Vitajte na stránke Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie!

home_1_00-300x206Vo všeobecnosti možno povedať, že  katechéza je výchova detí, mládeže a dospelých vo viere najmä vyučovaním kresťanskej náuky. Väčšinou sa deje  organicky a systematicky s cieľom uvádzať veriacich do plnosti kresťanského života.”
  Ján Pavol II
Apoštolská Exhortácia
Catechesi tradendae, čl. 18

V súlade týchto slov a v starostlivosti o farskú a školskú katechézu v Prešovskom biskupstve Mons. Ján Hirka., Dr. h. c.., prešovský sídelný biskup v zmysle dekrétu pápeža Pia XI. Provido sane concilio zriadil 1. októbra 1993 Diecézny katecheticky úrad (vtedy stredisko) v Prešove. Povýšením Gréckokatolíckeho biskupstva v Prešove pápežom Benediktom XVI. dňa 30. 1. 2008 na Gréckokatolícke arcibiskupstvo sa zmenil názov Diecézneho katechetického úradu Prešovskej eparchie na Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie. V spolupráci s Katechetickou komisiou Prešovskej archieparchie Diecézny katechetický úrad spolupracuje v napĺňaní týchto slov Svätého Otca v školskej a farskej katechéze.

Najnovšie aktuality

DKÚ PA - „Formácia katechétov zahŕňa rôzne rozmery. Ten najhlbší sa týka osoby katechétu; jeho ľudského a kresťanského rozmeru. Formácia mu totiž má pomôcť dozrievať predovšetkým ako človeku, ako veriacemu a ako apoštolovi. Potom je tu to, ...
Čítať Viac
DKU PA - Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie /DKÚ PA/ v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže pripravil dňa 26. 10. 2022 pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborný seminár Úvod do biblických kníh pre Biblickú súťaž a Biblickú olympiádu ...
Čítať Viac
DKU PA - Nové Direktórium pre katechézu nadväzuje na dve predchádzajúce direktóriá z rokov 1971 a 1997, pričom sa najnovšie zameriava aj na dva fenomény, ktoré sú príznačné pre súčasnú dobu: prvým je proces inkulturácie, teda ...
Čítať Viac
DKU PA - Dňa 12. októbra 2022 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove uskutočnilo stretnutie autorov učebných pomôcok pre Katolícke náboženstvo – východný obrad. Riaditeľ Diecézneho katechetického úradu o. Peter Cap, privítal autorov pre materské, základné ...
Čítať Viac

Viac aktualít

Naše aktivity :


Biblický kvíz
Tento biblický kvíz je jediný svojho druhu na Slovensku. Prešovský diecézny katechetický úrad si pre Vás pripravil široku škálu otázok zo Svätého písma. Tento test trvá maximálne 600 sekúnd, čo je presne 10 minút, obsahuje 15 otázok a na konci testu Vás systém ohodnotí a taktiež ukáže, kde ste odpovedali nesprávne. Kliknutím na tento odkaz sa Vám zobrazia úvodné pokyny pre tento test. Vaše výsledky môžete umiestniť do výsledkovej tabuľky. Vďaka tejto aplikácií nášho DKÚ môže byť hodina náboženstva o čosi zaujímavejšia. Veľa šťastia pri tomto kvíze a ak sa Vám páčil, tak ho môžete kľudne zdieľať na sociálnych sieťach.


Kazateľský príbeh na zamyslenie 

  • Zmysel a cena nášho života

    Istému lekárovi zavolali z nemocnice, či by neprevzal do hospicu, kde pôsobil, isté mladé vysokoškolsky vzdelané, ale žiaľ, na nevyliečiteľnú chorobu zomierajúce dievča. Súhlasil. Nuž ho bližšie oboznámili so špecifikami choroby dievčaťa, ako i tým, že v istých obdobiach upadá bez príčiny do bezvedomia, z ktorého sa po čase preberie, ale napriek vzornej starostlivosti musí nastúpiť liečba dekubitov – preležanín, ktoré v období bezvedomia získalo. Dievča preložili do hospicu. Na nočnom stolíku malo kopu kníh. Všetko s tematikou uzdravovania. Mimo iné bola medzi knihami i Biblia. Spomínaný lekár – veriaci človek pochopil, že dievčina má vieru asi trošku problematickú: i Krista berie len ako jedného z mnohých uzdravovateľov. Tak začal premýšľať, ako by jej mohol pomôcť. Raz, ako vošiel do izby dievčaťa sám a v civile, čo navodilo dôvernejšiu atmosféru ako pri vizite, sa ho zrazu dievča spýtalo: „Veríte v Boha?“ „Áno, verím,“ odpovedal lekár a pokračoval, „asi aj Vy. Vidím, že máte Sv. Písmo.“ „No, hej,“ odvetila dievčina neisto, „ale nechápem, ako to bude vyzerať po smrti, vo večnosti. Čo si myslíte Vy?“ Lekár zostal trochu zaskočený. Vedel, čo sa o tom píše v Písme, že ani ucho nepočulo, oko nevidelo atď… ale to je veľmi teoretické… Zrazu si spomenul na prirovnanie v istej knihe a tak ho dievčaťu povedal: „Život nás tu, na zemi, sa podobá životu dieťaťa v lone matky skôr, ako sa narodí. Je v tme, nevidí svetlo. Nevidí ani matku – len ju počuje. Aj my sme tu v tme, svetlo uvidíme jasne až na druhom svete, aj Boha z tváre do tváre. Dieťa, aj keď to v lone matky nevníma, matka živí svojím telom a krvou, bez toho by zahynulo. Podobne i nás Kristus počas života na zemi živí svojím telom a krvou, aby sme nezahynuli. Aby však dieťa mohlo matku uvidieť, prísť do svetla a prebývať s ňou vo svetle, byť ozaj v jej náručí, musí prísť pôrod a to je veľký stres. Podobne niečo také je i smrť. Je stresom. Dieťa netuší, čo sa po pôrode stane a ani čím pôrod je, čo ho počas neho čaká…… Aj my sa bojíme smrti a toho, čo je po nej. Ale len ak tým prejdeme, príde okamih, ako je u matky s dieťaťom – že matka dieťa objíme, ono uvidí matku vo svetle… A tak aj my jedine cez smrť, po jej prekonaní uvidíme Boha z tváre do tváre.“ Dievčina pozorne počúvala a potom povedala: „Áno, pochopila som, verím!“ O chvíľu ale zosmutnela: „Teraz až som naplno uverila v Boha a večný život, ale zomieram a už nemám čas, niečo pre Neho urobiť. Prídem pred neho s prázdnymi rukami…“ Lekár premýšľal, ako dievča povzbudiť. Videl, že pletie papučky pre malú neterku, neraz taktiež vravelo ako má rado ľudí, rado im pomáha a robí radosť. A tak lekár povedal: „Viete, všetko, čo človek vo svojom živote urobil s láskou, Bohu stačí. To sú dary, ktoré rád prijme. A vy, ako vidím, máte ľudí rada, dávali ste im a dávate veľa lásky… nepôjdete s prázdnymi rukami…..“ Dievča sa rozžiarilo a radostne zvolalo: „Tak už sa smrti nebojím!“ Na druhý deň dievča opäť upadlo do bezvedomia, ako sa stalo párkrát i v hospici, podobne ako predtým v nemocnici. Všetci vraveli o známom rituále – prebratie a liečba dekubitov. Lekár však povedal: “Nie, nepreberie sa už. V pokoji odíde na večnosť.“ A tak sa aj stalo. Psychiater Viktor E. Frankl, zakladateľ logoterapie (liečba ku zmyslu) napísal: „Zmysel a cenu nášmu životu dávajú vrcholné okamihy, ktoré prežijeme. Taký okamih, prežitý v posledných chvíľach života, môže dať spätne zmysel celému životu.“

(Prevzaté z internetu, pre viac príbehov navštívte našu zbierku.
Príbeh sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Múdrosť východných otcov 

  • O poslušnosti I.

    Či máme každého vo všetkom poslúchať, keď Pán nariadil: „A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve“ (Mt 5, 41) a Apoštol tiež učí: „… a podriaďujte sa jedni druhým v bázni pred Kristom“ (Ef 5, 21)? Rozdiel medzi tými, čo rozkazujú, nemá prekážať podriadeným splniť príkazy, lebo aj Mojžiš poslúchol dobrú radu Jetora. Avšak medzi rozličnými príkazmi môžu byť veľké rozdiely; niektoré sú v priamom rozpore s príkazom Božím, lebo ho alebo rušia, alebo narušujú tým, že obsahujú niečo zakázané. Iné zasa sú v súlade s prikázaním, alebo, hoci nie celkom výrazne, sa zhodujú s prikázaním, ale pričiňujú sa a pomáhajú splniť ho. Preto načim pamätať na slovo Apoštola: „… proroctvami nepohŕdajte! Ale všetko skúmajte a čo je dobré, toho sa držte! Chráňte sa zla v akejkoľvek podobe!“ (1 Sol 5, 20-22) a na inom mieste: …lebo zbrane nášho boja nie sú telesné, ale majú od Boha silu boriť hradby. Boríme výmysly a každú pýchu, aby bola poslušná Kristovi“ (2 Kor 10, 4-5). Preto keď nám niečo rozkazujú, čo je celkom v duchu Kristovho prikázania, alebo pomáha nám splniť ho, treba nám ho prijímať horlivejšie a usilovnejšie ako vôľu Božiu, vykonávajúc ten príkaz: „…znášajte sa navzájom v láske“ (Ef 4, 2).Keď nám niekto rozkazuje to, čo odporuje príkazu Pánovmu, alebo ho ruší a narušuje, vtedy treba povedať: „…Boha treba viac poslúchať ako ľudí“ (Sk 5, 29), pamätajúc na slovo Pánovo: „(Ovce) za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú“ (Jn 10, 5). Treba pamätať aj na slovo Apoštola, ktorý pre našu istotu opovážil sa dotknúť aj samých anjelov: „Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty“ (Gal 1, 8). Týmito slovami nás učí, že každý, kto miluje Pána, bude utekať od toho a hnusiť sa toho, kto by nás nahováral robiť to, čo Pán zakázal, hoci by to bol najbližší príbuzný alebo neobyčajne vynikajúci človek.

(Prevzaté z internetu, pre viac apoftegmatov navštívte našu zbierku.
Apoftegmat sa na stránke automaticky aktualizuje, želáme príjemné čítanie.)


Ďakujeme Vám za návštevu našej webstránky a prosíme Vás o modlitby.
o. Peter Cap, riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie