Akatist ku Kristovým strastiam

2 okt

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Kondák 1

Mocný Vojvoda a Pane neba i zeme! Všetko tvorstvo sa zmenilo, keď videlo ako visíš mŕtvy na dreve, nesmrteľný Kráľu. Nebo stálo v úžase a základy zeme sa zachveli. I ja ti vzdávam vďaku a poklonu za tvoje utrpenie, ktoré si podstúpil kvôli mne a spolu so zločincom volám: Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Ľud: Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Ikos 1

Po páde anjelov neprijal si na seba podobu anjela, ale kvôli mne, hoci si Boh, stal si sa človekom. Svojim telom a krvou si oživil mŕtveho človeka, preto ti z vďačnosti za toľkú lásku voláme:

Ježišu, Bože, večná láska, tak veľmi si svet miloval.

Ježišu, obklopený anjelmi, k ľuďom si zostúpil.

Ježišu, prázdne miesto po padlých anjeloch ľuďmi si zaplnil.

Ježišu, povýšil si človeka na úroveň anjela.

Ježišu, ty si ho zbožštil svojimi svätými Tajomstvami.

Ježišu, nasýtil si ho anjelským pokrmom.

Ježišu, manna pravá.

Ježišu, chlieb, čo zostúpil z neba.

Ježišu, ozajstná posila ľudskému srdcu.

Ježišu, pokrm, čo nepodlieha skaze.

Ježišu, nesmrteľné nasýtenie.

Ježišu, moja večná sladkosť.

Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Kondák 2

Pristúpil k tebe anjel, čo videl tvoj smrteľný zápas, a posilňoval ťa, lebo moje hriechy doľahli na teba ako ťažké bremeno. Ty však si ma vzal na ramená a strateného priviedol k Otcovi. Za toto skláňam pred tebou kolená a spievam: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 2

Židia neobjavili nepochopiteľnú múdrosť tvojho dobrovoľného utrpenia. V noci ťa hľadali s fakľami a keď si im povedal: „Ja som to,“ popadali na zem. No potom ťa zviazali a odviedli. Aj my padáme pred tebou a s bázňou sa modlíme.

Ježišu, Slnko, čo hľadali s fakľami.

Ježišu, Svetlo sveta zatienené svetom, ktorý ťa znenávidel.

Ježišu, čo žiješ v neprístupnom svetle, zachvátila ťa vláda temnoty.

Ježišu, nesmrteľný Boží Synu, vydaný na smrť synom zatratenia.

Ježišu, v tebe niet ľsti a zradca ťa ľstivo pobozkal.

Ježišu, všetkým sa dávaš nezištne, no predali ťa za tridsať strieborných.

Ježišu zviazaný, ty rozväzuješ putá.

Ježišu zviazaný, máš ruky nevinné a čisté srdce.

Ježišu zviazaný, zviaž moje rozbúrené vášne.

Ježišu, Baránok vedený na zabitie.

Ježišu, prijal si podobu služobníka, zmiluj sa nad svojim sluhom.

Ježišu, prijal si na seba ľudskú podobu, usmerni ma, lebo som sa stal podobný zvieratám.

Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Kondák 3

V sile svojho božstva si predpovedal učeníkovi trojnásobné zapretie. Ten pri pohľade na teba, svojho Pána a Učiteľa, horko zaplakal. Pane, pozri sa aj na mňa a obmäkči moje zatvrdnuté srdce, aby som svojimi slzami obmyl moje hriechy a spieval ti: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 3

Vládca a Pán všetkého, ty, veľkňaz na veky podľa rádu Melchizedechovho, stál si pred falošným veľkňazom. A keďže si prijal muky od tvojich služobníkov, prijmi i tieto moje slová:

Ježišu neoceniteľný, za peniaze kúpený.

Ježišu, všetko naše bohatstvo, zločincami uchvátený.

Ježišu, túžba všetkých, Petrom zapretý.

Ježišu, dokonalý Boh a človek, židmi vysmievaný.

Ježišu, moja útecha, učeníkmi opustený.

Ježišu, pokorný baránok, šelmami zjedený.

Ježišu Veľkňaz, s vlastnou krvou si vstúpil do svätyne.

Ježišu nepoškvrnený, pred poškvrnením ochráň ma.

Ježišu oddelený od hriešnikov, z hriechov ma vysloboď.

Ježišu, ty máš moc zväzovať a rozväzovať, odpusť mi.

Ježišu nad nebesami, pozdvihni môj um od pozemských vecí.

Ježišu, ty sedíš po pravici Otca, neodvrhni ma spred tvojej tváre.

Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Kondák 4

Ľudia zachvátení vražednou búrkou zavrhli teba, pravú Cestu, Pravdu a Život. Ale my ťa vyznávame ako Božiu moc, v ktorej sú ukryté poklady múdrosti a voláme: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 4

Keď si Pilát vypočul tvoje premúdre slová, vydal ťa na bičovanie pre jediný hriech, a síce za to, že nenašiel na tebe žiadnej viny. A hoci si umyl svoje ruky, svoje srdce poškvrnil. My sa však udierame do pŕs a osmeľujeme sa povedať:

Ježišu, Syn Boží a Syn Panny, synmi neprávosti urážaný.

Ježišu bezhriešny, nevinne bitý za hriešnikov.

Ježišu obnažený, čo odievaš krásou poľné ľalie.

Ježišu bez rúcha, nad vodami si buduješ komnaty.

Ježišu nasýtený ranami, päť tisíc ľudí si piatimi chlebmi nasýtil.

Ježišu, pravý vinič, k stĺpu priviazaný.

Ježišu, ty si z oblačného stĺpa k ľuďom hovoril.

Ježišu, Kráľu, namiesto daní si utŕžil nevyliečiteľné rany.

Ježišu, týraný celý deň kvôli mne, zahoj moje rany.

Ježišu, svätá zem zoraná krutými zvieratami, nasýť ma chlebom života.

Ježišu, skala ktorú udierali, posväť ma krvou čo z teba vytryskla.

Ježišu, niet bolesti ako je tá tvoja, zbav ma bolestí.

Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Kondák 5

Celý si bol pokrytý svojou svätou krvou, ty, čo sa odievaš svetlom ako rúchom. Viem, skutočne viem, kvôli čomu máš na sebe červený plášť. To ja, Pane, som ťa doráňal mojimi hriechmi a preto ti, doráňanému kvôli mne, spievam: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 5

Izaiáš, čo hovoril z Božieho vnuknutia, videl ťa zhanobeného a pokrytého ranami, preto v úžase zvolal: „Videli sme toho, čo nemá podoby ani krásy.“ Aj my so skrúšeným srdcom k tebe takto voláme:

Ježišu, milovaný syn Boha Otca, kruto potrestaný.

Ježišu, od nôh po hlavu nebolo na tebe zdravého miesta.

Ježišu, trstinou bitý po hlave.

Ježišu, tvoja pravica vyniká mocou, do ruky ti trstinu vložili.

Ježišu, tvoje jasné oči krv zaliala.

Ježišu, tvoja tvár sťa slnko je teraz opľúvaná.

Ježišu, čo znášaš potupu, človeka si slávou a cťou korunoval.

Ježišu, na teba nedokážu hľadieť anjeli, bitý po tvári.

Ježišu, bili ťa, hoci si plnil vôľu Otcovu.

Ježišu, nebeský tvorca, po tvojom chrbte orali hriešnici.

Ježišu, krása opovrhnutá, nemilosrdne týraný.

Ježišu s nespočetnými ranami na celom tele, celého ma uzdrav.

Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Kondák 6

Pilát sám bol ohlasovateľom tvojej dobroty, keď ťa predstavil národu ako toho, u ktorého niet nič, začo by si zasluhoval smrť. Ale keď ťa dav uzrel zakrvaveného, začali škrípať zubami a kričať: „Ukrižuj, ukrižuj ho!“ Pane, zbav nás večného škrípania zubami, aby sme mohli bozkávať tvoje rany a volať: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 6

Bože všetkého stvorenia, na Pilátove slová: „Hľa, človek!“ stal si sa divadlom pre anjelov i ľudí. Nebeský Otče, pohliadni na tvár tvojho Pomazaného. Poďte, pokloňme sa Kristovi potupenému kvôli nám a volajme:

Ježišu, nebeské zrno, čo padlo do tŕnia.

Ježišu, tvoja vinica – Izrael ťa korunovala tŕním.

Ježišu čo všetkých odievaš, do šarlátu oblečený.

Ježišu, hlava Cirkvi, teraz davom zahanbený.

Ježišu jednej podstaty s Otcom, ľuďmi potupený.

Ježišu, Stvoriteľ, stvorením mučený.

Ježišu Bože, zašliapnutý sťa červ, vytrhni ma z miesta, kde červ neumiera.

Ježišu Bože, napriek svojím ranám si dokázal znášať muky.

Ježišu, Lekár hriechmi doráňaných, daruj mi liek pokánia.

Ježišu, jas Otcovej slávy, osvieť ma.

Ježišu, Pastier, ktorého udreli, zažeň démonov, čo ma pokúšajú.

Ježišu s rozodratým telom, svojou láskou obmäkči moje srdce.

Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Kondák 7

Chcel si vyslobodiť človeka, Ježišu, z otroctva nepriateľa, preto si sa ponížil pred tvojimi nepriateľmi. Po celom tele si znášal rany, aby si uzdravil celého človeka, ktorý ti volá: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 7

Preukázal si obdivuhodnú trpezlivosť vo chvíľach, keď sa ti posmievali a spôsobovali ti ukrutné rany. Telo ti trhali, takže sa celé zalialo krvou, preto ti v údive voláme:

Ježišu, krása nevýslovná, znášal si údery po tvári.

Ježišu milujúci človeka, prijal si od neho hanobenie.

Ježišu, Božia Múdrosť vysmievaná.

Ježišu, tichý a pokorný srdcom, nohami pošliapaný.

Ježišu, stal si sa slabým pre mňa nemocného, aby si sa mi pripodobnil.

Ježišu, ako Boh nepoznáš utrpenie a predsa si ho podstúpil, aby si ma od vášní oslobodil.

Ježišu, Spasiteľ môj, zachráň ma, lebo ja som príčina všetkých múk.

Ježišu, Bože môj, moje milosrdenstvo, nemilosrdne všetkými katovaný.

Ježišu, celý v krvi, moje osvietenie, osvieť ma.

Ježišu, moje útočište, nik sa ťa nezastal, ty však prijmi ma.

Ježišu urážaný, moja radosť, poteš ma.

Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Kondák 8

Zázračne sa zjavili Mojžiš a Eliáš, keď sa na Tábore zhovárali o tvojom odchode z tohto sveta, ktorý sa teraz v Jeruzaleme uskutočňuje. Vtedy videli tvoju slávu a teraz, keď vidia našu spásu, volajú: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 8

Všade ťa hanobili a ty si pre moje hriechy znášal mnohorakú potupu. Kto len dokáže opísať ľudskú neprávosť? Jedni kričali: „Preč s ním, preč!,“ iní ťa súdili ako zločinca a ďalší ťa obviňovali ako cisárovho nepriateľa. A my, vidiac ťa odsúdeného Boha vedeného na zabitie, so slzami v očiach voláme:

Ježišu, stál si na súde, na ktorom aj my stáť budeme.

Ježišu, Božie Slovo, ani slovkom si neodpovedal.

Ježišu, opovrhnutý horšie než Barabáš.

Ježišu k zločincom pripočítaný.

Ježišu, vedený na smrť von z mesta, ako burič ľudí.

Ježišu, zasievaš krv, aby si zrodil mučeníkov.

Ježišu, nesieš kríž, hoci všetko udržuješ slovom tvojej moci.

Ježišu odsúdený, môj sudca, neodsúď ma na miesto večnej tmy.

Ježišu bezmocný, moja sila, neopusť ma vo chvíli môjho odchodu.

Ježišu, padal si na ceste, hoci si premocný, v slabostiach mi udeľ posilu.

Ježišu, znášal si potupu, ty moja sláva, neodožeň ma od tvojej slávy.

Ježišu, obraz Otcovej hypostázy, premeň môj život.

Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Kondák 9

Celé stvorenie sa rozrušilo keď ťa videlo visieť na kríži. Slnko na nebi skrylo svoje lúče a zem sa zatriasla. Chrámová opona sa roztrhla a podsvetie vydalo mŕtvych. My sa klaniame na mieste, kde stáli tvoje nohy a spievame: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 9

Mnohovravní rečníci, aj keď vládnu množstvom slov, nie sú schopní vyjadriť dôstojnú chválu tvojim strastiam, ale duša i telo, srdce i všetky ostatné časti skrúšene sa pred tebou skláňajú a volajú:

Ježišu ukrižovaný, ukrižuj rukopis mojich hriechov.

Ježišu ukrižovaný, ukrižuj moje telo bázňou voči tebe.

Ježišu, vystieraš ruky, aby si všetkých zhromaždil.

Ježišu, vystrel si ruky, aby si ma vyobjímal.

Ježišu, brána pre ovce, kópiou ti bok prebodli.

Ježišu, vstúpil si ako ženích do svadobnej siene.

Ježišu, prebodli ti ruky a nohy, aby si nám odkryl poklady.

Ježišu, všetku milosť si vylial na mňa zo svojho srdca.

Ježišu ukrižovaný, ty prestieraš nebo ako stan.

Ježišu ukrižovaný, ukrižuj moje telo s jeho vášňami a žiadosťami.

Ježišu, čo máš spočítané množstvo hviezd, spočítali ti všetky kosti.

Ježišu, daj, aby moje srdce nechcelo poznať nič iné, len teba ukrižovaného.

Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Kondák 10

Chcel si zachrániť svet a tak si uzdravoval slepých, chromých i ochrnutých, neduživých, biednych, nemých, hluchých i ďalších chorých. Aj zlých duchov si vyháňal, no pribili ťa na kríž, lebo ti nedokázali spievať: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 10

Ježišu, večný Kráľu, pred tvojím zrakom je všetko odhalené. Židia ťa obnažili, no tma ťa zahalila. Trpel si pre našu nezdržanlivosť a vo všetkom si nám dal príklad, aby sme kráčali v tvojich šľapajach a volali:

Ježišu, uzdravenie všetkých, niet lieku pre moje telo.

Ježišu, pravý pokoj, niet pokoja pre moje kosti.

Ježišu, láska nevýslovná, vrahom si hriech nepripočítal.

Ježišu, nápoj pre vyprahnutých, teba žlčou napojili.

Ježišu, modlil si sa s veľkým výkrikom, nauč ma modliť sa.

Ježišu, naplnil si všetky proroctvá, splň i moje prosby.

Ježišu, svojho ducha si odovzdal do rúk Otca, prijmi i moju dušu v čase odchodu.

Ježišu, znášal si potriasanie hlavami, k tebe pozdvihujeme svoje srdcia.

Ježišu, prijal si smrť, daruj mi nesmrteľnosť.

Ježišu, klaňal si sa Otcovi, prijmi ma, keď sa ti klaniam.

Ježišu, rozdelili si tvoje rúcho, v tichosti oddeľ moju dušu od tela.

Ježišu, zničil si silu nepriateľa, vytrhni ma z jeho sietí.

Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Kondák 11

Tvoja nepoškvrnená Matka ti prinášala vrúcny žalospev: „Viem, že si sa zrodil v lone Otca ešte pred východom zornice. Teraz vidím, ako celé stvorenie s tebou spolucíti. Svojho ducha odovzdávaš Otcovi, preto prijmi aj moju dušu, alebo ma neopúšťaj, keď ti spievam: Aleluja.“

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 11

Pod tvojim krížom stála žiarivá Svieca a zhárala láskou k tebe. Nepoškvrnená Panna naplnená bolesťou matky dívala sa ako zapadáš, ty pravé Slnko. Spolu s ňou prijmi i tieto prosby, čo vychádzajú z nášho srdca.

Ježišu, vystúpil si do výšky, aby sme premýšľali o nebeských veciach.

Ježišu, dal si sa povýšiť na drevo, aby si nás vyniesol k svojmu Otcovi.

Ježišu, panickému učeníkovi si zveril Pannu.

Ježišu, tej, čo porodila teba, Božie Slovo, zveril si Teológa, aj mňa zver pod jej materskú ochranu.

Ježišu, vyviedol si naše duše zo zajatia.

Ježišu, svojou láskou priťahuješ ľudské srdcia, aj mňa k sebe pritiahni.

Ježišu, ty si premohol smrť, zbav ma večnej smrti.

Ježišu, vyprázdnil si podsvetie, od pekla ma osloboď.

Ježišu, víťaz nad svetom, premôž vášne, čo žijú vo mne.

Ježišu odsúdený ako zločinec, vytrhni ma zo všetkých nepriateľských úkladov.

Ježišu, Otec ťa poslal do vinice, ale jej robotníci ťa usmrtili.

Ježišu, dedič všetkých vekov, nevinne zavraždený.

Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Kondák 12

Ježišu, Bože môj, prijmi ma ako si prijal Jozefa s Nikodémom, aby som ti moju dušu priniesol ako čistú pláštenicu. Chcem pomazať tvoje telo voňavými čnosťami, aby som si ťa uložil do môjho srdca ako do hrobu a volal: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Ikos 12

Ospevujeme, Kriste, tvoje dobrovoľné utrpenie a vzdávame poklonu tvojím strastiam. Veríme spolu so stotníkom, že ty si naozaj Boží Syn, ktorý raz príde na nebeských oblakoch s veľkou slávou a mocou. Keď ten čas nastane, nedaj, aby som bol zahanbený, veď si ma vykúpil svojou krvou, a ja ti budem naveky takto vzdávať vďaky:

Ježišu na kríži sťa trstina zmietaná vetrom, upevni ma v tvojej láske.

Ježišu, vylial si za mňa krv do poslednej kvapky.

Ježišu, nemal si kde skloniť hlavu ako cudzinec, nakloň ma k sebe.

Ježišu plný bolesti, pre plač svojej panenskej Matky ma vytrhni z miesta večného plaču.

Ježišu zavesený na dreve, ty Strom života, obdaruj ma sladkosťou.

Ježišu všetkými opustený, neopusť ma.

Ježišu sňatý z kríža, svojim krížom ma ochraňuj.

Ježišu, vravel si: „Žíznim“, napoj ma z hojnosti tvojho domu.

Ježišu, prijmi ma, keď sa s Magdalénou tvojich nôh dotýkam.

Ježišu, spolu so zločincom voveď ma do raja.

Ježišu, neodsúď ma s tými, čo ťa ukrižovali.

Ježišu, pôvodca života, daruj mi večný život.

Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Kondák 13

Ježišu Kriste, Bože môj, veľmi trpezlivý a milosrdný! Prijmi túto moju malú vďaku, ktorú ti prinášam z celej duše. Svojimi spasiteľnými strasťami vylieč všetky moje telesné i duševné bolesti, chráň ma pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi, pred nehanebnými démonmi, vášňami a pôžitkami. A keď nadíde koniec môjho života, príď ku mne a voveď ma do večného kráľovstva, aby som ti na veky spieval: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

(Tento kondák sa spieva 3 krát. Po ňom nasleduje 1. ikos a 1. kondák)

Ikos 1

Po páde anjelov neprijal si na seba podobu anjela, ale kvôli mne, hoci si Boh, stal si sa človekom. Svojim telom a krvou si oživil mŕtveho človeka, preto ti z vďačnosti za toľkú lásku voláme:

Ježišu, Bože, večná láska, tak veľmi si svet miloval.

Ježišu, obklopený anjelmi, k ľuďom si zostúpil.

Ježišu, prázdne miesto po padlých anjeloch ľuďmi si zaplnil.

Ježišu, povýšil si človeka na úroveň anjela.

Ježišu, ty si ho zbožštil svojimi svätými Tajomstvami.

Ježišu, nasýtil si ho anjelským pokrmom.

Ježišu, manna pravá.

Ježišu, chlieb, čo zostúpil z neba.

Ježišu, ozajstná posila ľudskému srdcu.

Ježišu, pokrm, čo nepodlieha skaze.

Ježišu, nesmrteľné nasýtenie.

Ježišu, moja večná sladkosť.

Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Kondák 1

Mocný Vojvoda a Pane neba i zeme! Všetko tvorstvo sa zmenilo, keď videlo ako visíš mŕtvy na dreve, nesmrteľný Kráľu. Nebo stálo v úžase a základy zeme sa zachveli. I ja ti vzdávam vďaku a poklonu za tvoje utrpenie, ktoré si podstúpil kvôli mne a spolu so zločincom volám: Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

Ľud: Ježišu, Bože môj, spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.

K: Premúdrosť!

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa. Tri razy. Požehnaj.

K: Pán prichádza dobrovoľne trpieť za našu spásu. Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých, slávnych a všechválnych apoštolov, svätých a spravodlivých Pánových predkov Joachima a Anny, blažených hieromučeníkov Pavla a Vasiľa i mučeníka Metóda a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen

Please follow and like us:
Počet videní: : 49