Svätá a veľká streda

19 júl

Tropár, 8. hlas
Už je polnoc, Ženích prichádza. Blažený ten, koho nájde bedliť Pán. Ale beda bude spiacemu. Chráň sa spánku, moja duša. A tak smrti neprepadneš. Ani z kráľovstva ťa nevylúčia. Prebuď sa a vrúcne volaj: Svätý, svätý, svätý si, Bože. Na príhovor Bohorodičky, zmiluj sa nad nami.
Lazárovou sobotou a Kvetnou nedeľou liturgicky vstupujeme do tzv. Kvetnej triódy (Trioď kvitna). Vo Veľkom týždni Cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch života, počnúc svojím mesiášskym vstupom do Jeruzalema.
Je to najvýznamnejší týždeň cirkevného roka, v ktorom prežívame tajomstvo Božej milosrdnej lásky, keď Ježiš Kristus bol umučený, zomrel a bol pochovaný a na tretí deň vstal z mŕtvych. V tento týždeň sprítomňujeme dejinné udalosti našej spásy, pričom prostredníctvom našich skutkov pokánia, modlitby a pôstu, procesií a vzdávania úcty sa aktívne zapájame do toho, čo slávime. Zomierame s Kristom a vstávame s ním k plnosti života. V tomto týždni sa žaltár berie osobitným spôsobom. Okrem toho, v monastieroch bolo zvykom prečítať všetky štyri evanjeliá (okrem stati o mučení podľa Jána, kap. 13 – 21) počas prvých troch dní Svätého týždňa. Tento zvyk sa aj dnes odporúča, primerane podľa časových možností. Je tiež možné vykonať ho v skrátenej forme, napr. prečítať iba jedno evanjelium, alebo vybrané časti. Evanjeliá sa čítajú v rámci modlitby časov (hodiniek): na 3. a 9. čase po tropári času, na 6. čase po druhom prokimene.

Rozpis čítaní :
3. čas: Lk 14, 24 – 24, 53
6. čas: Jn 1,1 – 6, 47
9. čas: Jn 6, 48 – 12, 50

Počet videní: : 14