Rok 2006

 • Pohovory so žiadateľmi o udelenie Kánonickej katechetickej misie

  22. 8. 2006 – DKÚ PE – Dňa 21.08.2006 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove uskutočnili pohovory so žiadateľmi o udelenie Kánonickej katechetickej misie, potrebnej pre výučbu náboženskej výchovy/náboženstva na školách. O túto možnosť požiadalo 39 katechétov z Prešovskej eparchie. Súčasťou pohovoru bolo prezentovanie vyučovacej hodiny na nimi zvolenú tému. Väčšina žiadateľov má za sebou už niekoľkoročnú prax. Pre nových katechétov, ako aj pre novokňazov sa v poobedňajších hodinách konalo pracovné stretnutie, na ktorom boli oboznámení s potrebnými náležitosťami týkajúcimi sa školskej katechézy. Všetkým vyprosujeme plnosť Božích milostí a dary Svätého Ducha v tejto neľahkej práci na budovaní Božieho kráľovstva.

  Počet videní: : 28
  Continue reading →
 • Eparchiálno-exarchátne kolo Biblickej súťaže 2005/2006

  30. 5. 2006 – DKÚ PE – V dňoch 25. a 26. mája 2006 sa v Eparchiálnom pastoračnom centre pre mládež v Juskovej Voli pri Vranove nad Topľou uskutočnilo Eparchiálno–exarchátne kolo Biblickej súťaže. Ide o alternatívu Biblickej olympiády, ktorá prebieha pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska a Ministerstva školstva SR a vrcholí celoslovenským kolom. Diecézne katechetické úrady Prešovskej eparchie a Košického apoštolského exarchátu sa aj tento rok rozhodli vytvoriť priestor pre mladších žiakov – víťazov na prvých troch miestach v eparchiálnom a exarchátnom kole. Stretnutie začalo predstavením jednotlivých súťažných družstiev, ktoré sa navzájom predstavili nakresleným symbolom, ktorý je družstvu najbližší a charakterizuje školu alebo farnosť, z ktorej družstvo pochádza. Nasledovala svätá liturgia, ktorú slávil o. Peter Pavel Haľko, synkel Prešovskej eparchie. Po nej bol zábavný večer spojený s „biblickým karnevalom“, poprepletaný piesňami i tancom, po ktorom sa každému ušla sladká odmena. Samotná súťaž sa začala v piatok po chutných raňajkách a prebiehala v dvoch kategóriách: A (1.-2. roč. ZŠ) a B (3.-4. roč. ZŠ). Aj keď súťažné družstvá boli veľmi vyrovnané, víťaz môže byť len jeden. Tento krát v A. kategórii zvíťazilo družstvo z I. ZŠ v Sobranciach, na druhom mieste skončilo družstvo z CZŠ sv. Juraja vo Svidníku a na treťom družstvo CZŠ v Stanči. V B. kategórii prvé tri miesta obsadili družstvá z Prešovskej eparchie – 1. miesto družstvo z CZŠ sv. Egídia v Bardejove, 2. miesto družstvo z CZŠ sv. Juraja vo Svidníku a 3. miesto družstvo z ZŠ Levočská v Starej Ľubovni. Počas obeda nás nečakane navštívil vladyka Ján Babjak, ktorý obdaril všetkých sladkosťami. Po svätej liturgii, ktorú slávil o. Rastislav Višňovský, predseda komisie pre mládež, sme privítali vladyku Milana Chautura, košického exarchu, s ktorým sme sa pomodlili Moleben k Presvätej Bohorodičke, po ktorom vladyka Milan odovzdal víťazom diplomy a sladké odmeny. Napokon si malí biblisti, nielen chlapci, ale aj dievčatá nenechali ujsť futbal s vladykom a potvrdili, že sú šikovní nielen v spoznávaní Svätého písma, ale aj vo futbale. Spoločnou večerou sa Biblická súťaž Prešovskej eparchie a Košického apoštolského exarchátu v šk. roku 2005/2006 ukončila.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 28
  Continue reading →
 • Eparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2005/06

  28. 4. 2006 – DKÚ PE – Druhý Vatikánsky koncil v konštitúcii Dei Verbum poukazuje na význam a úlohu Svätého písma v živote Cirkvi a v živote veriacich aj týmito slovami: “V Božom slove je toľká sila a účinnosť, že ono je oporou a životnou silou Cirkvi a jej deťom posilou vo viere, pokrmom duše a čistým, nikdy nevysychajúcim prameňom duchovného života.” Ako hovorí sv. Hieronym: “Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.” V duchu týchto slov sa dňa 27. apríla 2006 stretli v Prešove víťazi protopresbyterských kôl z celej Prešovskej eparchie, aby riešili otázky Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Stretnutie sa začalo o 9,00 h v Katedrále sv. Jána Krstiteľa, kde všetci spolu s vladykom Mons. ThDr. Jánom Babjakom SJ a členmi Katechetickej komisie Prešovskej eparchie slávili Moleben k blahoslavenému biskupovi – mučeníkovi Pavlovi Petrovi Gojdičovi. Samotná súťaž pokračovala v priestoroch Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého a v priestoroch dievčenského internátu pri tejto škole. V kategórii A: 1. a 2. ročník ZŠ, 1. miesto obsadilo družstvo z CZŠ vo Svidníku: Katarína Horňáková, Mária Gačová a Tibor Ivančo. Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ vo Veľkom Lipníku: Amika Grigláková, Jakub Šimko a Peter Labant. Tretie miesto patrilo farnosti Stakčín: Jurajovi Voroňákovi, Márii Plevkovej a Kataríne Bobeničovej. V kategórii B: 3. a 4. ročník ZŠ sa na 1. mieste umiestnilo družstvo z CZŠ sv. Egídia v Bardejove v zložení: Jana Zorvanová, Matúš Greško a Patrik Novák. 2. miesto patrilo súťažiacim zo ZŠ sídl. II vo Vranove n/Topľou: Tobiášovi Miklošovi, Vratislavovi Hnatovi a Miriam Suchej. Na 3. mieste skončilo družstvo zo ZŠ Levočská v St. Ľubovni: Kataríne Jarembinskej, Martinovi Eleniukovi a Dávidovi Zimovi. V I. kategórii: 5.-9. roč. ZŠ prvé miesto obsadili Erika Gačová, Monika Drabová a Zuzana Andrejčáková zo ZŠ Hanušovce nad Topľou. Ako druhí sa umiestnili Patrícia Demová, Ján Duda Bašista a Anna Hricisková zo ZŠ Nižné Repáše. Tretie miesto patrilo ZŠ Lipany v zložení Alžbeta Zorvanová, Michal Zorvan a Štefan Zorvan. V II. kategórii – stredných škôl 1. miesto obsadili súťažiaci z Gymnázia v Medzilaborciach: Zuzana Krajňáková, Alexandra Krajňáková a Nadežda Steranková. Na 2. mieste sa umiestnili súťažiaci z Gymnázia vo Vranova n/ Topľou: Katarína Potocká, Darina Vasiľová a Katarína Zubková. Tretie miesto patrilo Veronike Švihurovej, Michalovi Galmusovi a Tomášovi Gallikovi z Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. Naša vďaka patrí aj riaditeľke Strednej zdravotníckej školy sv. Bazila Veľkého, Sr. PhDr. Andrei Márii Lopatovej, OSBM, za poskytnutie priestorov pre BS a BO a členom Katechetickej komisie Prešovskej eparchie za spoluprácu. Veríme, že poznávanie kníh Starého i Nového zákona nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže mladým ľuďom vytvoriť si bližší vzťah s našim nebeským Otcom.
  Fotoalbum

  Počet videní: : 30
  Continue reading →
 • Prednáška pedagóga z USA

  24. 4. 2006 – DKÚ PE – Pondelok 24. apríla sa v Metodicko-pedagogickom centre v Prešove uskutočnila prednáška o. protojereja Davida Petrasa, SEOD z Gréckokatolíckej pittsburgskej metropolie v USA,  na tému: Úloha liturgie v katechéze. Prednášajúci o. Dávid oboznámil poslucháčov  so stavom katechézy v USA, konkrétne v gréckokatolíckych eparchiách. Poukázal na  vývoj v školskej i farskej katechéze. V závere odpovedal na otázky kňazov a katechétov.

  Počet videní: : 26
  Continue reading →
 • Duchovné cvičenia pre katechétov a mládež

  28. 3. 2006 – DKÚ PE – V dňoch 24. – 26. marca 2006 sa v Eparchiálnom pastoračnom centre v Juskovej Voli uskutočnili duchovné cvičenia pre katechétov a mládež. Začali sa spoločnou večerou, po ktorej exercitátor Don ThLic. Ing. Jozef Luscoň, SDB, vysvetlil pojem a význam duchovných cvičení. Ďalší deň sa slávil sviatok Zvestovania presvätej Bohorodičke, preto na začiatku bol rozoberaný hlbší význam tohto sviatku. V priebehu dňa odzneli témy ako civilizácia života a smrti, pohľad na trojrozmerného človeka – duch, duša, telo, spytovanie svedomia a hlbší význam modlitby, predovšetkým modlitby srdcom. Duchovné cvičenia sa ukončili v nedeľu spoločným obedom, po ktorom sa všetci, posilnení a povzbudení na duchu, vrátili opäť do svojej služby ohlasovania evanjelia na školách i vo farnosti.

  Počet videní: : 29
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a olympiáda v protopresbyteráte Medzilaborce

  27. 3. 2006 – DKÚ PE – Dňa 23. 03. 2006 sa konalo v Medzilaborciach na ZŠ Komenského protopresbyterské kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže. Víťazi jednotlivých kategórii: Biblická súťaž B. kategória (3. – 4. roč. ZŠ) 1. miesto: ZŠ Duchnovičova – Kristína Kocanová, Katarína Lučkaničová, Kristína Hriseňková 2. miesto: ZŠ Komenského – Erik Čerevka, Marek Kutlak, Erik Muskurišin 3. miesto: ZŠ Radvaň nad Laborcom – Lukáš Hnat, Peter Čeremeta, Patrik Drančak Biblická olympiáda 1. kategória (5. – 9. roč. ZŠ) 1. miesto: ZŠ Komenského – Nikoleta Hamašová, Ivana Kurejová, Anna Kaňuchová 2. miesto: ZŠ Duchnovičova – Veronika Kocurišinová, Diana Cuperová, Natália Čobiková 2. kategória (SŠ) 1. miesto: Gymnázium Medzilaborce – Zuzana Krajňáková, Alexandra Krajňáková, Nadežda Steranková 2. miesto: Združená Stredná škola Medzilaborce – Lukáš Majurnik, Vladimír Vladyka, Miroslav Hupcej
  Fotogaléria

  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a olympiáda v protopresbyteráte Svidník

  20. 3. 2016 – DKÚ PE – Dňa 16.03.2006 sa uskutočnila v protopresbyteráte Svidník Biblická olympiáda a Biblická súťaž na CZŠ sv. Juraja vo Svidníku. Stretnutie otvoril o. Mikuláš Tatár, vedúci OKS svojím príhovorom a spoločnou modlitbou. V jednotlivých kategóriách súťažili trojčlenné družstvá. BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 1. Kategória – žiaci 5.-9. ročníka – CZŠ sv. Juraja Svidník – I. ZŠ Komenského Svidník – III. ZŠ Svidník – Spojená škola Svidník Vyhodnotenie: 1. miesto III. ZŠ Svidník (Z. Čarná, M. Marčišínová, N. Hudáková) 2. miesto I. ZŠ Komenského Svidník (M. Hamarčák, V. Adamišinová, M. Adamišinová) 3. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník (J. Štefančíková, L. Paňková, V. Šottová) 2. Kategória – žiaci SŠ – Spojená škola Svidník – Gymnázium Duklianskych hrdinov Svidník Vyhodnotenie: 1. miesto Spojená škola Svidník ( L. Senajová, K. Guziová, L. Doničová) 2. miesto Gymnázium Duklianskych hrdinov Svidník (I. Adamišinová, K. Kundrová, I. Lažo) BIBLICKÁ SÚŤAŽ Kategória A – žiaci 1.-2. ročníka – CZŠ sv. Juraja Svidník – I. ZŠ Komenského Svidník – ZŠ 8. mája Svidník – ZŠ Šarišský Štiavnik Vyhodnotenie: 1. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník (K. Horňáková, M. Gačová, T. Ivančo) 2. miesto I. ZŠ Komenského Svidník (A. Cverčková, M. Kuntová, D. Michalko) 3. miesto ZŠ 8. mája Svidník (S. Štefancová, K. Štefancová, M. Oberstová) Kategória B – žiaci 3.-4. ročníka – ZŠ Šarišský Štiavnik – I. ZŠ Komenského Svidník – ZŠ 8. mája Svidník – CZŠ sv. Juraja Svidník Vyhodnotenie: 1. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník (R. Ivančová, P. Bruzda, M. Bruzdová) 2. miesto I. ZŠ Komenského Svidník (M. Fedoroňková, K. Hrinková, D. Franková) 3. miesto ZŠ Šarišský Štiavnik (D. Oreničová, M. Hadzimová, E. Saloňová) Záver tohto stretnutia sa niesol v duchu modlitby, ktorú predniesol protopresbyter o. Marek Pulščák a poďakovaním všetkým súťažiacim, katechétom a vedeniu CZŠ sv. Juraja.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a olympiáda v protopresbyteráte Snina

  20. 3. 2006 – DKÚ PE – Dňa 17. marca 2006 sa v priestoroch Základnej školy na Študentskej ulici v Snine uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda protopresbyterátu Snina. Program tohto podujatia sa začal o 8 hod. príhovorom o. Mgr. Juraja Voroňáka, vedúceho OKS a modlitbou. Do akcie sa zapojilo celkom 12 škôl a 66 detí resp. študentov. Všetci účastníci si svoje znalosti prehĺbili a vieru upevnili dôkladným štúdiom vybraných častí sv. Písma, ktorého znalosti potom prezentovali pri súťaži. Záver akcie vyplnilo vyhodnotenie a odovzdávanie cien, poďakovanie vedeniu Diecézneho katechetického strediska Prešovskej eparchie, ktoré vypracovalo otázky a dohliadalo na regulárnosť súťaže, ako aj kňazom a katechétom. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa milostí Svätého Ducha v príprave na eparchiálne kolo. Modlitba a poďakovanie Bohu tvorili bodku za krásne prežitým dňom. Chcem sa taktiež poďakovať Mgr. Petrovi Koršňákovi, riaditeľovi ZŠ na Študentskej ulici, že nám (napriek tomu, že to nie je cirkevná škola) umožnil, aby sa táto súťaž uskutočnila v priestoroch školy a za pomoc jej pracovníkov pri organizácii podujatia. Biblická súťaž: Kategória A: Súťažili štyri trojčlenné družstvá žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ. Zo znalostí náboženskej výchovy (učebnica 1. a 2. roč.) si preverili vedomosti žiaci z farnosti Stakčín, ZŠ Snina na Študentskej ulici, ZŠ Snina na Budovateľskej ulici a ZŠ Snina na ulici 1. mája. Umiestnenie: 1. miesto: žiaci farnosti Stakčín (J. Voroňák, M. Plevková, K. Bobeničová) 2. miesto: ZŠ Snina na Študentskej ulici (T. Tremková, M. Lupkovičová, M. Labancová) 3. miesto: ZŠ Snina na Budovateľskej ulici (S. Hunčárová, M. Glogovský, F. Diňa). Kategória B: Súťažili štyri trojčlenné družstvá žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ zo znalostí Nového zákona, konkrétne Evanjelium sv. Jána. V tejto kategórii sa súťaže zúčastnili žiaci základných škôl: žiaci farnosti Stakčín, ZŠ Snina na Študentskej ulici, ZŠ Snina na Budovateľskej ulici a ZŠ Snina na ulici 1. mája.Umiestnenie: 1. miesto: žiaci farnosti Stakčín (N. Fedinová, J. Labanc, P. Badida) 2. miesto: ZŠ Snina na Študentskej ulici (M. Tremková, T. Valaliková, I. Janko) 3. miesto: ZŠ Snina na Budovateľskej ulici (M. Hepková, A. Morochovičová, M. Rusnák). Biblická olympiáda: Obsahom biblickej olympiády bola previerka znalostí zo Starého zákona (2. kniha Makabejcov) a Nového zákona (Evanjelium sv. Jána). V prvej kategórii súťažili trojčlenné družstvá žiakov 5. až 9. ročníka z deviatich základných škôl: ZŠ Pčolinné, ZŠ Stakčín, ZŠ Klenová, ZŠ Ubľa, a päť základných škôl zo Sniny – na Budovateľskej ul., Študentskej ul., ZŠ Komenského, ZŠ 1. mája a ZŠ P.O. Hviezdoslava. Umiestnenie: 1. miesto: ZŠ Stakčín (M. Blašková, M. Ridošová, L. Huňara) 2. miesto: ZŠ Pčolinné (J. Bindzárová, V. Bindzár, V. Latta) 3. miesto: ZŠ Ubľa (M. Hajnus, P. Gubik, J. Hamarič). V druhej kategórii boli prihlásené tri stredné školy: Gymnázium Snina, Stredná priemyselná škola v Snine a Stredná združená škola v Snine. Umiestnenie: 1. miesto: Gymnázium Snina (P. Chomanič, D. Chapčák, S. Černega) 2. miesto: Stredná priemyselná škola v Snine (L. Macanová, S. Dinič, M. Kožuškanič).
  Fotogaléria

  Počet videní: : 29
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda a súťaž v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – mesto

  15. 3. 2006 – DKÚ PE – Deň 14.3.2006 sa pre niektorých žiakov základných a stredných škôl Vranovského okresu niesol v trochu zvláštnej atmosfére. Nešlo o zvyčajné preverovanie vedomostí z všeobecno -vzdelávacích predmetov, ale išlo o stretnutie sa s Bohom skrze spoločenstvo, Sväté písmo, modlitbu a spoločné agapé. Aj takto by sa dal charakterizovať ďalší ročník Biblickej olympiády a súťaže protopresbyterátu Vranov nad Topľou – mesto. Program tohto podujatia sa začal v ranných hodinách príhovorom o. Petra Tirpáka, vedúceho OKS a modlitbou, ktorú viedol protopresbyter o. Štefan Kopčák. Na Biblickej olympiáde sa zúčastnilo celkovo deväť družstiev. V 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ) získala 1. miesto ZŠ Hanušovce nad Topľou, 2. miesto patrilo ZŠ Sídlisko II vo Vranove a 3. miesto ZŠ Juh, taktiež z Vranova. V 2. kategórii (SŠ) sa na 1. mieste umiestnili žiaci Gymnázia, 2. miesto získala Obchodná akadémia a 3. miesto patrilo Strednému odbornému učilišťu z Vranova. Na Biblickej súťaži sa zúčastnilo celkovo šesť družstiev. V A. kategórii (1.- 2. ročník ZŠ) súťažili len dve družstvá. Z nich sa na 1. mieste umiestnila ZŠ Sídlisko II a na 2. mieste skončila ZŠ Juh z Vranova. Z B. kategórie (3. – 4. ročník ZŠ) si 1. miesto odniesli žiaci ZŠ Sídlisko II, 2. miesto žiaci farnosti Rafajovce a 3. miesto patrilo ZŠ Juh z Vranova. Veľkú zásluhu si získali všetci zúčastnení, a zvlášť tí, ktorí síce nevyhrali žiadne miesto, ale spoznali sa s ostatnými a zaiste naviazali i nové priateľstvá. Boli to žiaci týchto škôl: SOU vo Vranove – odbor kozmetičky a kaderníčky, ZŠ Holčíkovce a ZŠ Matiaška. Záver tohto stretnutia sprevádzalo vyhodnotenie a odovzdávanie cien, poďakovanie vedeniu Diecézneho katechetického strediska ako aj kňazom a katechétom, modlitba a poďakovanie Bohu za prežitý deň.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 24
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda a súťaž v protopresbyteráte Vranov n/T. – Čemerné

  15. 3. 2006 – DKÚ PE – Dňa 14. marca 2006 sa uskutočnilo protopresbyterálne kolo biblickej olympiády v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – Čemerné. Tohto kolá sa zúčastnili iba dve družstva, zo Základnej školy Sečovská Polianka a zo Základnej školy Sačurov. Proropresbyterálne kolo vyhralo družstvo zo Sečovskej Polianky s počtom 41,5 boda v zložení: Laura Nemčíková – 7.roč., Simona Popaďaková – 8. roč. a Jaroslava Šalatová -. 9. roč. Na druhom mieste skončilo družstvo zo Základnej školy Sačurov v zložení: Simona Peštová – 5 roč.; Alena Vasiľová – 6 roč.; a Štefánia Hančuláková – 6 roč. Víťazné družstvo bude reprezentovať protopresbyterát na eparchiálnom kole.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 30
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda a súťaž v protopresbyteráte Stropkov

  14. 3. 2006 – DKÚ PE – Dňa 10. marca 2006 sa uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteráte Stropkov na ZŠ s MŠ v Havaji. Biblická súťaž prebiehala v dvoch kategóriach: Kategória A: Súťažili trojčlenné družstvá žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ zo znalostí náboženskej výchovy (učebnica 1.a 2. roč.) V tejto kategórii sa zúčastnili žiaci z týchto základných škôl: ZŠ Chotča, ZŠ Konštantínova Stropkov a ZŠ Mlynská Stropkov. Umiestnenie: 1. miesto ZŠ Konštantínova Stropkov 2. miesto ZŠ Mlynská Stropkov 3. miesto ZŠ Chotča Kategória B: Súťažili trojčlenné družstvá žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ zo znalostí Nového zákona – Jánovo evanjelium. V tejto kategórii sa zúčastnili žiaci z týchto základných škôl: ZŠ Lomné, ZŠ Kolbovce, ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ Komenského Stropkov, ZŠ Konštantínova Stropkov, ZŠ Vislava, ZŠ Chotča. Umiestnenie: 1. miesto ZŠ Lomné 2. miesto ZŠ Komenského Stropkov 3. miesto ZŠ Kolbovce Biblická olympiáda prebiehala v 1. kategórii. Súťažili v nej tiež trojčlenné družstvá žiakov 5. až 9. ročníka ZŠ zo znalostí Starého zákona – 2.kniha Makabejcov a Nového zákona – Jánovo evanjelium. V tejto kategórii sa zúčastnili žiaci z týchto základných škôl: ZŠ Lomné, ZŠ Kolbovce, ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ Komenského Stropkov, ZŠ Konštantínova Stropkov, ZŠ Bukovce, ZŠ Havaj. Umiestnenie: 1. miesto ZŠ Havaj 2. miesto ZŠ Bukovce 3. miesto ZŠ Mlynská Stropkov
  Fotogaléria

  Počet videní: : 28
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda a Biblická súťaž v protopresbyteráte Sabinov

  8. 3. 2006 – DKÚ PE – Dňa 6. marca 2006 sa na pôde Združenej strednej školy v Sabinove uskutočnila Biblická olympiáda a Biblická súťaž protopresbyterátu Sabinov. Biblickej olympiády sa v 1. kategórii žiakov 5.–9. ročníka základných škôl zúčastnili žiaci Základnej školy v Lipanoch a Základnej školy v Ľutine. V Biblickej súťaži v A. kategórii žiakov 1.–2. ročníka základných škôl súťažili žiaci z farnosti Tichý Potok a Milpoš. V B. kategórii žiakov 3.–4. ročníka si zmerali vedomosti žiaci z farností Ľutina, Červená Voda, Tichý Potok a Milpoš. Na prvom mieste v Biblickej olympiáde sa umiestnilo súťažné družstvo zo Základnej školy v Lipanoch v zložení: Alžbeta Zorvanová, Michal Zorvan, Štefan Zorvan. Druhé miesto obsadili žiaci zo Základnej školy v Ľutine Alžbeta Čorňáková, Paula Čorňáková a Rastislav Porač. Víťazom zo srdca blahoželáme a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania. Konečné umiestnenie súťažiacich v Biblickej súťaži bolo v jednotlivých kategóriách nasledovné: A. kategória – Prvé miesto obsadili reprezentanti farnosti Milpoš v zložení: Damián Čekan, Ivana Straková a Andrea Petrúšová. – Druhé miesto si zaslúžili reprezentanti farnosti Tichý Potok v zložení: Patrícia Kulpová, Natália Čaráková a Štefan Bilek. B. kategória – Prvé miesto patrilo súťažiacim z farnosti Červená Voda v zložení: Štefan Majiroš, Matúš Džačovský a Ivana Rabatínová. – Druhé miesto obsadili súťažiaci z farnosti Tichý Potok v zložení: Slavomír Bilek, Anna Kulpová a Dávid Čarák. – Tretie miesto získali reprezentanti farnosti Ľutina v zložení: – Branislav Starinský, Michal Štefanov a Lukáš Hudák. Víťazom v oboch kategóriach a zároveň aj postupujúcim na eparchiálne kolo Biblickej súťaže v Prešove za protopresbyterat Sabinov zo srdca blahoželáme a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 30
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda a Biblická súťaž v protopresbyteráte Humenné

  8. 3. 2006 – DKÚ  PE – Dňa 7. marca 2006 sa uskutočnilo dekanátne kolo biblickej súťaže a biblickej olympiády humenského dekanátu na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. Do týchto súťaží sa tento rok prihlásilo 5 stredných škôl, 9 základných škôl a dve farnosti. Na dekanátnom kole súťažilo 23 družstiev v štyroch kategóriách. V kategórii A (1. a 2. roč. ZŠ) biblickej súťaže súťažili 3 družstvá zo základných škôl: ZŠ Hrnčiarska Humenné, ZŠ Kudlovská Humenné a ZŠ Dargovských hrdinov. V tejto kategórii sa na prvom mieste umiestnila ZŠ Dargovských hrdinov, ktorú reprezentovali Simona Petrovková, Lenka Babjaková a Kristián Moroz. Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ Kudlovská, ktorú reprezentovali Petra Ferková, Martin Fedorco a Andrea Dziaková. Na treťom mieste sa umiestnila ZŠ Hrnčiarska ktorú reprezentovali: Alžbeta Bazárová, Dávid Uhrín a Filip Firkáľ. V kategórii B (3. a 4. roč. ZŠ) biblickej súťaže súťažilo 7 družstiev z 5 základných škôl a dvoch farností: ZŠ Jána Švermu Humenné, ZŠ Hrnčiarska Humenné, ZŠ Kudlovská Humenné, ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, ZŠ Zubné, farnosť Ruská Poruba a farnosť Hažín nad Cirochou. Na prvom mieste sa umiestnila ZŠ Jána Švermu Humenné, ktorú reprezentovali: Viktória Kolesárová, Katarína Kačurová a Patrícia Fedáková. Na druhom mieste sa umiestnila farnosť Ruská Poruba, ktorú reprezentovali: Vladislav Kunický, Veronika Hermanová a Veronika Gogová. Na treťom mieste sa umiestnila farnosť Hažín nad Cirochou, ktorú reprezentovali: Miriam Jakubová, Alexandra Hudáková a Anna Ferjaková. V 1. kategórii (5. až 9. roč. ZŠ) biblickej olympiády súťažilo 9 družstiev zo základných škôl: ZŠ Laborecká Humenné, ZŠ internátna Humenné, ZŠ Jána Švermu Humenné, ZŠ Pugačevova Humenné, ZŠ Hrnčiarska Humenné, ZŠ Kudlovská Humenné, ZŠ Dargovských hrdinov Humenné, ZŠ SNP 1 Humenné a ZŠ Ruská Poruba. Na prvom mieste sa umiestnila ZŠ Pugačevova Humenné, ktorú reprezentovali: Jana Šipová, Simeona Labancová a Anežka Labancová . Na druhom mieste sa umiestnila ZŠ SNP 1 Humenné, ktorú reprezentovali : Dominika Ciconičová, Andrea Hnátová a Alžbeta Hirjaková. Na treťom mieste sa umiestnila ZŠ Ruská Poruba ktorú reprezentovali: Simona Morozová, Katarína Hermanová a Vladimír Čakurda V 2. kategórii (1. a 2. roč. SŠ) biblickej olympiády súťažili štyri družstvá SŠ: Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné, Stredná zdravotnícka škola Humenné, Obchodná akadémia Humenné a Združená stredná škola Humenné. Na prvom mieste sa umiestnilo Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho, ktoré reprezentovali: Veronika Švihurová, Michal Galmus a Tomáš Gallik. Na druhom mieste sa umiestnila Združená stredná škola Humenné, ktorú reprezentovali: Anna Potocká, Beata Blahníková a Tomáš Metyľ. Na treťom mieste sa umiestnila Obchodná akadémia Humenné, ktorú reprezentovali: Eva Lechanová, Lucia Mitrová a Radoslav Legdan. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa milostí Svätého Ducha v príprave na eparchiálne kolo. Chcem sa taktiež poďakovať vedeniu gymnázia, že nám umožnili, aby sa táto súťaž uskutočnila v priestoroch školy, za ich pomoc pri organizácii a za ich vrelé prijatie.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 35
  Continue reading →