Postup

1. Katechéta, ktorý má záujem vyučovať Náboženstvo/Náboženskú výchovu na území Prešovskej archieparchie v nasledujúcom školskom roku, zašle do 10. júna príslušného kalendárneho roka vyplnené tlačivo „Žiadosť o udelenie Kánonickej katechetickej misie” na DKÚ Prešovskej archieparchie, Hlavná 1, P. O. BOX 135, 081 35 Prešov.

2. DKÚ pošle katechétovi pozvánku na pohovory k udeleniu KKM, ktoré sa konajú koncom júla príslušného kalendárneho roka.

3. Príprava katechétu na pohovor spočíva vo vypracovaní katechézy resp. prípravy na vyučovaciu hodinu náboženskej výchovy, ktorú odovzdá a odprezentuje v rámci pohovoru Katechéza má obsahovať: názov témy, cieľovú skupinu, ciele (kognitívne, afektívne, psycho-motorické), metódy, pomôcky, pramene, priebeh hodiny od úvodu až po záver – jednotlivé činnosti žiakov, učiteľa, aktivity…)

4. Pohovor prebieha pred odbornou komisiou zloženou zo zástupcov DKÚ a Gréckokatolíckej teologickej fakulty, ktorá na základe splnenia podmienok, odporučí vladykovi Jánovi, aby udelil katechétovi KKM.

5. Povinnosťou farára je vyhotoviť na začiatku každého školského roka „Poverenie na vyučovanie” pre každého katechétu v 3 exemplároch: pre katechétu, pre DKÚ, pre školu, kde bude katechéta vyučovať.

 

6. Na začiatku školského roka vypĺňajú štatistické tabuľky kňazi v pastorácii a katechéti Prešovskej archieparchie.