História

História Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie siaha do roku 1993, kedy bol 1. októbra úrad oficiálne zriadený zriaďovacou listinou vtedajším biskupom Mons. Jánom Hirkom, Dr. h. c. Pri jeho zrode stál o. Mgr. Andrej Pribula, ktorý bol riaditeľom a sr. Mgr. Katarína Kozáková, SSNPM, ktorá bola metodičkou. Úrad (vtedy stredisko) so sídlom v Prešove, bol zriadený pre celú Gréckokatolícku cirkev na území Slovenska. Až neskôr, v roku 1997, po zriadení Košického apoštolského exarchátu (KAEx) sa úrady vyčlenili. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. Súčasne so vznikom boli zriadené aj Oblastné katechetické strediská (OKS) pre jednotlivé protopresbyteráty s vedúcimi kňazmi, ktorí sa starali o im zverených katechétov a súčasne zabezpečovali katechézu v protopresbyteráte. V súčasnosti DKÚ zastrešuje šestnásť OKS: Bardejov, Giraltovce, Hanušovce nad Topľou, Hrabské, Humenné, Medzilaborce, Orlov, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou – Čemerné a Vranov nad Topľou  – mesto, ktorých zodpovední kňazi sú zároveň členmi Diecéznej katechetickej komisie Prešovskej archieparchie. Činnosť úradu spočívala v zabezpečovaní rôznych podujatí na poli školskej a farskej katechézy. Organizujú sa ďalšie vzdelávania pre katechétov, konferencie, výlety, stretnutia gréckokatolíckej mládeže a detí v Bystrej a mnoho iných podujatí, ktoré sú spolu s fotografiami a ilustráciami, odkazmi a želaniami zaznamenané v kronikách DKÚ. Vo funkcii metodikov sa postupne vystriedali: ThLic. Martin Krajňák a Mgr. Marcela Marcinčáková. V súčasnosti riaditeľom DKÚ je o. PaedDr. Peter Cap a metodičkou PaedDr. Mária Majirská. DKÚ pokračuje v započatej službe a jej činnosť sa rozširuje na rôzne polia pôsobnosti.