17. november – Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup. Svätý Maximián, konštantínopolský patriarcha.

17 nov

Náš otec svätý Gregor Divotvorca, neocézarejský biskup

Jeho meno má grécky pôvod znamená „ostražitý“. Biskup z tretieho storočia sa narodil okolo roku 213 v Neocézarei. Pochádzal z pohanskej rodiny. Ako 14-ročný sa obrátil na kresťanstvo. So svojím bratom Atenodorom študoval rétoriku, latinčinu a právo. Počas cesty do Bejrútu v Cézarei stretli Origena a v jeho škole päť rokov študovali prírodné vedy, filozofiu a biblickú exegézu. Origenes bol pre nich v prvom rade duchovným vodcom, ktorý ich vychovával nielen prostredníctvom dialektiky, ale aj cvičeniami v cnostiach a modlitbou. Spočiatku prijímal Gregor tento spôsob vedenia s ťažkosťami, no zakrátko ho s jeho učiteľom spájal pocit priateľstva a obdivu. Pri odchode z Cézarei poďakoval Gregor Origenovi dlhým prejavom. Po návrate bratov do vlasti, poslal Origenes Gregorovi list. Za krátko vysvätil biskup z Amasei Paidimos, oboch bratov za biskupov. Gregorovi bolo zverené jeho rodisko, Neocézarea, ktorá bola vtedy takmer pohanská. Gregorovu biskupskú činnosť a jeho zázraky, pre ktoré si vyslúžil prívlastok „Divotvorca“, zaznamenávajú jeho vlastné spisy, niekoľko textov Bazila a jeho biografia od Gregora Nysského. Ako protiváhu k pohanským sviatkom, Gregor vytvoril sviatky mučeníkov. Zúčastnil sa na prvej Atiochijskej synode z roku 264, ktorá pojednávala o Pavlovi zo Samosaty. Na vieru obrátil Makrínu, starú matku Bazila Veľkého a Gregora Nysského. Obaja ho považovali, za apoštola Pontu a Kappadócie. Dnešný svätec, svätý Gregor Divotvorca zomrel v roku 270 alebo 275.

Svätý Maximián, konštantínopolský patriarcha

Jeho meno má latinský pôvod znamená „najväčší“. Konštantínopolský patriarcha Maximián bol rodeným Rimanom. Jeho rodičia boli bohatí, a preto aj vznešení. Jedným z jeho spolužiakov a kamarátov bol aj neskorší pápež Sixtus III. Po tom, ako ukončil štúdiá odišiel, nevedno prečo, do Konštantínopolu. S dobrými výsledkami pôsobil na všetkých kňazských stupňoch. Za kňaza ho vysvätil patriarcha Sisinius. Maximiána zvolili v roku 431 za nástupcu zosnulého konštantínopolského patriarchu Nestora. Ľud ho mal vo veľkej obľube, okrem iného aj preto, že keď bol ešte kňazom, dal na vlastné náklady postaviť cintorín pre chudobných. Cirkevný historik Sokrates Scholastikos však poznamenal, že Maximián ovládal veľmi slabo gréčtinu. Napriek tomu sa vedel počas svojho pôsobenia v relatívne krátkom období 2 rokov a 5 mesiacov účinne postaviť proti priaznivcom nestorianizmu, ktorí boli v hlavnom meste ríše vo veľkom počte. Na pomoc si zavolal alexandrijského patriachu Cyrila. Historické pramene vyzdvihujú, že pariarcha Maximián mal čistú vieru, bol vo svojej pastrierskej službe usilovný, zveľaďoval aj cirkevné majetky a vynikal najmä zbožnou a detskou pokorou. Aj pápež Celestín, ktorý patriarchu Maximána potvrdil na Koncile v Efeze, ho nazval pravým Natanaelom a iným Sisíniom. Rovnako aj pápež Sixtus III. komunikoval s patriarchom Maximiánom v priateľskom duchu. Maximiánovi sa podarilo uzmieriť dva znepriatelené tábory tak, že ostala len malá skupina nestoriánov. Na druhej strane bol prísny v dodržiavaní cirkevných predpisov a odvolal biskupov kvôli ich nestoriánskym názorom. Konštantínopolský patriarcha Maximián zomrel na Veľký štvrtok v roku 434. Rímske martyrológium ho nespomína.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 33