Katechéza – výzvy a impulzy

21 mar

21. 03. 2018 – o. Peter Tirpák – Ak vnímame súčasný život Cirkvi a spôsob, ktorým chce osloviť verejnosť, nemôžeme prehliadnuť katechézu. Tá je úzko spätá s človekom a prežívaním jeho života i okolností v nich. Uvedomujúc si túto skutočnosť a postavenie katechézy zorganizovala Gréckokatolícka teologická fakulta v Prešove ďalšiu medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Katechéza – výzvy a impulzy. Podujatie sa konalo dňa 13. marca 2018 v rámci prežívania Jubilejného roka Prešovskej archieparchie. Spoluorganizátorom podujatia bol Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie a dve inštitúcie z Krakova: Pápežská univerzita Jána Pavla II. (UPJPII.) a Katechetický úrad metropolitnej kúrie v Krakove.

Počas podujatia odzneli zaujímavé príspevky, ktoré neostávali len na teoretickej rovine, ale boli doplnené pozvanými hosťami z prostredia praxe. Predstavovaný vzťah teórie a praxe v katechéze si vypočuli poslucháči GTF PU v Prešove, ako aj pedagógovia, ktorí aktívne pôsobia v školskej katechéze a vyučujú o.i. náboženstvo či náboženskú výchovu. Konferencia tu teda nadobúdala charakter vzájomného zdieľania sa a hľadania takých výziev a impulzov, ktoré by mohli urobiť vyučovací proces atraktívnejší a pútavejší.

Prvý z príspevkov predstavil Mons. doc. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD., ktorý predstavil kerygmu ako spoločný menovateľ katechézy a homílie. Zastrešovanie spoluorganizácie podujatia mal na starosti PaedDr. Peter Cap. Ten hovoril o.i. o Diecéznom katechetickom  úrade, ktorý stojí pred veľkou výzvou v tvorbe Kurikula pre náboženskú výchovu. Cezhraničným partnerom podujatia bola UPJPII. v Krakove, ktorá je dlhoročným inštitucionálnym partnerom GTF PU v Prešove. Vo svojom príspevku, ktorý vychádzal z Evanjelia podľa Jána (Jn 20,25), predstavil ks. dr Andrzej Kielian, pedagóg a riaditeľ katechetického úradu Krakovskej arcidiecézy v Krakove, obrazy, s ktorými dieťa pracuje na hodinách náboženstva. Poukázal na potreby využívania kvalitných didaktických pomôcok, prostredníctvom ktorých sa dieťa oveľa viac sústredí na výučbu, hľadá možnosti vlastného „uplatnenia“ viery v živote. Jedným z praktických výstupov bola prednáška PaedDr. Ľubomíry Pružinskej, PhD. Vo svojej prezentácii si zvolila tri možnosti aplikovania témy do praxe na I. stupni ZŠ. Témou jej prednášky boli „Hrdinovia Cirkvi“. Doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD., vedúci Katedry aplikovanej edukológie, ktorá zastrešovala celé podujatie, si pripravil prehľad o podstate a význame mediálnej výchovy, ktorá sa neraz omylom zaraďuje do opozície voči náboženskej výchove. Doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD. vo svojom príspevku kládol dôraz na hľadanie, prinavrátenie a sprítomnenie učenia Východných otcov a aplikovanie ich duchovného odkazu a bohatstva do súčasného života. Prínosnou bola i ďalšia téma, ktorá súvisela s prebiehajúcim Jubilejným rokom Prešovskej archieparchie. Predstavil ju ThDr. Vlastimil Bajužik, PhD., kňaz a pedagóg z Košickej eparchie. Vo svojej praktickej ukážke prípravy na vyučovaciu hodinu na II. stupni ZŠ hovoril o vzoroch svätých, ktoré povzbudzujú k novému spôsobu života k svätosti. Veľmi zaujímavá bola tiež prednáška zahraničného hosťa mgr lic. Natalie Walkowiak.Zaoberala sa prípravou na prvé sväté prijímanie v náboženskej výchove podľa Márie Montessori. Hovorila o možnostiach aplikácie tohto druhu výučby v Poľsku, pričom zdôraznila podstatu „átria“ – teda priestoru, kde deti hravou formou získavajú náboženské poznatky. PaedDr. Stanislav Maloš vo svojom vystúpení predstavil vyučovanie na SŠ s využitím témy „Moje ruky pre druhého – spoločné dobro.“ To, že konferencia sa nezaoberala výhradne školskou katechézou, potvrdil aj ďalší pozvaný hosť Mgr. Roman Vitko, PhD. Predstavil Aplikáciu modelu bezprostrednej prípravy snúbencov na manželstvo v rámci farskej katechézy v Popradskom dekanáte. Nakoľko všetci organizátori podujatia si dali za cieľ oboznámiť verejnosť  s rôznymi možnosťami katechézy v školskom prostredí, súčasťou tohto zámeru bola aj prednáška PaedDr. Márie Molnárovej. Ako špeciálny pedagóg predstavila ukážku výučby s témou „Milujúci Otec stvoril všetko.“

Záujem o toto podujatie a informácie z neho prejavila aj televízia Lux, ktorá dňa 15. 3. 2018 odvysielala krátku reportáž vo svojich Krátkych správach. Podobne tak Rádio Lumen využil o priestor na rozhovor s aktívnymi účastníkmi konferencie, ako aj s jej organizátormi.

Reportáž z konferencie.   00:29 – 02:09

Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 29