Prešovská archieparchia už pozná víťazov archieparchiálneho kola BS a BO 2022/2023

27 apr

DKÚ PA – Dňa 25. apríla 2023 Gréckokatolícky kňazský seminár P.P. Gojdiča v Prešove privítal víťazov protopresbyterských kôl biblickej súťaže /BS/ v kategórii A (1. a 2. ročník ZŠ). Úvodným slovom pozdravil najmladších súťažiacich vladyka Peter Rusnák apoštolský administrátor sede vacante Prešovskej archieparchie a spoločne sme sa pomodlili Moleben k bl. biskupovi P.P. Gojdičovi, ktorý viedol o. Peter Milenky, vicerektor kňazského seminára. Po jeho skončení už nasledovala samotná súťaž. Predmetom súťaže pre túto vekovú kategóriu sú veľké biblické udalosti Starého i Nového zákona.

     Víťazom tejto kategórie sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ v Jakubanoch, druhé skončilo družstvo z CSŠ Duchnovičová Humenné a na treťom mieste sa umiestnilo družstvo z CZŠ sv. Juraja vo Svidníku.

Výsledková listina A.. kategória                                                                                   Fotogaléria

      Druhý súťažný deň bol venovaný starším súťažiacim. V biblickej olympiáde /BO/ sa v 1. kategórii /5. – 9. ročník ZŠ/ stretlo 16 družstiev zastupujúcich svoj protopresbyterát. Po úvodnom Molebene k bl. biskupovi Gojdičovi súťažiaci zostali v kaplnke a vypočuli si rozprávanie o histórii i súčasnosti nášho kňazského seminára z úst jeho špirituála o. Marka Kaľatu. Za ten čas súťažiaci z 2. kategórie /SŠ/ si prezreli video náhravky – ako jednej zo súťažných úloh, ktoré si doma pripravili. Po skončení si to zopakovali súťažiaci z 1. kategórie a potom sa obe kategórie pustili do ostatných súťažných úloh pod dohľadom odborných porôt, ktorým predsedali doc. ThDr. Mária Kardis, PhD. a prof. ThDr. Daniel Slivka, PhD z Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove. Diplomy a vecné ceny súťažiacim v zastúpení vladyku Petra odovzdal o. Vladimír Sekera Mikluš, rektor kňazského seminára. Predmetom pre štúdium BO boli Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Kniha Ester a Prvý Petrov list.

      Víťazom sa v 1. kategórii /5. – 9. ročník ZŠ/ stalo družstvo z CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, na druhom mieste skončilo družstvo zo ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou a na treťom mieste družstvo z CSŠ sv. Jána Pavla II. v Poprade.

       V 2. kategórii /SŠ/ prvé miesto obsadilo družstvo z Gymnázia J,A, Raymana v Prešove, druhé miesto družstvo z Gymnázia L. Stöckela v Bardejove a tretie miesto družstvo z Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. Obe víťazné družstvá z oboch kategórií budú reprezentovať Prešovskú archieparchiu na celoslovenskom kole.

Výsledková listina 1. kategória   Výsledková listina 2. kategória   Fotogaléria

Scénky – 1. kategória
Bardejov – CSŠ Bardejov,    Giraltovce – ZŠ Okrúhle, Hanušovce nad Topľou – ZŠ Hanušovce nad Topľou, Hrabské – ZŠ Kružlov, Humenné – ZŠ Hrnčiarska Humenné, Medzilaborce – ZŠ s MŠ Michala Sopiru Radvaň nad Laborcom, Orlov – ZŠ s MŠ Orlov, Poprad – CSŠ sv. Jána Pavla II. Poprad, Prešov – SŠ T. Ševčenka Prešov, Sabinov – ZŠ Komenského Lipany, Stará Ľubovňa – ZŠ s MŠ Kamienka, Stropkov – ZŠ s MŠ Bukovce, Svidník – CZŠ sv. Juraja Svidník, Vranov nad Topľou – Čemerné – ZŠ Sačurov, Vranov nad Topľou – mesto – ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou.

2. kategória
Bardejov – Gymnázium L. Stöckela Bardejov, Humenné – Gymnázium sv. Jána Zlatoústeho Humenné, Poprad – SŠ D. Tatarku Poprad, Prešov – Gymnázium J A. Raymana Prešov, Vranov nad Topľou – mesto – SOŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou.

       Posledný súťažný deň, 27. apríl, opäť začínal molebenom, ktorý viedol rektor kňazského seminára o. Sekera Mikluš za účasti vladyku Petra, ktorý opäť povzbudil súťažiacich biblickej súťaže v B. kategórii /3. a 4. ročník ZŠ/ krátkou katechézou.

Víťazom tejto kategórie sa stalo družstvo zo ZŠ Pugačevova v Humennom, druhé miesto obsadilo družstvo zo ZŠ Duchnovičova vMedzilaborciach a tretie miesto obsadilo družstvo zo SŠ bl. biskupa Gojdiča v Prešove. Predmetom pre túto kategóriu boli Skutky svätých apoštolov. Prvé tri víťazné družstvá z A. a B. kategórií  nás budú reprezentovať na Metropolitnom/celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch  2. a 3. mája v Juskovej Voli.

Výsledková listina B. kategórie                                                                                     Fotogaléria

      Biblickú súťaž /v tomto školskom roku ide o jubilejný 25. ročník/ organizuje len Gréckokatolícka cirkev na Slovensku prostredníctvom svojich Diecéznych katechetických úradov. Je rozdelená do dvoch kategóri A. /1. a 2. ročník ZŠ/ a B. /3. a 4. ročník ZŠ/. Do BS sa okrem škôl, na ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo – východný obrad môžu zapojiť aj gréckokatolícke farnosti, ktoré reprezentujú trojčlenné družstvá. Postupne cez školské, protopresbyterské a eparchiálne kolá sa víťazi stretávajú na metropolitnom kole za účasti našich vladykov. Predmetom pre štúdium v A. kategórii sú veľké biblické udalosti zo Starého i Nového zákona a v B. kategórii zvyčajne niektoré evanjelium, alebo ako v tomto prípade Skutky svätých apoštolov.

        Biblickú olympiádu /v tomto školskom roku 21. ročník/ organizuje Ministerstvo vedy, výskumu a športu a Konferencia biskupov Slovenska cez Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. spolu s jednou z diecéz. V tomto školskom roku je to Bratislavská arcidiecéza. Do BO sa zapájajú trojčlenné družstvá, ktoré reprezentujú svoju školu. Postupne cez triedne, školské, protopresbyterské, eparchiálne kolá sa víťazi z oboch kategórií stretávajú na celoslovenskom kole. Odborná komisia pre BO pripraví niektoré starozákonné a novozákonné knihy, ktoré sú predmetom štúdia. Jednou zo súťažných úloh v oboch kategóriách je pripraviť scénku z biblických kníh, kde v 1. kategórií sú kritéria zamerané na jej dobovosť, kým v 2. kategórii ide o biblický odkaz pre súčasnosť.

Please follow and like us:
Počet videní: : 100