Rok 2019

 • Počet prihlásených družstiev, miesto a čas konania protopresbyterských kôl BS a BO 2019/2020

  29. decembra 2019

  DKÚ PA – Počet prihlásených družstiev, miesto a čas konania protopresbyterských kôl BS a BO 2019/2020 nájdete tu.

  Počet videní: : 26
  Continue reading →
 • V Prešove sa konal odborno-metodický seminár

  20. septembra 2019

  5DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie /DKÚ PA/ v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou Prešovskej univerzity pripravil pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy  odborno-metodický seminár s názvom “Úvod do biblických kníh pre biblickú súťaž a biblickú olympiádu,“ ktorý sa konal 20. septembra 2019 v Prešove. Predmetom tejto súťaže a olympiády v tomto školskom roku bude kniha Exodus 1-24, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium podľa Jána. Seminár začal sv. liturgiou v kaplnke Božej múdrosti na Gréckokatolíckej teologickej fakulte, ktorú s o. protosynkelom Mons. ThDr. Ľubomírom Petríkom PhD. slávili o. Peter Cap, riaditeľ /DKÚ PA/ a o. Jozef Šofranko, vedúci Oblastného katechetického strediska Bardejov. Sv. liturgiu svojou prítomnosťou obohatil o. diakon Rudolf Hreňo. V odbornej časti seminára doc. ThDr. Daniel Slivka, PhD uviedol poslucháčov do predmetných biblických kníh.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Odborno-metodický seminár

  13. septembra 2019

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad  Prešovskej archieparchie v spolupráci s Gréckokatolíckou teologickou fakultou /GTF PU/ v Prešove pripravuje pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborno-metodický seminár s názvom „Úvod do biblických kníh pre biblickú súťaž a biblickú olympiádu,“ ktorý sa uskutoční dňa 20. septembra 2019 na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove.   Cieľom uvedeného seminára je priblížiť biblické knihy – Kniha Exodus, Kniha proroka Jonáša a Evanjelium  podľa Jána

  Miesto konania: Gréckokatolícka teologická fakulta, biskupa Gojdiča 2, Prešov
  Lektor: doc. ThDr. Daniel Slivka, PhD
  Cieľová skupina: Učitelia predmetu náboženstvo/náboženská výchova

  Program:
  08,30  – 09,30  Sv. liturgia v kaplnke Božej múdrosti /GTF PU/
  10,00  – 11,30  Predstavenie biblických kníh /GTF PU – učebňa U2/
  11,30 – 12,00   Prestávka
  12,00 – 13,30  Spoločná téma kníh: Z tmy do svetla
  13,30 – 14,00  Diskusia a záver

  Počet videní: : 35
  Continue reading →
 • Nová Katechetická komisia Prešovskej archieparchie

  2. augusta 2019

  DKÚ PA – Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita v súvislosti s personálnymi zmenami v Prešovskej archieparchii k 15. júlu 2019 menoval novú Katechetickú komisiu Prešovskej archieparchii.

  Počet videní: : 36
  Continue reading →
 • Zoznam katechétov Prešovskej archieparchie

  26. júla 2019

  DKÚ PA – Aktuálny Zoznam katechétov Prešovskej archieparchie pre školský rok 2019/2020 nájdete tu.

  Počet videní: : 47
  Continue reading →
 • 320/2008 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky

  24. júla 2019

  DKÚ PA – Vyhláška

  Počet videní: : 29
  Continue reading →
 • Pedagogicko-organizčné pokyny na školský rok 2019/2020

  24. júla 2019

  DKÚ PA – Pedagogicko-organizačné pokyna na školský rok 2019/2020 nájdete tu.

  Počet videní: : 29
  Continue reading →
 • Duchovné cvičenia v školskom roku 2019/2020

  2. júla 2019

  DKÚ PA – Informácie o duchovných cvičeniach v školskom roku 2019/2020 nájdete tu.

  Počet videní: : 30
  Continue reading →
 • Nové propozície Východní svätí pre súčasnosť

  10. mája 2019

  DKÚ PA – Propozície východní svätí pre súčasnosť 2019/2020 nájdete tu.

  Počet videní: : 34
  Continue reading →
 • Termín Metropolitného kola BS 2019/2020

  10. mája 2019

  DKU PA – Metropolitné kolo Biblickej súťaže 2019/2020 sa uskutoční 4. a 5. mája 2020 v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Barka v Juskovej Voli.

  Počet videní: : 44
  Continue reading →
 • Stretnutie vladyku Jána s mladými výtvarníkmi

  9. mája 2019

  DKÚ PA – Vo štvrtok  9. mája 2019 sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove uskutočnilo stretnutie vladyku Jána Babjaka SJ, s mladými výtvarníkmi. Stretnutia sa zúčastnili žiaci a študenti MŠ, ZŠ a SŠ, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže a projektu Východní svätí pre súčasnosť a ich práce sa umiestnili na prvých troch miestach v protopresbyterskom či metropolitnom kole. Každého súťažiaceho sprevádzal rodič alebo učiteľ výtvarnej výchovy.

  Stretnutie sa konalo popoludní a začalo v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, kde seminarista Miroslav Baran predstavil históriu a súčasnosť katedrálneho chrámu a jeho poklady – kópiu Turínskeho plátna i relikvie blahoslavených biskupov – mučeníkov P. P. Gojdiča, V. Hopka a iných svätých. Stretnutie pokračovalo v priestoroch arcibiskupského úradu, kde v Epxozícií stálej výstavy im bola priblížená história i súčasnosť Prešovskej archieparchie. Stretnutie vyvrcholilo, keď všetkých zúčastnených prijal v Sále biskupov vladyka Ján. Po úvodnom príhovore odovzdal súťažiacim diplomy a vecné ceny. Samozrejme na záver nemohla chýbať spoločná fotografia a s arcipastierskym požehnaním sa milé stretnutie ukončilo.

  Projekt Východní svätí pre súčasnosť je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

  Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka, ale aj prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do 7. kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.

  V tomto školskom roku boli ako predmet projektu vybraní Sedempočetníci. Počas konania Metropolitného kola Biblickej súťaže v dňoch 6. – 7. mája 2019 v Juskovej Voli, Mgr. Marcela Lemešová, riaditeľka CSŠ sv. Rodiny v Sečovciach vyhodnotila práce, ktoré sa umiestnili na prvom, druhom či treťom mieste.

  Celoslovenská súťaž Biblia očami detí a mládeže, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva. Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže, aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Predmetom súťaže Biblia očami detí a mládeže sú biblické knihy, ktoré sú predmetom aj biblickej olympiády. V tomto školskom roku to boli Kniha Rút, Prvá kniha kráľov a Evanjelium podľa Matúša. Súťaž je rozdelená do siedmych kategórií.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 37
  Continue reading →
 • Vyvrcholili biblické súťaže Prešovskej metropolie

  9. mája 2019

  Košice, 9. máj (TSKE) Metropolitné kolo Biblickej súťaže sa v školskom roku 2018/2019 konalo v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka na Juskovej Voli 6. – 7. mája. Program začal svätou liturgiou, ktorú slávil otec Ján Ducár, riaditeľ Katechetického úradu Košickej eparchie a spoluslúžiteľom bol otec Peter Cap, riaditeľ Katechetického úradu Prešovskej archieparchie spolu s prítomnými kňazmi, ktorí sprevádzali tímy súťažiacich. Počas večerného programu sa jednotlivé družstvá predstavovali zaujímavými scénkami.

  V druhý deň sa po modlitbe súťažilo v kategóriách: A – žiaci prvého a druhého ročníka a B – žiaci tretieho a štvrtého ročníka. V každej  kategórii súťažili tri najlepšie družstvá z Prešovskej archieparchie a tri družstvá z Košickej eparchie, ktoré postúpili z eparchiálnych kôl.

  Súťažný program zavŕšila slávnostná svätá liturgia, ktorú slávil mitroforný protojerej Vladimír Tomko, duchovný správca kňazov Košickej eparchie. Následne víťazom odovzdal diplomy a program vyvrcholil slávnostným obedom.

  V rámci súťažného dňa Marcela Lemešová, riaditeľka Cirkevnej spojenej školy Kollárová v Sečovciach, ktorej súčasťou je aj Základná umelecká škola, vyhodnotila výtvarné práce Projektu Východní svätí pre súčasnosť 2018/2019, ktoré postúpili na metropolitné kolo.

  Umiestnenie v rámci Biblickej súťaže

  A kategória

  1. miesto CSŠ Bardejov
  2. miesto CSŠ Duchnovičova Humenné
  3. miesto CZŠ s MŠ svätého Gorazda Košice
  4. miesto ZŠ Kúpeľná Prešov
  5. miesto CSŠ Kollárová Sečovce
  6. miesto ZŠ Komenského Trebišov

  B kategória

  1. miesto ZŠ Milpoš
  2. miesto Gréckokatolícka farnosť bl. P.P. Gojdiča Stará Ľubovňa
  3. miesto Gréckokatolícka farnosť Trebišov
  4. miesto CZŠ s MŠ sv. Gorazda Košice
  5. miesto ZŠ s MŠ Vinné
  6. miesto ZŠ Rovné

  TSKE informoval Katechetický úrad Košickej eparchie

  Fotogaléria

  Počet videní: : 29
  Continue reading →
 • V Prešove sa konalo archieparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2018/2019

  11. apríla 2019

  DKÚ PA – V dňoch 8., 10. a 11. 4. 2019 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnilo archieparchiálne kolo Biblickej súťaže (BS) a Biblickej olympiády (BO) Prešovskej archieparchie. V tomto školskom roku to už bol 21. ročník BS a 18. ročník BO.

       V seminárnej Kaplnke Najsvätejšej Trojice prvý súťažný deň otvoril protosynkel Prešovskej archieparchie o. Ľubomír Petrík a zvyšné dva oba súťažné dni  kancelár Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove o. Peter Lach Molebenom k presvätej Bohorodičke. Pre súťažiacich boli pripravené rôzne úlohy ako práca s biblickým obrazom, tajnička, biblická geografia, scénky… Po chutnom obede boli víťazi jednotlivých kategórií odmenení diplomami a vecnými cenami. Prvé tri víťazné družstvá v BS z každej kategórie budú reprezentovať Prešovskú archieparchiu na Metropolitnom kole BS, ktoré sa uskutoční v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli v dňoch 6. a 7. 5. 2019. Víťazné družstvá z BO zas postupujú na Celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v Žilinskej diecéze, Oščadnici.

       Aj keď v BS a BO ide o istý druh súťaženia, čo je charakteristické pre mladého človeka, omnoho viac vyniká hlavná myšlienka BS a BO a to, že mladý človek spoznáva Boha cez napísané Božie slovo – Bibliu.

       Každý školský rok sú predmetom BS a BO niektoré biblické knihy. V tomto školskom roku sú to Prvá kniha kráľov, Kniha Rút a Evanjelium podľa Matúša. Do 1. kategórie v archieparchiálnom kole sa zapojilo 16 družstiev a v 2. kategórii 5 družstiev. Jednou z úloh BO je aj scénka v rozsahu 2 min., ktorá v 1. kategórií je zameraná na dobovú ilustráciu a v 2. kategórií na aktualizáciu – prenesenie na súčasnosť.

       BS organizuje iba Gréckokatolícka cirkev na Slovensku cez svoje diecézne katechetické úrady. Môžu sa do nej zapojiť farnosti a školy, v ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo východný obrad na prvom stupni ZŠ. Je rozdelená do dvoch kategórií: A (1. a 2. ročník ZŠ) a B (3. a 4. ročník ZŠ). Súťažné trojčlenné družstvá, reprezentujúce svoje školy či farnosti, sa stretávajú vo svojich protopresbyterátoch na protopresbyterských kolách a ich víťazi postupujú na archieparchiálne kolo. V tomto šk. roku sa archieparchiálneho kola zúčastnilo v A kategórií 14 družstiev a v B kategórií 16 trojčlenných družstiev.

       BO je organizovaná Konferenciou biskupov Slovenska a Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Je organizovaná v 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ) a v 2. kategórií (SŠ). Do BO sa môžu zapojiť iba školy, v ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo. Po triednych a školských kolách sa vytvárajú trojčlenné družstvá, ktoré reprezentujú svoju školu na protopresbyterských kolách, ktorých víťazi postupujú na diecézne kolo (krajské) a víťazi z každej diecézy sa stretnú na celoslovenskom kole, ktoré každý rok organizuje iná diecéza. V tomto školskom roku je to Žilinská diecéza. Do triednych a školských kôl BO sa v Prešovskej archieparchii zapojilo cez 3 200 mladých ľudí.

  Výsledky:

  1. A. kategória /1. a 2. ročník ZŠ/
  2. B. kategória /3. a 4. ročník ZŠ/
  3. 1. kategória /5. – 9. ročník ZŠ/
  4. 2. kategória SŠ

  Fotogaléria:

  8. 4. 2019 – BO – 1. kategória /5. – 9. ročník ZŠ a 2. kategória SŠ
  10. 4. 2019 – BS – A. kategória /1. a 2. ročník ZŠ/
  11.  4. 2019 – BS – B. kategória / 3. a 4. ročník ZŠ/

  Scénky:

  8. 4. 2019 – BO – 1. kategória /5. – 9. ročník ZŠ/ – družstvá sú zoradené ako si vyžrebovali poradie

  1. Protopresbyterát Medzilaborce – ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad laborcom
  2. Protopresbyterát Hrabské – ZŠ Kružlov
  3. Protopresbyterát Humenné – ZŠ Dargovských hrdinov Humenné
  4. Protopresbyterát Hanušovce nad Topľou – ZŠ Hanušovce nad Topľou
  5. Protopresbyterát Stará Ľubovňa – ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa
  6. Protopresbyterát Prešov – CZŠ s MŠ bl. Pavla Petra Gojdiča Prešov
  7. Protopresbyterát Bardejov – CSŠ Bardejov
  8. Protopresbyterát Vranov nad Topľou – mesto – ZŠ Sídl. II. Vranov nad Topľou
  9. Protopresbyterát Snina – ZŠ s MŠ Ulič
  10. Protopresbyterát Vranov nad Topľou – Čemerné – ZŠ Sečovská Polianka
  11. Protopresbyterát Poprad – ZŠ Nižné Repaše
  12. Protopresbyterát Giraltovce – SZŠ Giraltovce
  13. Protopresbyterát Svidník – CZŠ sv. Juraja Svidník
  14. Protopresbyterát Stropkov – ZŠ s MŠ Bukovce

   

  8. 4. 2019 – BO – 2. kategória /SŠ/ – družstvá sú zoradené ako si vyžrebovali poradie

  1. Protopresbyterát Sabinov – Súkromné Gymnázium DSA Sabinov
  2. Protopresbyterát Humenné – Gymnázium sv. J. Zlatoústeho Humenné
  3. Protopresbyterát Bardejov – Gymnázium L. Stockella Bardejov
  4. Protopresbyterát Vranov nad Topľou – mesto – Gymnázium Dr. C. Daxnera Vranov nad Topľou
  5. Protopresbyterát Prešov – Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča Prešov

  Autor videi: Martin Dlužanin

   

  Počet videní: : 36
  Continue reading →
 • Biblia očami detí a mládeže 2018/2019 – archieparchiálne kolo

  11. apríla 2019

  DKÚ PA – V školskom roku 2018/2019 sa do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže v rámci archieparchiálneho kola Prešovskej archieparchie zapojilo 65 prác. Prvé tri víťazné práce z každej kategórie postúpili na celoslovenské kolo. Autori týchto prác budú pozvaní 9. mája 2019 do Prešova, kde si z rúk vladyku Jána, prešovského arcibiskupa a metropolitu, prevezmú diplomy a vecné ceny.

            Celoslovenská súťaž, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (www.kpkc.sk), je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.

          Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Predmetom súťaže Biblia očami detí a mládeže sú biblické knihy, ktoré sú predmetom aj biblickej olympiády. V tomto školskom roku sú to Kniha Rút, Prvá kniha kráľov a Evanjelium podľa Matúša. Súťaž je rozdelená do ôsmich kategórií.

           Víťazné práce z Prešovskej archieparchie postupujúce na celoslovenské kolo si môžete prezrieť  tu.

  Počet videní: : 57
  Continue reading →
 • Archieparchiálne kolo projektu Východní svätí pre súčasnosť 2018/2019

  11. apríla 2019

  11. 4. 2019 – DKÚ PA – Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie organizuje pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.

  Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

  V tomto školskom roku predmetom projektu sú Sedempočetníci. Do archieparchiálneho kola postúpilo 74 prác. Počas konania Metropolitného kola biblickej súťaže v dňoch 9. a 7. mája 2019 vladyka Peter, bratislavský eparcha, vyberie najlepšie práce z eparchiálnych kôl. Víťazi z archieparchiálneho a metropolitného kola budú pozvaní 9. mája 2019 do Prešova, kde si z rúk vladyku Jána, prešovského arcibiskupa a metropolitu, prevezmú diplomy a vecné ceny.

  Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do siedmich kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.

  Víťazné práce z Prešovskej archieparchie si môžete prezrieť  tu.

  Počet videní: : 30
  Continue reading →
 • Prešovská archieparchia pripravuje archieparchiálne kolo BS a BO 2018/209

  28. marca 2019

  DKÚ PA – Po úspešnom ukončení protopresbyterských kôl Biblickej súťaže (BS) a Biblickej olympiády (BO), ktoré sa vo všetkých 16 protopresbyterátoch Prešovskej archieparchie uskutočnili 21. marca toho roka, pripravuje Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s katechetickou komisiou archieparchiálne kolo, ktoré sa uskutoční 8., 10. a 11. apríla 2019 v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

  Dňa 8. apríla 2019 sa stretnú víťazi protopresbyterských kôl BO 1. kategórie (5. – 9 ZŠ) a 2. kategórie (SŠ), aby si zmerali svoje vedomosti z týchto biblických kníh: Prvá Kniha Kráľov, Kniha Rút a Evanjelium podľa Matúša. Jednou zo súťažných úloh pre každé družstvo bude scénka, ktorá v 1. kategórii je zameraná na dobové kritériá a v 2. kategórii na odkaz pre súčasnosť. Víťazi z oboch kategórií budú reprezentovať Prešovskú archieparchiu na Celoslovenskom kole. Do BO sa v oboch kategóriách v tomto školskom roku v Prešovskej archieparchii zapojilo 2 357 žiakov a študentov.

  Dňa 10. apríla 2019 kňazský seminár v Prešove privíta víťazov protopresbyterských kôl BS v kategórii A (1. a 2. ročník ZŠ) a 11. apríla 2019 v kategórii B (3. a 4. ročník ZŠ). Študijným materiálom pre tieto kategórie v tomto školskom roku bolo Matúšovo evanjelium. Prvé tri víťazné družstvá oboch kategórií BS z archieparchiálneho kola sa stretnú na metropolitnom kole s víťazmi z Košickej a Bratislavskej eparchie v mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli.

  Súťažiacim i tým, ktorí tieto družstvá pripravovali a sprevádzajú ich, prajeme veľa darov Svätého Ducha pri riešení súťažných otázok.

  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteráte Stará Ľubovňa

  25. marca 2019

  o. Ľuboslav Pulščák – Dňa 21.03.2019 sa uskutočnilo na ZŠ s MŠ Veľký Lipník protopresbyterátne kolo biblickej olympiády a biblickej súťaže Staroľubovianskeho protopresbyterátu.

  V kategórii A ( 1.a 2. ročník) zvíťazilo družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Tobíáš Stempa, Juliana Firľová, Alex Ulman . Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Jarabinav zložení Emka Hlinková, Laura Sykoriaková, Ela Sykoriaková. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠs MŠ Sv. Cyrila a Metóda.

  V kategórii B ( 3.-4. ročník ) zvíťazilo družstvo Gréckokatolíckaj farnosti Stará Ľubovňa v zložení : Timea Heržáková, Soňa Čandíková, Rafael Dabrowskí. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ za Vodou Stará Ľubovňa v zložení : Tadeáš Stolár, Jakub Suvák, Karolína Palgutová.

  Na treťom  mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Komenského:

  V kategórii 1 ( 5.- 9. ročník ) zvíťazilo družstvo ZŠ s MŠ Sv. Cyrila a Metoda Stará Ľubovňa. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení : Laura Mačugová, Radka Mačugová, Marek Mariančík. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Kamienka.

  V kategórii 2 ( stredné a odborné školy ) zvíťazilo družstvo Cirkevného gymnázia sv. Mikuláša Stará  Ľubovňa .

  Fotogaléria

  Počet videní: : 34
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2018/2019 v protopresbyteriáte Snina

  25. marca 2019

  o. Martin Barna – Dňa 21. 3. sa v priestoroch Cirkevného centra voľného času v budove rímskokatolíckeho farského pastoračného centra Opus dei v Snine uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda sninského protopresbyteriátu. Po úvodnom slove a modlitbe, ktorú predniesol otec protopresbyter Maroš Prejsa, bojovalo o postup na archieparchiálne kolo a vecné ceny 49 súťažiacich v 17 družstvách a štyroch kategóriách. V jednotlivých kategóriách zvíťazili:

  Biblická súťaž

  1. kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
  2. miesto ZŠ a MŠ Študentská Snina ( Filip Roman, Dávid Barna, Matúš Beca)
  3. miesto ZŠ a MŠ Stakčín (Kristína Demjanovičová, Matej Piteľ, Tomáš Pitlanič)
  4. miesto ZŠ a MŠ Kolonica (Nikola Kuzmová, Dávid Berezňanin, Damián Gergelčík)

  B kategória (3. a 4. ročník ZŠ)

  1. miesto ZŠ a MŠ A. Duchnoviča Ulič (Adela Čopáková, Jana Čurhová, Denisa Čurhová)
  2. miesto ZŠ a MŠ Stakčín ( Jakub Špitalik, Daniel Demjanovič, Lenka Kapráľová)
  3. miesto ZŠ Komenského Snina (Daniela Jurcáková, Soňa Lucová)

  Biblická olympiáda

  1.kategória (5. – 9. ročník ZŠ)

  1. miesto ZŠ a MŠ A. Duchnoviča Ulič (Mária Čokynová, Daniela Dudlová, Alexandra Karbuniková)
  2. miesto ZŠ Komenského Snina (Michaela Hulajová, Alexandra Hulajová)
  3. miesto ZŠ a MŠ Stakčín (Patrik Červeňák, Viktória Badidová, Silvia Matiková)
  4. kategória (SŠ)
  5. miesto Gymnázium Snina ( Tobiáš Petriš, Matúš Lučka, Slavko Galanda)

  Fotogaléria

  Počet videní: : 30
  Continue reading →
 • Protopresbyterské kolo BS a BO – Bardejov

  25. marca 2019

  o. Jozef Šofranko – Vo štvrtok 21. marca sa uskutočnil ďalší ročník Biblickej súťaže a Biblickej olympiády so začiatkom v Chráme sv. apoštolov Petra a Pavla v Bardejove. Po privítaní a úvodnom slove o. Floriána Potočňáka, ktorý zastupoval o. protopresbytera, sme sa pred relikviami sv. sestry Faustíny pomodlili Korunku k Božiemu milosrdenstvu.

  Päťdesiatsedem súťažiacich rozdelených do štyroch kategórii navzájom súťažili v trojčlenných družstvách. Absolútnym tohtoročným víťazom sa stala Cirkevná spojená škola v Bardejove, ktorá obsadila prvé miesta v troch kategóriách s výnimkou 2. kategórie (stredné školy), kde sa víťazom stalo Gymnázium Leonarda Stöckela, ktoré tejto kategórii „kraľuje“ nepretržite od školského roka 2014/2015.

  Jednotlivé družstvá sa umiestnili v takomto poradí:

  Biblická súťaž:
  Kategória A (1 a 2 ročník)
  1. Cirkevná spoj. škola Bardejov (Sarah KRAJŇÁKOVÁ, Júlia ANTOŠOVÁ, Sofia ANDRUŠKOVÁ)
  2. Farnosť Bardejov – mesto
  3. ZŠ Komenského Bardejov

  Kategória B (3 a 4 ročník)
  1. Cirkevná spoj. škola Bardejov (Rafaela EXNEROVÁ, Salome ŠOFRANKOVÁ, Eva DANKOVÁ)
  2. ZŠ Komenského Bardejov
  3. Farnosť Bardejov – mesto

  Biblická olympiáda:
  Kategória 1 (5 až 9 ročník)
  1. Cirkevná spoj. škola Bardejov (Mária ONDERKOVÁ, Klára HROMOVÁ, Klaudia HROMOVÁ)
  2. ZŠ Komenského Bardejov
  3. ZŠ Bartolomeja Krpelca Bardejov

  Kategória 2 (Stredné školy)
  1. Gymnázium L. Stöckela (Mária BARKÓCIOVÁ, Terézia STRONČEKOVÁ, Klára HOLODŇÁKOVÁ)
  2. Cirkevná spoj. Škola Bardejov
  3. Stredná priemyselná škola technická Bardejov

  Úprimné Pán Boh zaplať patrí riaditeľovi Cirkevnej spojenej škole a riaditeľovi Gymnázia L. Stöckela za poskytnutie priestorov, ženám z farnosti Andrejová za prípravu chutného občerstvenia, kňazom a katechétkam za námahu a prípravu detí, ale samozrejme aj na naše deti, bez ktorých by tieto súťaže neboli.

  Na záver o. Florián požehnal všetkých relikviami sv. sestry Faustíny a s myšlienkou, že víťaz nie je len ten, kto skončí na prvom mieste, ale každý, kto vedomosti a poznatky z Božieho slova vie použiť vo svojom živote, sme sa rozišli domov. Všetkým patrí úprimné Pán Boh zaplať!

  Fotogaléria

  Počet videní: : 44
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – Čemerné

  25. marca 2019

  o. Michal Kočiš – Dňa 21.3.2019 sa stretli súťažiaci BO a BS protopresbyterátu Vranov – Čemerné  na spoločnej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva v Gréckokatolíckom chráme  v Zámutove. Po skončení sa všetci súťažiaci presunuli  do  Opálu , kde sa začala súťaž. Súťažiaci preukazovali svoje vedomosti, ktoré ich zoradili nasledovne :

  Kategória A

  1.Farnosť  Zámutov (Timea Mižovová,Sofia Virostková, Matúš Virostko)
  2.ZŠ Sečovská Polianka( Nela Bilá, Michal Hudák, Jakub Pálfi)
  3. Farnosť Sečovská Polianka(Mária Bačíková, Sofia Hricová, Michaela Makohusová)
  Kategória B

  1.Farnosť Sečovská Polianka (Damián Palfi,Adam Šalata,Sebastián Uličný)
  2.ZŠ Sečovská Polianka (Martina Nováková, Zuzana Bobíková, Adam Hric)
  3.Farnosť Zámutov (Eliška Tatárová, Alexandra Mižovová, Samuel Mižov )

  1.kategória BO

  1.ZŠ Sečovská Polianka (Patrik Novosiadly, Marek Demeter, Lukáš Novák )
  2.ZŠ Zámutov(Viktória Lukáčová, Simona Prokopová, Vladimír Rybárčik )

  Po odovzdaní cien a chutnom obede sme poďakovali Bohu za krásne  spoločenstvo .Veríme, že poznávanie Svätého písma  nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže vytvoriť si bližší vzťah k Bohu.

  Všetkým srdečne blahoželáme, postupujúcim želáme veľa  úspechov v archieparchiálnom kole a tešíme sa na ďalší ročník!

  Fotogaléria

  Počet videní: : 38
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteráte Svidník

  25. marca 2019

  o. Rastislav Lišivka – Dňa 21. marca t.r. sa uskutočnila BS a BO na CZŠ sv. Juraja vo Svidníku o 10:00 hod. Výsledky skončili podľa očakávania. Na prvých miestach sa umiestnila CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, na druhých miestach ZŠ Karpatská vo Svidníku a v BO na treťom mieste sa umiestnila ZŠ Komenského vo Svidníku. Bola to veľká zábava. Žiaci si ozrejmili svoje vedomosti a zistili, kde kto má ešte nejaké rezervy.

  Ako sa hovorí: “Kto nič nerobí, nič nepokazí” a tak aj tu sa našla nejaká chybička. Jedne otázky neboli vytlačené obojstranne, tak sme to museli riešiť za-pochodu.

  Po skončení súťaže a olympiády sme sa išli posilniť na obed a potom už bolo samotné vyhodnotenie a odovzdávanie cien. Každý sa tešil a to nie len preto, že bolo málo skupín, teda že každý dostal nejakú tú cenu, ale hlavne preto, že tou hlavnou cenou boli vedomosti o BS a o Bohu.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Ocenenie mladých za štúdium a vedomosti zo sv. Písma

  25. marca 2019

  o. Marián Feckanič – Tak ako každoročne, aj tento rok sa v priestoroch Cirkevného gymnázia bl. P. P. Gojdiča v Prešove dňa 22.3.2019 konala Biblická olympiáda a Biblická súťaž protopresbyterátu Prešov. Tento rok sa do BO a BS zapojilo 66 súťažiacich. Po spoločnej modlitbe sa súťažiaci rozišli do tried, kde boli získané vedomosti otestované jednotlivými úlohami.

  Každá súťaž má svojich víťazov, ktorí sa v jednotlivých kategóriách umiestnili nasledovne:

  A. Kategória (1. a 2. ročník ZŠ)

  1. ZŠ Kúpeľná, Prešov – Tadeáš Gerenčér, Nela Horáková, Adam Sedlák
  2. ZŠ Okružná – Katarína Sučková, Elena Petríková, Karolína Anderková
  3. CZŠ s MŠ bl. P.P. Gojdiča, Prešov – Samuel Sekera, Sofia Korupecká, Jakub Kordiak

  B. Kategória (3. a 4. ročník ZŠ)

  1. Farnosť  Okružná – Šimon Sučko, Rút Gumanová, Nela Balogová
  2.CZŠ s MŠ bl. P.P. Gojdiča, Prešov – Sarah Pavlišinovičová, Teodor Lach, Timea Kordiaková
  3. ZŠ T. Ševčenka, Prešov – Karolína Mikitová, Adamma Piterová Bučková, Lucia Poláková

  1. Kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
  1. ZŠ s MŠ bl. P.P. Gojdiča, Prešov – Anastasia Pasok, Veronika Pejkova, Monika Kordiaková
  2. ZŠ s MŠ Kapušany – Tobiáš Galajda, Alžbeta Kažimírová, Žofia Galajdová
  3. ZŠ Kúpeľná, Prešov – Lea Horáková, Natália Kroláková, + študent školy

  2. Kategória (SŠ)
  1. Gymnázium bl. P.P. Gojdiča, Prešov – Ema Pavlovská, Ráchel Hromjaková, Bernadeta Romanová
  2. Gymnázium J. A. Raymana, Prešov – Dominika Kuzmiaková, Benjamin Kardis, Filip Jakub
  3. SZŠ sv. B. Veľkého, Prešov – Anna Naďová, Patrícia Čekanová, Kristína Kuchárová

  Diplomy a vecné ceny víťazom odovzdával zástupca protopresbytera o. Marek Kolesár a o. Marián Feckanič, vedúci OKS. Vďačnosť patrí DKÚ, sponzorom a farnostiam, ktoré prispeli k zakúpeniu cien. Každý zúčastnený si odniesol pamiatku v podobe písacieho pera s citátom: „Tvoje meno som si vpísal do dlaní.“ (porov. Iz 49,16) a kľúčenku s medailou sv. Benedikta.

   Aj keď tu zazneli mená víťazov, môžeme povedať, že víťazmi sú všetci, keďže dokázali  premôcť samých seba,  zrieknuť sa svojho voľného času a venovať ho štúdiu sv. Písma. Nech Boh požehná všetkých súťažiacich!

  Na záver sa vedúci OKS poďakoval prítomným kňazom, rehoľným sestrám a katechétom a dal im drobnú pozornosť za prípravu detí a pomoc počas súťaže a olympiády.

  Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a požehnaním.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 48
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteráte Orlov

  25. marca 2019

  o. Ľubomír Karaffa – Dňa 21. marca 2019 sa na ZŠ v Orlove uskutočnilo protopresbyterské  kolo Biblickej súťaže  a Biblickej olympiády protopresbyteriátu Orlov. Víťaznými družstvami sú v biblickej súťaži v kategórii A: ZŠ s MŠ Čirč v kategórii B: ZŠ s MŠ Čirč  a v Biblickej olympiáde: ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie.

  Vzájomného súperenia v znalosti Božieho slova sa zúčastnilo spolu 27 súťažiacich  v  9 – tich družstvách.  Po privítaní, úvodnej modlitbe a príhovore o. protopresbytera Petra Iľka, boli vydané pokyny pre súťažiacich vedúcim OKS Orlov o. Ľubomírom Karaffom.  Následne boli súťažiace družstvá rozdelené do jednotlivých súťažných skupín.

  V BS kategórii A sa zúčastnili 2 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ Čirč / Rebeka Šimová, Terézia Šimová, Laura Stojdová /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Farnosti Orlov / Viktória Knapíková, Jakub Kopaňák, Zuzana Ščerbáková /.

  V BS kategórii B sa zúčastnili 4 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo ZŠ s MŠ Čirč  / Dominika Kovalčíková, Miriam Lucáková, Ema Gajdošová /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z ZŠ a MŠ Plavnica / Vanesa Karaffová, Natália Kovaľlová, Lenka Plučinská  / a na treťom súťažiaci zo ZŠ s MŠ Malý Lipník / Bianka Kuzmiaková, Marek Pjatak, Natália Kičurová /.

  Na BO sa zúčastnili 3 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo z ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie / Rebeka Iľaščiková, Ráchel Iľaščiková, Renáta Kravcová /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ s MŠ Orlov / Jozafát Iľko, Emanuel Baranovský, Peter  Baranovský /  a na treťom mieste družstvo zo ZŠ s MŠ Plavnica / Nikolas Rybovič, Samuel Vasilík, Ján Petrus /.

  Na záver súťaže a olympiády boli o. protopresbyterom Petrom vyhlásené výsledky, následne odovzdané diplomy a vecné ceny. Biblická súťaž a biblická olympiáda bola spoločne ukončená modlitbou a spoločným obedom.

  Za poskytnuté priestory a dobrú spoluprácu  ďakujeme pani riaditeľke ZŠ s MŠ Orlov PhDr. Bibiáne Matiskovej.

  Fotogaléria

   

  Počet videní: : 53
  Continue reading →
 • Protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v Medzilaborciach. Boh sa ponúka mladému človeku cez svoje slovo.

  24. marca 2019

  o. Vladislav Petrík – Dnes 21.3.2019 sa konalo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v Medzilaborciach. Súťaž  sa konala na ZŠ Komenského v Medzilaborciach a zúčastnilo sa jej 8 súťažných družstiev.

  V kategórii A. ( 1. a 2. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Sofia Džupinová, Veronika Hrabovčinová a Nina Nábožná Lukáčik zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.

  V kategórii B. ( 3. a 4. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Nela Hriseňková, Stanislava Koščová a Samuel Sivák za Farnosť Medzilaborce – Vydraň.

  V kategórii 1. ( 5. – 9. roč. ZŠ) sa na prvom  mieste umiestnili žiaci: Veronika Pančáková, Sára Chripáková a Marek Jasik zo ZŠ s MŠ Michala Sopiru, Radvaň nad Laborcom.

  Božie Slovo má čo ponúknuť každému človeku aj v dnešnej uponáhľanej dobe. To že je to  tak dokázali aj mladí účastníci Biblickej súťaže a Biblickej Olympiády v protopresbyterskom kole v protopresbyteráte Medzilaborce. Na úvod všetkých prítomných privítal o. Vladislav Petrík, vedúci OKS Medzilaborce. Potom nasledovala krátka spoločná modlitba a rozdelenie do jednotlivých skupín podľa kategórií. Následne sa spoločne s členmi poroty sa súťažiaci odobrali na svoje súťažné stanoviská. Súťaž sa niesla v pokojnom duchu, s náležitou pozornosťou a rozvahou. Žiaci si overovali svoje získané vedomosti o poznaní biblických textov Starého a Nového Zákona, ktoré tvorili základ súťažných kôl. Po zhodnotení a vyhlásení výsledkov súťaže nasledovalo odovzdanie cien a diplomov spojených s pamätnými fotografiami. V závere o. Vladislav Petrík, vyjadril veľkú vďaku Pánu Bohu za to, že aj dnes sú deti a mládež naplnení Duchom Svätým a horlivosťou a hlavne túžbou zamilovať si Božie Slovo. Všetkým zúčastneným súťažiacim a porotcom za pokojný priebeh a veľkú disciplínu pri súťaži. Po záverečnej modlitbe sa všetci zúčastnení rozišli domov s radosťou a dobrým pocitom z poznania svojich možností v poznávaní Biblie a s odhodlaním pokračovať v jej čítaní a prehlbovaní nie len svojich vedomostí, ale hlavne svojho vzťahu k Bohu.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Hanušovce nad Topľou

  24. marca 2019

  o. Marek Saraka – Základná škola v Bystrom sa vo štvrtok 21. marca 2019 stala miestom konania Biblickej súťaže a Biblickej olympiády pre žiakov Hanušovského protopresbyteriátu. Po privítaní a úvodnej modlitbe sa súťažiaci rozdelili do tried, kde každý predviedol svoje poznatky zo Svätého Písma.

  Vyhodnotenie:

  Biblická súťaž, kategória B:

  1. ZŠ Bystré: Jozef Virba, Vivien Sabolová, Alexandra Fenková Hladová
  2. ZŠ Matiaška: Patrícia Durkošová, Ivana Novická, Alex Holoďak
  3. ZŠ Hanušovce nad Topľou: Peter Demčák, Noemi Digoňová, Terézia Anna Semanová

   

  Biblická olympiáda, 1. kategória:

  1. ZŠ Hanušovce nad Topľou: Natália Andrejová, Martin Sabo, Dominika Marcinková
  2. ZŠ Bystré: Vanesa Vašková, Laura Demčáková, Tobiáš Jacko
  3. ZŠ Vyšný Žipov: Simona Gašparovičová, Nikola Kurová, Sabina Kľučárová
  4. ZŠ Soľ: Tamara Mihálová, Sandra Onderová, Aneta Goroľová

   

  Diplomy a vecné ceny odovzdávali o. Marek Saraka, vedúci OKS Hanušovce nad Topľou a o. Pavol Seman, hanušovský protopresbytér. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a veríme, že príprava na túto súťaž a olympiádu všetkým pomôže lepšie spoznať Nebeského Otca.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 32
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteriáte Giraltovce

  23. marca 2019

  o. Matúš Verba – Dňa 21.3.2019 sa v Základnej škole v Rovnom uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda protopresbyteriátu Giraltovce. Biblickej súťaže a olympiády sa spolu zúčastnilo 41 žiakov v štrnástich  družstvách. Po spoločnej modlitbe v Chráme sv. Demetra sa kňazi so žiakmi presunuli do priestorov Základnej školy a Obecného úradu, kde si zmerali sily v získaných vedomostiach.

  Víťazi sa v jednotlivých kategóriách umiestnili nasledovne:

  A. Kategória ( 1. a 2. ročník Zš)

  1. miesto: Základná škola Okrúhle (Bibiana Skorohidová, Katarína Lakomá, Diana Durkotová)
  2. miesto: Základná škola Rovné (Kvetoslava Kaplanová, Samuel Nebesný)
  3. miesto: Súkromná základná škola Giraltovce (Darina Klemová, Terézia Prusáková, Sandra Jurčová)

  B kategória (3.-4. ročník Zš)

  1. miesto: Základná škola Rovné (Jakub Lukáč, Diana Kaščáková, Ivana Ferencová)
  2. miesto: Gréckokatolícka farnosť Mlynárovce (Melánia Mervová, Sofia Miková, Nela Šamková
  3. miesto: Základná škola Okrúhle (Jakub Stronček, Mária Lakomá, Lea Borošová)


  1. Kategória (5. – 9. ročník ZŠ)

  1.  miesto: Súkromná základná škola Giraltovce (Timotej Pacák, Jana Pacáková, Radka Holodňáková)
  2.miesto: Základná škola v Giraltovciach (Sofia Marcineková, Martin Kačur, Karin Suchaničová)
  3. miesto: Základná škola Cernina (Andrea Arendáčová, Daniel Dutko, Oliver Dulina)

  Diplomy a vecné ceny odovzdával protopresbyter o. Štefan Pacák a o. Matúš Verba, vedúci OKS. Vďačnosť patrí riaditeľovi základnej školy Vladimírovi Pasnišinovi, starostovi obce Stanislavovi Viravcovi a zamestnancom obce za pomoc v organizácii súťaže. Nech získané vedomosti vedú súťažiacich k nasledovaniu nášho Majstra, Ježiša Krista v každodennom živote.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 45
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v Sabinovskom protopresbyteráte

  23. marca 2019

  o. Jozef Špes – Dňa 21. marca 2019 sa v priestoroch Obecného úradu na Milpoši uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Sabinov.  Podujatie sa začalo spoločnou modlitbou, ktorú viedol otec protopresbyter Slavomír Pálfi. Potom sa súťažiaci rozišli podľa jednotlivých kategórii do pripravených miestností, kde si mohli preveriť svoje znalosti z biblie. Biblická súťaž zahŕňa dve kategórie, a to A. kategória – prvý a druhý ročník základných škôl a B. kategória – tretí a štvrtí ročník základných škôl. V A. kategórii súťažili štyri družstvá a víťazom sa stala Gréckokatolícka cirkev, farnosť Milpoš v zložení: Petra Figurová, Veronika Rabatinová a Jozef Špes. V B. kategórii súťažilo sedem družstiev a víťazom sa stala ZŠ Milpoš v zložení: Adrián Petrík, Emanuel Petrík a Timotej Petrík. Biblická olympiáda v sebe zahŕňa taktiež dve kategórie. V 1. kategórii súťažia ročníky druhého stupňa základných škôl a v 2. kategórii súťažia stredné školy. V 1. kategórii sme mali štyri družstvá a víťazom sa stala ZŠ Komenského v Sabinove v zložení: Sebastián Cenker, Kristína Cenkerová a Sára Palfiová. V 2. kategórii sme mali jedno družstvo zo Súkromného Gymnázia v Sabinove, v zložení Michaela Bojčuková, Terézia Müllerová a Matej Dujava, ktorí súťažili proti sebe. Po skončení súťaží nasledovalo vyhodnotenie s odovzdaním diplomov a hodnotných cien.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Protopresbyterské kolo BO a BS v protoprebyteriáte Stropkov

  22. marca 2019

  o. Peter Hrib – Dňa 21. marca 2019 o 09.00 hodine sa uskutočnilo v kláštore otcov redemptoristov v Stropkove protopresbyterské kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže na školský rok 2018/2019.

  Otec dekan na úvod privítal účastníkov súťaže, nasledovala krátka modlitba a rozdelenie podľa jednotlivých kategórií. Zúčastnilo sa 54 súťažiacich, ktorí tvorili  18 družstiev v troch kategóriách. 4 prihlásené družstva sa žiaľ nezúčastnili. V daných kategóriách sa na I. mieste umiestnili:

   

  Biblická olympiáda 1. kategória: ZŠ s MŠ Bukovce

  Biblická súťaž A. kategória: ZŠ Chotča

  Biblická súťaž B. kategória: ZŠ s MŠ Havaj.

   

  Vyhodnotenie súťaže bolo o 11.30 hodine. Výhercovia prvých troch miest boli odmenení vecnými cenami. Ostatní súťažiaci obdŕžali symbolické ceny útechy a patrilo im taktiež poďakovanie za ich účasť i snahu. Odchádzali s povzbudením, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

  Výherné družstva v jednotlivých kategóriách postúpili do archieparchiálneho kola, ktoré sa uskutoční v apríli v Prešove.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – mesto

  22. marca 2019

  o. Miloš Baran – Dňa 21. marca 2019 v priestoroch ZŠ v Nižnom Hrabovci sa uskutočnilo protopresbyterské (okresné) kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády za protopresbyterát Vranov nad Topľou – mesto.  Do súťaže sa zapojilo 7 ZŠ, 4 SŠ, a 2 farnosti v 4. kategóriách s celkovým počtom 61.

     Družstvo, ktoré skončilo v jednotlivej kategórii na prvom mieste postúpilo na archieparchiálne kolo, ktoré sa uskutoční v dňoch 8. – 11. apríla 2019 v gréckokatolíckom kňazskom seminári blahoslaveného biskupa P. P. Gojdiča v Prešove.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 28
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteriáte Humenné v šk. roku 2018/2019

  21. marca 2019

  o. Matúš Nastišin – Dňa 21.03. sa v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnila biblická súťaž a biblická olympiáda. O zaujímavé ceny bojovalo v 29 družstvách 86 súťažiacich sprevádzaní svojimi kňazmi a katechétami. Tohto roku sa do súťaže zapojilo 6 stredných a 10 základných škôl. V nabitej konkurencii napokon zvíťazili:

  V biblickej súťaži v A. kategórii (1. – 2. ročník ZŠ):

  1. miesto – CSŠ Duchnovičova (Kristína Nastišinová, Anna Vargová, Martin Surničin);
  2. miesto – ZŠ J. Švermu (Martin Goga, Matúš Fedurco, Eva Ivancová);
  3. miesto – ZŠ SNP (Tamara Mergová, Jakub Šepeľa, Rebeka Frandoferová).

  V B. kategórii (3. – 4. ročník ZŠ):

  1. miesto – ZŠ SNP (Natália Fedurcová, Kristína Olajošová, Alexandra Seničová);
  2. miesto – CSŠ Duchnovičova (Šimon Zlacký, Filip Nastišin, Emília Jarošová);
  3. miesto – ZŠ a MŠ Koškovce (Ema Andrejčáková, Bianka Demjanová).

  V biblickej olympiáde v 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ):

  1. miesto – ZŠ Darg. hrdinov (Adam Pančák, Sameul Fejko, Eva Mária Turchmanovičová);
  2. miesto – CSŠ Duchnovičova (Mária Voroňáková, Matej Chalachan, Laura Mária Zlacká);
  3. miesto – ZŠ Hrnčiarska (Karolína Kožíšková, Alena Ždiňaková, Patrik Mačoško).

  V 2. kategórii (Stredné školy):

  1. miesto – Gym. sv. J. Zlatoústeho (Diana Dančiková, Natália Stanková, Martina Mikitová);
  2. miesto – Gym. L. Svobodu (Zdenko Merga, Rastislav Jasik, Viktor Verba);
  3. miesto – Stredná zdravotnícka škola (Tatiana Venglovičová, Kamila Dučová, Michaela Rabajdová).

  Všetkým srdečne blahoželáme, postupujúcim želáme ďalšie úspechy a tešíme sa na ďalší ročník!

  Fotogaléria

  Počet videní: : 36
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda a Biblická súťaž v protopresbyteráte Poprad

  21. marca 2019

  o. Marián Sterančák – Dňa 21.3.2019  sa uskutočnila Biblická súťaž v A. kategórii, B. kategórii a Biblická olympiáda 1.kategórie 5.-9.ročníka ZŠ v protopresbyteráte Poprad so začiatkom o 9.00 hod. Biblická olympiáda sa konala Chráme svätých apoštolov Petra a Pavla v Porade. V A. kategórii Biblickej súťaže sa zúčastnilo jedno družstvo, v B. kategórii Biblickej súťaže sa zúčastnili štyri družstvá a  v Biblickej olympiáde 1.kategórie päť družstiev.

  Biblická súťaž A. kategória:   Gréckokatolícka farnosť Svit

  Biblická súťaž B.kategória:    Gréckokatolícka farnosť Svit
  Gréckokatolícka farnosť Levoča
  ZŠ s MŠ Scherfela, Poprad
  ZŠ s MŠ Jarná, Poprad

  Biblická olympiáda 1.kategória:  ZŠ Mierová, Svit
  ZŠ Nižné Repaše
  ZŠ a MŠ Tajovského, Poprad
  Spojená škola D.Tatarku, Poprad
  ZŠ Komenského, Svit

  Na začiatku všetkých prítomných privítal kaplán popradského protopresbyterátu Mgr. Domnik Petrík.

  Predsedom poroty Biblickej olympiády 1.kategórie bol Mgr. Dominik Petrík a prísediaci porotca bol Mgr. Rastislav Višňovský, farár farnosti Levoča. Predsedom poroty Biblickej súťaže B. kategórie bol Mgr. Marián Sterančák, farár farnosti Torysky  a prísediaci porotca bola rehoľná sestra Jozefína (Mgr. Helena Maníková). katechétka. Predsedkyňou poroty Biblickej súťaže A. kategórie bola  Jozefína Sterančáková

  Konečné poradie družstiev bolo nasledovné:

  Biblická súťaž A. kategória:     1. Gréckokatolícka farnosť Svit

  Biblická súťaž B.kategória:      1. Gréckokatolícka farnosť Svit
  2.
  ZŠ s MŠ Jarná, Poprad
                                                    3. ZŠ s MŠ A.V.Scherfela, Poprad – Veľká
  4.
  Gréckokatolícka farnosť Levoča

  Biblická olympiáda 1.kategória:      1. ZŠ Nižné Repaše
  2.
  ZŠ Mierová, Svit
  3.
  ZŠ a MŠ Tajovského, Poprad
  4.
  Spojená škola D.Tatarku, Poprad
  5.
  ZŠ Komenského, Svit

  Celkové poďakovanie patrí kaplánovi o. Dominikovi Petríkovi za prípravu, organizáciu  a sprostredkovanie priestorov na konanie Biblickej olypmiády a Biblickej súťaže. Ďalej o.Rastislavovi Višňovskému, rehoľnej sestre Jozefíne, o. Marekovi Kaľatovi,  p.Márii Molnárovej a protopresbyterovi o.Jaroslavovi Matoľákovi za prípravu svojich družstiev na Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž. Vďaka patrí aj Jozefíne Sterančákovej za pomoc pri súťaži.  V neposlednom rade patrí poďakovanie aj všetkým súťažiacim  žiakom. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na archieparchiálnom kole Biblickej olympiády  a Biblickej súťaže  8.4., 10.4 a 11.4.2019  v Prešove.

  Počet videní: : 35
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteráte Hrabské

  21. marca 2019

  o. Martin Kozej – Dňa 21.3. sa v kultúrnom dome v Gerlachove stretli deti základných škôl hrabského dekanátu na biblickej súťaži a biblickej olympiáde. Celú súťaž otvoril krátkym príhovorom a spoločnou modlitbou protopresbyter Radovan Kuzmiak. Medzi mladšími v B kategórii biblickej súťaže zvíťazili deti zo ZŠ Gerlachov pod vedením o. Martina Kozeja. V kategórii starších žiakov, čiže v 1. kategórii biblickej olympiády zvíťazilo družstvo zo ZŠ Kružlov pod vedením o. Pavla Vasiľa.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 59
  Continue reading →
 • Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva

  19. februára 2019

  Mgr. Martina Mosorjaková – V dňoch 14.-17. februára 2019 sme našli miesto na stíšenie a načúvanie Božiemu hlasu počas duchovných cvičení pre katechétov v kláštore otcov redemptoristov v Michalovciach. Boli to krásne dni naplnené prednáškami, modlitbami, rozjímaním a eucharistickou adoráciou.

  V súčasnej uponáhľanej dobe je pre každého z nás ťažké zastaviť sa a zahľadieť sa na seba, spoznať svoju skutočnú veľkosť a opravdivú biedu. Duchovné cvičenia nám dávajú k tomu veľký priestor. Vo svetle Božieho slova a v atmosfére modlitby sme spoznávali seba samého, skúmali sme neporiadok svojho života, hĺbku hriechu a jeho ničivú silu ktorá komplikuje všetky najdôležitejšie vzťahy: vzťah k Bohu , k sebe samému, k blížnym a k svetu, ale aj hlbšie vnímanie Božej lásky a dobroty. V meditáciách nás Ježiš pozýval na puste miesto do samoty, sadnúť si k Jeho nohám a uvedomiť si, že v živote nie je nič dôležitejšie, ako Jeho prítomnosť. V ďalšej meditácii sme rozobrali Blahoslavenstvá. Pripomenuli sme si, vytrvalosť v modlitbe a prinášanie dobrých skutkov. Ukončili sme nedeľou o Márnotratnom synovi, kde sme meditovali o nekonečnej láske a milosrdenstve nebeského Otca.

  Duchovne nás sprevádzal otec Metod Lukačik, ktorému chceme poďakovať za obetavosť, trpezlivosť a precízne pripravené prednášky a zároveň mu vyprosujeme hojne Božie požehnanie.

  duch-cv-foto

  Počet videní: : 45
  Continue reading →
 • Nové CD v knižnici

  14. februára 2019

  DKÚ PA – Do knižnice Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie boli pridané CD: Saraka Damián – EVANJELIUM a postmoderná doba , Saraka Damián – Nová evanjelizácia – NÁDEJ PRE DNEŠNÚ EURÓPU.

  Počet videní: : 35
  Continue reading →
 • Zverejnenie kníh na Biblickú olympiádu v šk. roku 2019/2020

  27. januára 2019

  27. 1. 2018 – KPKC – V dňoch 16. a 17. januára 2019 zasadala na Spišskej Kapitule Odborná komisia pre Biblickú olympiádu. Jej členovia sa zaoberali prípravou otázok pre tento školský rok, ako aj výberom kníh na ten nastávajúci. Odborná komisia Biblickej olympiády tak na nastávajúci školský rok 2019/2020 vybrala tieto knihy:
  Starý zákon: Kniha Genezis (1.-24. kapitola), Kniha proka Jonáša.
  Nový zákon: Evanjelium podľa Jána.
  Nosná téma budúcoročnej olympiády: Z tmy do svetla.
  Tešíme sa na spoločný čas strávený pri jednotlivých súťažiach a vyprosujeme Vám mnoho darov Ducha Svätého.

  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Katechéza – výzvy a impulzy

  7. januára 2019

  07. 01. 2019 – DKÚ PA – Dňa 13. 3. 2018 sa na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Katechéza – výzvy a impulzy. Zborník z tejto konferencie nájdete v katechetickej knižnici Diecézneho katechetického úradu.

  Počet videní: : 33
  Continue reading →