34. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI – O MÁRNOTRATNOM SYNOVI

24 okt

Podobenstvo o márnotratnom synovi
Sa považuje za najkrajšie podobenstvo v Novom zákone. Zjavuje nám nekonečné Božie milosrdenstvo a lásku. Inak poukazuje aj na vnútorný stav človeka v hriechu. Podobenstvo ako literárny žáner je krátkym vymysleným príbehom, ktorý prirovnaniami prebratými z každodenného života vyjadruje nejaké náboženské alebo mravné ponaučenia.

Ústrednou postavou
Je obyčajne Boh. Ježiš učil podľa vzoru vtedajších rabínov a učiteľov Zákona. Využíval podobenstvá pre ich evidentnú pravdivosť na vysvetľovanie a dokazovanie nadprirodzených právd. Sú podobné alegóriám a prísloviam. Vytvárajú určitý systém a majú literárnu hodnotu. Tento text napísal cca medzi rokmi 80 – 90 po Kr. kresťan Lukáš, ktorý podľa starocirkevnej tradície pochádzal z pohanstva, zo sýrskej Antiochie. Podľa spisov Nového Zákona bol Pavlovým spoločníkom a pomocníkom. Jeho evanjelium je napísané najkrajšou gréčtinou, používa typický dejepisecký spôsob písania. Usiluj sa zaradiť údaje o Ježišovom živote do chronológie svetových dejín. Nemieni však písať Ježišov životopis, lež jeho posolstvo a svedectvo o učení, obracia sa ním na kresťanského alebo kresťanstvu blízkeho čitateľa, ktorý má už základné poznatky o Ježišovom živote. Ak si pozrieme začiatok 15. kapitoly Lukášovho evanjelia, zistíme, že Ježiš sa stretol s mýtnikmi a hriešnikmi, ktorí ho počúvali. Farizeji a zákonníci šomrali, preto im povedal tri podobenstvá o milosrdenstve, medzi ktoré patrí aj tento príbeh. Je to rozprávanie o otcovi, ktorý mal dvoch synov. Pravdepodobne bol zámožným občanom. Mladší syn povedal otcovi, nech rozdelí majetok a potom o pár dní odišiel do sveta, kde ho premárnil. Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine hlad. Tak si hľadal službu a našiel ju na hospodárstve, kde mu dali svine pásť. Vtedy si uvedomil, ako dobre mu bolo pri otcovi a rozhodol sa vrátiť. Pripravil si aj reč na ospravedlnenie. Jeho otec ho privítal, dal ho zaodieť a obuť a pri tejto príležitosti dal zabiť vykŕmené teľa a vystrojil hostinu. Jeho starší brat bol na poli, a keď sa vracal, počul hudbu a tanec. Zavolal si sluhu a opýtal sa ho, čo sa deje. Keď mu to povedal, nehneval sa a nechcel ísť dnu. Vyšiel teda otec a dohováral mu. Syn mu zas vyčítal jeho nespravodlivosť. Koniec príbehu je otvorený, nie je ukončený. Autor necháva pracovať konotačný priestor čitateľa. V tomto podobenstve je jasná aktualizácia textu. Ježiš podobenstvo hovorí hriešnikom = mladší syn a farizejom a zákonníkom = starší syn. Keď mladší syn požiada o časť majetku, otec neprotestuje. Vychovával ho tak, aby bol zodpovedný a vedomý si aj svojich omylov. V Ježišových časoch nebolo zvykom rozdeľovať majetok. jeho dedičom sa stal najstarší, teda prvorodený syn. Otec však zostal jeho pánom a vlastníkom až do svojej smrti. Ostatné deti dostávali peniaze. Syn odchádza od otca, ako keď hriešny človek odchádza o Boha na cestu neprávosti. Slovo „premárniť” jasne vyjadruje, o čo ide. Na konci o tom hovorí starší syn otcovi: „ Čo ti prehýril majetok s neviestkami.” „ Keď všetko premrhal, nastal v tej krajine veľký hlad a on začal trieť núdzu…” tento verš je akýmsi Božím zásahom do života mladšieho syna. Je upozornením, impulzom na obrátenie sa, na uvedomenie si svojich hriechov. Mal pásť svine. Tieto zvieratá boli u Židov pokladané za nečisté, preto Židia mali zákaz jesť bravčové mäso. Svine chovali iba pohania. Tento fakt hovorí o veľkej biede mladšieho syna. Žil mimo vlastnej krajiny a pomaly horšie ako ošípané. Syn mal taký hlad, že bol pripravený jesť to, čo žrali svine. Mladší syn v podobenstve nekoná však autentické pokánie. Dôvodom pre návrat k otcovi je predovšetkým bolesť brucha. Nie je to opravdivá ľútosť, vedie ho k tomu existenčná otázka. Jeho dôvody nie sú až také úprimné. Špekuluje, že v dome jeho otca majú aj sluhovia chleba nazvyš. Navonok si pripravuje reč na ospravedlnenie svojho konania. Skutočnosť, že netúži zasadnúť za rodinný stôl ukazuje, do akej miery si je vedomý urážky Boha aj svojho otca. Prehrešenie voči nebu t.j. voči Bohu bolo veľmi ťažkým hriechom. Židia sa však usilovali vyhnúť priamemu pomenovaniu Boha a radšej z úcty používali opisné obrazy. V tomto podobenstve dosť rázne figuruje postava otca. Už sám evanjelista Lukáš ho nazýva otcom. Je to práve otec, ktorý beží synovi naproti. V staroveku to bolo nedôstojné, ponižujúce až ironické, keď starý človek bežal. Zároveň to však poukazuje na to, aký bol syn očakávaný. Vrcholom všetkého je, že otec prejavuje svoju lásku ( hodenie sa okolo krku, bozky) skôr, než syn stihne prejaviť ľútosť. Veta „ bolo mu ho ľúto” vychádza z gréckeho slova euplachisté – právny akt, ktorý urobil otec, keď syna prijal späť. Keď syn začal vyznanie, otec ho prerušil, čo jasne ukazuje, že Boh je vždy pripravený odpustiť. Dôležité je len, aby sme my o to stáli. Keď mladší syn vidí, aký je otec, vtedy sa nad sebou zamýšľa. Keď vidí, že otec plače, vtedy robí pokánie. Otec robí pre syna všetko. Je tu dynamika siedmich slovies ( 7= symbol plnosti), ktoré vyjadrujú plnosť skutkov pre blížneho. Otec urobil pre syna všetko, viac už nemohol. Otec nariaďuje sedem vecí: prineste, oblečte, dajte, priveďte, zabite, jedzme, hodujme. Urgentnosť je vyjadrená tým, že otec robí všetko rýchlo. Bolo tu nebezpečenstvo, že by ho syna ostatní členovia rodiny nemuseli prijať, mohli by ho odohnať, kameňovať alebo doň hádzať blato. Ďalším dôvodom by bol skorší návrat staršieho syna z poľa, ktorý by mu mohol návrat mladšieho brata vyhovoriť, a otec by mu musel dať za pravdu. V tomto smere otec nie je príliš spravodlivý. Preto otec koná rýchlo. Mladšieho syna zaodieva, dáva mu na ruku prsteň, ktorý je znakom autority. Chce nám vyjadriť, ako veľmi si svojho syna váži, aj keď ho bol opustil. Odovzdaním prsteňa si rozdeľuje všetku moc so svojím synom a prejavuje túžbu žiť s ním zmluvu lásky. Na nohy mu dáva sandále, ktoré sú znakom slobody človeka. Ak má človek sandále, môže ísť, kam chce. Otec synovi týmto prejavuje absolútnu dôveru napriek tomu, čo sa stalo. Dá preňho zabiť vykŕmené teľa. každý hospodár choval a kŕmil zviera pre veľkú príležitosť. Hostina, ktorú otec vystrojil ukazuje, že dáva to, čo má najlepšie. Zároveň všetkých pozýva, aby sa s ním podelili o jeho veľkú radosť. Starší brat, ktorý sa vracia z poľa, počuje hudbu a tanec. Zavolá sluhu a pýta sa ho, čo sa stalo. Odmieta sa stretnúť so svojím bratom. Sluha hovorí: „ Prišiel tvoj brat a tvoj otec zabil vykŕmené teľa….”Otec nemá problém pokladať synov za rovnocenných. Nemá problém ich oboch rovnako prijať do srdca a rovnako ich mať rád. Len starší syn má problém. Nechce prijať pravdu, že jeho brat sa vrátil a že ho otec prijal. Má problém s obojstranným prijatím otcovstva a bratstva. Hľadá kľúč k pravde o otcovi a bratovi. Nahneval sa . Vyšiel teda otec a začal ho prosiť. Židia len v tej najkrajnejšej situácii dovolili, aby starší človek o čokoľvek prosil mladšieho. Bol to prejav neúcty. Ale otec to urobil. Syn začína otcovi vyčítať jeho nespravodlivosť. Hovorí o sebe, o tom, čo všetko vykonal preňho a nie pre seba, že nikdy neprestúpil jeho príkaz. Aktualizácia nám poukazuje na farizejov, ktorí boli takí istí. Prísni dodržiavatelia Zákona, plnili ho do bodky, urobili množstvo vecí a toľko sa obetovali pre uchovanie náboženstva. Vlastne by sa mali nazývať svätými na zemi. Ale ich zbožnosť bola len povrchná. Otec synovi ponúka všetko, čo má. Ukazuje mu, že on zostal doma a kalkuloval, čo všetko má, čo ešte môže mať, čo hmotne nadobúda, a preto sa nechce radovať z návratu brata. Nechce pochopiť, že otec miluje oboch synov rovnako. Chce si uzurpovať otcovu lásku, myslí si, že si ju zaslúži viac než jeho brat. Vyjadruje sa o ňom ako o odpade, pejoratívne: „ Tento tvoj syn….”. Už ho v myšlienkach nepovažuje za brata, ale za cudzinca. Keď otec vraví, že by sa „ patrilo hodovať a radovať“, vyjadruje určitú nutnosť. Lebo mladší syn bol mŕtvy a stratený nielen fyzicky, ale aj myšlienkovo, citovo. Otec o ňom nič nevedel, nemohol tušiť, či ho v ďalekej krajine nezabili alebo či nezomrel. Otca nezaujíma, čo robia synovia. Netrápi ho motivácia mladšieho syna, ani to, prečo sa primárne vrátil domov. Nedáva mu žiadne podmienky na návrat. Nestaral sa už o to, že syn utrácal bohatstvo v povrchných radostiach, čo ho nakoniec viedlo k strate všetkého a k morálnemu úpadku. Pre otca je jeho návrat návratom k životu, čoho znakom je radostná oslava. Ku vzťahu k otcovi by sme toto podobenstvo mohli nazvať podobenstvom O dvoch stratených synoch, kým jeden bol stratený fyzicky i duchovne, druhý, hoci bol s otcom, sa mu odcudzil tiež. Môžeme povedať, že keď mladší syn stratil dobrá pozemské, tie nebeské mu zostali v dome jeho otca, a tým i bolo milosrdenstvo a láska. Ježiš jasne ukazuje, kde sa odohráva opravdivý život. Človek môže nájsť šťastie jedine v živote s Bohom.

Please follow and like us:
Počet videní: : 42