29. jún – Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol. Svätá Mária, matka svätého apoštola a evanjelistu Marka.

29 jún

Svätí, slávni a znamenití hlavní apoštoli Peter a Pavol

Sv. Peter

Meno Peter má grécky pôvod a znamená „skala“. Spomedzi všetkých apoštolov je popri Pavlovi, Peter jediný, o ktorého povahe, skutkoch, či význame sa komplexne dozvedáme z Nového zákona. Peter je synom Jonáša z Betsaidy. Podobne ako jeho brat Andrej, bol rybárom.V čase, keď ho Ježiš povolal do kruhu svojich učeníkov, býval v Kafarnaume. Usilovný, impulzívny, tiež bezohľadný a nestály, sa Peter stal hovorcom svojich spoluučeníkov v užšom kruhu Dvanástich. To, že mal osobitné postavenie, ktoré mu Ježiš pridelil, potvrdzuje aj v Jánovo evanjelium, Peter sa stáva protipólom obľúbeného Ježišovho učeníka. Zásadný význam má vyznamenanie Šimona menom Peter, slovami osobitného poslania, ako aj tým, že sa stal prvým apoštolom, ktorému sa vzkriesený Kristus zjavil. V Jeruzalemskej prvotnej cirkvi bol Peter hlavou apoštolov, ku ktorým patrila s istotou aj skupina Dvanástich, bol vlastne vedúcou osobou. Pravdepodobne v súvislosti s tým, že Herodes okolo roku 44 Petra zatkol, začala sa Petrova nová životná etapa, bohatšia na cesty, spočiatku zrejme sústredené na územie Orientu. Z dostupných zdrojov však nie je možné zrekonštruovať itinerár. Ako hlavné môžme spomenúť jeho pobyt v Jeruzaleme počas Apoštolského koncilu v roku 48/49, alebo 49/50 a ďalej jeho prítomnosť v Antiochii, o ktorej informuje List Galaťanom. Pred svojím pôsobením v Korinte bol v maloázijských oblastiach a Ríme, zrejme po napísaní listu Rimanom. Jánovo evanjelium potvrdzuje Petrovu mučenícku smrť, ktorá už bola známa z mimo kánonickej spisby. Presný rok Petrovej smrti nie je známy.

Sv. Pavol

Svätá Mária, matka svätého apoštola a evanjelistu Marka

Meno dnešnej svätice má hebrejský pôvod a znamená „Bohom milovaná“. Mária žila v Jeruzaleme. Podľa novozákonnej knihy Skutky apoštolov bola matkou Marka, ktorý spoločne s Barnabášom sprevádzali Pavla na jeho 1. misijnej ceste. Barnabáš bol Markovým príbuzným, jeho bratrancom alebo ujom, a teda aj príbuzným Márie. V Máriinom dome v Jeruzaleme sa zhromažďovala prvotná cirkev, ktorej predsedal sv. Peter. Dom sa pravdepodobne nachádzal v odľahlej časti mesta, neďaleko mestských hradieb. Eucharistia sa v jej dome pravdepodobne neslávila. Podľa Rímskeho martyrológia dnešná svätica zomrela na Cypre.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK, VHL spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 35