Odborno – metodický seminár v Prešove

24 jún

21. 2. 2007 – DKÚ PE – Dňa 20. 2. 2007 sa v Metodicko – pedagogickom centre v Prešove uskutočnil odborno – metodický seminár pre katechétov a kňazov. Lektor ThDr. Marcel Mojzeš, PhD. v ňom zaujímavým spôsobom predostrel hlbší pohľad na symboliku a význam jednotlivých častí byzantskej svätej liturgie. Asi päťdesiat poslucháčov, predovšetkým katechétov, malo taktiež možnosť nahliadnuť do liturgikonov – bohoslužobných kníh a oboznámiť sa s modlitbami a ich významom, ktoré počas svätej liturgie prednáša Bohu sám kňaz. Je nemožné počas jedného seminára odhaliť bohatstvo východnej liturgie, ale zaiste aj tento seminár prispel k osobnému obohateniu prítomných.

Please follow and like us:
Počet videní: : 41