Stretnutie s hovoriacim Kristom – 5. ročník Biblickej súťaže

24 jún

9. 5. 2002 – DKÚ PE – Tohtoročný 9. máj sa niesol v znamení slávenia sviatku Nanebovstúpenia Pána. Práve tento deň sa stal dňom stretnutia detí a mládeže zo všetkých dekanátov prešovského biskupstva, aby cez poznávanie Svätého písma – hovoriaceho Krista napĺňali slová, ktoré Ježiš Kristus povedal svojim učeníkom: „…budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Júdei aj v Samárii a až po samý kraj zeme“ (por. Sk 1, 8). Toto stretnutie bolo vyvrcholením celoročnej prípravy detí a mládeže v poznávaní Svätého písma a aplikáciou do života.

V mesiacoch január a február prebiehali jednotlivé školské a farské kolá biblickej súťaže. Najlepšie družstvá postúpili do dekanátnych kôl. S radosťou môžeme konštatovať, že väčšina katechétov i kňazov zapojili do tejto súťaže deti a mládež, ktorú formujú v rámci školskej a farskej katechézy.

Na dekanátnych kolách, ktoré sa uskutočnili v mesiaci marec a apríl sa zúčastnilo okolo tisícpäťsto žiakov, ktorí v predchádzajúcich kolách preukázali najviac zodpovednosti a vedomostí. Už v týchto chvíľach sme boli veľmi milo prekvapení poznaním Svätého písma. Súťaže o postup do Diecézneho kola boli veľmi vyrovnané, ale z každej zo šiestich kategórií mohlo z dekanátneho kola postúpiť iba jediné družstvo.

Nadišiel deň „D“. Už od skorého rána prichádzali deti do budovy Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty v Prešove. Atmosféra bola priam nabitá radosťou, očakávaním, súťaživosťou. O 10.00 hod. prichádza medzi súťažiacich, katechétov i kňazov prešovský diecézny biskup Mons. Ján Hirka, ktorý sa k všetkým zhromaždeným prihovoril a otvoril súťaž modlitbou. Následne sa aktéri súťaže aj s moderátormi rozišli do jednotlivých učební. Každá kategória – prvá až šiesta mala k dosiahnutiu víťazstva štyri kolá.

Prvé kolo – v ktorom preukazovali svoje vedomosti formou testu v 30-tich otázkach.

Druhé kolo – krížovka s tajničkou vyjadrujúcou vzťah Ježiša k človeku.

Tretie kolo – práca so Svätým písmom, vyhľadávanie citátov a súradníc.

Po treťom kole dochádza k spočítaniu všetkých doposiaľ získaných bodov a tri najlepšie družstvá z každej kategórie postúpili do finálovej časti.

Štvrté, finálové a rozhodujúce kolo ponúkalo na výber zo 16-tich otázok v štyroch bodových okruhoch. Zvíťazili tí, ktorí sa dokázali najlepšie skoncentrovať a obhájiť svoju celoročnú prácu so Svätým písmom – hovoriacim Kristom.

Po skončení nasledoval obed pre všetkých zúčastnených, odovzdávanie cien pre víťazov i ostatných súťažiacich. Záver stretnutia sa niesol v znamení radosti a prísľubu stretnutia o rok v diecéznom kole 6. ročníka biblickej súťaže.

Každý rok sa zvyšuje počet detí, ktoré sú zapojené do práce so Svätým písmom. Po zhodnotení môžeme povedať o tých kňazoch, katechétoch, rodičoch, ktorí sa venujú týmto deťom a dávajú možnosť stretávať sa s Kristom, že si uvedomili svoju obrovskú zodpovednosť za tých, ktorých im Pán zveril do ich rúk. Za všetkých zúčastnených v kolách školských, farských, dekanátnych a diecéznom kole vám „Bohu vďaka!“

Slovo 2002, č. 6, s. 11.

Please follow and like us:
Počet videní: : 35