Odborný seminár v Prešove

25 apr

Mgr. Ján Rusiňák, MBA – Odborný seminár s názvom „Rozvíjanie žiaka s autizmom prostredníctvom hodín náboženskej výchovy“ sa uskutočnil 20. apríla online formou na MPC RP Prešov.

Na úvod účastníci seminára v krátkosti o sebe povedali, kde a koľko rokov pôsobia ako učitelia náboženskej výchovy a aké sú ich skúsenosti so žiakmi s autizmom. Nakoniec sa predstavil lektor a uviedol tému seminára.

Najprv sme sa venovali teoretickému základu, v ktorom sme si priblížili špecifiká žiaka s autizmom. Povedali sme si o triáde poškodení, ktorá je charakteristickým prejavom žiakov s autizmom, a o senzorickom vnímaní týchto žiakov. Video o senzorike bolo veľmi výstižné a pomohlo nám pochopiť, ako sa môžu cítiť osoby s autizmom v prirodzenom prostredí. Ďalej sme sa rozprávali o tom, čo pomáha pri správnom nastavení práce so žiakmi a na čo konkrétne sa zamerať pri príprave hodiny.

Po krátkej prestávke sme sa oboznámili so špecifickými prístupmi – vizualizáciou a štruktúrou, ktoré sú pre prácu so žiakmi s autizmom veľmi potrebné. Najprv sme sa venovali vysvetleniu a používaniu štruktúry priestoru, pracovného miesta a úloh. Potom sme sa bližšie pozreli na vizualizáciu, ktorá je úzko prepojená so štruktúrou. Priblížili sme si rôzne úrovne symbolov, učili sme sa symboly správne používať a aplikovať ich vo vzájomnom porozumení so žiakmi. V krátkosti sme sa venovali ďalším špecifickým nástrojom – videomodelingu, procesuálnej schéme a sociálnemu príbehu, ktoré nám umožňujú efektívne sprostredkovať vedomosti a zručnosti  žiakom s autizmom.

Nasledovala praktická ukážka prípravy žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím na prvú svätú spoveď a sväté prijímanie. Táto príprava vzhľadom na zdravotné znevýhodnenie cieľovej skupiny žiakov trvala približne rok a pol. Priniesla okrem práce v škole aj úzku spoluprácu s miestnym kňazom a pravidelnú návštevu konkrétneho chrámu, v ktorom sa udelenie sviatosti malo uskutočniť.

Účastníci boli počas seminára vťahovaní otázkami lektora do celého jeho priebehu. Na záver bol priestor na zodpovedanie otázok, ktoré sa dotýkali tém a obohatili obsah seminára. Lektor si vypýtal od účastníkov aj spätnú väzbu k téme a celému obsahu odborného seminára. Seminár bol všetkými zúčastnenými veľmi pozitívne hodnotený, hlavne prepojenosť jeho teoretickej časti s praxou.

Please follow and like us:
Počet videní: : 50