Žalm 134 (135)

20 júl

1 Aleluja.
Chváľte meno Pánovo,
chváľte ho, služobníci Pánovi,
2 ktorí ste v dome Pánovom
a na nádvoriach domu nášho Boha.
3 Chváľte Pána, lebo Pán je dobrý;
ospevujte jeho meno, lebo je ľúbezné;
4 veď si Pán vyvolil Jakuba,
Izraela za svoje vlastníctvo.
5 Ja viem, že Pán je veľký,
že náš Boh je nad všetkými bohmi.
6 Čokoľvek Pán chce,
urobí na nebi i na zemi,
v mori a vo všetkých priepastiach.
7 Od kraja zeme privádza oblaky,
bleskami vyvoláva dážď,
zo svojich komôr vypúšťa vetry.
8 On pobil prvorodených Egypta,
ľudí aj zvieratá.
9 Uprostred teba, Egypt, urobil znamenia a zázraky
proti faraónovi i proti všetkým jeho sluhom.
10 On porazil mnohé národy
a pozabíjal mocných kráľov:
11 Sehona, kráľa amorejského,
a Oga, kráľa Bášanu,
a všetkých kráľov kanaánskych.
12 A ich krajinu dal do dedičstva,
do dedičstva Izraelu, svojmu ľudu.
13 Pane, tvoje meno trvá večne;
tvoja pamiatka, Pane, z pokolenia na pokolenie.
14 Lebo Pán prisúdi pravdu svojmu ľudu
a zmiluje sa nad svojimi služobníkmi.
15 Pohanské modly, hoc zo striebra a zo zlata,
sú dielom ľudských rúk.
16 Majú ústa, ale nehovoria,
majú oči, a nevidia.
17 Majú uši, ale nepočujú,
nie sú schopné ani dýchať ústami.
18 Nech sú im podobní ich tvorcovia
a všetci, čo v ne veria.
19 Dom Izraelov, zvelebuj Pána;
dom Áronov, zvelebuj Pána.
20 Dom Léviho, zvelebuj Pána;
všetci bohabojní, zvelebujte Pána.
21 Nech je zvelebený Pán zo Siona,
čo sídli v Jeruzaleme.

Please follow and like us:
Počet videní: : 34