Moleben k blaženej Jozafáte Hordaševskej

2 okt

Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Žalm 145.

Oslavovať ťa chcem, Bože, môj kráľ, * a tvoje meno velebiť navždy a na veky.

Budem ťa velebiť každý deň * a tvoje meno chváliť navždy a na veky.

Veľký si, Pane, a veľkej chvály hoden, * tvoju veľkosť nemožno preskúmať.

Z pokolenia na pokolenie ide chvála tvojich skutkov * a všetky pokolenia ohlasujú tvoju moc.

Hovoria o vznešenosti tvojej slávy a veleby * a rozprávajú o tvojich zázrakoch.

Hovoria aj o sile tvojich skutkov úžasných * a rozprávajú o tvojej veľkosti.

Rozhlasujú chválu tvojej veľkej láskavosti * a plesajú nad tvojou spravodlivosťou.

Milostivý a milosrdný je Pán, * zhovievavý a veľmi láskavý.

Dobrý je Pán ku každému * a milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.

Nech ťa oslavujú, Pane, všetky tvoje diela * a tvoji svätí nech ťa velebia.

Nech rozprávajú o sláve tvojho kráľovstva * a o tvojej moci nech hovoria.

Nech ľuďom oznamujú tvoje zázraky * i slávu a velebu tvojho kráľovstva.

Tvoje kráľovstvo je kráľovstvo pre všetky veky * a tvoja vláda sa rozprestiera na všetky pokolenia.

Pán je vo všetkých svojich slovách pravdivý * a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

Pán podopiera všetkých, čo klesajú, * a dvíha všetkých skľúčených.

Oči všetkých sa s dôverou upierajú na teba * a ty im dávaš pokrm v pravý čas.

Otváraš svoju ruku * a dobrotivo nasycuješ všetko živé.

Spravodlivý je Pán na všetkých svojich cestách * a svätý vo všetkých svojich skutkoch.

Blízky je Pán všetkým, čo ho vzývajú, * všetkým, čo ho vzývajú úprimne.

Vyplní želanie bohabojných, * vyslyší ich modlitbu a zachráni ich.

Pán ochraňuje všetkých, čo ho milujú, * a ničí všetkých hriešnikov.

Nech moje ústa hlásajú slávu Pánovu * a všetko živé nech jeho sväté meno velebí navždy a na veky.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. * I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože. 3x

Tropár,hl.4. Blahoslavená Jozafata, – svojím duchom modlitby a služby – učíš nás obnovovať a povznášať ľudské srdce všade, kde len bije. – Slúžiť tam, kde je najväčšia potreba. – Nech je všetko na Božiu slávu.

Sláva, i teraz, kondák, hl.2. Blahoslavená Jozafata, – spoluzakladateľka Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, – začala si svoju misiu pre svoj ľud na Ukrajine. – Prinášala si mu svetlo v jeho opustenosti. – Vychovávala si deti a mládež. – Otcom si dodávala novú silu a nádej. – Starala si sa o chorých a biednych, – lebo si v nich videla Boží obraz. – Dbala si o krásu Božieho domu. – Ľuďom si pomáhala prežívať krásu bohoslužieb. – Pán ťa priviedol k svätosti cestou utrpenia. – Ty si ženou pre všetky časy.

K: Vnímajme! Pokoj všetkým ! Premúdrosť, vnímajme!

Ľ: Prokimen, 4.hlas: Pána mám vždy pred očami * a pretože je po mojej pravici, nezakolíšem sa.

Verš: Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá, * aj moje telo odpočíva v nádeji.

K: Modlime sa k Pánovi.

Ľ: Pane, zmiluj sa.

K: Lebo svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebývaš. A tebe vzdávame slávu Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

K: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľ: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš: Chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľ: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

K: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána, Boha prosme.

Ľ: Pane, zmiluj sa. 3x

K: Premúdrosť! Pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj + všetkým!

Ľ: I tvojmu duchu.

K: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána.

Ľ: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

K: Vnímajme!

„Pán povedal: Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.“ ( Jn 15, 1 – 5 )

Ľ: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

K: Blahoslavená Jozafata, vyvolená Bohom pre službu svojmu národu, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Ľud po každom verši odpovedá: Ó, blažená matka Jozafata, pros Boha za nás.

K: Blahoslavená Jozafata, od detstva sa prejavila tvoja zbožnosť a túžba po dokonalosti, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

K: Blahoslavená Jozafata, deti si vyučovala a mládež si privádzala k Bohu, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

K: Blahoslavená Jozafata, niesla si pomoc chorým, bezmocným a opusteným, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

K: Blahoslavená Jozafata, starala si sa o čistotu a krásu Božieho chrámu, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

K: Blahoslavená Jozafata, svojím spevom si oslavovala Božiu dobrotu a jeho milosrdenstvo, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

K: Blahoslavená Jozafata, v utrpeniach si vydala svedectvo dôvery v Boha, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

K: Blahoslavená Jozafata, najlepšie si sa cítila v spoločnosti Ježiša Krista a Márie, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

K: Blahoslavená Jozafata, spaľovala ťa túžba po nebeskom Jeruzaleme, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

K: Blahoslavená Jozafata, všetko si odovzdala pod ochranu Nepoškvrnenej Bohorodičky, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

K: Blahoslavená Jozafata, korunovaná v nebi slávou blažených, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

K: Blahoslavená Jozafata, máme v tebe žiarivý príklad svätosti a prosebníčku u Boha, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Stichiry, hlas 8. ( samohlas ) Aký ľúbezný je hlas nebeského Ženícha, – keď volá: „ Poď za mnou, priateľka moja!“ – Počujúc tento hlas, blažená Jozafata, – ochotne si mu podala svoju ruku – a on ti navliekol snubný prsteň. – Už sa nikdy od neho neodlúčiš. – Pros ho, aby i nás pritiahol k sebe.

Verš: Ty si moja sila a moje útočište, pre svoje meno budeš ma viesť a opatrovať.

Aký ľúbezný je hlas Kristovej nevesty, – keď mu vraví: „ Celá som len tvoja.“ – Takto pristupujúc k Ježišovi, blažená Jozafata, – priniesla si mu svoje veno: – drahocennú perlu čistoty, chudoby a poslušnosti. – Veď všetko ostatné pred tebou stratilo cenu. – Jediný poklad je sám Kristus. – Pros ho, aby spasil naše duše.

Verš: Pane, tvoja dobrota je taká nesmierna a vyhradil si ju bohabojným.

Kto dokáže opísať tú nevýslovnú radosť, – aká vládne na Baránkovej svadbe. – Nebeské mesto Jeruzalem je plné svetla. – A ty, blažená Jozafata, – spaľovaná túžbou po tomto meste, – úpenlivo si volala: – „ Príď už, príď moja Láska a nemeškaj!“ – Teraz, keď sa s ním večne raduješ, – prihováraj sa za nás, – aby sme sa aj my stali obyvateľmi tohto blaženého mesta.

Sláva, hl.6. Dnes spolu so žalmistom radostne spievame: – Plesajme a jasajme, lebo uprostred nás je Svätý Boh. – Plesaj, blažená Jozafata. – Všetkých si povzbudzovala ku svätosti. – Sama si ju aj dosiahla. – Raduj sa, lebo teraz prebývaš so svojim Ženíchom. – Vypros aj nám miesto medzi blaženými.

I teraz: Zhliadni na nás, Panenská Nevesta. – Ty si zachovala panenstvo pred pôrodom i po ňom. – Nezabúdaj na svoje biedne deti – a pros svojho milovaného Syna, – aby nám daroval odpustenie hriechov – i hojné milosrdenstvo.

K: V pokore skloňme svoje hlavy a v pokoji Pána, Boha prosme.

Ľ: Pane, zmiluj sa. 3x.

K: Nebeský Otče, ty si poslal svojho Syna, nášho Pána, Ježiša Krista, na spásu všetkým ľuďom. Vo svojej otcovskej starostlivosti voláš vyvolené deti, aby išli za ním a, vezmúc svoj kríž, svedčili o veľkosti tvojej lásky. Ďakujeme ti dnes za to, že si v našej cirkvi povolal k životu Kongregáciu Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie a že si ju ozdobil cnosťami a svätosťou prostredníctvom osobitnej oslavy sestier: prepodobnej Jozafaty – spoluzakladateľky, a blahoslavenej Tarzície – mučenice. Prvá z nich ťa ohlasovala svojím heroickým a láskyplným životom, druhá s modlitbou na perách a odhodlanosťou v srdci prijala smrť za katolícku vieru. Spoliehajúc sa na ich príhovor i modlitby Presvätej Bohorodičky ťa prosíme: upevni našu vieru, nádej a lásku, aby sme nasledovali ich príklad a viedli hrdinský kresťanský život v súlade so svätým evanjeliom a tak vošli do Božieho Kráľovstva. Štedrosťou tvojho jednorodeného Syna, s ktorým si velebený spolu s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ: Amen.

K: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľ: Pane, zmiluj sa. 3x

K: Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej cirkvi, nášho svätého otca meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metropolitu meno i za nášho bohumilého otca biskupa _meno, (za generálnu predstavenú … ), za slúžiacich a posluhujúcich v tomto svätom chráme (alebo dome)_, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

K: Všemohúci Bože, ty si prisľúbil, že vypočuješ prosby, keď sa dvaja alebo traja modlia v tvojom mene. Dúfajúc v tvoju vernosť a milosrdenstvo ťa prosíme, na príhovor blahoslavenej Jozafaty vypočuj modlitby a prosby svojich služobníkov a obdaruj nás plnosťou svojej milosti. Prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

K: Pane a Bože náš, zhliadni láskavo na nás, svojich služobníkov. Očisť naše srdcia a daj nám silu oslavovať ťa svojím životom, prežiareným tvojím Svätým Duchom. Na príhovor blahoslavenej Jozafaty, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

K: Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kresťanov.

K: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľ.: Amen.

K: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

K: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, blahoslavenej matky Jozafaty, blahoslavenej mučeníčky Tarzície, blaženého nášho otca a mučeníka Pavla, prešovského biskupa, blahoslaveného kňaza a mučeníka Metoda, michalovského igumena i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľ: Amen.

Please follow and like us:
Počet videní: : 28