Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Poprad

27 mar

22. 03. 2017 – o. Marián Sterančák – Dňa 22.3.2017 sa uskutočnila Biblická súťaž v A. kategórii, B. kategórii a Biblická olympiáda 1.kategórie 5.-9.ročníka ZŠ a 2.kategórie SŠ v ZŠ Ľubica. V A. kategórii Biblickej súťaže sa zúčastnili tri družstvá, v B. kategórii Biblickej súťaže sa zúčastnili tri družstvá,  v Biblickej olympiáde 1.kategórie päť družstiev a 2.kategórii jedno družstvo nášho protopresbyterátu.

Biblická súťaž
A. kategória:
ZŠ s MŠ Jarná, Poprad
ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa Poprad – Veľká
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit

Biblická súťaž
B.kategória:
ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa Poprad – Veľká
ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit

Biblická olympiáda
1.kategória:
Spojená škola D.Tatarku, Poprad
ZŠ Mierová, Svit
ZŠ a MŠ Komenského, Poprad
ZŠ a MŠ Francisciho, Poprad
ZŠ Nižné Repaše

Biblická olympiáda
2.kategória:
Spojená škola D.Tatarku Poprad

Na začiatku všetkých prítomných privítal protopresbyter popradského protopresbyterátu ThLic PaedDr.Jaroslav Matoľák. Riaditeľka školy PaedDr. Anna Fedorová otvorila celú súťaž úvodným slovom a spoločnou modlitbou.

Predsedom poroty Biblickej olympiády 2.kategórie bol Mgr. Miroslav Bartoš, farár farnosti Poprad a prísediaci porotca bol Mgr. Marián Sterančák. Predsedom poroty Biblickej olympiády 1.kategórie bol protopresbyter Popradského protopresbyterátu ThLic PaedDr. Jaroslav Matoľák a prísediaci porotca bola PaedDr. Mária Molnárová, katechétka. Predsedom poroty Biblickej súťaže B. kategórie bol Mgr. Marek Kaľata, správca farnosti Svit  a prísediaci porotca bol Mgr. Michal Bučko správca farnosti Žakovce. Predsedom poroty Biblickej súťaže A. kategórie bol Mgr. Mikuláš Chanáth, správca farnosti Ihľany a prísediaci porotca bol Mgr. Miroslav Bartoš, farár farnosti Poprad.

Konečné poradie družstiev bolo nasledovné:

Biblická súťaž:
A. kategória
1. Farnosť Svit v zložení: Marianna Galajdová, Etela Kačmarčíková, Alexandra Sasaková
2. ZŠ Jarná Poprad v zložení: Oliver Ondruš, Soňa Habaňová
3. ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa Poprad – Veľká v zložení: Samuel Kormaník, Chiara Demková, Karin Makarová

Biblická súťaž:
B.kategória
1.
Farnosť Svit v zložení: Patrik Sedlák, Abby Rusiňáková, Adela Kačmarčíková
2. ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad v zložení: Marek Garnek, Barbora Galajdová, Šimon Janočko
3. ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa Poprad – Veľká v zložení: Jozef Hromjak, Sofia Stanková, Konštantín Mornár

Biblická olympiáda:
1.kategória:
1. Spojená škola D.Tatarku Poprad
v zložení: Alexandra Matoľáková, Alexandra Hromjaková, Alexander Mornár
2. ZŠ Nižné Repaše v zložení: Iveta Dudová-Bašistová, Lenka Kočišová, Tímea Tomalská
3. ZŠ Mierová Svit v zložení: Tibor Ridilla, Aneta Ridillová

Biblická olympiáda
2.kategória:
1. Spojená škola D.Tatarku Poprad
v zložení: Gabriel Ráchela, Laura Azzam, Katarína Bartošová

Celkové poďakovanie patrí riaditeľke školy v Ľubici PaedDr. Anne Fedorovej za prípravu a sprostredkovanie priestorov na konanie Biblickej olypmiády a Biblickej súťaže. Ďalej protopresbyterovi o.Jaroslavovi Matoľákovi, o. Miroslavovi Bartošovi, o. Marekovi Kaľatovi, p.Márii Molnárovej a aj rehoľnej sestre Jozefíne za prípravu svojich družstiev na Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž. Taktiež patrí vďaka o. Mikulášovi Chanáthovi a Michalovi Bučkovi za ich osobný prínos ako porotcov v tejto olympiáde. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj všetkým súťažiacim žiakom. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na archieparchiálnom kole Biblickej olympiády  a Biblickej súťaže 25.4. a 26.4.2017 v Prešove.
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 62