Rok 2022

 • Pozvánka na duchovné cvičenia

  21. novembra 2022

  DKÚ PA – „Formácia katechétov zahŕňa rôzne rozmery. Ten najhlbší sa týka osoby katechétu; jeho ľudského a kresťanského rozmeru. Formácia mu totiž má pomôcť dozrievať predovšetkým ako človeku, ako veriacemu a ako apoštolovi. Potom je tu to, čo má katechéta vedieť, aby mohol spĺňať svoju úlohu. Tento rozmer, preniknutý dvojakou vernosťou: posolstvu a človeku, vyžaduje, aby katechéta náležite poznal posolstvo, ktoré odovzdáva, a zároveň adresáta, ktorý ho prijíma.

           Formácia zároveň napomôže, aby katechizácia udržiavala a živila vieru katechétu, a umožní mu vzmáhať sa ako veriacemu človeku. Pravá formácia preto udržuje predovšetkým duchovnosť samého katechétu tak, aby jeho činnosť naozaj vychádzala zo svedectva vlastného života.“

                                                      /Všeobecné direktórium pre katechizáciu/

   

           V duchu týchto slov Ťa, drahý katechéta/tka, pozývam na Duchovné cvičenia, ktoré sa uskutočnia v Exercičnom dome sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81 v Prešove  v dňoch 17. – 19. februára 2023. Exercitátorom bude ThLic. o. Damián Saraka, PhD. Zároveň pripomínam povinnosť na základe Podmienok pre udelenie Kánonickej katechetickej misie zúčastniť sa raz za tri roky duchovných cvičení.

  Pozvánka

  Počet videní: : 70
  Continue reading →
 • Odborný seminár v Prešove

  28. októbra 2022

  DKU PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie /DKÚ PA/ v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže pripravil dňa 26. 10. 2022 pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborný seminár Úvod do biblických kníh pre Biblickú súťaž a Biblickú olympiádu 2022/2023.

  Ako je už zvykom, prvý seminár v novom školskom roku začína spoločnou modlitbou – svätou liturgiou, ktorú v Kaplnke bl. biskupa Gojdiča Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove slávil vladyka Peter, apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie spolu s Mons. prof. ThDr. Petrom Šturákom, PhD dekanom fakulty, doc. ThDr. Petrom Tirpákom, PhD prodekanom fakulty a PaedDr. Petrom Capom, riaditeľom DKÚ PA.

  V priestoroch Národného inštitútu vzdelávania a mládeže /NIVAM/ bývalé MPC pokračovala pracovná časť stretnutia. prof. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD. predstavil biblické knihy, ktoré sú predmetom tohtoročného ročníka biblickej súťaže a biblickej olympiády. Ide o Starozákonné knihy: Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Kniha ester a Novozákonná kniha: Prvý Petrov list. Spoločnou témou pre uvedené knihy je: Odvaha a dôvera v Boha, interpretácia stanovených kníh a osôb, alebo aj vzorové typy situácii pre každodenný život.

  Odborný seminár bol ukončený spoločnou návštevou expozície  Biblia – kniha kníh, ktorá ukazuje ako Biblia vznikala a vyvíjala sa až do súčasnej doby. Táto expozícia je inštalovaná na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty v dňoch 24 – 29. októbra 2022.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 82
  Continue reading →
 • Direktórium pre katechizáciu

  24. októbra 2022

  1DKU PA – Nové Direktórium pre katechézu nadväzuje na dve predchádzajúce direktóriá z rokov 1971 a 1997, pričom sa najnovšie zameriava aj na dva fenomény, ktoré sú príznačné pre súčasnú dobu: prvým je proces inkulturácie, teda vzájomný prienik pôvodných kultúrnych hodnôt s kresťanskými hodnotami, druhým fenoménom je digitalizácia doby, ktorá priamo súvisí s globalizáciou.

  Direktórium je určené všetkým, ktorí sa svojím nezištným úsilím podieľajú na šírení katechézy v rôznych komunitách i prostrediach, a popri samotnej katechetickej činnosti sa venuje aj rôznym ďalším špecifickým oblastiam, ako je formácia katechétov, jazyk katechézy, dôležitosť rodiny či prijímanie zdravotne znevýhodnených osôb.

  Počet videní: : 111
  Continue reading →
 • V Prešove sa stretli autori učebných pomôcok pre náboženstvo/náboženskú výchovu – východný obrad

  13. októbra 2022

  DKU PA – Dňa 12. októbra 2022 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove uskutočnilo stretnutie autorov učebných pomôcok pre Katolícke náboženstvo – východný obrad.

  Riaditeľ Diecézneho katechetického úradu o. Peter Cap, privítal autorov pre materské, základné a stredné školy, grafikov i ilustrátorov. Na stretnutí sa prerokovali doterajšie skúseností s tvorbou učebných pomôcok, spolupráca s overovateľmi, Gréckokatolíckou teologickou komisiou a inými subjektmi.

  Rada hierarchov Siu iuris na Slovensku na svojom riadnom 24. zasadnutí dňa 8. júna 2017 prijala rozhodnutie školskú katechézu napĺňať  v duchu tradície východných cirkví a touto úlohou poverila svoje diecézne katechetické úrady.

  Už na svojom 28. zasadnutí 26. februára 2020 schválila nové Kurikulum pre materské a základné školy, ktoré bolo odporúčané aj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

  V súčasnosti je pripravené Kurikulum pre 1. a 2. ročník SŠ, 1. stupeň špeciálnych škôl a do konca roka 2022 má byť pripravený aj 2. stupeň.

  Tvorba učebníc a pracovných zošitov je v druhej polovici a po pripomienkovaní a záverečných úpravách budú ponúknuté žiakom a učiteľom Katolíckeho náboženstva – východný obrad.

  V školskom roku  náboženstvo/náboženskú výchovu – východný obrad navštevovalo 16 500 žiakov a študentov materských, základných, stredných a špeciálnych škôl v celej Prešovskej metropolii.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 50
  Continue reading →
 • Pozvánka na seminár

  21. septembra 2022

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, pracovisko Prešov pripravuje dňa 26. 10. 2022 odborný seminár s názvom Úvod do biblických kníh pre Biblickú súťaž a Biblickú olympiádu 2022/2023.

  Seminár začne o 8,30 h sv. liturgiou s archijerejom v Kaplnke bl. biskupa Gojdiča, Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove, ul. biskupa Gojdiča 2, Prešov.

  Na seminár je potrebné sa prihlásiť na adrese: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/3488

  Pozvánka

  Počet videní: : 68
  Continue reading →
 • Pápež na katechetickom kongrese: Dobrý katechéta zanecháva stopu

  15. septembra 2022

  DKU PA  – Vatikán 12. septembra (RV) Katechéti a katechétky sú povolaní robiť  viditeľnou a hmatateľnou osobu Ježiša Krista, zdôraznil pápež František účastníkom 3. medzinárodného katechetického kongresu, ktorých prijal v sobotu 10. septembra na osobitnej audiencii.

  Stretnutie so Svätým Otcom bolo vyvrcholením trojdňového podujatia s témou: „Katechéta, svedok nového života v Kristovi“,

  Počet videní: : 38
  Continue reading →
 • Biblia očami detí a mládeže – celoslovenské kolo

  24. mája 2022

  DKU PA – Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. zverejnilo výsledky Celoslovenského kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže. Do tejto súťaže boli zapojené aj víťazné práce z archieparchiálneho kola v Prešovskej archieparchii. Výtvarná práca Jany Jenčovej z CZŠ sv. Juraja vo Svidníku s názvom Svätí apoštoli v 5. kategórii /7. – 9. ročník ZŠ a im zodpovedajúce ročníky 8. ročných gymnázií/ obsadila 1. miesto a v 8. kategórii A – špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihnutím Jakub Karaš zo Špeciálnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni s prácou s názvom Barnabáš a Pavol na ceste na Cyprus obsadila 2. miesto.

  Srdečne blahoželáme.

  Počet videní: : 44
  Continue reading →
 • Mladí výtvarníci sa stretli s vladykom Petrom

  19. mája 2022

  DKÚ PA – Dnes, 18. mája 2022 sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade v Prešove uskutočnilo stretnutie vladyku Petra Rusnáka, s mladými výtvarníkmi. Stretnutia sa zúčastnili žiaci a študenti materských, základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže a projektu Východní svätí pre súčasnosť a ich práce sa umiestnili na prvých troch miestach v protopresbyterskom kole. Každého súťažiaceho sprevádzal rodič alebo učiteľ výtvarnej výchovy.

  Stretnutie sa začalo v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove, kde seminarista Richard Fučko predstavil históriu a súčasnosť katedrálneho chrámu a jeho poklady – kópiu Turínskeho plátna i relikvie blahoslavených biskupov – mučeníkov P. P. Gojdiča, V. Hopka a iných svätých. Stretnutie pokračovalo v priestoroch arcibiskupského úradu, kde v Epxozícií stálej výstavy bola priblížená história i súčasnosť Prešovskej archieparchie. Stretnutie vyvrcholilo, keď všetkých zúčastnených prijal v Sále biskupov vladyka Peter. Po úvodnom príhovore odovzdal súťažiacim diplomy a vecné ceny. Samozrejme na záver nemohla chýbať spoločná fotografia a s arcipastierskym požehnaním sa milé stretnutie ukončilo.

  Projekt Východní svätí pre súčasnosť je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

  Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka, ale aj prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do 7. kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.

  V tomto školskom roku bola ako predmet projektu vybraná minuloročná návšteva Svätého otca Františka na Slovensku, ktorá bola stvárnená v 78 prácach.

  Celoslovenská súťaž Biblia očami detí a mládeže, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva. Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže, aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Predmetom súťaže Biblia očami detí a mládeže sú biblické knihy, ktoré sú predmetom aj biblickej olympiády. V tomto školskom roku to bola kniha Skutky apoštolov. Do súťaže prišlo 55 prác.

  Fotogaléria

  Počet videní: : 27
  Continue reading →
 • Duchovné cvičenia pre katechétov

  4. mája 2022

  Mgr. Martina Mosoriaková – V dňoch od 29.apríla do 1.mája sa v Exercičnom dome v Prešove konali duchovné cvičenia pre katechétov, pod vedením o. Františka Sochoviča. Na chvíľu sme si oddýchli, stíšili sa a zjednotili sa s Bohom v modlitbe. Program bol počas celej doby naozaj bohatý: prednášky, rozjímania, sv. liturgie, modlitba ruženca, adorácia pred najsvätejšou eucharistiou a iné. To všetko nám pomohlo hlbšie spoznať náš vzťah s Bohom. V nedeľu sme všetci odchádzali domov spokojní, obohatení a povzbudení.

  Ďakujeme za tento milostivý čas.

   

  279407658_5264065086950310_2434419250270703567_n

  Počet videní: : 39
  Continue reading →
 • Odborný seminár v Prešove

  25. apríla 2022

  Mgr. Ján Rusiňák, MBA – Odborný seminár s názvom „Rozvíjanie žiaka s autizmom prostredníctvom hodín náboženskej výchovy“ sa uskutočnil 20. apríla online formou na MPC RP Prešov.

  Na úvod účastníci seminára v krátkosti o sebe povedali, kde a koľko rokov pôsobia ako učitelia náboženskej výchovy a aké sú ich skúsenosti so žiakmi s autizmom. Nakoniec sa predstavil lektor a uviedol tému seminára.

  Najprv sme sa venovali teoretickému základu, v ktorom sme si priblížili špecifiká žiaka s autizmom. Povedali sme si o triáde poškodení, ktorá je charakteristickým prejavom žiakov s autizmom, a o senzorickom vnímaní týchto žiakov. Video o senzorike bolo veľmi výstižné a pomohlo nám pochopiť, ako sa môžu cítiť osoby s autizmom v prirodzenom prostredí. Ďalej sme sa rozprávali o tom, čo pomáha pri správnom nastavení práce so žiakmi a na čo konkrétne sa zamerať pri príprave hodiny.

  Po krátkej prestávke sme sa oboznámili so špecifickými prístupmi – vizualizáciou a štruktúrou, ktoré sú pre prácu so žiakmi s autizmom veľmi potrebné. Najprv sme sa venovali vysvetleniu a používaniu štruktúry priestoru, pracovného miesta a úloh. Potom sme sa bližšie pozreli na vizualizáciu, ktorá je úzko prepojená so štruktúrou. Priblížili sme si rôzne úrovne symbolov, učili sme sa symboly správne používať a aplikovať ich vo vzájomnom porozumení so žiakmi. V krátkosti sme sa venovali ďalším špecifickým nástrojom – videomodelingu, procesuálnej schéme a sociálnemu príbehu, ktoré nám umožňujú efektívne sprostredkovať vedomosti a zručnosti  žiakom s autizmom.

  Nasledovala praktická ukážka prípravy žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím na prvú svätú spoveď a sväté prijímanie. Táto príprava vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie cieľovej skupiny žiakov trvala približne rok a pol. Priniesla okrem práce v škole aj úzku spoluprácu s miestnym kňazom a pravidelnú návštevu konkrétneho chrámu, v ktorom sa udelenie sviatosti malo uskutočniť.

  Účastníci boli počas seminára vťahovaní otázkami lektora do celého jeho priebehu. Na záver bol priestor na zodpovedanie otázok, ktoré sa dotýkali tém a obohatili obsah seminára. Lektor si vypýtal od účastníkov aj spätnú väzbu k téme a celému obsahu odborného seminára. Seminár bol všetkými zúčastnenými veľmi pozitívne hodnotený, hlavne prepojenosť jeho teoretickej časti s praxou.

  Počet videní: : 42
  Continue reading →
 • Východní svätí pre súčasnosť 2021/2022

  8. apríla 2022

  DKU PA – Minuloročná návšteva pápeža Františka na Slovensku bola predmetom výtvarného projektu Východní svätí pre súčasnosť v tomto školskom roku. Cez svoje farské úrady či školy sa do nej zapojilo 75 žiakov a študentov. Odborná komisia  v jednotlivých kategóriách vybrala tri najlepšie z každej kategórie, ktoré budú Prešovskú archieparchiu reprezentovať na metropolitnom kole.

  V tomto školskom roku ide už o 14. ročník. Výtvarná súťaž štartovala v školskom roku 2008/2009, kedy predmetom bol blahoslavený P.P. Gojdič,  v 2009/2010 blahoslavený  M.D. Trčka, v 2010/2011  blahoslavený V. Hopko, v 2011/2012 blahoslavený T. Romža, v  2012/2013  Sv. Cyril a Metod, v 2013/2014  Sv. Mikuláš, v 2014/2015 Sv. Jozafát Kunciewyc,  v 2015/2016  Sv. Ján Krstiteľ, v 2016/2017 blahoslavená Jozafáta Hordaševská, v 2017/2018  200. rokov Prešovskej eparchie, v 2018/2019  Sedempočetníci, v 2019/2020 –  350 rokov od slzenia Klokočovskej ikony a v minulom školskom roku 2020/2021 100 výročie príchodu redemptoristov na územie Slovenska.

  Vťazné práce

  Počet videní: : 45
  Continue reading →
 • Biblia očami detí a mládeže 2021/2022

  8. apríla 2022

  DKU PA – Biblickú olympiádu pre žiakov a študentov sprevádza výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže, kde sú stvárňované udalosti z biblických kníh, ktoré sú predmetom biblickej olympiády. V tomto školskom roku sú to Skutky apoštolov. V tomto školskom roku sa cez svoje školy zapojili 55 žiakov a študentov so svojimi výtvarnými prácami prvé tri víťazné práce z každej kategórie postúpili na celoslovenské kolo, kde budú reprezentovať  Prešovskú archieparchiu.

  Víťazné práce

  Počet videní: : 49
  Continue reading →
 • Duchovné cvičenia

  31. marca 2022

  DKU PA – Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy v šk. roku 2021/2022.

  Pozvánka

  Počet videní: : 48
  Continue reading →
 • Rozvíjanie žiaka s autizmom prostredníctvom hodín náboženskej výchovy

  21. marca 2022

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pozýva na odborný seminár s názvom Rozvíjanie žiaka s autizmom prostredníctvom hodín náboženskej výchovy, ktorý sa uskutoční dňa 21. apríla  2022. Odborným lektorom seminára je: Mgr. Ján Rusiňák, MBA.

  Na seminár je potrebné prihlásiť sa na: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/2838

  Pozvánka

  Počet videní: : 29
  Continue reading →
 • V Prešove sa konal odborný seminár

  14. marca 2022

  ThDr. Vlastimil Bajužik, PhD. – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pripravil odborný seminár s názvom Ročníkové témy a tvorba „Nového kurikula“ na druhom stupni ZŠ. Seminár, ktorý viedol ThDr. Vlastimil Bajužik, PhD. sa konal online formou.

  Po úvodnom privítaní organizátorom lektor prezentoval účastníkom seminára prvú tému s názvom : Nové zdroje a pramene „Nového kurikula“ na II. Stupni ZŠ.

  V tejto téme bolo poukázane na dôležitosť školskej katechézy a potrebe vytvorenia nového kurikula pre potreby Gréckokatolíckej cirkvi na základe požiadaviek kánonu 621 CCEO.  Tento kánon nás vyzýva k tomu, aby sa pamätalo na osobitnú povahu východných cirkví natoľko, aby v katechetickom vyučovaní žiarila dôležitosť Biblie a bohoslužby, ako aj tradície vlastnej cirkvi sui iuris v patrológii, hagiografii a ikonografii. Ďalšou výzvou boli aj dotazníky a vykonaný prieskum v rokoch 2015 a 2017 o hodnotení v súčasnosti používaného špirálového modelu školskej katechézy.

  Tieto podnety viedli k tomu, aby sa vytvorila skupina autorov „Nového kurikula“. Nové kurikulum Gréckokatolíckeho náboženstva a náboženskej výchovy by na základe týchto poznatkov bolo vytvorené v blokovom systéme vzdelávania. Po pripomienkovom konaní a zapracovaní všetkých pripomienok  „Nové kurikulum“ bolo schválene  Radou hierarchov 26. februára 2020. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prijalo dňa 25.11.2020 žiadosť o schválenie nového kurikula a následne ho dňa 08.12.2020  schválilo a pripojilo zoznam škôl na experimentálne overovanie nového kurikula.

  V ďalšej časti bol predstavená kompetenčný model piatich obsahových oblasti predstavujúce ústredne obsahy školskej katechézy a to : Boh a človek, Ježiš Kristus a Zjavenie, Sväté Písmo a KKC, Vierouka a Sväté Tajomstvá , Mravouka a kresťanský život v Cirkvi. V závere tejto témy boli predstavené aj schopnosti v náboženských kompetenciách, ktoré rozvíjajú osobnú schopnosť žiakov a tieto sú nastavené v „Novom kurikulu“ takto : Vnímam, Spoznávam a Dokážem.

  Po krátke prestávke pokračoval seminár témou : Obsahové a výkonové štandardy „Nového kurikula“ na II. Stupni ZŠ. V téme  boli prezentované a opísané praktické obsahy v jednotlivých ročníkoch na II. Stupni ZŠ.  V každom ročníku boli predstavené a opísané :  ročníkové témy, ročníkové názvy a ročníkové tematické celky.

  Ročníkové témy sú nastavené takto :

  1. ročník – Biblia -Starý zákon
  2. ročník – Biblia – Nový zákon
  3. ročník – Dejiny Cirkvi
  4. ročník – Vierouka
  5. ročník – Morálka – Mravouka

  Jednotlivé ročníkové názvy sú :

  1. ročník – Predpovedaný Mesiáš
  2. ročník – Zjavenie Pána
  3. ročník – Ježiš ustanovil Cirkev
  4. ročník – Ježiš môj Vykupiteľ (Ježiš ma očisťuje)
  5. ročník – Ježiš môj Spasiteľ ( Ježiš ma formuje)

  V ďalšej časti tejto témy boli účastníci seminára oboznámený zo zdrojmi „Nového kurikula“ ktoré sú použite v „Novom kurikulu“, a ktoré budú tvoriť hlavné zdroje pri tvorbe učebníc, ktorá už prebieha.

  Následne boli predstavené ročníkové ciele , obsahové kompetencie a výkonové kompetencie samostatne pre každý ročník II. stupňa zvlášť.

  Účastníci seminára boli v týchto prednáškach  oboznámený s celým priebehom a obsahom tvorby „Nového kurikula“ a prakticky spoznali obsah kurikula v ročníkoch II. stupňa ZŠ.

  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • Ročníkové témy a tvorba „Nového kurikula“ na druhom stupni ZŠ

  8. februára 2022

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pozýva na odborný seminár s názvom Ročníkové témy a tvorba „Nového kurikula“ na druhom stupni ZŠ, ktorý sa uskutoční dňa 8. marca 2022. Odborným lektorom seminára je: ThDr. Vlastimil Bajužik, PhD.

  Na seminár je potrebné prihlásiť sa na: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/2845

  Pozvánka

  Počet videní: : 32
  Continue reading →
 • Kurikulum katolíckeho náboženstva – východný obrad

  25. januára 2022

  PaedDr. Ľubomíra Pružinská – Pod týmto názvom sa niesol odborný seminár, ktorý v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov, pripravil 21. januára 2022 Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. Do on-line priestoru sa zapojilo 16 učiteľov náboženskej výchovy/náboženstva. Lektorka seminára PaedDr. Ľubomíra Pružinská predstavila prácu na tomto kurikule i jeho dve obsahové časti: Prvá časť seminára s názvom „Katechéza detí predškolského veku verzus nebojme sa ukázať deťom "Božie" sa sústredila na obsah kurikula v predškolskom veku. Lektorka zdôraznila predškolský vek ako kľúčový pre „sadenie semienka“ viery ako predpoklad je ďalšieho rozvíjania a budovania. Predstavený obsah kurikula bol doplnený ilustratívnymi ukážkami učebnice pre predškolský vek, ktorý bude mať podobu pracovného zošita. Katechéza žiakov mladšieho školského veku verzus budujeme základy vzťahu s Bohom v druhej časti seminára bola zameraná na obsah kurikula na 1. stupni. Lektorka vyzdvihla význam katechézy cez budovanie vzťahu dieťaťa s Bohom, čomu následne zodpovedá aj obsah kurikula i samotná podoba učebníc. Táto časť bola doplnená o ukážky učebníc 1. a. 2. ročníka ZŠ. Téma Kurikula katolíckeho náboženstva – východný obrad bude rezonovať a pokračovať ďalšími seminármi (8. 3., a 20. 4.), ktorých cieľom bude oboznámiť katechétov s obsahom kurikula na 2. stupni ZŠ a v špeciálnych školách.

  Počet videní: : 50
  Continue reading →