04. január – Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov. Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma

4 jan

Zbor svätých sedemdesiatich apoštolov

Dnešná spomienka sa viaže na udalosť z Nového Zákona, kedy „Pán vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť“ (Lk 10,1). Okrem tohto sviatku si Gréckokatolícka cirkev pripomína – počas roka vo svojom liturgickom kalendári – každého z týchto sedemdesiatich apoštolov samostatne. Cirkevný historik Euzébius z Cézarey vo svojich Cirkevných dejinách napísal, že neexistuje presný zoznam týchto sedemdesiatich apoštolov. Spomína Barnabáša a Sosténa. Klement zasa spomína Kéfasa a Tadeáša. Najstarší zoznam pochádza od svätého Doroteja z Tyre. Mená apoštolov neskôr doplnili, či obmenili a dodali biskupské sídla. Po zoslaní Svätého Ducha sedemdesiati apoštoli hlásali evanjelium v rôznych krajinách. Niektorí boli spoločníkmi dvanástich, ako evanjelista Marek a Lukáš, alebo Pavlov spoločník Timotej, alebo Prochor, žiak svätého evanjelistu Jána Bohoslovca. Mnohí z nich boli uvrhnutí do väzenia a mnohí prijali korunu mučeníctva. V 9. storočí svätý Jozef, tvorca kánonov zložil na počesť dnešného sviatku kánon.

Náš prepodobný otec Teoktist, igumen zo sicílskeho Kukuma

Jeho meno má grécky pôvod a znamená „stvorený Bohom“. Teoktist bol predstaveným kláštora svätého Mikuláša v sicílskom meste Kukumo. V tomto kláštore žili najmä grécki mnísi, ktorí utiekli z Byzantskej ríše pred obrazoborectvom. Podľa Ferraria Teoktist žil okolo roku 800 a spomínaný kláštor sám založil.

Podľa VHL, www.glaubenszeugen.de, OCA spracoval o. Ján Sabol ml.
Zdroj: Vysielané Rádiom Lumen.

Please follow and like us:
Počet videní: : 36