Spytovanie svedomia pre deti

3 okt

Vhodné pre deti do 12 rokov.

Kedy som sa spovedal naposledy? Zamlčal som úmyselne nejaký ťažký hriech? Zabudol som povedať niektorý ťažký hriech? Ako som spĺňal predsavzatia? Vykonal som udelený skutok kajúcnosti?

1. prikázanie: Život podľa viery v Boha
Hanbil som sa za vieru? Modlil som sa ráno i večer? Modlil som sa azda nerád a nedbalo? Snažil som sa zapamätať si niečo z kázní? Učil som sa pravidelne náboženstvo? Bol som poverčivý? Veril som v horoskopy alebo veštenie? Ďakoval som v modlitbe Bohu za krásu prírody, ktorú stvoril?

2. prikázanie: Úcta k Bohu
Vyslovoval som Božie meno a mená svätých v hneve alebo nadarmo? Hovoril som posmešne alebo neúctivo o Bohu a o svätých veciach? Hneval som sa a nadával na Boha?

3. prikázanie: Láska k Pánu Ježišovi a k jeho Cirkvi
Vynechal som dobrovoľne božskú liturgiu v nedeľu a v prikázaný sviatok? (Koľkokrát?) Prichádzal som na svätú liturgiu včas? Bol som pri nej nepozorný? Vyrušoval som iných? Odkladal som si školské a domáce povinnosti až na nedeľu?

4. prikázanie: Rodičia
Poslúchal som rodičov? Pomáhal som im? Zarmucoval som ich? Modlil som sa za nich? Bol som vzdorovitý? Bol som úctivý a pozorný voči starým ľuďom? Pozdravil som ich? Bol som znášanlivý a spravodlivý voči súrodencom? Počúval som učiteľov a predstavených?

5. prikázanie: Láska k sebe a k blížnemu
Staral som sa o svoje zdravie? Dodržal som osobnú hygienu? Doprial som si dostatočný spánok? Pohŕdal som pripraveným jedlom? Škodil som si na zdraví fajčením, alkoholom, drogami alebo inak? Bol som maškrtný? Zachovával som dobrovoľný pôst? Cvičil som sa v sebaovládaní? Bol som sebecký, zlostný, závistlivý? Bol som pyšný? Nadával som iným? Bil som iných? Hneval som sa na niekoho? Odpustil som blížnemu? Navádzal som niekoho na zlé? Dával som zlý príklad? Dbal som na dopravné a bezpečnostné predpisy? Oddal som sa špor tu na úkor svojich povinností? Správal som sa v prírode slušne? Zahadzoval som odpadky? Trápil som zvieratá a ubližoval som im? Navádzal som niekoho na takéto konanie? Zanedbával som starostlivosť o rastliny alebo zvieratá, ktoré mi boli zverené? Pomáhal som pri skrášľovaní prostredia, v ktorom bývam a žijem?

6. prikázanie: Čistota
Myslel som alebo hovoril som necudne? Počúval som nemravné reči? Pozeral som sa na veci, ktoré zvádzali na nečistotu? Čítal a prezeral som si nemravné knihy a časopisy? Pozeral som nemravné filmy? Robil som necudné skutky? Navádzal som niekoho na podobné konanie?

7. prikázanie: Spravodlivosť
Zaobchádzal som šetrne so svojimi vecami? Poškodil som cudzí alebo verejný majetok? Lámal som kríky a stromy? Ničil som huby a kvety? Kradol som? Vrátil som alebo nahradil som ukradnutú vec? Ponechal som si nájdené veci? Bol som lakomý? Utrácal som peniaze na zbytočnosti? Plnil som si dobre povinnosti? Učil som sa svedomito? Bol som lenivý? Bol som neporiadny vo svojich veciach?

8. prikázanie: Pravdivosť a čestnosť
Klamal som zo strachu pred trestom? Vyvyšoval som sa nad iných? Vymýšľal som chyby na iných? Pretvaroval som sa? Vyzradil som zverené tajomstvo? Dodržal som, čo som sľúbil?

9. a 10. prikázanie: Falošné túžby
Závidel som niekomu priateľstvo? Odhováral som kamarátov od priateľstva s inými? Závidel som druhému úspech, vedomosti alebo jeho veci? Túžil som po veciach, ktoré som nepotreboval? Bezdôvodne som prejavoval nespokojnosť so svojimi vecami? Chcel som mať stále novšie a modernejšie veci, hoci som ich nepotreboval?

Please follow and like us:
Počet videní: : 56