Rok 2005

 • Začiatok školského roka pre kňazov a katechétov Prešovskej eparchie (20.09.2005)

  20. 9. 2005 – DKÚ PE – Dňa 20. septembra 2005 sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove slávnostnou svätou liturgiou sv. Jána Zlatoústeho otvoril nový školský rok 2005/2006 pre kňazov a katechétov. Sv. liturgiu slávil ThDr. Ľubomír Petrík, kancelár BÚ, spolu s členmi katechetickej komisie. V homílii vyzval katechétov, aby zvereným deťom neohlasovali seba, ale vzkrieseného Ježiša Krista. Pripomenul, že túto pravdu, môže ohlasovať katechéta len vtedy, keď sám zakúsil stretnutie so živým Kristom. Stretnutie pokračovalo v priestoroch Metodicko-pedagogického centra v Prešove seminárom, ktorý bol zameraný na osobnosť učiteľa náboženskej výchovy a náboženstva. Lektorka PhDr. Justína Falatková v ňom predstavila jednotlivé dimenzie osobnosti človeka vo svetle evanjelia.

  Počet videní: : 32
  Continue reading →
 • Správa o konaní eparchiálno-exarchátneho kola BIBLICKEJ SÚŤAŽE 2005

  31. 5. 2005 – DKÚ PE – Biblická súťaž, do ktorej sa už niekoľko rokov zapája množstvo žiakov prvého stupňa základných škôl, už tretí rok vrcholí spoločným eparchiálno-exarchátnym kolom. Ide o alternatívu Biblickej olympiády, ktorá prebieha pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska a Ministerstva školstva SR a vrcholí celoslovenským kolom. Keďže cieľovou skupinou Biblickej olympiády sú žiaci druhého stupňa základných škôl, Diecézne katechetické úrady Prešovskej eparchie a Košického exarchátu sa rozhodli vytvoriť priestor pre mladších žiakov organizovaním Biblickej súťaže, ktorej vyvrcholením je spomínané eparchiálno-exarchátne kolo. V tomto roku sa víťazi eparchiálneho a exarchátneho kola Biblickej súťaže stretli v dňoch 26.-28. 05. 2005 v priestoroch Školiaceho a rekreačného centra Krajského školského úradu v Opátke. Program trojdňového stretnutia bol rozdelený do niekoľkých blokov (samotná súťaž družstiev, biblické dynamiky, športové a zábavné aktivity). V centre sústredenia bolo súťažné stretnutie družstiev Prešovskej eparchie a Košického apoštolského exarchátu. Otázky jednotlivých kôl boli koncipované tak, aby zodpovedali schopnostiam žiakov prvého stupňa základných škôl. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: A (prvý a druhý ročník ZŠ) a B (tretí a štvrtý ročník ZŠ). Obsah otázok prvej kategórie korešpondoval s učebnými osnovami predmetu náboženská výchova pre prvý a druhý ročník ZŠ. Súťažiaci druhej kategórie odpovedali na otázky, založené na textoch Evanjelia podľa Lukáša. Súčasťou programu jednotlivých dní bolo slávenie svätej liturgie Mons. ThDr. Jánom Babjakom SJ (štvrtok) a Mons. Milanom Chauturom, CSsR (piatok), ktorý po záverečnom požehnaní víťazným družstvám odovzdal diplomy. Posledný deň sústredenia v Opátke sa niesol v duchu „putovania na horu blahoslavenstiev”, počas ktorého deti získavali hravou formou osobnú skúsenosť s Božím slovom. Športové popoludnie, zábavné večery „zoznámenie“ či „družstvo zabáva družstvo“, smerovalo k budovaniu spoločenstva podľa vzoru prvotnej Cirkvi: „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu… veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť“ (Sk 4,32-33). Víťazi jednotlivých kategórií: Kategória A (1. – 2. ročník ZŠ) 1. miesto: CZŠ sv. Egídia v Bardejove – Jana Zorvanová, Damián Cap, Gabriel Petričko 2. miesto: Farnosť Šamudovce – Martin Hasaralejko, Dominik Ircha 3. miesto: CZŠ sv. Juraja vo Svidníku – Mária Gačová, Šimon Moravec, Tibor Ivančo Kategória B (3. – 4. ročník ZŠ) 1. miesto: ZŠ Banské – Štefan Kopčák, Alena Jacková, Zuzana Baranová 2. miesto: III ZŠ ul. 8. mája vo Svidníku – Natália Hudáková, Monika Mačišinová, Martina Lazengová 3. miesto: CZŠ sv. Egícia v Bardejove – Andrej Petričko, Dávid Zimovčák, Samuel Zorvan

  Počet videní: : 37
  Continue reading →
 • Vplyv siekt na deti a mládež

  13. 5. 2005 – Dňa 12. 5. 2005 sa v Metodicko – pedagogickom centre v Prešove konal seminár pre katechétov pod názvom – „Vplyv siekt na deti a mládež“. Seminár otvoril modlitbou o. ICLic. Jozef Maretta, ktorý hovoril o sektách, predovšetkým o tých, ktoré sú registrované na Slovensku a o ich deštrukčnom vplyve. V závere sa dotkol aj okultizmu a niektorých jeho praktík nezlučiteľných s kresťanským presvedčením a všetko to podložil Božím slovom. Seminár ukončil modlitbou a požehnaním.

  Počet videní: : 35
  Continue reading →
 • Eparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2004/2005

  26. 4. 2005 – DKÚ PE – Druhý Vatikánsky koncil v konštitúcii Dei Verbum poukazuje na význam a úlohu Svätého písma v živote Cirkvi a v živote veriacich týmito slovami: “Cirkev vždy mala a má Sväté písmo spolu s Posvätnou tradíciou za najvyššie pravidlo viery, lebo ono Bohom vnuknuté a raz navždy napísané, nezmeniteľne podáva slovo samého Boha a v slovách Prorokov a Apoštolov dáva zaznieť hlasu Svätého Ducha. Preto všetka kazateľská činnosť Cirkvi, ako aj samá kresťanská nábožnosť sa má živiť a dať viesť Svätým písmom. Veď v posvätných knihách ide s veľkou láskavosťou v ústrety svojim deťom sám Otec, ktorý je na nebesiach a rozpráva sa s nimi. A v Božom slove je toľká sila a účinnosť, že ono je oporou a životnou silou Cirkvi a jej deťom posilou vo viere, pokrmom duše a čistým, nikdy nevysychajúcim prameňom duchovného života.” Ako hovorí sv. Hieronym: “Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.” V duchu týchto slov sa dňa 21. apríla 2005 stretli v Prešove víťazi protopresbyterských kôl z celej Prešovskej eparchie, aby riešili otázky Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Stretnutie sa začalo o 9,00 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde o. protosynkel Vladimír Skyba spolu s členmi Katechetickej komisie Prešovskej eparchie slávil Moleben k blahoslavenému biskupovi – mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi. V tento deň sme si zároveň pripomenuli 101. výročie jeho narodenia.Samotná súťaž pokračovala v priestoroch Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého a v priestoroch dievčenského internátu pri tejto škole. V kategórii A: 1. a 2. ročník ZŠ – 1. miesto obsadil protopresbyterát Bardejov, ktorý reprezentovala CZŠ sv. Egídia v Bardejov, v zložení Jana Zorvanová, Damián Cap a Gabriel Petričko. 2. miesto obsadil protopresbyterát Vranov – mesto, ktorý reprezentovala ZŠ Sídlisko II, v zložení Lucia Hrehová, Petrana Dubinová a Milan Kurovský a 3. miesto obsadil protopresbyterát Prešov,reprezentovaný farnosťou Ruská Nová Ves, v zložení Norbert Balaž, Erik Potočňak a Mikuláš Maretta. V kategórii B: 3. a 4. ročník ZŠ – 1. miesto obsadil protopresbyterát Bardejov, reprezentovaný CZŠ sv. Egídia v Bardejove v zložení Dávid Zimovčák, Samuel Zorvan a Andrej Petričko. 2. miesto obsadil protopresbyterát Vranov – Čemerné, reprezentovaný ZŠ Banské v zložení Štefan Kopčák, Alena Jacková a Jaroslav Šoganič a 3. miesto obsadil protopresbyterát Svidník, reprezentovaný I. ZŠ v zložení Natália Hudáková, Monika Marčišinová a Martina Lazengová. Prvé tri víťazné družstvá z oboch kategórií nás budú reprezentovať v máji tohto roka na Eparchiálno-exarchátnej súťaži. V 1. kategórii: 5. – 9. ročník ZŠ si 1. miesto odniesol protopresbyterát Svidník zastúpený Gymnáziom vo Svidníku, v zložení Anna Zapotocká, Vladimír Noga a Radka Kostičová. 2. miesto obsadil protopresbyterát Vranov – mesto v zastúpení: Erika Gačová, Monika Drabová a Lukáš Hermanovský zo ZŠ Hanušovce nad Topľou. 3. miesto si odniesol protopresbyterát Stará Ľubovňa v zložení Mária Dopiráková, Dominika Gočmanovská a Michaela Michalová. V 2. kategórii: 1. a 2. ročník SŠ zvíťazil protopresbyterát Humenné, ktorý reprezentovalo Gymnázium J. Zlatoústeho v Humennom, zastúpené Veronikou Švihurovou, Tomášom Gallikom a Tomášom Karandyšovským. 2. miesto obsadil protopresbyterát Medzilaborce, zastúpené Gymnáziom z Medzilaboriec v zložení Monika Kačurová, Renáta Vladyková a Zuzana Krajňáková a 3. miesto si odniesol protopresbyterát Stropkov a súťažiaci: Jana Fečkaninová, Martina Fečkaninová a Jana Pecuchová z Gymnázia v Stropkove. Súťažiaci v 1. a 2. kategórii, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, budú reprezentovať Prešovskú eparchiu na Celoslovenskom kole Biblickej olympiády v máji v Lučenci.Touto cestou sa chcem poďakovať riaditeľke Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého, Sr. PhDr. Andrei Márii Lopatovej, OSBM, za poskytnutie priestorov pre BS a BO a členom Katechetickej komisie Prešovskej eparchie za spoluprácu.Verím, že poznávanie kníh Starého i Nového zákona nezostane len záležito sťou prípravy na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže mladým ľuďom vytvoriť si bližší vzťah s našim nebeským Otcom. Všetkým prajem a vyprosujem, aby sa Biblia stala našim najlepším priateľom v každej životnej situácii.

  Počet videní: : 42
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a olympiáda v protopresbyterátoch BJ, HE, ME, SK, VT-Čemerné, VT, SN, SP, SB, PO

  BS a BO v Bardejovskom protopresbyteráte

  11. 4. 2005 -DKÚ PE – Aj žiaci a študenti Bardejovského protopresbyterátu sa zapojili do Biblickej súťaži a Biblickej olympiády. Svoje vedomosti si z Ezdrášovej knihy, Knihy Jozue a Lukášovho evanjelia prišli prehĺbiť žiaci a študenti z CZŠ sv. Egídia, ZŠ Beloveža, IV. ZŠ, VII. ZŠ, III. ZŠ, ZŠ Malcov, VI. ZŠ, ZŠ Gaboltov, ZŠ Nižná Polianka, V. ZŠ, Farnosti Hrabské, SOU služieb a OA v Bardejove. Po úvodnej modlitbe a príhovore o. protopresbytera ICLic. Jozefa Zorvana sa začala samotná súťaž. V A. kategórii 1. a 2. ročníkov ZŠ si víťazstvo odnieslo družstvo z CZŠ sv. Egídia v Bardejove v zložení: Jana Zorvanová, Gabriel Petričko a Damián Cap. V B. kategórii 3. a 4. ročníkov ZŠ zvíťazilo družstvo z CZŠ sv. Egídia v zložení Dávid Zimovčák, Samuel Zorvan,a Andrej Petričko. V 1. kategórii 5. – 9. ročníkov ZŠ si víťazstvo odnieslo družstvo z III. ZŠ v zložení: Peter mikula, Michaela Mikulová a Martina Marková. A v 2. kategórii 1. a 2. ročníkov SŠ zvíťazilo družstvo z OA v zložení Mária Frišničová, Alena Galiková a Miroslava Havrišová. Prajeme úspešnú reprezentáciu na Eparchiálnom kole BS a BO v Prešove.
  Fotogaléria

  BS a BO v Humenskom protopresbyteráte

  Dňa 8. 3. 2005 o 9,30 h na Cirkevnom gymnáziu Sv. Jána Zlatoústeho v Humennom začala BS a BO Humenského protopresbyterátu. V BS v A. kategórii 1. a 2. ročníkov ZŠ sa stretli družstvá zo ZŠ na ulici Hrnčiarskej, Kudlovskej a Dargovských hrdinov. Víťazstvo získalo družstvo zo ZŠ na Hrnčiarskej ulici v Humennom v zložení: Oliver Eorokáč, Barbora Bačeňková a Branislav Onduško. V B. kategórií 3. a 4. ročníkov ZŠ sa stretli družstvá zo ZŠ Jána Švermu, Hrnčiarskej, Kudlovskej, Dargovských hrdinov a farnosti Ruská Poruba, ktoré sa stalo víťazom v zložení: Kristína Kosťová, Katarína Hermanová a Peter Čakurda. V BO 1. kategórii 5. – 9. ročníkov ZŠ sa stretli družstvá zo ZŠ Lesná, Laborecká, Jána Švermu, Pugačevova, Hrnčiarska, Kudlovská a Dargovských hrdinov. Víťazom sa stalo družstvo zo ZŠ Jána Švermu v zložení Viktor Verba, Monika Dudinská a Vanesa Kmecová. 2. kategóriu 1. a 2. ročníkov SŠ obsadili družstvá z Gymnázia Jána Zlatoústeho, Strednej zdravotnej školy, Obchodnej akadémii, ZSŠ hotelových služieb, ZSŠ na Družstevnej a Gymnázium L. Svobodu v Humennom. Víťazom sa stalo družstvo z Gymnázia Jána Zlatoústeho v zložení Veronika Švihurová, Tomáš Gallik a Tomáš Karandyšovský. Srdečne blahoželáme.
  Fotogaléria

  BS a BO v Medzilaboreckom protopresbyteráte

  Dňa 10. 3. 2005 sa na ZŠ v Medzilaborciach uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda Medzilaboreckého protopresbyterátu. Zúčastnili sa ho družstvá zo ZŠ v Medzilaborciach, Roškovciach, Čertižného a Radvane nad Laborcom. V B. kategórii 3. a 4. ročníkov ZŠ si najlepšie počínalo družstvo zo ŽS Komenského v Medzilaborciach v zložení: Matúš Komanický, Kristína Hriseňková a Miriama Dolničová, ktorí obsadili prvé miesto. V 1. kategórii 5. – 9. ročníkov ZŠ to bolo družstvo zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach v zložení: Nikoleta Hamašová, Silvia Kusková a Anna Kaňuchová. V 2. kategórii 1. a 2. ročníkov SŠ zvíťazilo družstvo z Gymnázia v Medzilaborciach v zložení Monika Kačunová, Renáta Vladyková a Zuzana Krajňáková. Srdečne blahoželáme.
  Fotogaléria

  BS a BO Svidníckom protopresbyteráte

  Dňa 11. 3. 2005 sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda Svidníckého protopresbyterátu. Zúčastnili sa ho družstvá zo ZŠ vo Svidníku a Giraltoviec. V A. kategórii 1. a 2. ročníkov ZŠ si víťazstvo odnieslo družstvo z CZŠ sv. Juraja vo Svidníku v zložení: Mária Gačová, Tibor Ivančo, Šimon Moravec. V B. kategórii 3. a 4. ročníkov ZŠ si najlepšie počínalo družstvo z III. ZŠ vo Svidníku v zložení: Natália Hudáková, Monika Marcišinová a Martina Lazengová, ktorí obsadili prvé miesto. V 1. kategórii 5. – 9. ročníkov ZŠ to bolo družstvo z IV. ZŠ vo Svidníku v zložení: Vladimír Noga, Anna Zapotocká a Radka Kostičová. V 2. kategórii 1. a 2. ročníkov SŠ zvíťazilo družstvo z Gymnázia DH vo Svidníku v zložení Ivana Adamišinová, Vladislava Berežná a Veronika Rodáková. Víťazom srdečne blahoželáme.
  Fotogaléria

  BS a BO vo Vranovsko-čamernianskom protopresbyteráte

  Prvý deň po jarných prázdninách, 7. marca 2005 sa na Základnej škole vo Vranove – Čemernom uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády vranovsko-čamernianského protopresbyterátu. V Biblickej súťaži v B. kategórii 3. – 4. ročníkov ZŠ, na Eparchiálne kolo do Prešova postúpilo družstvo zo ZŠ Banské v zložení: Štefan Kopčák, Alena Jacková a Jaroslav Šoganič. V Biblickej olympiáde v 1. kategórii 5. – 9. ročníkov ZŠ súťažili družstvá zo ZŠ Sečovská Polianka a dva družstvá zo ZŠ Kukučínova vo Vranove nad Topľou. V tejto kategórií Vranovsko-Čemernianský protopresbyterát bude reprezentovať víťazné družstvo zo ZŠ Sečovská Polianka v zložení: Jaroslava Šalatová, Laura Nemčíková a Silvia Iľková.
  Fotogaléria

  BS a BO vo Vranovskom protopresbyteráte

  V poobedňajších hodinách Biblická súťaž a Biblická olympiáda pokračovala dňa 7. marca 2005 v protopresbyteráte Vranov – mesto. Za účasti protopresbytera o. Ľubomíra Nováka, vedúceho Oblastného katechetického strediska o. Petra Tirpaka a kňazov sa začalo súťažiť vo všetkých kategóriach BS a BO. V BS A. kategóriu 1 a 2. ročníkov ZŠ vyhralo družstvo zo ZŠ Sídlisko II. Vo Vranove nad Topľou v zložení Lucia Hrehová, Petra Dubinová a Milan Kurovský, B. kategóriu 3. a 4. ročníkov ZŠ družstvo zo ZŠ Sídlisko II. v zložení Dominik Kovalik, Viktória Sukovská a Zuzana Rozkošová. V BO 1. kategórii 5. – 9. ročníkov ZŠ družstvo zo ZŠ Hanušovce nad Topľou v zložení: Erika Gačová, Monika Drabová a Lukáš Hermanovský. V BO 2. kategórii 1. a 2. ročníkov SŠ družstvo zo ZSŠ a SOU vo Vranove nad Topľou v zložení Michaela Petrášová, lukáš Grohoľ a Tomáš Bugeľ
  Fotogaléria

  BS a BO v Sninskom protopresbyteráte

  Dňa 15. marca 2005 sa v priestoroch Centra voľného času v Snine uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády Sninského protopresbyterátu. Za účasti protopresbytera o. Petra Tremka, vedúceho Oblastného katechetického strediska o. Juraja Voroňáka, kňazov, sestričiek a katechétov sa začalo súťažiť vo všetkých kategóriach BS a BO. V BS, A. kategórii 1. a 2. ročníkov ZŠ zvíťazilo družstvo z farnosti Snina v zložení Mária Tremková, Terézia Tremková a Richard Durilla. V B. kategórii 3. a 4. ročníkov ZŠ zvíťazilo družstvo z farnosti Pčolinné v zložení Viktor Latta, Vladimír Bindzár a Miroslava Tančáková. V BO 1. kategórii 5. – 9. ročníkov ZŠ zvíťazilo družstvo z Gymnázia v Snine v zložení: Ľubica Belhadjová, Stanislav Černega a Peter Chomanič. V BO 2. kategórii 1. a 2. ročníkov SŠ družstvo z Gymnázia v Snine v zložení Dušan Chapčák, Tomáš Lojka a Ján Svitič. Srdečne blahoželáme.
  Fotogaléria

  BS a BO v Stropkovskom protopresbyteráte

  Dňa 18. 3. 2005 sa v Kláštore otcov redemptoristov v Stropkove uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda Stropkovského protopresbyterátu. Zúčastnili sa ho družstvá zo ZŠ v Kolbovciach, Chotči, Havaja, Vislavy, Stropkova a Gymnázia v Stropkove. V A. kategórii 1. a 2. ročníkov ZŠ si víťazstvo odnieslo družstvo zo ZŠ v Kolbovciach v zložení: Klaudia Komárová, Matúš Fečko a Patrik Dovičák. V B. kategórii 3. a 4. ročníkov ZŠ si najlepšie počínalo družstvo zo ZŠ v Havaji v zložení: Natália Miklošová, Štefan Varcholík a Vladimír Žumár, ktorí obsadili prvé miesto. V 1. kategórii 5. – 9. ročníkov ZŠ to bolo družstvo zo ZŠ v Havaji v zložení: Tomáš Pecuch, Pavol Fečkanin a Viktória Žolnová. V 2. kategórii 1. a 2. ročníkov SŠ zvíťazilo družstvo z Gymnázia v Stropkove v zložení Jana Fečkaninová, Martina Fečkaninová a Ivana Pecuchová. Víťazi postúpili na Eparchiálne kolo, ktoré sa uskutoční 21. 4. 2005 v Prešove.
  Fotogaléria

  BS a BO v Sabinovskom protopresbyteráte

  Dňa 31. 3. 2005 sa v „Nebi“ Ľutinskej fary uskutočnil Biblická súťaž a Biblická olympiáda Sabinovského protopresbyterátu. Zúčastnili sa ho družstvá zo ZŠ v Ľutine, Milpoši a Tichom Potoku. V B. kategórii 3. a 4. ročníkov ZŠ si najlepšie počínalo družstvo z CŽS pod ochranou Bohorodičky v Tichom Potoku v zložení: Anna Kulpová, Dávid Čarák a Slavomír Bilek, ktorí obsadili prvé miesto. V A. kategórii 1. a 2. ročníkov ZŠ to bolo družstvo zo ZŠ v Milpoši v zložení: Ivana Straková, Lukáš Hrabčák a Dominik Figura. Víťazom srdečne blahoželáme.

  BS a BO v Prešovskom protopresbyteráte

  Dňa 5. apríla 2005 sa v „Nebičku“ prešovskej fary uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády Prešovského protopresbyterátu. V BS, A. kategórii 1. a 2. ročníkov ZŠ zvíťazilo družstvo z farnosti Ruská Nová Ves v zložení Norbert Baláž, Erik Potočňak a Mikuláš Maretta. V B. kategórii 3. a 4. ročníkov ZŠ zvíťazilo družstvo z farnosti Fulianka v zložení Natália Ličáková, Mária Lešková a Damián Ivanko. V BO 1. kategórii 5. – 9. ročníkov ZŠ zvíťazilo družstvo zo ZŠ v Kapušanoch v zložení: Erika Rindošová, Agáta Krajňáková a Šimon Matejovský. V BO 2. kategórii 1. a 2. ročníkov SŠ družstvo zo SZŠ Sv. Bazila Veľkého v Prešove v zložení Michaela Duhaňová, Anna Gondžurová a Martina Zborovjanová. Srdečne blahoželáme

  Počet videní: : 38
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda Staroľubovianského protopresbyterátu

  3. 3. 2005 – DKU PE – Dňa 25. 2. 2005 sa v priestoroch Základnej školy v Orlove uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda Staroľubovianského protopresbyterátu. Zúčastnili sa jej súťažné družstvá zo ZŠ Orlov, ZŠ Komenského, ZŠ Štúrova a ZŠ Levočská v Starej Ľubovni, farnosti Jakubany, ZŠ Veľkého Lipníka, ZŠ Šarišské Jastrabie a SOU poľnohospodárskeho v Starej Ľubovni. Víťazstvo a postup do eparchiálneho kola si vybojovali v BS v A. kategórii 1. a 2. ročníkov ZŠ Marek Lipčák, Matúš Reľovský a Matej Rokonal zo ZŠ Štúrová v Starej Ľubovni, v B. kategórii 3. a 4. ročníkov ZŠ Mária Mamrillová, Júlia Nedoroščíková a Tomáš Šuga zo ZŠ Veľký Lípnik, v BO v 1. kategórií 5. – 9. ročníkov ZŠ Mária Dopirová, Dominika Gočmanovská a Michaela Michalová zo ZŠ Orlov a v 2. kategórii 1. – 2. ročníkov SŠ Silvia Bujnovská, Anna Stempová a Zuzana Špesová zo SOU poľnohospodárskeho v Starej Ľubovni.

  Počet videní: : 33
  Continue reading →