33. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI – O MÝTNIKOVI A FARIZEJOVI

24 okt

Podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi
Ježiš Kristus vo svojom učení často používal podobenstvá, teda rozprávania, ktoré jasným a zrozumiteľným spôsobom vysvetľovali poslucháčom nejakú morálnu náuku, pravdu či cnosť. Podobenstvo sa ľahko počúva a ľahko si zapamätáme jeho obsah. Nedeľa Mýtnika a farizeja bola pomenovaná podľa podobenstva o mýtnikovi a farizejovi, ktoré zaznamenal sv. evanjelista Lukáš v kapitole 18 (vv. 10-14). Tu nám Ježiš Kristus predkladá pred zrak dva kontrasty: pyšného farizeja a pokorného mýtnika. A na týchto dvoch typoch ľudí nám ukazuje zlo pýchy a význam pokory. Farizeji za čias Ježiša Krista boli náboženskou sektou, ktorá zdôrazňovala prísne a legalistické dodržiavanie Mojžišovho zákona a tradícií. Pre nich mala väčší význam litera Zákona, než samotný duch Zákona. Ich spravodlivosť spočívala skôr v povrchnom zachovávaní Zákona a rôznych predpisov, než na praktizovaní cností, ktoré predpisoval Zákon. Farizeji sa považovali za tých, ktorí dodržujú Zákon, pýšili sa svojou falošnou nábožnosťou a povýšenecky sa pozerali na tých, ktorí nepatrili do ich sekty. Podobenstvo o mýtnikovi a farizejovi nám jasne ukazuje, že Boh sa nepozerá na osobu a jej stav, ale hľadí do srdca a do duše. Tu chápeme pravdivosť slov Svätého písma, ktoré hovorí: „Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť“ (1 Pt 5, 5). Teda je jasné, že Boh neprijal modlitbu vystatovačného a pyšného farizeja, namiesto toho však vypočul modlitbu pokorného mýtnika. Pýcha patrí k hlavným hriechom a je najväčšou prekážkou pre obrátenie a pokánie, zatiaľ čo pokora je počiatkom opravdivého obrátenia a základom pravdivého pokánia a pôstu. Preto si Cirkev si želá, aby aj my, blížiac sa k Veľkému pôstu, pripravovali sme sa na naň veľkou pokorou, uvedomením si svojej hriešnosti, lebo len vtedy bude v nás dobrá vôľa k skrúšenosti srdca, pôstu a pokániu. Bez pokory neexistuje obrátenie, ani žiaľ za hriechy, ani návrat k Bohu. V tomto duchu sú zostavené aj naše liturgické texty a modlitby na nedeľu mýtnika a farizeja. Bohoslužobné slohy a utierňový kánon veľa krát podčiarkujú a vychvaľujú cnosť pokory a hania farizejskú pýchu. „Videla si duša moja – spievame na stichirách večierne – ako sa správal mýtnik, ako farizej? Pohrdni namyslenosťou druhého a prvého nasleduj v pokornej modlitbe. Volaj vrúcne k Bohu: Očisť ma, hriešnika, a zmiluj sa nado mnou“. „Varujme sa pyšných rečí farizejových – hovorí kondák. Od mýtnika sa učme pokore. Kajúcne s ním volajme: „Spasiteľu sveta, očisť svojich služobníkov.

Kondák, hl. 4 Varujme sa pyšných rečí farizejových. Od mýtnika sa učme pokore. Kajúcne s ním volajme: „Spasiteľu sveta, očisť svojich služobníkov.
Iný kondák, hl. 3 Hriešnici, pristúpme k Pánovi, ako k svojmu vládcovi. Darujme mu svoje vzdychy ako mýtnik, lebo chce spasiť všetkých ľudí a všetkým kajúcnikom odpúšťa. Je večný Boh spolu s Otcom. Len z lásky k nám sa stal človekom.

Apoštol Čítanie z Druhého listu sv. apoštola Pavla Timotejovi 296. začalo (2 Tim 3, 10 – 15)
Ty si však nasledoval moje učenie, spôsob života, plány, vieru, zhovievavosť, lásku, trpezlivosť, prenasledovania a utrpenia, ktoré ma stihli v Antiochii, Ikóniu a v Lystre. A aké prenasledovania som podstúpil! Ale Pán ma vyslobodil zo všetkých. Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.

Evanjelium podľa Lukáša 89. začalo (18, 10 – 14)
„Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: »Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.« Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: »Bože, buď milostivý mne hriešnemu.« Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Kajúce tropáre – Symbol pravdivej pokory V bohoslužbe na nedeľu Mýtnika a farizeja si zasluhujú osobitnú pozornosť tri tropáre vzhľadom na ich ducha modlitby, pokánia a pokory. Tieto tropáre spieva Cirkev pri nedeľnej utierni po 50. Žalme, a to počnúc od dnešnej nedele až do piatej pôstnej nedele. Udávajú tón nielen predpôstnym nedeliam, ale aj celému Veľkému pôstu. Darca života, otvor mi dvere pokánia, lebo v duchu zalietam k tvojmu svätému chrámu, keďže chrám môjho tela je hriechmi poškvrnený. Vo svojej dobrote očisť ho svojím milosrdenstvom. Bohorodička, uveď ma na cestu pokánia, lebo som svoju dušu poškvrnil hanebnými hriechmi. Celý svoj život som prežil v lenivosti. Svojím príhovorom zbav ma všetkej nečistoty. Ó, ja nešťastník, keď pomyslím na množstvo svojich neprávostí, hrozím sa strašného súdu. Ale v nádeji na tvoje veľké milosrdenstvo volám k tebe ako Dávid: Zľutuj sa nado mnou, Bože.

Please follow and like us:
Počet videní: : 29