04. február – Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský. Náš prepodobný otec Mikuláš Vyznávač, igumen kláštora Studion.

4 feb

Náš prepodobný otec Izidor Peluzijský

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „dar egyptskej bohyne slnka Izis“. Izidor Peluzijský sa narodil okolo roku 360. Bol príbuzným alexandrijského patriarchu Tofila a jeho synovca Cyrila. Zámožný a dobre vzdelaný Izidor nastúpil kňazskú službu, neskôr odišiel do kláštora v blízkosti antického mesta Pelusium východne od delty Nílu. Stal sa mníchom, no predstaveným pravdepodobne nikdy nebol. Severus z Antiochie svedčí, že Izidor napísal takmer 3000 listov. Z nich sa zachovalo okolo 2000. Sú napísané starostlivým štýlom a tým poukazujú na Izidorovo klasické vzdelanie. Obsahovo zaujímajú stanovisko k početným náboženským problémom vtedajšej doby. Venujú sa predovšetkým kléru a mníšstvu a dávajú rady v morálno-asketických otázkach. Mnohé listy objasňujú jednotlivé exegetické otázky a svedčia o Izidorovej hlbokej znalosti Biblie. Pri otázkach špekulatívnej teológie, naopak jeho záujem ustupuje. Počas kristologického sporu rozhodne odsúdil Arianizmus, podobne aj tendencie manichejizmu a apolinarizmu. Svoje argumenty v prvom rade čerpá z Biblie, ktorú vykladá historicko-kritickou metódou. Z otcov pozná najmä Jána Zlatoústeho, kapadóčanov a Atanáza. Najmä v otázke hypostatickej únie nám osvetľuje stav, ktorý dosiahla teológia krátko pred Chalcedónskym koncilom (451). Pre zjednotenie oboch prirodzeností v Kristovi, ktorých rozdelenie, alebo zmiešanie odmieta, chýba už len použitie poslednej formulácie hypostatickej únie v jednej osobe Krista. Izidor Peluzijský sa však Chalcedónskeho koncilu už nedožil. Zomrel po roku 431.

Náš prepodobný otec Mikuláš Vyznávač, igumen kláštora Studion

Prepodobný otec Mikuláš Vyznávač je svätcom, ktorého nám dnes pripomína Gréckokatolícka cirkev. Jeho meno má grécky pôvod a znamená „víťaz“. Mikuláš Vyznávač sa narodil v roku 793 v meste Kydonia na Kréte. Keď mal 10 rokov prišiel do známeho kláštora Studion v Konštantínopole. Tam ho neskôr prijal ako mnícha igumen, predstavený kláštora, Teodor. Počas obrazoboreckých sporov verne stál pri svojom predstavenom a nasledoval ho aj do vyhnanstva. Po smrti Teodorovho nástupcu Naukratia, sa Mikuláš stal v roku 846 predstaveným kláštora Studion. Keďže zachovával studitskú tradíciu, zohrával tým významnú rolu uprostred bojov medzi prívržencami patriarchu Ignáca a patriarchu Fócia. Avšak Fócius sa márne snažil o priazeň igumena Mikuláša. Dvakrát preto dnešného svätca zosadili, poslali do vyhnanstva, či väznili. Igumena Mikuláša rehabilitoval až cisár Bazil I. Macedónsky. Prepodobný otec Mikuláš Vyznávač zomrel 4. februára 868 v Konštantínopole.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval o. Ján Sabol ml.

Please follow and like us:
Počet videní: : 35