Ľudská dôstojnosť – pokus o determináciu

19 mar

DKÚ PA – Dňa 15. marca 2021 sa uskutočnil už tretí odborný seminár, ktorý pre učiteľov náboženstva / náboženskej výchovy, pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom RP Prešov. V súvislosti s pandémiou Covid-19 sa seminár konal online formou. Nosným predmetom seminára bola téma Ľudská dôstojnosť – pokus o determináciu.

Ako uviedol lektor seminára prof. ThDr. Marek Petro, PhD., z Katedry systematickej teológie na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove, ľudská dôstojnosť je v mnohých kultúrnych prostrediach prijímaná, ako základný princíp hodnotenia ľudských skutkov. V rámci svojich prednášok poukázal na skutočnosť, že o ľudskej dôstojnosti sa síce hovorí na rôznych úrovniach a grémiách, ale je potrebné hľadať odpoveď na základnú otázku, čo ľudská dôstojnosť je a kde sú jej korene. Účastníkom odborného seminára v logickom zdôvodňovaní predstavil korene ľudskej dôstojnosti, ktoré spočívajú v stvorení človeka na Boží obraz a podobu (porov. Gn 1, 26) a taktiež pertraktoval, že ľudská dôstojnosť spočíva v možnosti voľby, ktorú má zo všetkých stvorení na zemi iba človek. V ďalších častiach svojich prednášok poukázal na to, ako je ľudská dôstojnosť prakticky zneužívaná pri bioetických zásahoch a v ekológii. Účastníkom seminára na inšpiráciu ponúkol dve vypracované prípravy na vyučovaciu hodinu na tému Starostlivosť nebeského Otca o svet a človeka (pre 3. roč. ZŠ) a Príroda – dar od Boha (pre 2. roč. SŠ).

Na realizovaný seminár sú od účastníkov pozitívne ohlasy, čo len nasvedčuje, že aj takáto forma online vzdelávania môže poslúžiť svojmu cieľu.

Počet videní: : 15