Akatist k Presvätej Bohorodičke

2 okt

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

1. KONDÁK

Kňaz: Tebe, Bohorodička, mocná Vládkyňa, spievame víťaznú pieseň. – Vyslobodila si nás od zlého, preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. Ty si nepremožiteľná, – zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: Raduj sa, panenská Nevesta!

Ľud: Raduj sa, panenská Nevesta!

1. IKOS

Kňaz: Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha povedal: Raduj sa! – A keď videl, že ty, Pane, po jeho slovách berieš na seba ľudské telo, – v údive stál a takto ju pozdravil:

Ľud: Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť pri­chádza!

Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie!

Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama!

Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!

Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná vý­šina!

Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči an­jelské!

Raduj sa, nádherný trón kráľovský!

Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa ves­míru!

Raduj sa, zornica, ktorá nám východ Slnka zves­tuje!

Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval!

Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvo­­renie!

Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi kla­niame!

Raduj sa, panenská Nevesta!

2. KONDÁK

Kňaz: Najsvätejšia Panna, istá si svojím panen­stvom, smelo povedala Gabrielovi: – Záhadné sú tvoje slová a duši mojej ťažko pochopiteľné, – lebo mi oznamuješ, že počnem bez muža a budem Matkou, pričom voláš: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

2. IKOS

Kňaz: Panna si túžobne želala pochopiť toto tajomstvo, preto povedala Božiemu sluhovi: – Povedz mi, ako sa môže v panenskom lone počať a narodiť z neho syn? – A on ju z bázňou a úctou pozdravil:

Ľud: Raduj sa, vyvolená na uskutočnenie nevý­slov­ného tajomstva!

Raduj sa, mlčanlivá viera prosiacich!

Raduj sa, začiatok Kristových zázrakov!

Raduj sa, ty, v ktorej sa začali plniť jeho príkazy!

Raduj sa, rebrík, po ktorom sám Boh z neba zo­stúpil!

Raduj sa, most, po ktorom ľudstvo zo zeme do neba prechádza!

Raduj sa, zázrak, pri ktorom nenachádzajú slová ani anjeli!

Raduj sa, lebo ty si prinútila démonov nariekať!

Raduj sa, lebo si porodila svetlo zázračné!

Raduj sa, lebo si zachovala v srdci tajomstvo!

Raduj sa, lebo prevyšuješ všetkých mudrcov!

Raduj sa, lebo osvecuješ mysle všetkých ve­riacich!

Raduj sa, panenská Nevesta!

3. KONDÁK

Kňaz: Moc Najvyššieho zatônila Pannu, čo muža nepoznala, – jej nepoškvrnené lono sa stalo úrod­nou pôdou pre všetkých, čo túžia po spáse – a takto jej spievajú: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

3. IKOS

Kňaz: Panna, ktorá v živote Boha nosila, ponáhľa­la sa k Alžbete. – Dieťa v Alžbetinom lone hneď rozpoznalo Máriin pozdrav, – zaplesalo a pohybmi namiesto spevu odpovedalo Bohorodičke:

Ľud: Raduj sa, nevädnúca ratolesť stromu života!

Raduj sa, životná sila nesmrteľného ovocia!

Raduj sa, ty, ktorá si urobila Stvoriteľa milov­níkom ľudí!

Raduj sa, lebo si porodila rozsievača života!

Raduj sa, úrodná vinica, ktorá rodí bohatstvá mi­losti!

Raduj sa, stôl, ktorý ponúka hojnosť zmierenia!

Raduj sa, lebo ty si raj, čo zakvitol do bohatej úrody!

Raduj sa, lebo dušiam pripravuješ útočisko istoty!

Raduj sa, ľubovonné kadidlo modlitieb!

Raduj sa, zmierenie sveta celého!

Raduj sa, lebo sprostredkúvaš Božie milosrden­stvo hriešnikom!

Raduj sa, lebo cez teba majú ľudia v Bohu dô­veru!

Raduj sa, panenská Nevesta!

4. KONDÁK

Kňaz: Panický Jozef umáral sa pochybnosťami, chvel sa a trápil sa, – pozeral na teba, Nepoškvr­nená, a snoval plán, že ťa tajne prepustí, – ale poučený Svätým Duchom o tvojom počatí zvolal: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

4. IKOS

Kňaz: Keď pastieri počuli spev anjelov o Kristo­vom narodení, ponáhľali sa k nemu. – Našli ho ako nepoškvrneného baránka v bezpeč­nom Márii­nom lone, – preto jej spievali hymnus:

Ľud: Raduj sa, Matka Baránka a Pastiera!

Raduj sa, košiar duchovných ovečiek!

Raduj sa, postrach neviditeľných nepriateľov!

Raduj sa, lebo brány raja otváraš!

Raduj sa, lebo nebo so zemou sa raduje!

Raduj sa, lebo pozemšťania s nebešťanmi ple­sajú!

Raduj sa, podobná ústam apoštolov, čo neúnav­ne hovoria!

Raduj sa, pre mučeníkov neporaziteľná dôvera!

Raduj sa, našej viery pevná opora!

Raduj sa, jasné poznanie ľúbosti!

Raduj sa, lebo si pokorila podsvetie!

Raduj sa, ty, ktorej slávou sme sa obliekli!

Raduj sa, panenská Nevesta!

5. KONDÁK

Kňaz: Traja mudrci uzreli jasnú hviezdu a nasle­dovali ju, – svietila im na cestu a zastavila sa nad miestom, kde našli mocného Kráľa. – A keď sa približovali k Neprístupnému, klaňali sa mu a vo­lali: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

5. IKOS

Kňaz: Keď chaldejskí synovia uvideli, že ten, ktorý stvoril ľudí a prijal na seba podobu služob­níka, spočíva v panenskom náručí, – ochotne mu odovzdali svoje dary a Blahoslavenej volali:

Ľud: Raduj sa, Matka Hviezdy, ktorá nehasne!

Raduj sa, zornica dňa tajomného a večného!

Raduj sa, lebo ty si oheň pokušení zhasila!

Raduj sa, lebo ty osvecuješ ctiteľov Najsvätejšej Trojice!

Raduj sa, lebo skrze teba bol neľudský tyran svojej moci zbavený!

Raduj sa, lebo si Krista, milujúceho ľudí, zrodila!

Raduj sa, lebo si nás vyslobodila z otroctva po­hanstva!

Raduj sa, snímajúca z nás blato nerestí!

Raduj sa, lebo si urobila koniec modlárstvu!

Raduj sa, lebo ty hasíš utrpení pramene!

Raduj sa, Vodkyňa veriacich po cestách panen­stva!

Raduj sa, všetkým ľudským pokoleniam vese­losť!

Raduj sa, panenská Nevesta!

6. KONDÁK

Kňaz: Keď sa traja mudrci vrátili do Babylonu, – ohlasovali ľuďom, že sa splnilo proroctvo o prí­chode Krista Vykupiteľa, – ale Herodesa obišli, lebo ti nechcel spievať: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

6. IKOS

Kňaz: Spasiteľ, ty si svetlom svojej pravdy ožiaril Egypt a odohnal si preč temnoty bludu. – Jeho modly nemohli odolať tvojej múdrosti, preto padli. – A tí, čo sa vyslobodili z ich zajatia, volali Bohorodičke:

Ľud: Raduj sa, všetkých ľudí obnova!

Raduj sa, víťazstvo nad démonmi!

Raduj sa, lebo si porazila bludárske kráľovstvo!

Raduj sa, lebo si odhalila márnosť modlárstva!

Raduj sa, more, v ktorom sa potopil pyšný faraón!

Raduj sa, skala, z ktorej pijú tí, čo túžia po živote!

Raduj sa, ohnivý stĺp, ktorý nás vedie v tem­notách!

Raduj sa, ochranný plášť širší ako obloha!

Raduj sa, ty, ktorá prinášaš chlieb nad mannu cen­nejší!

Raduj sa, služobnica sladkého a svätého po­krmu!

Raduj sa, krajina zasľúbená!

Raduj sa, lebo medom a mliekom oplývaš!

Raduj sa, panenská Nevesta!

7. KONDÁK

Kňaz: Keď sa Simeon chystal opustiť tento svet a zatúžil po večnom živote, – položili ťa na jeho ruky ako dieťa, ale on v tebe spoznal skutočného Boha. – Plný údivu nad tvojou nevýslovnou múdrosťou volal: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

7. IKOS

Kňaz: Svoju moc zjavil Stvoriteľ, nové stvorenie nám ukázal a my skrze neho jestvujeme. – On z nepoškvrneného lona vyklíčil, ale ho nepo­rušil, – a my, keď sme tento zázrak spoznali, oslavujeme ho a voláme:

Ľud: Raduj sa, kvet, ktorý nikdy nevädne!

Raduj sa, veniec striedmosti!

Raduj sa, jasný vzor nášho vzkriesenia!

Raduj sa, lebo nám zobrazuješ anjelov!

Raduj sa, sladké ovocie stromu, ktoré živí ve­riacich!

Raduj sa, košatý strom, v ktorého tieni mnohí oddych nachodia!

Raduj sa, lebo si v živote nosila vykupiteľa za­jatých!

Raduj sa, lebo si porodila vodcu zblúdených!

Raduj sa, uprosenie spravodlivého sudcu!

Raduj sa, lebo vyprosuješ odpustenie mnohým hriešnikom!

Raduj sa, láskavé zahalenie našej nahoty!

Raduj sa, láska, ktorá prevyšuje všetko po­znanie!

Raduj sa, panenská Nevesta!

8. KONDÁK

Kňaz: Na neobyčajné stvorenie sme hľadeli. – Zabudnime aj my na tento svet a naše mysle obráť­me k nebu. – Najvyšší Boh preto prišiel v pokore na svet ako človek, aby priviedol k sebe všetkých, čo k nemu volajú: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

8. IKOS

Kňaz: Ó, neopísateľné Slovo, ty celé v nebi aj na zemi prebývaš, – svojim príchodom na zem nezmenilo si svoju božskú podstatu, narodilo si sa z bohumilej Panny, ktorá počúva naše hlasy:

Ľud: Raduj sa, nekonečnému Bohu príbytok!

Raduj sa, brána presvätého tajomstva!

Raduj sa, ustavičné volanie neverných k obrá­teniu!

Raduj sa, nekonečná chvála veriacich!

Raduj sa, ohnivý a svätý voz toho, ktorý na che­ru­bínoch spočíva!

Raduj sa, preslávny príbytok toho, ktorému slú­žia serafíni!

Raduj sa, nepriateľov zmierenie!

Raduj sa, lebo v tebe sa spojilo panenstvo s mater­­stvom!

Raduj sa, prostredníčka odpustenia pries­tup­kov!

Raduj sa, lebo skrze teba sa nám raj otvára!

Raduj sa, kľúč od Kristovho kráľovstva!

Raduj sa, nádej večných radostí!

Raduj sa, panenská Nevesta!

9. KONDÁK

Kňaz: Všetky anjelské zbory žasli nad veľkým tajomstvom vtelenia. – Videli, neprístupný Bože, ako si sa stal pre všetkých prístupným člove­kom. – Medzi nami prebývaš a počúvaš naše volanie: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

9. IKOS

Kňaz: Pred tebou, Bohorodička, slávni rečníci zmĺkli ako nemé ryby. – Nedokázali pochopiť, že si aj po pôrode zostala pannou, – lež my obdivu­jeme toto tajomstvo a s vierou voláme:

Ľud: Raduj sa, príbytok Božej múdrosti!

Raduj sa, poklad Božej prozreteľnosti!

Raduj sa, lebo múdrosť sveta sa v tebe vidí ne­múdrou!

Raduj sa, lebo pred tebou aj slávni rečníci za­mĺkli!

Raduj sa, veď pred tebou sú nevedomí aj mudrci!

Raduj sa, lebo pred tebou zhasla sláva básnikov!

Raduj sa, lebo si odhalila všetky výmysly!

Raduj sa, lebo si naplnila siete rybárov!

Raduj sa, lebo ty vytrhávaš duše z priepasti ničoty!

Raduj sa, lebo ty obohacuješ mnohých poz­naním!

Raduj sa, archa pre všetkých, čo túžia po spáse!

Raduj sa, prístav na ceste životom!

Raduj sa, panenská Nevesta!

10. KONDÁK

Kňaz: Obetoval seba samého, aby spasil svet. – Preto prišiel ako pastier a ako Boh v ľudskej podo­be. – Všetkých nás volá k sebe a počúva naše volanie: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

10. IKOS

Kňaz: Bohorodička, Panna, ty si vzorom panien a všetkých, čo ťa vzývajú a utiekajú sa k tebe. – Stvoriteľ neba a zeme ťa ozdobil, Nepoškvrnená, – a prebývajúc v tvojom lone, naučil všetkých vzdávať ti slávu:

Ľud: Raduj sa, pilier panenstva!

Raduj sa, brána spasenia!

Raduj sa, začiatok duchovnej obrody!

Raduj sa, prostredníčka Božích milostí!

Raduj sa, lebo obnovuješ v hriechu počatých!

Raduj sa, učiteľka sklamaných!

Raduj sa, lebo si zvodcu duší zahnala!

Raduj sa, lebo si porodila rozsievača čistoty!

Raduj sa, palác zásnub prečistých!

Raduj sa, lebo posilňuješ duše verné Pánovi!

Raduj sa, ochrankyňa panien láskavá!

Raduj sa, nevesta, svätých duší ozdoba!

Raduj sa, panenská Nevesta!

11. KONDÁK

Kňaz: Presvätý Bože, ani najkrajšia pieseň nemô­že ospievať veľkosť tvojho zamilovania. – Hoci by sme ti ich venovali toľko, ako je piesku na zemi, nikdy neoceníme to, čo nám dávaš, – preto ti spievame: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

11. IKOS

Kňaz: Najsvätejšia Panna, zjavuješ sa nám v temnotách ako svetelná pochodeň. – Zažíhaš duchovné svetlo a všetkých vedieš k poznaniu Boha. – Svojím leskom osvecuješ naše mysle, preto ťa ctíme a voláme:

Ľud: Raduj sa, lúč duchovného slnka!

Raduj sa, žiara neuhasínajúceho svetla!

Raduj sa, blesk, čo ožaruje duše!

Raduj sa, búrka, čo desí nepriateľa!

Raduj sa, lebo si zjavila najjasnejšieho svetla záplavu!

Raduj sa, prameň rieky mohutnej!

Raduj sa, predobraz liečivého prameňa!

Raduj sa, čo škvrny hriechov umývaš!

Raduj sa, voda, v ktorej sa omýva svedomie!

Raduj sa, čaša naplnená radosťou!

Raduj sa, plnosť ľúbeznej vône Kristovej!

Raduj sa, život plný svätej radosti!

Raduj sa, panenská Nevesta!

12. KONDÁK

Kňaz: Pán milosrdenstva sa rozhodol odpustiť ľuďom všetky tresty. – Sám zostúpil k tým, čo opovrhli jeho láskou, – otvoril nám brány neba, preto počuje zo všetkých úst: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

12. IKOS

Kňaz: Velebíme tvojho Syna i teba, Bohoro­dič­ka. – Vykupiteľ prebýval v tvojom lone, – posvätil ho, oslávil ťa a všetkých nás naučil prespevovať:

Ľud: Raduj sa, Bohu i Slovu vhodný príbytok!

Raduj sa, lebo si väčšia ako svätyňa svätých!

Raduj sa, archa pozlátená Svätým Duchom!

Raduj sa, nevyčerpateľná pokladnica života!

Raduj sa, spravodlivým kráľom veniec nádhery!

Raduj sa, zbožným kňazom víťazná odmena!

Raduj sa, Božej Cirkvi pevná opora!

Raduj sa, bezpečná hradba kráľovstva!

Raduj sa, lebo s tvojou pomocou sa dosahujú ví­ťazstvá!

Raduj sa, lebo skrze teba naši nepriatelia padajú!

Raduj sa, môjho tela uzdravenie!

Raduj sa, mojej duše záchrana!

Raduj sa, panenská Nevesta!

13. KONDÁK

Kňaz: Nekonečne velebená Bohorodička a Mat­ka najsvätejšieho Slova, –prijmi ako dar túto našu oslavu, – chráň nás od všetkých pokušení a vyslo­boď od večných múk, aby sme ti vždy spievali: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Kňaz tento KONDÁK** spieva tri razy, ľud vždy odpovedá Aleluja.

13. IKOS

Kňaz: Z neba bol poslaný archanjel, aby Matke Boha povedal: Raduj sa! – A keď videl, že ty, Pane, po jeho slovách berieš na seba ľudské telo, – v údive stál a takto ju pozdravil:

Ľud: Raduj sa, lebo skrze teba k nám radosť pri­chádza!

Raduj sa, lebo skrze teba pominie prekliatie!

Raduj sa, lebo si pozdvihla padnutého Adama!

Raduj sa, lebo si zotrela slzy Evine!

Raduj sa, ľudskému rozumu nepochopiteľná vý­šina!

Raduj sa, hlbina, ktorú nepreniknú ani oči an­jelské!

Raduj sa, nádherný trón kráľovský!

Raduj sa, lebo si v živote nosila Stvoriteľa ves­míru!

Raduj sa, zornica, ktorá nám východ Slnka zves­tuje!

Raduj sa, lono, v ktorom sám Boh prebýval!

Raduj sa, lebo skrze teba sa obnovuje všetko stvo­renie!

Raduj sa, lebo skrze teba sa Stvoriteľovi kla­niame!

Raduj sa, panenská Nevesta!

1. KONDÁK

Kňaz: Tebe, Bohorodička, mocná Vládkyňa, spievame víťaznú pieseň. – Vyslobodila si nás od zlého, preto ti vrúcne ďakujeme, – hoci sme len nehodní služobníci. Ty si nepremožiteľná, – zbav nás všetkých bied, aby sme ti mohli spievať: Raduj sa, panenská Nevesta!

Ľud: Raduj sa, panenská Nevesta!

Modlitba

Kňaz: Prijmi, najblaženejšia, prečistá Pani a Vládkyňa, Bohorodička, tieto vznešené dary, ktoré patria jedine tebe, od nás, tvojich nehod­ných služobníkov. Ty si vyvolená zo všetkých pokolení, svojou vznešenosťou prevyšuješ všetko nebeské a pozemské tvorstvo, veď skrze teba k nám zostúpil Pán zástupov. Tvojím prostredníc­tvom sme poznali Božieho Syna a mohli sme prijať jeho presväté Telo a prečistú Krv. Preto si blažená z pokolenia na pokolenie, od Boha požehnaná. Jasnejšia si ako cherubíni a vznešenejšia ako sera­fíni. A teraz, presvätá starostlivá Bohorodička, neprestaň za nás ustavične orodovať, hoci sme iba tvojimi nehodnými služobníkmi, aby sme boli zbavení zla a súženia, a ochráň nás, krehkých, od všetkých jedovatých mámení démonov. Pomôž nám vytrvať v dobrom až do konca, aby sme boli spasení s tvojou pomocou a aby sme oslavovali, chválili, velebili, dobrorečili a klaňali sa v Trojici jedinému Bohu a Stvoriteľovi všetkého teraz i vždyc­ky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Prepustenie

Kňaz: Premúdrosť!

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovna­teľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonos­ných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Please follow and like us:
Počet videní: : 40