Rok 2022

 • Biblia očami detí a mládeže – celoslovenské kolo

  DKU PA – Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. zverejnilo výsledky Celoslovenského kola výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže. Do tejto súťaže boli zapojené aj víťazné práce z archieparchiálneho kola v Prešovskej archieparchii. Výtvarná práca Jany Jenčovej z CZŠ sv. Juraja vo Svidníku s názvom Svätí apoštoli v 5. kategórii /7. – 9. ročník ZŠ a im zodpovedajúce ročníky 8. ročných gymnázií/ obsadila 1. miesto a v 8. kategórii A – špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihnutím Jakub Karaš zo Špeciálnej školy sv. Anny v Starej Ľubovni s prácou s názvom Barnabáš a Pavol na ceste na Cyprus obsadila 2. miesto.

  Srdečne blahoželáme.

 • Mladí výtvarníci sa stretli s vladykom Petrom

  DKÚ PA – Dnes, 18. mája 2022 sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom a metropolitnom úrade v Prešove uskutočnilo stretnutie vladyku Petra Rusnáka, s mladými výtvarníkmi. Stretnutia sa zúčastnili žiaci a študenti materských, základných, stredných a špeciálnych škôl, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže a projektu Východní svätí pre súčasnosť a ich práce sa umiestnili na prvých troch miestach v protopresbyterskom kole. Každého súťažiaceho sprevádzal rodič alebo učiteľ výtvarnej výchovy.

  Stretnutie sa začalo v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove, kde seminarista Richard Fučko predstavil históriu a súčasnosť katedrálneho chrámu a jeho poklady – kópiu Turínskeho plátna i relikvie blahoslavených biskupov – mučeníkov P. P. Gojdiča, V. Hopka a iných svätých. Stretnutie pokračovalo v priestoroch arcibiskupského úradu, kde v Epxozícií stálej výstavy bola priblížená história i súčasnosť Prešovskej archieparchie. Stretnutie vyvrcholilo, keď všetkých zúčastnených prijal v Sále biskupov vladyka Peter. Po úvodnom príhovore odovzdal súťažiacim diplomy a vecné ceny. Samozrejme na záver nemohla chýbať spoločná fotografia a s arcipastierskym požehnaním sa milé stretnutie ukončilo.

  Projekt Východní svätí pre súčasnosť je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

  Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka, ale aj prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do 7. kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.

  V tomto školskom roku bola ako predmet projektu vybraná minuloročná návšteva Svätého otca Františka na Slovensku, ktorá bola stvárnená v 78 prácach.

  Celoslovenská súťaž Biblia očami detí a mládeže, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva. Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže, aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Predmetom súťaže Biblia očami detí a mládeže sú biblické knihy, ktoré sú predmetom aj biblickej olympiády. V tomto školskom roku to bola kniha Skutky apoštolov. Do súťaže prišlo 55 prác.

  Fotogaléria

 • Duchovné cvičenia pre katechétov

  Mgr. Martina Mosoriaková – V dňoch od 29.apríla do 1.mája sa v Exercičnom dome v Prešove konali duchovné cvičenia pre katechétov, pod vedením o. Františka Sochoviča. Na chvíľu sme si oddýchli, stíšili sa a zjednotili sa s Bohom v modlitbe. Program bol počas celej doby naozaj bohatý: prednášky, rozjímania, sv. liturgie, modlitba ruženca, adorácia pred najsvätejšou eucharistiou a iné. To všetko nám pomohlo hlbšie spoznať náš vzťah s Bohom. V nedeľu sme všetci odchádzali domov spokojní, obohatení a povzbudení.

  Ďakujeme za tento milostivý čas.

   

  279407658_5264065086950310_2434419250270703567_n

 • Odborný seminár v Prešove

  Mgr. Ján Rusiňák, MBA – Odborný seminár s názvom „Rozvíjanie žiaka s autizmom prostredníctvom hodín náboženskej výchovy“ sa uskutočnil 20. apríla online formou na MPC RP Prešov.

  Na úvod účastníci seminára v krátkosti o sebe povedali, kde a koľko rokov pôsobia ako učitelia náboženskej výchovy a aké sú ich skúsenosti so žiakmi s autizmom. Nakoniec sa predstavil lektor a uviedol tému seminára.

  Najprv sme sa venovali teoretickému základu, v ktorom sme si priblížili špecifiká žiaka s autizmom. Povedali sme si o triáde poškodení, ktorá je charakteristickým prejavom žiakov s autizmom, a o senzorickom vnímaní týchto žiakov. Video o senzorike bolo veľmi výstižné a pomohlo nám pochopiť, ako sa môžu cítiť osoby s autizmom v prirodzenom prostredí. Ďalej sme sa rozprávali o tom, čo pomáha pri správnom nastavení práce so žiakmi a na čo konkrétne sa zamerať pri príprave hodiny.

  Po krátkej prestávke sme sa oboznámili so špecifickými prístupmi – vizualizáciou a štruktúrou, ktoré sú pre prácu so žiakmi s autizmom veľmi potrebné. Najprv sme sa venovali vysvetleniu a používaniu štruktúry priestoru, pracovného miesta a úloh. Potom sme sa bližšie pozreli na vizualizáciu, ktorá je úzko prepojená so štruktúrou. Priblížili sme si rôzne úrovne symbolov, učili sme sa symboly správne používať a aplikovať ich vo vzájomnom porozumení so žiakmi. V krátkosti sme sa venovali ďalším špecifickým nástrojom – videomodelingu, procesuálnej schéme a sociálnemu príbehu, ktoré nám umožňujú efektívne sprostredkovať vedomosti a zručnosti  žiakom s autizmom.

  Nasledovala praktická ukážka prípravy žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím na prvú svätú spoveď a sväté prijímanie. Táto príprava vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie cieľovej skupiny žiakov trvala približne rok a pol. Priniesla okrem práce v škole aj úzku spoluprácu s miestnym kňazom a pravidelnú návštevu konkrétneho chrámu, v ktorom sa udelenie sviatosti malo uskutočniť.

  Účastníci boli počas seminára vťahovaní otázkami lektora do celého jeho priebehu. Na záver bol priestor na zodpovedanie otázok, ktoré sa dotýkali tém a obohatili obsah seminára. Lektor si vypýtal od účastníkov aj spätnú väzbu k téme a celému obsahu odborného seminára. Seminár bol všetkými zúčastnenými veľmi pozitívne hodnotený, hlavne prepojenosť jeho teoretickej časti s praxou.

 • Východní svätí pre súčasnosť 2021/2022

  DKU PA – Minuloročná návšteva pápeža Františka na Slovensku bola predmetom výtvarného projektu Východní svätí pre súčasnosť v tomto školskom roku. Cez svoje farské úrady či školy sa do nej zapojilo 75 žiakov a študentov. Odborná komisia  v jednotlivých kategóriách vybrala tri najlepšie z každej kategórie, ktoré budú Prešovskú archieparchiu reprezentovať na metropolitnom kole.

  V tomto školskom roku ide už o 14. ročník. Výtvarná súťaž štartovala v školskom roku 2008/2009, kedy predmetom bol blahoslavený P.P. Gojdič,  v 2009/2010 blahoslavený  M.D. Trčka, v 2010/2011  blahoslavený V. Hopko, v 2011/2012 blahoslavený T. Romža, v  2012/2013  Sv. Cyril a Metod, v 2013/2014  Sv. Mikuláš, v 2014/2015 Sv. Jozafát Kunciewyc,  v 2015/2016  Sv. Ján Krstiteľ, v 2016/2017 blahoslavená Jozafáta Hordaševská, v 2017/2018  200. rokov Prešovskej eparchie, v 2018/2019  Sedempočetníci, v 2019/2020 –  350 rokov od slzenia Klokočovskej ikony a v minulom školskom roku 2020/2021 100 výročie príchodu redemptoristov na územie Slovenska.

  Vťazné práce

 • Biblia očami detí a mládeže 2021/2022

  DKU PA – Biblickú olympiádu pre žiakov a študentov sprevádza výtvarná súťaž Biblia očami detí a mládeže, kde sú stvárňované udalosti z biblických kníh, ktoré sú predmetom biblickej olympiády. V tomto školskom roku sú to Skutky apoštolov. V tomto školskom roku sa cez svoje školy zapojili 55 žiakov a študentov so svojimi výtvarnými prácami prvé tri víťazné práce z každej kategórie postúpili na celoslovenské kolo, kde budú reprezentovať  Prešovskú archieparchiu.

  Víťazné práce

 • Duchovné cvičenia

  DKU PA – Duchovné cvičenia pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy v šk. roku 2021/2022.

  Pozvánka

 • Rozvíjanie žiaka s autizmom prostredníctvom hodín náboženskej výchovy

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pozýva na odborný seminár s názvom Rozvíjanie žiaka s autizmom prostredníctvom hodín náboženskej výchovy, ktorý sa uskutoční dňa 21. apríla  2022. Odborným lektorom seminára je: Mgr. Ján Rusiňák, MBA.

  Na seminár je potrebné prihlásiť sa na: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/2838

  Pozvánka

 • V Prešove sa konal odborný seminár

  ThDr. Vlastimil Bajužik, PhD. – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pripravil odborný seminár s názvom Ročníkové témy a tvorba „Nového kurikula“ na druhom stupni ZŠ. Seminár, ktorý viedol ThDr. Vlastimil Bajužik, PhD. sa konal online formou.

  Po úvodnom privítaní organizátorom lektor prezentoval účastníkom seminára prvú tému s názvom : Nové zdroje a pramene „Nového kurikula“ na II. Stupni ZŠ.

  V tejto téme bolo poukázane na dôležitosť školskej katechézy a potrebe vytvorenia nového kurikula pre potreby Gréckokatolíckej cirkvi na základe požiadaviek kánonu 621 CCEO.  Tento kánon nás vyzýva k tomu, aby sa pamätalo na osobitnú povahu východných cirkví natoľko, aby v katechetickom vyučovaní žiarila dôležitosť Biblie a bohoslužby, ako aj tradície vlastnej cirkvi sui iuris v patrológii, hagiografii a ikonografii. Ďalšou výzvou boli aj dotazníky a vykonaný prieskum v rokoch 2015 a 2017 o hodnotení v súčasnosti používaného špirálového modelu školskej katechézy.

  Tieto podnety viedli k tomu, aby sa vytvorila skupina autorov „Nového kurikula“. Nové kurikulum Gréckokatolíckeho náboženstva a náboženskej výchovy by na základe týchto poznatkov bolo vytvorené v blokovom systéme vzdelávania. Po pripomienkovom konaní a zapracovaní všetkých pripomienok  „Nové kurikulum“ bolo schválene  Radou hierarchov 26. februára 2020. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prijalo dňa 25.11.2020 žiadosť o schválenie nového kurikula a následne ho dňa 08.12.2020  schválilo a pripojilo zoznam škôl na experimentálne overovanie nového kurikula.

  V ďalšej časti bol predstavená kompetenčný model piatich obsahových oblasti predstavujúce ústredne obsahy školskej katechézy a to : Boh a človek, Ježiš Kristus a Zjavenie, Sväté Písmo a KKC, Vierouka a Sväté Tajomstvá , Mravouka a kresťanský život v Cirkvi. V závere tejto témy boli predstavené aj schopnosti v náboženských kompetenciách, ktoré rozvíjajú osobnú schopnosť žiakov a tieto sú nastavené v „Novom kurikulu“ takto : Vnímam, Spoznávam a Dokážem.

  Po krátke prestávke pokračoval seminár témou : Obsahové a výkonové štandardy „Nového kurikula“ na II. Stupni ZŠ. V téme  boli prezentované a opísané praktické obsahy v jednotlivých ročníkoch na II. Stupni ZŠ.  V každom ročníku boli predstavené a opísané :  ročníkové témy, ročníkové názvy a ročníkové tematické celky.

  Ročníkové témy sú nastavené takto :

  1. ročník – Biblia -Starý zákon
  2. ročník – Biblia – Nový zákon
  3. ročník – Dejiny Cirkvi
  4. ročník – Vierouka
  5. ročník – Morálka – Mravouka

  Jednotlivé ročníkové názvy sú :

  1. ročník – Predpovedaný Mesiáš
  2. ročník – Zjavenie Pána
  3. ročník – Ježiš ustanovil Cirkev
  4. ročník – Ježiš môj Vykupiteľ (Ježiš ma očisťuje)
  5. ročník – Ježiš môj Spasiteľ ( Ježiš ma formuje)

  V ďalšej časti tejto témy boli účastníci seminára oboznámený zo zdrojmi „Nového kurikula“ ktoré sú použite v „Novom kurikulu“, a ktoré budú tvoriť hlavné zdroje pri tvorbe učebníc, ktorá už prebieha.

  Následne boli predstavené ročníkové ciele , obsahové kompetencie a výkonové kompetencie samostatne pre každý ročník II. stupňa zvlášť.

  Účastníci seminára boli v týchto prednáškach  oboznámený s celým priebehom a obsahom tvorby „Nového kurikula“ a prakticky spoznali obsah kurikula v ročníkoch II. stupňa ZŠ.

 • Ročníkové témy a tvorba „Nového kurikula“ na druhom stupni ZŠ

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov pozýva na odborný seminár s názvom Ročníkové témy a tvorba „Nového kurikula“ na druhom stupni ZŠ, ktorý sa uskutoční dňa 8. marca 2022. Odborným lektorom seminára je: ThDr. Vlastimil Bajužik, PhD.

  Na seminár je potrebné prihlásiť sa na: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/2845

  Pozvánka

 • Kurikulum katolíckeho náboženstva – východný obrad

  PaedDr. Ľubomíra Pružinská – Pod týmto názvom sa niesol odborný seminár, ktorý v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov, pripravil 21. januára 2022 Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. Do on-line priestoru sa zapojilo 16 učiteľov náboženskej výchovy/náboženstva. Lektorka seminára PaedDr. Ľubomíra Pružinská predstavila prácu na tomto kurikule i jeho dve obsahové časti: Prvá časť seminára s názvom „Katechéza detí predškolského veku verzus nebojme sa ukázať deťom "Božie" sa sústredila na obsah kurikula v predškolskom veku. Lektorka zdôraznila predškolský vek ako kľúčový pre „sadenie semienka“ viery ako predpoklad je ďalšieho rozvíjania a budovania. Predstavený obsah kurikula bol doplnený ilustratívnymi ukážkami učebnice pre predškolský vek, ktorý bude mať podobu pracovného zošita. Katechéza žiakov mladšieho školského veku verzus budujeme základy vzťahu s Bohom v druhej časti seminára bola zameraná na obsah kurikula na 1. stupni. Lektorka vyzdvihla význam katechézy cez budovanie vzťahu dieťaťa s Bohom, čomu následne zodpovedá aj obsah kurikula i samotná podoba učebníc. Táto časť bola doplnená o ukážky učebníc 1. a. 2. ročníka ZŠ. Téma Kurikula katolíckeho náboženstva – východný obrad bude rezonovať a pokračovať ďalšími seminármi (8. 3., a 20. 4.), ktorých cieľom bude oboznámiť katechétov s obsahom kurikula na 2. stupni ZŠ a v špeciálnych školách.