Skupiny tvorené z viacerých ročníkov

LEGISLATÍVA

Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) (245/2008 Z.z)

 • 15 Náboženská výchova sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v alternácii s etickou výchovou v základných školách a v stredných školách; v týchto školách je súčasťou štátneho vzdelávacieho programu.

Vyhláška MŠ SR o základnej škole (320/2008 Z.z):

§15  Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín
 • Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok školy…
 • Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez
  zmeny počas celého školského roka.

Zmluva medzi SR a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní:

 • čl. 2 Náboženstvo sa vyučuje ako jeden z povinne voliteľných predmetov v ZŠ a SŠ v súlade s podmienkami ustanovenými právnym poriadkom
 • Náboženstvo sa vyučuje podľa učebných plánov a učebných osnov, ktoré schvaľuje KBS po vyjadrení MŠ

Dohoda medzi SR a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o náboženskej výchove a vzdelávaní (395/2004 Z.z):

 • čl. 2 Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je menší ako stanovuje norma, povolí vyučovanie náboženstva ako povinne voliteľného predmetu na základe žiadosti cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženstva inej cirkvi, etickej výchovy alebo v čase po ukončení vyučovania ostatných

Metodický list č. 1/2006 Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n.o. k plneniu učebných osnov NV/N v skupinách tvorených z dvoch a viac ročníkov

 • v skupinách vytvorených z dvoch a viac ročníkov sa postupuje systémom „malotriedky“ /t. j. každý ročník preberá svoje učivo/,
 • v skupinách z dvoch a viac ročníkov sa postupuje podľa platných osnov na konkrétne ročníky t. j. ak je skupina vytvorená z troch ročníkov, každý ročník postupuje podľa svojich platných osnov,
 • záznam o odučenej hodine v skupinách z dvoch a viac ročníkov sa zapisuje do triednych kníh jednotlivých ročníkov skupiny,
 • každý ročník má svoj časovo-tematický plán učiva t. j. skupina z dvoch a viac ročníkov má dva, tri alebo štyri       časovo-tematické       plány       /podľa       počtu       ročníkov       v       skupine/, Za nedodržiavanie osnov sa považuje:
  • vyučovať v skupine vytvorenej z dvoch a viac ročníkov podľa osnov jedného ročníka
  • vytvorenie špecifických časovo-tematických plánov pre miešanú skupinu /t.j. vytvorenie vlastných osnov pre rôzne ročníky – výber rôznych tém z každého ročníka…/.

  REALITA

 • cca 50% miešaných skupín, tvorených 2 – 7 ročníkmi;
 • najčastejšie spájanie: 2 ročníky v jednej skupine; 4 ročníky; 3 ročníky
 • vyučovanie v popoludňajších hodinách
 • žiaci aj na rímskokatolíckej NV/etickej výchove (počas vyučovania nemôžu ostávať bez pedagogického dozoru)

NÁVRH NA REALIZÁCIU TAKÉHOTO VYUČOVANIA

Systém malotriedneho vyučovania

 • striedanie dvoch foriem práce: priamej práce učiteľa so žiakmi a samostatnej práce žiakov
 • alternatívne vyučovanie: projektové vyučovanie

Zásady malotriedneho vyučovania:

 • spájať ročníky prvého a druhého stupňa zvlášť (podľa Štátnej školskej inšpekcie je nevhodné spájať žiakov 1. – 9. ročníka ZŠ do jednej skupiny);
 • dbať, aby sa každému ročníku dostalo na každej vyučovacej hodine dostatok času na jeho priamu prácu s učiteľom;
 • čím mladší sú žiaci, tým viac dbať na časté striedanie foriem práce (potrebujú aj viac pozornosti učiteľa);
 • striedanie oboch foriem práce je potrebné plánovať na každej hodine so zreteľom na postupy predchádzajúcich hodín a nasledujúcich hodín;
 • organizovať hodinu tak, aby nedochádzalo k stratovým časom (včas si pripraviť pomôcky, využiť časť hodiny na spoločnú prácu so všetkými ročníkmi spoločným čítaním alebo premietaním filmu, ktorý môže mať pre nižšie ročníky motivačný charakter a pre vyššie ročníky môže plniť funkciu opakovania učiva pod.);
 • čím je v triede viac ročníkov, tým väčšiu pozornosť venovať príprave hodiny a účelnému rozdeleniu činností učiteľa a žiakov;
 • využívať rôzne postupy a stratégie hodín, obmieňať aktivity, aby sa pre deti nestali stereotypom;
 • v krajných prípadoch malé predĺženie vyučovacej hodiny na cca 50-55 min (nesmie to byť pravidlom a nesmie psychicky alebo fyzicky vyčerpať žiakov);
 • potreba naučiť žiakov pracovať samostatne a v skupinkách, lebo na to zväčša nie sú zvyknutí (s hromadným vyučovaním majú najčastejšiu skúsenosť);
 • využívať medzipredmetové vzťahy;
 • pokiaľ to osnovy daných ročníkov dovoľujú, zostaviť časovo – tematické plány tak, aby sa príbuzné témy preberali na jednej hodine (1. a 2. roč. ZŠ; liturgia v 3. a 4. roč. ZŠ).

DRUHY SAMOSTATNEJ PRÁCE

 Samostatná práca žiakov – ústna:

 • každý pracuje sám alebo v dvojiciach, prípadne v skupinkách
 • realizuje sa tichým čítaním alebo tichým rozhovorom a/ príprava na hlasné čítanie;

b/  príprava na analýzu textu (napr. v učebnici, vo Svätom písme (ďalej len „SP“, nafotenom texte   z literatúry, svedectiev, rozprávky, príbehu, kresťanského časopisu…) spojená s odhalením hlavnej myšlienky  celého  článku,  najdôležitejších  myšlienok  jednotlivých  odstavcov,  odhalenie vzťahu medzi nadpisom a textom, medzi menšími časťami a celým textom;

c/    príprava  na  reprodukciu  čítaného  textu  formou  odpovedí  na  otázky, prerozprávanie podľa osnovy danej učiteľom alebo osnovy stanovenej kolektívom /skupinkou /samostatne;

d/ príprava na ústny popis pozorovanej skutočnosti (príroda, spoločnosť, model, obraz, ikona, film, prezentácia, hudba a spev…);

e/ príprava na ústne vyjadrenie osobnej skúsenosti, zážitku, prežívania čítaného textu;

f/ príprav na ústne komentovanie prebiehajúceho deja (činnosti), napr. na objasňovanie situácii       a vzťahov premietaného filmu, pozorovanej udalosti;

g/    príprava    rôznych    materiálov    ako    podkladu,    spojená    so    štúdiom    pomocných    textov a zabezpečovaním  potrebných  informácií  napr.  zo  SP,  Katechizmu  Katolíckej  cirkvi  (ďalej len

„KKC“), životopisov svätých, liturgických textov, biblickej konkordancie, v encyklopédiách, slovníkoch (teologický, biblický), príručkách, odbornej literatúre, beletrii, časopisoch…

– úlohy na tiché čítanie textu: rozšír odsek o 1-2 vety; vymysli ku každému odseku otázku; vyhľadaj hlavnú myšlienku článku; popíšte charakter osôb; premyslite si dramatizáciu; dajte článku/odseku nadpis a zdôvodnite ho; porovnajte 2 texty; nájdite spájajúci článok medzi 2 textami…

 Samostatná práca žiakov – písomná:

 • má charakter prípravných cvičení
 • rôzne úlohy: výpisky, poznámky, záznamy, osnova, slovná alebo grafická schéma
 • podčiarkovanie, vyhľadávanie, vypisovanie(osoby, čnosti, hriechy, miesta, postoje, skutky, sviatosti, dobro – zlo, sviatky, čo ťa zaujalo, …), dopĺňanie (slová do citátov, poučiek…), zoraďovanie, vysvetľovanie, tvorenie hádaniek/úloh/článkov, čo sa ti páči, ilustrácie (k obrázku vymysli príbeh, nakresli miesto ..)

Samostatná práca žiakov – praktická:

 • dôležitá na nižšom stupni ZŠ
 • manipulácia s vecami alebo ich napodobeninami (modely, makety, symboly, obrazy, ilustrácie, čotky, ruženec, kríž, kvet…), práca s materiálom vo výtvarnej výchove, činnosť s hudobnými nástrojmi, činnosť s jazykovým materiálom (kartotéky, výstrižky), vyhľadávanie vo SP, príprava ikony k záverečnej modlitbe – jej „inštalovanie“ a skrášlenie prostredia sviečkou, obrusom, prírodnými materiálmi …

 Samostatná práca žiakov – kombinovaná:

 • obsahujúca prvky predchádzajúcich druhov
 • vyhľadať text vo SP, prečítať si ho a nájsť v ňom hlavnú myšlienku, vypísať si ju do zošita; porovnávať texty

Problémové vyučovanie – riešenie problémových úloh, pri ktorých učiteľ neposkytuje žiakom vedomosti  v hotovej  podobe,  ale  prostredníctvom  problémov  ich  vedie  k aktívnej  činnosti       a samostatnému získaniu nových vedomostí a zručností. (vymedzenie a nastolenie problému učiteľom alebo žiakmi, analýza problému žiakmi, formulovanie hypotézy, výber metód riešenia, riešenie problému a jeho kontrola).

 Materiálne zabezpečenie samostatnej práce žiakov:

 • učebnice, pracovné listy, zošity
 • Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Koncilové dokumenty, encykliky
 • teologický, biblický slovník, odborná literatúra, beletria, liturgické texty, životopisy svätých
 • mapy, ikony, obrazy, plagáty, fotografie
 • časopisy, noviny
 • didaktická technika (PC, dataprojektor, video, magnetofón, meotar, DVD, CD, VHS, MC, internet, prezentácie …)
  • iné: hry, farebné papiere alebo šatky, prírodné materiály (šišky, orechy, gaštany, listy,  kvety, špagát, drievka, kamienky,…), čotky, ruženec, krabičky, fľaše, biblické postavičky, sviečky, vystrihovačky, farebné vrchnáky, korálky, mušle, jednoduché hudobné nástroje (triangel, paličky, ..) a pod.

 Odporúčaná a použitá literatúra:

PETLÁK, E.: Všeobecná didaktika. Bratislava: Vydavateľstvo IRIS, 1997, 270 s.

TUPÝ, K.: K didaktickým problémum málotřídních škol. Praha: Statni pedagogické nakladatelství, 1978, 145 s.

MIKLO, J.: Modernizácia obsahu a metód práce na menejtriednych ZDŠ. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1967, 137s.

OSTATNÍK, M.: Špecifické problémy málotriednych škôl. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1988, 227s.

www.minedu.sk, www.kpkc.sk

Schéma práce v skupine s 2 ročníkmi:

Roč. č. 1 Roč. č. 2
Spoločná časť hodiny (organizácia začiatku hodiny, vzájomná kontrola DÚ žiakmi a pod.)
Samostatná práca žiakov (predbežné zoznamovanie s novým učivom a pod.) Priama práca učiteľa so žiakmi (opakovanie učiva, vyvodenie nového učiva, návod na samostatnú prácu a pod.)
Priama práca (kontrola samostatnej práce, opakovanie učiva, vyvodenie nového učiva, návod na samostatnú prácu) Samostatná práca (aplikácia nového učiva, opisovanie z tabule a pod.)
Samostatná práca (aplikácia nového učiva, jeho utvrdzovanie a pod.) Priama práca (kontrola samostatnej práce, utvrdzovanie učiva, uloženie DÚ)
Priama práca (ústne opakovanie učiva, uloženie DÚ) Krátka samostatná práca („preskúmanie“ DÚ, jej porozumenie a pod.)
Krátka spoločná časť hodiny (zhodnotenie práce, ukončenie hodiny)

 

Schéma práce v skupine s 3 ročníkmi:

Roč. č. 1 (nižší ročník) Roč. č. 2 Roč. č. 3 (vyšší ročník) Čas
Spoločná časť hodiny (organizácia začiatku hodiny, vzájomná kontrola DÚ žiakmi a pod.) 3min
Samostatná práca s textom

(opakovanie, motivácia

a oboznamovanie sa s novým učivom)

Priama práca (opakovanie, nové učivo a inštrukcie

k samostatnej práci)

Samostatná práca

(opakovanie, motivácia

a oboznamovanie sa s novým učivom, práca so SP, obrazom, textom, analýza, riešenie problému…)

11 m
Priama práca (preberanie nového učiva) Samostatná práca (tvorivé metódy, kombinované metódy samostatnej práce, práca

s učebnicou, pracovným listom, textom)

11 m
Samostatná práca (fixácia učiva, práca s PL, učebnicou) Priama práca (kontrola samostatnej práce a výklad nového učiva s upevnením) 11 m
Kontrola samostatnej práce, zadanie domácej úlohy Samostatná práca

a zadanie DÚ (opakovanie)

7 m
Krátka spoločná časť hodiny (zhodnotenie práce, ukončenie hodiny) 2m

 

 Spracovala: Mgr. Tatiana Cmoriaková