Hodnotenie predmetu Náboženská výchova

17 júl

28. 07. 2011 – DKÚ PA – Ministerstvo školstva Slovenskej republiky vydalo nové metodické pokyny pre hodnotenie žiakov základných a stredných škôl. Nakoľko náboženská výchova/náboženstvo je povinne voliteľný predmet a je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu, učitelia NV/N sa riadia týmito pokynmi. Pre lepšie porozumenie hodnotenia vyberáme z metodického pokynu číslo 7 a číslo 8 z roku 2009.

Počet videní: : 29