Spolupráca

Diecézny katechetický úrad polupracuje:
1. s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie
2. s Komisiou pre katechizáciu pri KBS
3. s farnosťami
4. s Gréckokatolíckym arcibiskupským školským úradom (ďalej len GAŠÚ)
5. s Diecéznymi katechetickými úradmi iných diecéz
6. s Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. (ďalej len KPKC)
7. s Metodicko – pedagogickým centrom v Prešove (ďalej len MPC)
8. s cirkevnými i ostatnými organizáciami, ktoré majú vzťah ku katechéze