Rámcový vzdelávací program – osnovy

1Rámcový vzdelávací program – osnovy /kurikulum/ vyučovacieho predmetu katolícke náboženstva/náboženská výchova je záväzným dokumentom pre vyučovanie náboženstva v škole. Bol schválený na 67. plenárnom zasadnutí KBS dňa 27. a 28. 10. 2010 a MŠVVaŠ SR s ním súhlasilo 24. 8. 2010.

Rámcový vzdelávací program predmetu katolícke náboženstvo pre:
– základné školy
– stredné školy
– štvorročné a osemročné gymnázia
– dvojročné nadstavbové stredné školy

Od školského roku 2011/2012 strácajú platnosť staré učebné osnovy pre:
• 1. – 4. ročník ZŠ schválené KBS 3. 6. 1996 a MŠ SR 19. 7. 2002 pod číslom 880/2002-41
• 5.– 9.ročník ZŠ schválené KBS 3. 6. 1996 a MŠ SR 19. 7. 2002 pod číslom 880/2002-41
• 1. – 2. ročník gymnázií, SOŠ, SOU s chválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 771/2002-42
• prvý stupeň cirkevných ZŠ schválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 530/2002-45
• 5.– 9.ročník cirkevných ZŠ schválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 530/2002-45
• cirkevné gymnáziá, SOŠ, SOU s chválené KBS 3. 6. 1992 a MŠ SR 17. 7. 2002 pod číslom 530/2002-45

Rámcový vzdelávací program pre predmet katolícke náboženstvo Povinná/minimálna časová dotácia
pre jednotlivé vzdelávacie stupne

Primárny stupeň [stiahni]
1.-4. ročník ZŠ [stiahni]
Profil absolvoventa primárneho stupňa [stiahni] 4 hodiny
Nižší sekundárny stupeň [stiahni]
5.-9. ročník ZŠ [stiahni]
1.-4. ročník osemročných gymnázií [stiahni] 4 hodiny
Profil absolventa nižšieho sekundárneho stupňa [stiahni] 3 hodiny
Vyšší sekundárny stupeň [stiahni]
1.-5. ročník SŠ [stiahni]
1.–4. ročník štvorročných gymnázií [stiahni]
5.–8. ročník osemročných gymnázií [stiahni]
Nadstavbové štúdium: 1.–2. r. SŠ [stiahni]
Profil absolventa vyššieho sekundárneho stupňa [stiahni] 2 hodiny
Špeciálne základné školy
Špeciálne základné školy 1. – 9. [stiahni]
Seminár z katolíckeho náboženstva

3.-4. ročník SŠ [stiahni]
Profil maturanta 2 hodiny

Bližšie informácie.