04. jún – Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha. Sväté a spravodlivé sestry Marta a Mária, Lazárove sestry.

4 jún

Náš otec svätý Métrofanés, konštantínopolský patriarcha

Konštantínopolský patriarcha Métrofanés je svätcom, ktorého si dnes pripomína Gréckokatolícka cirkev. Jeho meno má grécky pôvod a znamená „matka objavuje“. Métrofanés sa narodil ako syn novoobrátených pohanov. Zrejme sa stal prvým biskupom v Konštantínopole za čias Konštantína Veľkého. Podľa Euzébia z Cézarey bol Métrofanés členom mestského výboru kráľovského mesta. Iné historické pramene spomínajú, že Métrofanés bol v čase Nicejského koncilu (325) ešte nažive, avšak pre jeho starobu ho zastupoval jeho neskorší nástupca presbyter Alexander. Ako veľmi starý po desaťročnom spravovaní cirkevných záležitostí zomrel pravdepodobne po roku 325. Podľa iného výkladu prameňov zomrel o dekádu skôr v rokoch 306 až 314.

Sväté a spravodlivé sestry Marta a Mária, Lazárove sestry

Meno Lazar má grécky pôvod a znamená „matka objavuje“. Ich mená majú hebrejský pôvod: Marta znamená „starostlivá“ a Mária „milovaná Bohom“. Marta a Mária, a ich brat Lazár z Betánie boli priateľmi Ježiša. V Lukášovom evanjeliu Marta sa v protiklade k Márii ukazuje ako zaneprázdnená domáca pani, ktorá je ustarostená o Ježišovu obsluhu. V Jánovom evanjeliu Marta vyznáva svoju vieru v Ježiša, Krista a Božieho Syna, po tom, čo jej Ježiš oznámil, že je vzkriesenie a život pre toho, kto v neho verí. Mária v Jánovom evanjeliu Ježišovi pred poslednou Paschou v Betánii pomazala hlavu a nohy. Tertulián a Origenes a ďalší ju okolo roku 200 považovali za hriešnicu, ktorá v Lukášovom evanjeliu pomazala Ježišovi nohy. Gregor Veľký zasa omylom považoval Máriu z Betánie za Máriu Magdalénu. Podľa západnej legendy prišli Marta, Mária a Lazár do Provence. Marta je pochovaná v Tarascone.

Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK spracoval Ján Sabol

Please follow and like us:
Počet videní: : 38