8. Hlas

3 okt

Tropár

Z výšin nebies zostúpil si, Dobrotivý. – Na tri dni ťa do hrobu uložili, – aby si nás zbavil večných múk. – Ty si náš život i naše vzkriesenie. – Sláva tebe, Pane.

Kondák

Keď si vstal z mŕtvych, vzkriesil si zosnulých. – Aj Adamovi si vrátil život, – Eva sa raduje zo svojho vzkriesenia – a celý svet oslavuje tvoje zmŕtvychvstanie, Najmilostivejší.

Bohorodičník

Ako mocnej Vládkyni, Bohorodička, – spievame ti víťaznú pieseň. – Oslobodila si nás od zlého. – Preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. – Ty si nepremožiteľná. – Zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: – „Raduj sa, panenská Nevesta“.

Prokimen

Modlite sa a vzdávajte slávu – Pánovi, nášmu Bohu.

Verš: Známy je Boh v Júdei a v Izraeli je jeho meno veľké.

Aleluja

Verš: Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu Spásu.

Verš: Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami. 

Pričasten

Chváľte Pána z nebies, – chváľte ho na výsostiach. Aleluja.

Please follow and like us:
Počet videní: : 40