Správa o konaní eparchiálno-exarchátneho kola BIBLICKEJ SÚŤAŽE 2005

24 jún

31. 5. 2005 – DKÚ PE – Biblická súťaž, do ktorej sa už niekoľko rokov zapája množstvo žiakov prvého stupňa základných škôl, už tretí rok vrcholí spoločným eparchiálno-exarchátnym kolom. Ide o alternatívu Biblickej olympiády, ktorá prebieha pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska a Ministerstva školstva SR a vrcholí celoslovenským kolom. Keďže cieľovou skupinou Biblickej olympiády sú žiaci druhého stupňa základných škôl, Diecézne katechetické úrady Prešovskej eparchie a Košického exarchátu sa rozhodli vytvoriť priestor pre mladších žiakov organizovaním Biblickej súťaže, ktorej vyvrcholením je spomínané eparchiálno-exarchátne kolo. V tomto roku sa víťazi eparchiálneho a exarchátneho kola Biblickej súťaže stretli v dňoch 26.-28. 05. 2005 v priestoroch Školiaceho a rekreačného centra Krajského školského úradu v Opátke. Program trojdňového stretnutia bol rozdelený do niekoľkých blokov (samotná súťaž družstiev, biblické dynamiky, športové a zábavné aktivity). V centre sústredenia bolo súťažné stretnutie družstiev Prešovskej eparchie a Košického apoštolského exarchátu. Otázky jednotlivých kôl boli koncipované tak, aby zodpovedali schopnostiam žiakov prvého stupňa základných škôl. Súťažilo sa v dvoch kategóriách: A (prvý a druhý ročník ZŠ) a B (tretí a štvrtý ročník ZŠ). Obsah otázok prvej kategórie korešpondoval s učebnými osnovami predmetu náboženská výchova pre prvý a druhý ročník ZŠ. Súťažiaci druhej kategórie odpovedali na otázky, založené na textoch Evanjelia podľa Lukáša. Súčasťou programu jednotlivých dní bolo slávenie svätej liturgie Mons. ThDr. Jánom Babjakom SJ (štvrtok) a Mons. Milanom Chauturom, CSsR (piatok), ktorý po záverečnom požehnaní víťazným družstvám odovzdal diplomy. Posledný deň sústredenia v Opátke sa niesol v duchu „putovania na horu blahoslavenstiev”, počas ktorého deti získavali hravou formou osobnú skúsenosť s Božím slovom. Športové popoludnie, zábavné večery „zoznámenie“ či „družstvo zabáva družstvo“, smerovalo k budovaniu spoločenstva podľa vzoru prvotnej Cirkvi: „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu… veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť“ (Sk 4,32-33). Víťazi jednotlivých kategórií: Kategória A (1. – 2. ročník ZŠ) 1. miesto: CZŠ sv. Egídia v Bardejove – Jana Zorvanová, Damián Cap, Gabriel Petričko 2. miesto: Farnosť Šamudovce – Martin Hasaralejko, Dominik Ircha 3. miesto: CZŠ sv. Juraja vo Svidníku – Mária Gačová, Šimon Moravec, Tibor Ivančo Kategória B (3. – 4. ročník ZŠ) 1. miesto: ZŠ Banské – Štefan Kopčák, Alena Jacková, Zuzana Baranová 2. miesto: III ZŠ ul. 8. mája vo Svidníku – Natália Hudáková, Monika Mačišinová, Martina Lazengová 3. miesto: CZŠ sv. Egícia v Bardejove – Andrej Petričko, Dávid Zimovčák, Samuel Zorvan

Please follow and like us:
Počet videní: : 42