Ďakovný moleben

2 okt

Ak sa slávi mimo liturgie, po utierni či večierni, má sa konať takto: Kňaz si oblieka epitrachil a felón, postaví sa pred svätú trapézu a okiadza ju na spôsob kríža. A začína takto:

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen. A prednáša Kráľu nebeský: Trojsväté: Otče náš: Pane, zmiluj sa. (dvanásťkrát) Sláva, i teraz: Poďte, pokloňme sa. (trikrát)

Žalm 117

Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. – Teraz nech hovorí Izrael, že Pán je dobrý, * že jeho milosrdenstvo trvá naveky. – Teraz nech hovorí dom Áronov: * jeho milosrdenstvo trvá naveky. – Teraz nech hovoria všetci bohabojní: * jeho milosrdenstvo trvá naveky. – V súžení som vzýval Pána * a Pán ma vypočul, a vyslobodil. – Pán je so mnou, * nuž nebojím sa; čože mi môže urobiť človek? – Pán je so mnou a pomáha mi; * nemusím si všímať svojich nepriateľov. – Lepšie je utiekať sa k Pánovi, * ako sa spoliehať na človeka. – Lepšie je utiekať sa k Pánovi, * ako sa spoliehať na mocnárov. – Obkľúčili ma všetci pohania, * ale v mene Pánovom som ich porazil. – Obkľúčili ma zovšadiaľ, * ale v mene Pánovom som ich porazil. – Obkľúčili ma ako roj včiel a vzbĺkli ako plameň z raždia, * ale v mene Pánovom som ich porazil. – Prudko dorážali na mňa, aby som sa zrútil, * no Pán mi pomohol. – Moja sila a chvála je Pán, * on sa mi stal záchrancom. – Hlas plesania nad záchranou * znie v stánkoch spravodlivých: – „Pánova pravica mocne zasiahla, * Pánova pravica ma zdvihla; Pánova pravica mocne zasiahla.” – Ja nezomriem, budem žiť * a vyrozprávam skutky Pánove. – Prísne ma Pán potrestal, * no nevydal ma smrti napospas. – Otvorte mi brány spravodlivosti, * vojdem nimi a poďakujem sa Pánovi. – Toto je brána Pánova; * len spravodliví ňou vchádzajú. – Ďakujem ti, že si ma vyslyšal * a že si ma zachránil. – Kameň, čo stavitelia zavrhli, * stal sa kameňom uholným. – To sa stalo na pokyn Pána; * vec v našich očiach obdivuhodná. – Toto je deň, ktorý učinil Pán, * plesajme a radujme sa z neho. – Pane, spas ma; * Pane, daj mi úspech. – Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. * Požehnávame vás z domu Pánovho. – Boh, Pán, je naším svetlom. * Vystrojte sprievod s ozdobnými vetvami až k rohom oltára. – Ty si môj Boh, vďaky ti vzdávam; * ty si môj Boh, velebím ťa. – Oslavujte Pána, lebo je dobrý, * lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.

Sláva, i teraz:

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. (trikrát)

A diakon prednáša zvyčajnú ekténiu:

Modlime sa v pokoji k Pánovi. Ľud: Pane, zmiluj sa.

Za pokoj zhora a za spásu našich duší modlime sa k Pánovi.

Za mier na celom svete, za blaho svätých Božích cirkví a za zjednotenie všetkých modlime sa k Pánovi.

Za tento svätý chrám a za tých, čo doň vstupujú s vierou, nábožnosťou a s Božou bázňou, modlime sa k Pánovi.

Za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca (povie meno), rímskeho pápeža, modlime sa k Pánovi.

Za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu (povie meno), za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za ctihodných kňazov a diakonov v Kristovi, za všetko duchovenstvo a ľud modlime sa k Pánovi.

Za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu, modlime sa k Pánovi.

Za toto mesto (alebo Za túto obec alebo Za tento svätý dom), za všetky mestá, obce, krajiny a za tých, ktorí v nich podľa viery žijú, modlime sa k Pánovi.

Za priaznivé počasie, hojnosť plodov zeme a za pokojné časy modlime sa k Pánovi.

Za cestujúcich, chorých, trpiacich, zajatých a za ich záchranu modlime sa k Pánovi.

A hneď vkladá túto ďakovnú ekténiu:

Aby milosrdne prijal vďaku, ktorú teraz prednášame a aj prosby nás, svojich nehodných služobníkov, na svoj nadnebeský žertveník a aby sa nad nami milosrdne zmiloval, modlime sa k Pánovi.

Nech na vďakyvzdávanie nás, svojich nepotrebných služobníkov, ktoré mu prinášame s pokorným srdcom za dobrodenia od neho prijaté, nezhliada s odporom. Nech je ako kadidlo ľúbeznej vône a celopal prekypujúci tukom, ktorý mu bude milý, modlime sa k Pánovi.

Aby aj teraz vypočul hlas prosieb nás, svojich nedôstojných služobníkov a dobrý úmysel a túžbu svojich verných nech vždy vyplní na úžitok a nech s nami ako štedrý nech vždy koná, čo je pre nás dobré. Svojej svätej cirkvi i všetkým svojim verným služobníkom nech splní ich prosby, modlime sa k Pánovi.

Aby zbavil svoju svätú cirkev [i svojich služobníkov alebo svojho služobníka alebo svoju služobníčku povie meno] a aj všetkých nás od všetkého zármutku, trápenia, hnevu a núdze i od všetkých viditeľných i neviditeľných nepriateľov. Nech svojich verných vždy zahrnie zdravím, dlhovekosťou a pokojom a nech ich obklopí svojimi anjelmi, modlime sa k Pánovi.

Zastaň sa a spas nás, zmiluj sa a zachráň nás, Bože, svojou milosťou.

Presvätú, prečistú, preblahoslavenú a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku Máriu, vždy Pannu, i všetkých svätých spomínajúc, sami seba, druh druha i celý náš život Kristu Bohu oddajme.

Ľud: Tebe, Pane.

Kňaz: Lebo tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždycky, i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Diakon: Boh je Pán a zjavil sa nám, * požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

(Ľud po každom verši opakuje na hlas prvého tropára Boh je Pán…)

Verš: Vyznávajte sa Pánovi, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo je naveky.

Verš: Obkľúčili ma zovšadiaľ, ale menom Pánovým som im vzdoroval.

Verš: Nezomriem, ale budem žiť, a vyrozprávam skutky Pánove.

Verš: Kameň, čo stavitelia zavrhli, stal sa kameňom uholným; urobil to Pán a je to obdivuhodné v našich očiach.

A tieto tropáre, 4. hlas:

My, tvoji nedôstojní služobníci, Pane, * sme ti vďační za tvoje veľké dobrodenia, * ktoré si nám preukázal. * Oslavujeme ťa a vzdávame ti chválu, * dobrorečíme ti a vzdávame ti vďaky, * ospevujeme ťa a vyvyšujeme tvoje milosrdenstvo * a ako služobníci k tebe s láskou voláme: ** Dobrodinec a Spasiteľ náš, sláva tebe.

Sláva, 3. hlas

Zdarma sme boli uznaní za hodných * tvojich dobrodení a darov, * hoci sme nepotrební služobníci, Vládca. * K tebe sa vrúcne utiekame a nakoľko je v našich silách vzdávame ti vďaky * a oslavujeme ťa ako Dobrodincu a Tvorca, ** voláme: Sláva tebe, najštedrejší Bože.

I teraz, 3. hlas

Bohorodička, Pomocnica kresťanského rodu, * tvoje zastávanie sa sme získali my, tvoji služobníci. * Preto k tebe s vďačnosťou voláme: * Raduj sa, prečistá Bohorodička Panna, * svojimi modlitbami nás vždy vysloboď z každej biedy, ** jediná rýchla Zástankyňa.

Diakon: Vnímajme.

Kňaz: Pokoj všetkým.

Diakon: Premúdrosť, vnímajme.

Prokimen, 4. hlas: Spievať budem Pánovi, čo ma zahŕňa dobrodeniami, * ospevovať budem meno najvyššieho Pána.

Verš: Moje srdce sa raduje z tvojej spásy.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom (zač. 229)

Bratia, kráčajte ako deti svetla! Veď ovocie Ducha je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi, a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. Ale všetko, čo je hanebné, svetlo vyjaví, a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty,čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“ Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Božia vôľa. A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale napĺňajte sa Duchom a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho.

Kňaz: Pokoj s tebou.

Čitateľ: I s tvojím duchom.

Diakon: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium.

Kňaz: Pokoj všetkým.

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša.

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Diakon: Vnímajme.

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša (zač. 85)

V tom čase, keď Ježiš vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!” Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!” A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán. Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?” A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.”

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Po evanjeliu prednáša diakon túto ekténiu:

Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa. (trikrát)

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho Svätého Otca (povie meno), rímskeho pápeža, za nášho najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu (povie meno) i za nášho bohumilého otca biskupa (povie meno), za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Prosíme ťa aj za tých, čo spravujú a ochraňujú našu krajinu.

Ako neužitoční služobníci vzdávame s bázňou a chvením vďaky tvojmu milosrdenstvu, Spasiteľ a Vládca, Pane náš, za tvoje dobrodenia, ktoré si štedro vylial na svojich služobníkov. Padáme pred tebou a prinášame ti ako Bohu chválospev a s pokorou voláme: Vysloboď zo všetkých bied svojich služobníkov a v každom čase ako milosrdný splň na úžitok túžby nás všetkých, vrúcne sa k tebe modlíme, vypočuj nás a zmiluj sa.

Keďže si teraz milosrdne vypočul modlitby svojich služobníkov, Pane, a zjavil si na nich milosrdenstvo svojej lásky k človeku, rovnako ich neprehliadni ani v budúcnosti, na svoju slávu splň všetky dobré želania svojich verných, všetkým nám preukáž svoje bohaté milosrdenstvo a prehliadni prehrešenia nás všetkých. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Toto naše vďakyvzdávanie nech je príjemné ako kadidlo ľúbeznej vône a ako celopal prekypujúci tukom, najdobrotivejší Vládca, pred velebnosťou tvojej slávy. V každom čase zosielaj svojim služobníkom hojné milosrdenstvo a zľutovanie, pretože si štedrý. Zbav svoju svätú cirkev a toto mesto (alebo obec alebo svätý dom) od všetkých protivenstiev prichádzajúcich od viditeľných i neviditeľných nepriateľov. Svojmu ľudu daruj bezhriešnu a zdravím naplnenú dlhovekosť a rozhojňovanie čností. Prosíme ťa, najštedrejší Kráľu, milosrdne nás vypočuj a rýchlo sa nad nami zmiluj.

Kňaz: Vypočuj nás, Bože, náš Spasiteľ, nádej všetkých končín zeme i tých, čo sú ďaleko na mori. Milosrdný Vládca, buď milosrdný k našim hriechom a zmiluj sa nad nami. Veď ty si Boh, ktorý je dobrý a miluje človeka a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.kov.

Tri razy sa klaňajú pred svätou trapézou a diakon hovorí:

Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

A kňaz nahlas prednáša túto modlitbu s plnou vnímavosťou a pokorou:

Pane Ježišu Kriste, Bože náš, Bože všetkého milosrdenstva a zľutovania, ktorého milosrdenstvo je bez miery a láska k človeku ako nepreskúmateľná priepasť. Padáme pred tvojou velebnosťou s bázňou a chvením ako nehodní služobníci. Vzdávame teraz s pokorou vďaky tvojmu milosrdenstvu za dobrodenia prejavené na tvojich služobníkoch (alebo tvojom služobníkovi alebo tvojej služobníčke).

Ako Pána, Vládcu a Dobrodinca ťa oslavujeme, chválime, ospevujeme a zvlebujeme a znova pred tebou padáme a vzdávame ti vďaky, pokorne prosiac tvoje nesmierne a nevýslovné milosrdenstvo, aby si aj teraz prijal prosby svojich služobníkov a vo svojom milosrdenstve ich priviedol k naplneniu. Daj, nech sa v ďalšom živote vzmáhajú v tvojej láske i v láske blížneho a aj v čnostiach. Nech všetci tvoji verní prijmú tvoje dobrodenia. Ochraňuj svoju svätú cirkev a aj toto mesto (alebo túto obec alebo tento svätý dom) od každého obkľúčenia zlom a daruj im pokoj a mier. Tebe, spolu s tvojím bezpočiatočným Otcom, presvätým, dobrotivým a jednopodstatným tvojím Duchom, Bohu oslavovanému v jednej podstate, nech môžu v každom čase vzdávať vďaky a rozprávať o tvojej nesmiernej dobrote a spievať:

A hneď silnejším hlasom zvoláva:

Sláva tebe, Bohu, nášmu Dobrodincovi na veky vekov.

Chór stojaci uprostred chrámu hneď prednáša: Amen.

A hneď sa spieva veľké slávoslovie a aj Trojsväté tak, ako zvyčajne:

Sláva Bohu na nebi * a mier na zemi. * V ľuďoch dobrá vôľa. * Chválime ťa, velebíme ťa. * Klaniamesa ti, oslavujeme ťa. * Dobrorečíme ti pre nesmiernu tvoju slávu, Pane a Kráľu nebeský, * Bože, Otče, všemohúci Vládca, * Pane náš a jednorodený Synu, Ježišu Kriste i Svätý Duchu, Pane Bože. * Baránok Boží, Syn Otca, * ty, čo snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. * Ty, čo snímaš hriechy sveta, prijmi naše modlitby. * Ty, čo sedíš po pravici Otcovej, zmiluj sa nad nami. * Len ty sám si svätý, ty jediný si Pán, * Ježiš Kristus v sláve Boha Otca. Amen. * Každý deň ťa budeme velebiť a tvoje meno chváliť navždy a naveky. * Ráč nás, Pane, v tento deň zachrániť od hriechu. * Velebíme ťa, Pane, Bože otcov našich. * Chválime a oslavujeme tvoje meno na veky. Amen. * Preukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo, lebo dúfame v teba. * Blahoslavený si, Pane, nauč nás svoje pravdy. * Blahoslavený si, Vládca, daj nám porozumieť svojim pravdám. * Blahoslavený si, Svätý, osvieť nás svojimi pravdami. * Pane, bol si naše útočisko z pokolenia na pokolenie. * Riekol som: Pane, zmiluj sa nado mnou a uzdrav moju dušu, lebo som sa prehrešil proti tebe. * Pane, k tebe sa utiekam. * Nauč ma plniť tvoju vôľu, lebo ty si môj Boh. * Veď u teba je zdroj života a v tvojom svetle uzrieme svetlo. * Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (trikrát)

Sláva, i teraz: Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Potom, vyšším hlasom ešte raz: Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.

Alebo, ak sa rozhodnú, namiesto toho spievajú pieseň svätého Ambróza, milánskeho biskupa:

Teba, Bože chválime, teba, Pane, velebíme. Teba, večný Otče, uctieva celá zem. Tebe všetci anjeli, tebe nebesia i všetky mocnosti, tebe cherubíni a serafíni bez prestania prespevujú: Svätý, svätý, svätý Pán, Boh zástupov. Plné sú nebo i zem tvojej veleby a slávy. Teba oslavuje slávny zbor apoštolov, teba velebí veľký počet prorokov, teba oslavuje svätá Cirkev po celej zemi, teba, Otče, nesmierne velebného, i tvojho milovaného, pravého a jediného Syna aj Ducha Svätého, Tešiteľa nášho. Kriste, ty si kráľ slávy. Ty si Otcov Syn od večnosti. Ty si neváhal vstúpiť do života Panny, stal si sa človekom, aby si vykúpil človeka. Ty si zvíťazil nad smrťou a otvoril si veriacim nebeské kráľovstvo. Ty sedíš po pravici Boha v sláve svojho Otca. Veríme, že ako sudca ešte raz prídeš. Preto ťa prosíme, pomáhaj svojim služobníkom, ktorých si vykúpil predrahou krvou. Pripočítaj nás k svojim svätým vo večnej sláve. Zachráň, Pane, svoj ľud a žehnaj svojich dedičov. A spravuj ich a vyvýš ich až naveky. Po všetky dni dobrorečíme tebe. A chválime tvoje meno naveky, až na veky večné. Vo svojej láskavosti, Pane, chráň nás v tento deň pred hriechom. Zmiluj sa, Pane, nad nami, zmiluj sa nad nami. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba. V teba, Pane, som dúfal, nebudem zahanbený naveky. Amen.

Po skončení spevu diakon zvoláva: Premúdrosť.

Ľud: Čestnejšia si: Sláva, i teraz: Pane, zmiluj sa. (trikrát) Požehnaj.

Kňaz prednáša zvyčajné všednodenné prepustenie. Po prepustení žehná ľud pravicou, pričom hovorí:

Požehnanie Pánovo nech je na vás s jeho milosťou a láskou k človeku v každom čase, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.

Odkladajú posvätné rúcha, odchádzajú, v duchu vzdávajú vďaky a vo svojich srdciach ospevujú Pána.

Please follow and like us:
Počet videní: : 50