O nás

Kontakt

Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie Adresa: Hlavná 1, P.O.BOX 135, 081 35 Prešov Telefón: + 421 51 756 26 01 +421 51 756 26 35 +421 905 249 047 Riaditeľ: PaedDr. Peter Cap, E-mail: dku@grkatpo.sk

História

História Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie siaha do roku 1993, kedy bol 1. októbra úrad oficiálne zriadený zriaďovacou listinou vtedajším biskupom Mons. Jánom Hirkom, Dr. h. c. Pri jeho zrode stál o. Mgr. Andrej Pribula, ktorý bol riaditeľom a sr. Mgr. Katarína Kozáková, SSNPM, ktorá bola metodičkou. Úrad (vtedy stredisko) so sídlom v Prešove, bol […]

Spolupráca

Diecézny katechetický úrad polupracuje: 1. s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie 2. s Komisiou pre katechizáciu pri KBS 3. s farnosťami 4. s Gréckokatolíckym arcibiskupským školským úradom (ďalej len GAŠÚ) 5. s Diecéznymi katechetickými úradmi iných diecéz 6. s Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. (ďalej len KPKC) 7. s Metodicko – pedagogickým centrom v Prešove […]

Zriaďovacia listina

Zriaďovacia listina Diecézneho katechetického strediska

Plán

Pre Diecézny katechetický úrad boli vytýčené tieto úlohy a činnosť: V oblasti školskej katechézy: – pripraviť protopresbyterské, archieparchiálne a metropolitné kolá Biblickej súťaže protopresbyterské a archieparchiálne kolá Biblickej olympiády                                             – organizovanie projektu „Východní svätí pre súčasnosť“ – spoluorganizovanie výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže” – spolupráca pri tvorbe nových celoslovenských osnov k predmetu náboženská […]

Štatút

Štatút Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie

Úlohy

Diecézny katechetický úrad a) robí analýzu situácie v arcidiecéze vzhľadom na výchovu vo viere b) vypracúva program činnosti, ktorý by určil jasné ciele, poskytol orientáciu a poukázal na konkrétne činnosti c) podporuje formáciu katechétov d) vypracováva alebo aspoň odporúča farnostiam a katechétov pomôcky, potrebné na ich katechetickú prácu e) podnecuje a podporuje arcidiecézne ustanovizne (krstný […]

Katechetická komisia

Katechetická komisia Prešovskej archieparchie