Akatist k blaženej Jozafáte Hordaševskej

2 okt

Požehnaný Boh náš, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Ornament

1. KONDÁK

K: Prečistá Bohorodička, prijmi od nás, tvojich detí, túto pieseň vďaky a prosby. A ty, prepodobná Matka Jozafata, ktorá si sľúbila, že sa budeš za nás prihovárať, vypros u Boha milosť, o ktorú prosíme skrze Teba spievajúc:

Ľ: Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

1. IKOS

K: Už od mladosti, blažená Jozafata, si si zamilovala spoločenstvo s Bohom. Už ako malé dievčatko si prichádzala k Prečistej Bohorodičke, aby si sa pred ňou, v samote a tichu, oddala vrúcnej modlitbe. Vďační za tento príklad ti spievame.

Ľ: Raduj sa, lebo si už od detských rokov Boha hľadala.

Raduj sa, lebo už od detstva si sa láske učila.

Raduj sa, lebo si po spoločenstve s neviditeľným Bohom túžila.

Raduj sa, lebo si so Svätým Duchom spolupracovala.

Raduj sa, lebo si po božskom živote túžila.

Raduj sa, lebo si od mladosti samotu a ticho milovala.

Raduj sa, lebo si tak v hlbokej modlitbe vzrástala.

Raduj sa, lebo si Božím pravdám láskavo učila.

Raduj sa, lebo si skromnosťou príklad dávala.

Raduj sa, lebo si zbožnosťou k modlitbe povzbudzovala.

Raduj sa, lebo si srdce núdznym ponúkala.

Raduj sa, lebo si blížnym slúžila.

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

Ornament

2. KONDÁK

K: Čakajúc na Spasiteľa Izraela, ty, Prečistá Bohorodička, cítila si sa nehodnou dôstojnosti stať sa Matkou Božieho Syna. Preto si pred Bohom vyjavila svoju túžbu byť čistou až do smrti. Zapáčil sa tento dar pokory Nebeskému Otcovi a vylial na teba milosť Svätého Ducha. A ty z preveľkej radosti si mu zaspievala: Aleluja!

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

2. IKOS

K: Aj Ty, blažená Jozafata, túžiac čoraz viac po zjednotení s Nebeským Ženichom, zriekla si sa telesnej príjemnosti, skladajúc do rúk Krista dar svojej čistoty. My ti s vďakou za to spievame.

Ľ: Raduj sa, lebo si nevinnosť srdca chránila.

Raduj sa, lebo si čistotu pre Krista sľúbila.

Raduj sa, lebo si sa s Ním naveky zjednotila.

Raduj sa, lebo si sa čistotou nad Anjelov povzniesla.

Raduj sa, lebo si čistým srdcom Boha oslavovala.

Raduj sa, lebo si čistotu srdca ľúbezným darom učinila.

Raduj sa, lebo si lásku Krista sprítomnila.

Raduj sa, lebo si život z lásky k Nemu obetovala.

Raduj sa, lebo si nežnej láske učila.

Raduj sa, lebo si podľa príkladu Márie kráčala.

Raduj sa, lebo si sťa voňavý kvet žila.

Raduj sa, lebo si nás príjemnou vôňou svätosti obdarila.

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

Ornament

3. KONDÁK

K: „Raduj sa, milostiplná, Pán s tebou. Počneš a porodiš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho“ … S takýmto pozdravom prišiel k tebe, Prečistá Bohorodička, beztelesný Anjel Gabriel. A ty si pohotovo odpovedala: „Hľa, služobnica Pána“. A zostúpil na teba Svätý Duch,

ktorý všetkých učí spievať: Aleluja!

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

3. IKOS

K: Aj ty, blažená Jozafata, nehľadiac na svoje túžby zasvätiť sa modlitbe a nazeraniu, rozhodne a odvážne si odpovedala „áno“ na Božie volanie. Ono ťa pozývalo k životu a službe uprostred svojho národa. Za tvoju ochotu ti vďačne spievame:

Ľ: Raduj sa, lebo si volanie Krista v srdci začula.

Raduj sa, lebo si sa Pánovmu slovu neprotivila

Raduj sa, lebo si ako Mária svoje „áno“ vyslovila

Raduj sa, lebo si Božiu vôľu aj srdcom prijala.

Raduj sa, lebo láska Otca ťa k novému životu pozvala.

Raduj sa, lebo láska Syna ti silu dávala.

Raduj sa, lebo láska Svätého Ducha ťa upevnila.

Raduj sa, lebo si život do rúk Svätej Trojice zložila.

Raduj sa, lebo si pravej Láske „áno“ vyriekla.

Raduj sa, lebo si srdce na vánok Ducha otvorila.

Raduj sa, lebo si cenný dar pre národ dala.

Raduj sa, lebo si sa s jeho utrpením zjednotila.:

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

Ornament

4. KONDÁK

K: Obdarovaná radostnou zvesťou Anjela, Prečistá Bohorodička, ponáhľala si sa k svojej príbuznej Alžbete, aby si jej poslúžila a podelila sa radostnou novinou. Počujúc tvoj hlas Alžbeta sa naplnila Svätým Duchom a hlasno zaspievala: Aleluja!

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

4. IKOS

K: Aj ty, blažená Jozafata, prijala si pozvanie Krista a s radosťou a odvahou si ho zaniesla tým, ktoré tiež chceli vstúpiť na cestu evanjeliového života. S otvoreným srdcom a láskou si ich prijala. My ti s vďačnosťou spievame:

Ľ: Raduj sa, lebo si sa na celopalnú obetu oddala.

Raduj sa, lebo si všetko zanechala.

Raduj sa, lebo si sa nikdy späť neobzerala.

Raduj sa, lebo si sa len na Boha spoliehala.

Raduj sa, lebo si s radosťou prísľuby plnila.

Raduj sa, lebo si deti k šťastnému životu viedla.

Raduj sa, lebo si v ťažkostiach potešovala.

Raduj sa, lebo si ľudí k pravdivej Radosti privádzala.

Raduj sa, lebo si seba iným ochotne darovala.

Raduj sa, lebo si zo živého žriedla radosť načierala.

Raduj sa, lebo si aj protivenstvá srdcom prijímala.

Raduj sa, lebo si o Kristovi – jedinej poteche učila.

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

Ornament

5. KONDÁK

K: „A tvoju vlastnú dušu prenikne meč“ – povedal starec Simeon tebe Prečistá Bohorodička, keď si priniesla svoju najväčšiu radosť do Jeruzalemskej svätyne. A ty, hoci si ešte nerozumela, prijala si to, aby si nás naučila aj v utrpení a bôli spievať Bohu: Aleluja!

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

5. IKOS

K: Aj ty, blažená Jozafata, nevediac, čo prinesie budúcnosť, s odvahou si sa podujala na nové dielo. Neodradili ťa na tejto ceste ani protivenstvá, ani utrpenie, ani bôľ. Preto ti vďačným hlasom voláme:

Ľ: Raduj sa, lebo si si utrpenie pre Krista zamilovala.

Raduj sa, lebo si v ňom pre nebo dozrela.

Raduj sa, lebo si sa v ňom nikdy nezakolísala.

Raduj sa, lebo takto dážď lásky tvoja duša prijala.

Raduj sa, lebo si utrpenie s láskou a vierou prežívala.

Raduj sa, lebo si bôľ srdca s Kristom zjednotila.

Raduj sa, lebo si protivenstvá statočne znášala.

Raduj sa, lebo si svoj bôľ pod kríž prinášala.

Raduj sa, lebo si dobro v utrpení hľadať učila.

Raduj sa, lebo si utrpením za celý svet prosila.

Raduj sa, lebo si utrpenie v srdci s Kristom prežívala.

Raduj sa, lebo si v utrpení žiarivú perlu videla.

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

Ornament

6. KONDÁK

K: Tichý a spravodlivý život si v Nazarete žila, Prečistá Bohorodička a prítomnosti Božieho Syna si sa tešila. Toto šťastie ti otvorilo srdce pre potreby tých, ktorí nemali nijakú pomoc. Za túto lásku ti všetci s vďačnosťou spievali: Aleluja!

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

6. IKOS

K: Aj ty, blažená Jozafata, ako matka každej Služobnice si sa tešila rozvoju mladých spoločenstiev. Tvoje srdce túžilo mať statočné a pre každú obetu pripravené nasledovníčky Prečistej Bohorodičky. Svojím príkladom si ich učila, ako treba pomáhať a tešiť ubitý národ, aby všetci s vďačnosťou spievali:

Ľ: Raduj sa, lebo si sa žiadnej obety nebála.

Raduj sa, lebo ona ako ľubovonné kadidlo k nebu stúpala.

Raduj sa, lebo si v živote ako svieca zhárala.

Raduj sa, lebo tvoja žertva jasným plameňom horela.

Raduj sa, lebo si sa chlebom pre hladných stala.

Raduj sa, lebo si milú spomienku zanechala.

Raduj sa, lebo si pri najúbohejších stála.

Raduj sa, lebo si život svoj s nimi zjednotila.

Raduj sa, lebo teba nemocní anjelom nazývali.

Raduj sa, lebo si len na druhých myslela.

Raduj sa, lebo si im život zasvätila.

Raduj sa, lebo si sa na celopalnú žertvu oddala.

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

Ornament

7. KONDÁK

K: Keď ukončil svoj skrytý život s tebou, Prečistá Bohorodička, v nazaretskom domčeku, odišiel tvoj Syn Ježiš do púšte. A ty si ostala sama v tomto dome, ale modlitbami si sprevádzala Krista v diele spasenia. Preto vďačné za lásku tvojho srdca k nám spievame: Aleluja!

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

7. IKOS

K: Aj ty, blažená Jozafata, videla si vzrast svojich prvých následovníčok – duchovných dcér. Spolu s nimi si prežívala úspechy a ťažkosti. A keď prišiel čas odlúčenia, s materinskou láskou si ich vyprevádzala na cestu sprevádzajúc ich svojimi modlitbami. Preto ti spievame:

Ľ: Raduj sa, lebo si Cirkvi duchovné deti nadobudla.

Raduj sa, lebo si sa Matkou pre mnohých stala.

Raduj sa, lebo si stratených pri sebe zhromaždila.

Raduj sa, lebo v tebe každý útechu nachádza.

Raduj sa, lebo si iným cestu ako hviezda ukázala.

Raduj sa, lebo ty si v tichosti núdznych sprevádzala.

Raduj sa, lebo si v Božiu pomoc pevne dúfala.

Raduj sa, lebo tvoja služba pokorná bola.

Raduj sa, lebo si tichou službou národ zjednocovala.

Raduj sa, lebo si s účasťou jeho bolesť prežívala.

Raduj sa, lebo si Anjelom bola nazývaná.

Raduj sa, lebo si nádej v najúbohejších zapálila.

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

Ornament

8. KONDÁK

K: Keď Ježiš začal svoje verejné účinkovanie, ty Prečistá Bohorodička, si zanechala svoj dom a išla si za ním, pomáhajúc mu pri spáse sveta svojou modlitbou a tichou službou. Nie raz ťa stretli tvrdé slová tvojho Syna. Ale aj tak tvoja viera všetko premohla, aby sme dnes mohli spievať: Aleluja !

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

8. IKOS

K: Aj ty, blažená Jozafata, keď si povedala svoje „áno“ na Božie volanie, nikdy si nezakolísala a niesla si pomoc a potechu ťažkým životom unavenému svojmu národu. Preto ti dnes všetci spievame:

Ľ: Raduj sa, lebo si ako zrno, ktoré v zemi odumiera.

Raduj sa, lebo si ako chlieb, čo sa hladným dáva.

Raduj sa, lebo si ako vinič, z ktorého nápoj vytláčajú.

Raduj sa, lebo si ako oliva, ktorú na olej rozdrvujú.

Raduj sa, lebo si Kristovi v biednych slúžila.

Raduj sa, lebo si od Neho svoje oči neodvrátila.

Raduj sa, lebo si stratené Kristove ovečky hľadala.

Raduj sa, lebo si všetkých ku Kristovi priviesť túžila.

Raduj sa, lebo si všetko biednym rozdala.

Raduj sa, lebo si v službe bola vytrvalá.

Raduj sa, lebo tvoja pomoc úľavu prinášala.

Raduj sa, lebo tvoja prítomnosť chorým nádej dávala.

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

Ornament

9. KONDÁK

K: Ty si najlepšie poznala, Prečistá Bohorodička, nekonečnú dobrotu a milosrdnú lásku svojho Syna k všetkým ľuďom. Preto zrada jeho učeníka prenikla tvoje srdce nesmiernym bôľom. A keď všetci zapochybovali, ty jediná si pevne verila a neprestala si mu spievať Aleluja!

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

9. IKOS

K: Aj ty , blažená Jozafata, si často nachádzala za svoju lásku a dobrotu odsúdenie a odmietnutie. Ale tak, ako Prečistá Bohorodička, v modlitbe, mlčanlivosti a pokore znášala si tieto bolestné chvíle. Preto ti dnes spievame:

Ľ: Raduj sa, lebo si sa s utrpením národa zjednotila.

Raduj sa, lebo si ukrivdených k srdcu túlila.

Raduj sa, lebo si zradu učeníkov poznala.

Raduj sa, lebo si pokorou na skúšky odpovedala.

Raduj sa, lebo si svoju pravdu nepresadzovala.

Raduj sa, lebo si v modlitbe osud Konkregácie prežívala.

Raduj sa, lebo si pri Prečistej pomoc hľadala.

Raduj sa, lebo si všetko Otcovi odovzdávala.

Raduj sa, lebo si k Nemu sťa dieťa prichádzala.

Raduj sa, lebo si pre dôveru nebo zaslúžila.

Raduj sa, lebo si mocne v Božiu dobrotu verila.

Raduj sa, lebo tvoja viera sa nám pomocou stala.

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

Ornament

10. KONDÁK

K: Keď Ježiša nepravdivo obvinili a nespravodlivo odsúdili, ty jediná, Prečistá Bohorodička, si nepochybovala o Jeho dobrote a nevinnosti, lebo si sa každý deň v Nazarete učila mu spievať Aleluja!

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

10. IKOS

K: Aj ty, blažená Jozafata, si zakúsila vo svojom živote nepravdivé obvinenia. Ale z tvojich úst nevyšlo ani slovo na obranu či výhovorky., lebo ty si vedela prežívať a obetovať svoj bôľ jedinému Spravodlivému a jedinému Milosrdnému. Obdivujúc tvoje odovzdané utrpenie vzývame:

Ľ: Raduj sa, lebo si obvinenia mlčky prijímala.

Raduj sa, lebo si sa pred nimi nebránila.

Raduj sa, lebo si sa za nepriateľov modlila.

Raduj sa, lebo spravodlivosť Božia tvojou obranou bola.

Raduj sa, lebo si sa pevne Božej pravdy držala.

Raduj sa, lebo si Božiu vôľu splnila.

Raduj sa, lebo si celý život len Jeho slávu hľadala.

Raduj sa, lebo si svoju cestu nezanechala.

Raduj sa, lebo si sa v mlčaní s Bohom zhovárala.

Raduj sa, lebo si v utrpení mlčaním dozrievala.

Raduj sa, lebo si v tichosti slúžila.

Raduj sa, lebo si mlčaním všetkých učila.

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

Ornament

11. KONDÁK

K: Kto môže opísať bôľ srdca matky, ktorá vidí smrť dieťaťa? Kto opíše tvoj bôľ, Prečistá Bohorodička, keď si stála pod krížom mŕtveho Syna. Hlboko skláňajúc svoje hlavy pred tvojím utrpením, vďačne Ti za túto preveľkú obetu spievame Aleluja!

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

11. IKOS

K: Aj ty, blažená Jozafata, nie raz si bola tou, ktorá pomáhala prestúpiť prah smrti. Vedela si dodať nádej, utvrdiť vo viere v ťažkej chvíli, lebo si pevne verila, že tam čaká láskyplný Boh – dobrý Otec. Vďační za tvoju pevnú vieru ti spievame:

Ľ: Raduj sa, lebo si krížovú cestu na zemi prešla.

Raduj sa, lebo si statočne na Golgotu vyšla.

Raduj sa, lebo si na nej pevne vo viere stála.

Raduj sa, lebo si tam dušu do Božích rúk odovzdala.

Raduj sa, lebo si pod Pánov kríž prichádzala.

Raduj sa, lebo si tam v tichej modlitbe silu prosila.

Raduj sa, lebo si zo studne kríža lásku načierala.

Raduj sa, lebo si v ňom útočište a spásu nachádzala.

Raduj sa, lebo si cez utrpenie iným rozumela.

Raduj sa, lebo si pod krížom za iných prosila.

Raduj sa, lebo si v kríži ochranu videla.

Raduj sa, lebo si kríž vrúcne milovala.

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

Ornament

12. KONDÁK

K: Ako po noci prichádza deň a po búrke ticho, tak po smrti tvojho Syna, Prečistá Bohorodička, prišlo spásonosné Vzkriesenie. Úžas všetkých bol taký veľký, že nemohli tomu uveriť. Ty jediná – ktorá si nezapochybovala – v tej radostnej chvíli si celým hlasom volala: Aleluja!

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

12. IKOS

K: Aj ty, blažená Jozafata, po ťažkých dňoch, plných utrpenia a bojov, vošla si vo svoje vzkriesenie, zjednocujúc sa s Bohom vo večnom zasvätení sa. Očistená utrpením, posilnená láskou, naplnená Svätým Duchom, vošla si do Nebeského Kráľovstva, ktoré bolo pripravené Nebeským Ženíchom. A my tu na zemi ti spievame:

Ľ: Raduj sa, lebo si sa s večným Bohom zjednotila.

Raduj sa, lebo si olejom lásky Ženícha privítala.

Raduj sa, lebo si po nebeskej svadbe túžila.

Raduj sa, lebo si sa životom na ňu pripravovala.

Raduj sa, lebo Nebeský Jeruzalem tvoja túžba bola.

Raduj sa, lebo si sťa vysmädnutá laň k Prameňu smerovala.

Raduj sa, lebo si smädných po láske napájala.

Raduj sa, lebo si vodu, ktorá sceľuje, dávala.

Raduj sa, lebo ty na nás nezabudneš.

Raduj sa, lebo nám milosti vyprosuješ.

Raduj sa, lebo nás z neba ochraňuješ.

Raduj sa, lebo nám cestu ukazuješ.

Raduj sa Jozafata, naša zástankyňa.

Ornament

13. KONDÁK

K: O, blažená Jozafata, ty pozývaš všetkých nás, aby sme sa stali svätými, ale poznáš našu slabú prirodzenosť; pomôž nám svojimi modlitbami a vypros nám milosť, aby sme s čistým srdcom spievali ďakovnú pieseň nášmu Otcovi: Aleluja!

Ľ: Aleluja, aleluja, aleluja!

Modlitba

K: Pane, som tu, pred tebou – Dobrým a Milosrdným a z hĺbky duše sa obraciam na teba slovami blaženej Jozafaty: „Ježišu, ty si životom duší. Učiň, aby moja duša v tebe, pre teba a skrze teba žila. Nech o tebe rozmýšľa, o tebe hovorí, pre teba pracuje. Nech teba hľadá, k tebe smeruje a s tebou nech sa zjednotí. Ježišu, buď jediným žriedlom a cieľom môjho života. Lebo ty si moja múdrosť, sila, potecha, moje slovo, šťastie a poklad tu aj vo večnosti.“

Ľ: Amen.

K: Premúdrosť!

Ľ: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo. Opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

K: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľ: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. (3x) Požehnaj.

K: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, blahoslavenej matky Jozafaty, blahoslavenej mučeníčky Tarzície, blaženého nášho otca a mučeníka Pavla, prešovského biskupa, blahoslaveného kňaza a mučeníka Metoda, michalovského igumena i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľ: Amen.

Please follow and like us:
Počet videní: : 27