, už nemá opodstatnenie. Kliment je zrejme rovnomeným korešpondentom rímskej cirkvi v spise Hermas. Irenej a Origenes Klimenta nazývajú žiakom apoštolov a Klement Alexandrijský mu dáva titul apoštol. Klement nie je ani identický s Fláviom Klementom, ktorého popravil cisár Domicián, ani nie je členom flávijského cisárskeho dvora. Ani názor, že Kliment bol rodeným Židom neobstojí. Podľa knihy pápežov „Liber Pontificalis“, rímskeho kalendára, rímskej liturgie, Klimentovho životopisu zo 4. storočia, Rufina a Zosima, zomrel Kliment ako mučeník. Avšak Irenej, Euzébius, a Hieronymus to vôbec nespomínajú. Vďaka výstavbe trojloďového chrámu v 4. storočí, ktorý vznikol na pozemku majiteľa menom Kliment, sa dnes podzemný chrám začal nazývať bazilika sv. Klimenta. Tak vznikla stavba, ktorá Klimenta pripomínala. Jeho pozostatky do chrámu priniesli až slovanskí vierozvestovia Cyril a Metod v 9. storočí. Pretože podľa legendy Klimenta utopili v mori tak, že mu okolo krku priviazali kotvu, zvyknú ho znázorňovať s kotvou. Bezpochyby pravý list rímskej cirkvi adresovaný Korinťanom, napísal Kliment okolo roku 93 alebo 97. Zakrátko sa rozšíril a v liturgii ho čítaval aj Polykarp. List opisuje nepokoje v Korinte, kde uviedli do služby niekoľko nečestných presbyterov. Avšak skutočné príčiny ostávajú neobjasnené. Kliment napomína k jednote, pokoju a poriadku. Obhajuje principiálnu neodvolateľnosť presbyterov. Preto treba, podľa slov Klimenta, znovu dosadiť zosadených kňazov, buriči majú činiť pokánie a putovať na posvätné miesta, kde dosiahnu pokoj. List končí vyjadrením nádeje, že poslovia listu prinesú z Korintu správy o obnovení pokoja.

Svätý Peter, alexandrijský biskup

Svätý Kliment, ochridský biskup osvietiteľ Bulharov.

Jeho meno má latinský pôvod a znamená „láskavý“. Arcibiskup Kliment sa zrejme narodil v slovanskom Macedónsku. Bol žiakom svätých Cyrila a Metoda. Sprevádzal ich na Veľkú Moravu. Odtiaľ ho po Metodovej smrti v roku 885 spoločne s ďalšími žiakmi vyhnali. Tak sa dostal do Bulharska. Knieža Boris ho poslal do Macedónska, kde pôsobil ako misionár a vychovávateľ národa. Neskôr zriadil v Devolte, dnešná Kutmičevica, školu, ktorá sa stala dôležitou pre slovanskú kultúru. V roku 893, alebo 894, ho cár Simeon vymenoval za 1. slovanského biskupa Drembice alebo Velíc pri Ochride. V Ochride vybudoval tri chrámy a kláštor svätého Panteleimona, kde aj uložili jeho telesné pozostatky. Svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup zomrel v roku 916. Kliment sa stal najdôležitejším pokračovateľom diela Slovanských apoštolov. Preložil Pentekostarion, zbierku liturgických hymnov pre veľkonočné obdobie, u nás známu pod názvom Kvetná trioda, je autorom viacerých homílií, životopisov svätých, medzi nimi aj pravdedobne po starosloviensky napísaného diela Život svätého Cyrila a aj chválospevu na neho – Pochvalné slovo.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, BBKL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 36