Rok 2002

 • Podpora iniciatíve KBS o vyučovaní náboženstva

  4. 12. 2002 – DKÚ PE – Účastníci Medzinárodnej vedeckej konferencie Spoločenské komunikačné prostriedky v živote Katolíckej cirkvi, ktorá sa konala v dňoch 3. a 4. decembra 2002 na Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove, vyjadrili podporu iniciatíve Konferencie biskupov Slovenska zo dňa 3.12.2002 k návrhu ministra školstva SR Martina Fronca o vyučovaní náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v alternácii s etickou výchovou na I. stupni základných škôl.

  ÚČASTNÍCI KONFERENCIE: Prof. dr. hab. Tadeusz Zasępa; Prof. Matej Ilowiecki, Doc. ThDr. Jozef Jarab, PhD., Doc. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., Doc. ThDr. František Janhuba, ThDr. Juraj Spuchľák, PhD., ThDr. Marek Pribula, PhD., PhDr. Pavol Dancák, PhD., Dr. Ing. Alois Křišťan, ThD., PhDr. Beáta Balogová, Mgr. Ing. Gabriel Paľa.

  ZA ÚČASTNÍKOV KONFERENCIE: Mons. Ján Hirka, Dr.h.c., v. r., Veľký kancelár GBF PU; ThDr. Marek Pribula, PhD., v. r. predseda organizačného výboru konferencie.

   

  Počet videní: : 37
  Continue reading →
 • Stretnutie s hovoriacim Kristom – 5. ročník Biblickej súťaže

  9. 5. 2002 – DKÚ PE – Tohtoročný 9. máj sa niesol v znamení slávenia sviatku Nanebovstúpenia Pána. Práve tento deň sa stal dňom stretnutia detí a mládeže zo všetkých dekanátov prešovského biskupstva, aby cez poznávanie Svätého písma – hovoriaceho Krista napĺňali slová, ktoré Ježiš Kristus povedal svojim učeníkom: „…budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Júdei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“ (por. Sk 1, 8). Toto stretnutie bolo vyvrcholením celoročnej prípravy detí a mládeže v poznávaní Svätého písma a aplikáciou do života.

  V mesiacoch január a február prebiehali jednotlivé školské a farské kolá biblickej súťaže. Najlepšie družstvá postúpili do dekanátnych kôl. S radosťou môžeme konštatovať, že väčšina katechétov i kňazov zapojili do tejto súťaže deti a mládež, ktorú formujú v rámci školskej a farskej katechézy.

  Na dekanátnych kolách, ktoré sa uskutočnili v mesiaci marec a apríl sa zúčastnilo okolo tisícpäťsto žiakov, ktorí v predchádzajúcich kolách preukázali najviac zodpovednosti a vedomostí. Už v týchto chvíľach sme boli veľmi milo prekvapení poznaním Svätého písma. Súťaže o postup do Diecézneho kola boli veľmi vyrovnané, ale z každej zo šiestich kategórií mohlo z dekanátneho kola postúpiť iba jediné družstvo.

  Nadišiel deň „D“. Už od skorého rána prichádzali deti do budovy Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove. Atmosféra bola priam nabitá radosťou, očakávaním, súťaživosťou. O 10.00 hod. prichádza medzi súťažiacich, katechétov i kňazov prešovský diecézny biskup Mons. Ján Hirka, ktorý sa k všetkým zhromaždeným prihovoril a otvoril súťaž modlitbou. Následne sa aktéri súťaže aj s moderátormi rozišli do jednotlivých učební. Každá kategória – prvá až šiesta mala k dosiahnutiu víťazstva štyri kolá.

  Prvé kolo – v ktorom preukazovali svoje vedomosti formou testu v 30-tich otázkach.

  Druhé kolo – krížovka s tajničkou vyjadrujúcou vzťah Ježiša k človeku.

  Tretie kolo – práca so Svätým písmom, vyhľadávanie citátov a súradníc.

  Po treťom kole dochádza k spočítaniu všetkých doposiaľ získaných bodov a tri najlepšie družstvá z každej kategórie postúpili do finálovej časti.

  Štvrté, finálové a rozhodujúce kolo ponúkalo na výber zo 16-tich otázok v štyroch bodových okruhoch. Zvíťazili tí, ktorí sa dokázali najlepšie skoncentrovať a obhájiť svoju celoročnú prácu so Svätým písmom – hovoriacim Kristom.

  Po skončení nasledoval obed pre všetkých zúčastnených, odovzdávanie cien pre víťazov i ostatných súťažiacich. Záver stretnutia sa niesol v znamení radosti a prísľubu stretnutia o rok v diecéznom kole 6. ročníka biblickej súťaže.

  Každý rok sa zvyšuje počet detí, ktoré sú zapojené do práce so Svätým písmom. Po zhodnotení môžeme povedať o tých kňazoch, katechétoch, rodičoch, ktorí sa venujú týmto deťom a dávajú možnosť stretávať sa s Kristom, že si uvedomili svoju obrovskú zodpovednosť za tých, ktorých im Pán zveril do ich rúk. Za všetkých zúčastnených v kolách školských, farských, dekanátnych a diecéznom kole vám „Bohu vďaka!“

  Slovo 2002, č. 6, s. 11.

  Počet videní: : 37
  Continue reading →