Akatist k svätým Cyrilovi a Metodovi

2 okt

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

1. Kondák

Kňaz: Božou múdrosťou naplnení Metod a Cyril, ktorých si Pán Ježiš, Kráľ mocností, vybral za apoštolov slovanských národov, chválime vás piesňami ako našich ochrancov. Keďže máte odvahu pred Pánom, svojou záštitou osloboďte od všetkých útokov nás, čo voláme: Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

Ľud: Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

1. Ikos

Kňaz: Tvorca anjelov a Pán mocností vás vopred ustanovil za osvietiteľov slovanských národov. Vďaka tomu bola vo vás aj jeho milosť, ktorá vás ochraňovala a posilňovala po všetky vášho života. Ona bola vašou pomocníčkou, takže ste v mestách i na púšťach skutkami aj slovami zvestovali všetkým slávu Božiu. Preto aj my ako výhonok národov, ktoré ste osvietili Kristovou vierou, ospevujeme vás a hovoríme:

Ľud: Radujte sa, zvestovatelia evanjeliovej radosti!

Radujte sa, nositelia divotvornej milosti!

Radujte sa, lebo ste prijali pre Pánovo meno veľa súžení!

Radujte sa, lebo ste odvrhli klamstvá tohto sveta!

Radujte sa, lebo Boh vás žehnal od mladosti!

Radujte sa, lebo on vás vencami vyznávačov ozdobil!

Radujte sa, lebo ste nehľadeli na ľudskú slávu a na púšti ste Pána hľadali!

Radujte sa, lebo ste mocným tohto sveta s veľkou odvahou jeho vôľu hlásali!

Radujte sa, vďaka tomu do žiarivého raja Vládcom všetkých prijatí!

Radujte sa, naši horliví prostredníci k nemu!

Radujte sa, lebo cez vaše modlitby máme upevnenie v našej viere!

Radujte sa, lebo skrze vašu záštitu sme získali víťazstvo nad bludmi!

Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

2. Kondák

Kňaz: Keď mal svätý Cyril ešte ako dieťa v noci videnie, podľa ktorého si má za svoju sestru vyvoliť Sofiu – pannu, rozpovedal o tom svojim rodičom. Oni tak pochopili, že je Božou vôľou, aby sa ich dieťa stalo služobníkom Múdrosti, preto sa veľmi starali o jeho vzdelanie a výchovu. A keď pozorovali rýchly rozvoj jeho chápavosti, spievali Bohu: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

  1. Ikos

Kňaz: Pri skúmaní nepoznateľného poznania a podstaty bytí prevýšil Cyril v múdrosti svojich vrstovníkov, ešte ako dieťa sa preslávil a začal prebývať v kráľovských palácoch ako dobrý vzor pre mladého cisárovho syna. Nemal však záujem o bohatstvo a pozemskú slávu, hľadal jedine to, čo je potrebné na spásu, preto odišiel do púšte, aby pôstmi a modlitbami dosiahol stav bez vášní. Vďaka tomu aj Metod, ktorý už bol vojvodcom, odišiel na vrch Olymp, kde slúžil Pánovi ako mních. Preto sa aj my naučme nevšímať si pokušenia sveta, ale radšej byť milými Kristovi Bohu a takto ospevovať jeho miláčikov:

Ľud: Radujte sa, lebo ste sa nedali oklamať slávou od ľudí!

Radujte sa, lebo ste sa silne primkli k životu na púšti!

Radujte sa, lebo Pán vás osvecoval v snoch a videniach!

Radujte sa, lebo aj ľudská múdrosť vám pomáhala ku spáse!

Radujte sa, lebo Božie Slovo a spisy svätých otcov ste viac ako lozo u milovali!

Radujte sa, lebo ste neboli zábudliví poslucháči, ale uskutočňovatelia Pánovho zákona!

Radujte sa, lebo diabolské nástrahy, čo doliehajú na pustovníkov, ste premohli!

Radujte sa, lebo vďaka tomu ste moc nad pokušeniami a vášňami dostali!

Radujte sa, lebo vaše námahy vám získali veniec života!

Radujte sa, lebo aj teraz ste pomocníkmi askétov a pôstnikov!

Radujte sa, dobrí zástancovia všetkých hriešnikov pred Bohom!

Radujte sa, ochrancovia našich duší pred lesťou satanskou!

Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

3. Kondák

Kňaz: Sila cisárových prosieb donútila svätého Cyrila zanechať púšť kvôli pastierskej službe v Konštantínopole, kde učeniami a skutkami zvestoval Božiu slávu a zahanboval blud ikonoborectva. Preto aj nás, svätý otče, upevni v správnom slávení a našich rodákov, čo odpadli od pravej viery, navráť k jedinému vyznaniu, aby všetci Slovania jednými ústami volali ku Kristovi Bohu za svojich osvietiteľov: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

3. Ikos

Kňaz: Vyzbrojený silou múdrosti, svätý Cyril, rýchlo si kráčal spolu s mníchom Jurajom k Agarénom kvôli dišputám o viere. Duchovne osvecovaný svätým Gregorom Teológom mnohými podobenstvami si ukázal múdrosť tajomstva Svätej Trojice a mocou svojich výrokov si zahanboval bezbožných. Oni, rozpálení závisťou, chceli ťa zahubiť pomocou byliniek, ty si však po ich zjedení neutrpel nijaké nešťastie, ale zdravý si prišiel k svätému Metodovi do kláštora, spolu s ním si znova prijal na seba mníšske práce a púšť zažiarila svetlom vašich námah. Preto svojou záštitou osvieťte aj nás, čo s láskou voláme:

Ľud: Radujte sa, ľubozvučné cimbaly Božej slávy!

Radujte sa, pevné stĺpy jeho cirkvi!

Radujte sa, lebo podobenstvami ste hlásali tajomstvo Trojice!

Radujte sa, lebo pred Saracénmi ste bez chvenia vyznali vtelenie Slova Božieho!

Radujte sa, osvietitelia Grékov, Židov i pohanov!

Radujte sa, zvestovatelia trojjediného božstva!

Radujte sa, lebo skrze vás bola lesť ikonoborectva zahanbená!

Radujte sa, lebo vďaka vám agarénska bezbožnosť vädne!

Radujte sa, lebo pre neznalých Kristovej pravdy ste učiteľmi!

Radujte sa, lebo pokúšaní pochybnosťou nachádzajú vo vás vodcov vo viere!

Radujte sa, lebo tí, čo rozhnevali Pána, majú vo vás pred ním zástancov!

Radujte sa, lebo tí, čo mu lahodia, majú vo vás ochrancov!

Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

4. Kondák

Kňaz: Svojou záštitou zničte, prepodobní, búrku rozličných nebezpečenstiev a zloby, čo doliehajú na slovanské národy, lebo ste prijali údel mnohých služieb. Veď Pán vás zaradil do zboru apoštolov, do zhromaždenia prepodobných, do hodnosti učiteľov a do zástupu vyznávačov, aby všetci Slovania za vás k nemu volali: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

4. Ikos

Kňaz: Keď sa chazarský kráľ dopočul, že v gréckej krajine sa vyznáva pravá viera, požiadal byzantského cisára o učiteľov správneho slávenia. On uprosil svätých Cyrila a Metoda, aby zanechali púšť a cez Euxinské more sa preplavili ku Chazarom. Svätí bratia po svojom príchode k nim obrátili ich srdcia ku Kristovi a odovzdali im spasiteľný krst. Spolu s nimi aj my oslávme apoštolom rovných bratov a hovorme:

Ľud: Radujte sa, lebo ste sa nebáli zostúpiť k pohanom s evanjeliovou blahozvesťou!

Radujte sa, lebo svojím slávnym putovaním k nim ste more ožiarili!

Radujte sa, lebo ste našli neporušené pozostatky svätého apoštola Klimenta!

Radujte sa, lebo s jeho pomocou ste chazarskú bezbožnosť zahanbili!

Radujte sa, lebo južnej krajine ste odovzdali svetlo Kristovo!

Radujte sa, lebo sláva vašej spravodlivosti sa rozšírila do všetkých končín zeme!

Radujte sa, záštita a posilnenie cirkvi Kristovej!

Radujte sa, naše silné opevnenie pred bludmi a rozkolmi!

Radujte sa, lebo od Agarénov a Židov ste prijali poníženie pre Krista!

Radujte sa, lebo skrze pozostatky mučeníka ste získali požehnanie!

Radujte sa, lebo dobrým vzorom svojho života ste nás naučili uctievať služobníkov!

Radujte sa, lebo aj vás ako Božích služobníkov správne sláviaci kresťania vyznávajú!

Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

5. Kondák

Kňaz: Ako hviezda, čo putuje podľa Božej vôle, zjavilo sa vám neporušené telo svätého Klimenta, keď ste sa plavili po vlnách Euxinského mora, na dne ktorého ležalo ukryté vyše sedemsto rokov. Vám ho však zjavil Pán, čo koná divy, na znamenie vašich apoštolských námah a vyznávačských trápení. Keďže ste to pochopili, volali ste k Bohu: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

5. Ikos:

Kňaz: Keď svätí bratia videli, že ich súkmeňovci Slovania vyznávajú pravú vieru, ale nevedia čítať Božie slovo vo vlastnom jazyku, podujali sa prekladať božské knihy do slovanského jazyka, aby všetok ľud oslavoval jediného Pána všetkých vo svojom rodnom jazyku. Preto aj my oslavujme Pána za našich svätiteľov, ku ktorým volajme:

Ľud: Radujte sa, darcovia Kristovho svetla cudzím národom!

Radujte sa, osvietitelia Slovanov, vašich krajanov!

Radujte sa, robotníci Kristovej vinice!

Radujte sa, dobrí pastieri Ježišovho stáda!

Radujte sa, verní vykladači slova Božieho!

Radujte sa, naši dobrí a mierni učitelia!

Radujte sa, lebo všade ste priniesli so sebou pokoj Kristov!

Radujte sa, lebo celý svet ste osvietili svetlom svojich učení!

Radujte sa, lebo aj teraz prijímate modlitby nás hriešnych!

Radujte sa, lebo aj teraz posielate utrápeným potechu!

Radujte sa, útočisko všetkých utláčaných kvôli pravde!

Radujte sa, nadovšetko vznešený príbytok Ducha Svätého!

Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

6. Kondák

Kňaz: Svätí bratia, ako bohonositeľskí hlásatelia ste kráčali do slovanských krajín, aby ste novopokrstených ľudí osvietili Kristovým učením. Oni však, keď vás uzreli ako svetlých anjelov, čo prichádzajú zvestovať spásu, ako dobrých pastierov, ktorí dávajú svoju dušu za ovce, volali k Bohu, čo svojich svätých robí slávnymi: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

6. Ikos

Kňaz: Keď sa zaskvela na Morave žiara pravej viery, slovanské kniežatá požiadali byzantského kráľa, aby do ich krajín poslal mužov, ktorí by učili a utvrdzovali ľud. Po vypočutí ich prosby sa svätí Metod a Cyril vybrali do slovanských krajín a hlásali slovanským národom evanjelium o Božom kráľovstve. Keď ho Slovania spoznali, radovali sa, prichádzali zovšadiaľ k svätým bratom, priúčali sa Božiemu zákonu, oslavovali Pána a vychvaľovali svojich osvietiteľov. Spolu s nimi aj my ospevujme Metoda a Cyrila a volajme:

Ľud: Radujte sa, naši apoštoli, čo hovoria o Bohu!

Radujte sa, naši učitelia obdarení milosťou!

Radujte sa, naši vyznávači, čo majú veľkú odvahu!

Radujte sa, naši pustovníci prepodobní!

Radujte sa, naši prosebníci horliví!

Radujte sa, naši divotvorcovia žiariví!

Radujte sa, lebo ste prikázali oslavovať Boha všetkými jazykmi!

Radujte sa, lebo ste trojjazyčný blud odvážne zahanbili!

Radujte sa, pre Slovanov v čase tiesne potecha!

Radujte sa, ich nádej a záštita v ťažkých trápeniach!

Radujte sa, lebo prinášate Vládcovi nás všetkých kajúce modlitby!

Radujte sa, lebo aj vy sami neprestajne za nás prosíte!

Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

7. Kondák

Kňaz: Latinskí kňazi v túžbe vyhnať vás zo slovanských krajín obvinili vás pred rímskym biskupom. On však, keď uvidel, ako prichádzate s pozostatkami svätého Klimenta a spoznal vašu pravovernosť i dobrý život, bez meškania zahanbil chamtivcov, ktorí vás obviňovali, ale vás požehnal v mene Kristovom a spieval Bohu: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

7. Ikos

Kňaz: Svätí bratia sa prejavili ako obdivuhodní apoštoli, čo nemajú odpočinok vo svojich úsiliach. Veď svätý Cyril, vyčerpaný mnohými námahami, krátko po príchode do Ríma dovŕšil svoj život a svätý Metod, posilnený horlivosťou svojho brata a poctený veľkňazskou milosťou od pápeža Hadriána, vrátil sa kvôli novým námahám na Moravu a do Panónie, kde ešte väčšie úsilia podstúpil. My ich obdivujme, ospevujme svätých bratov a volajme:

Ľud: Radujte sa, dobrí Kristovi sluhovia!

Radujte sa, lebo až do smrti ste verní pravde zostali!

Radujte sa, lebo ste nelahodili ľuďom, ale Pánovi!

Radujte sa, lebo pre jeho meno ste urážky od ľudí prijali!

Radujte sa, lebo celý život ste pracovali na nive Pánovej!

Radujte sa, lebo láskou ste sa neodlúčili od svojho stáda ani po smrti!

Radujte sa, lebo ste sa stali svetlom sveta a soľou zeme!

Radujte sa, lebo žiarite národom ako lampa, čo svieti v temnotách!

Radujte sa, podobní mestu na návrší, čo sa pred vernými a nevernými neukryje!

Radujte sa, lebo sami ste plnili a iných učili prikázania Pánove!

Radujte sa, lebo vďaka tomu ste boli nazvaní veľkými v Božom kráľovstve!

Radujte sa, na zemi v Pánovej cirkvi preslávení!

Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

8. Kondák

Kňaz: Zvláštny sa zdal všetkým odchod svätého Cyrila do večnosti, lebo neuvažoval o časnom živote, ale prosil Pána za nimi novoosvietené cirkvi, aby ich Pán upevnil v správnom slávení a postavil okolo nich hradbu pred trojjazyčným bludom i ďalšími pokušeniami a nebezpečenstvami. Svätého Metoda povzbudzoval a hovoril: „Pozri, brat, boli sme záprahom, čo ťahal jedinú brázdu, ale ja končím svoj beh a padám na oranisku. Ty však, hoci veľmi miluješ svätý vrch, nezanechaj kvôli vrchu vyučovanie slovanských národov.“ Keďže obdivujeme toľkú horlivosť svätých bratov, spievajme Bohu: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

8. Ikos:

Kňaz: Svätý Metod, dušou i telom celkom oddaný odkazom svojho brata, nezľakol sa hrozieb kniežat, ani obvinení latinských kňazov, ani zatvorenia do temnice, ale ako odvážny Kristov vojak toto všetko znášal a neprestal dobre spravovať a osvecovať slovanské národy a svoje stádo, až kým v starobe neskonal a neprešiel k svätému Cyrilovi do blaženého rajského obydlia. A my k nim vrúcne prevolávajme:

Ľud: Radujte sa, vencom vytrvalosti na zemi ozdobení!

Radujte sa, večným svetlom na nebi ožiarení!

Radujte sa, bojovníci chudobní v duchu, lebo vaše je kráľovstvo nebeské!

Radujte sa, čo ste veľa plakali, lebo budete hojne potešení!

Radujte sa, tichí, lebo ste v Kristovi dostali do dedičstva slovanské krajiny!

Radujte sa, lační a smädní po spravodlivosti, lebo ste boli nasýtení v nebeských príbytkoch!

Radujte sa, milosrdní, lebo ste nielen sami dosiahli milosrdenstvo, ale aj pre iných ste boli prostredníkmi milosrdenstva od Boha!

Radujte sa, čistí srdcom, lebo dnes priamo do Božej tváre hľadíte!

Radujte sa, tvorcovia pokoja pre ľudí, lebo Božími synmi ste boli nazvaní!

Radujte sa, prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo vaše je Božie kráľovstvo!

Radujte sa, lebo ľudia vás nenávideli a pre Krista ste prijali prenasledovanie a obvinenia!

Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi!

Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

9. Kondák

Kňaz: Rýchlo ste rozháňali, prepodobní, všetky úklady, čo doliehali na slovanské krajiny, preto nás pokorených a hriešnych ani teraz neopúšťajte, ale všetkých Slovanov upevnite v správnom slávení a jednomyseľnosti, aby všetci jednými ústami a jedným srdcom volali k Bohu, ktorý vás preslávil: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

9. Ikos

Kňaz: Vidíme, prepodobní, že slávni rečníci sa pri vás podobajú nemým rybám, lebo nedokážu pochopiť, ako ste v duchu prebývali na púšti a pritom ste v neprestajných bojoch zápasili medzi ľuďmi. My sa však radujeme, že máme takých učiteľov i pro-sebníkov, oslavujeme vás a hovoríme:

Ľud: Radujte sa, vyznávači pravej viery!

Radujte sa, dedičia Božieho kráľovstva!

Radujte sa, lebo ste odhalili blud ničenia ikon!

Radujte sa, lebo ste zahanbili židovstvo!

Radujte sa, lebo ste premohli blud o troch jazykoch!

Radujte sa, lebo ste otvorili Slovanom dvere do nebeského kráľovstva!

Radujte sa, Kristovi vojaci, ktorých on ešte za života slávou ovenčil!

Radujte sa, lebo aj vo svojej sláve ste si zachovali ducha pokory!

Radujte sa, lebo ako Izaiáš a Jeremiáš ste prijali zlo za dobro od svojich krajanov!

Radujte sa, lebo ako Daniel a Estera ste boli prostredníkmi svojho národa!

Radujte sa, lebo so všetkými svätými vás ožaruje svetlo, čo nehasne!

Radujte sa, lebo so všetkými Božími miláčikmi sa modlíte k Pánovi za nás hriešnych!

Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

10. Kondák

Kňaz: Svätý Metod v túžbe zachrániť nové Kristovo stádo pred duchovnými vlkmi veľmi prosil na smrteľnom lôžku svojich učeníkov, aby pevne stáli v pravej viere a neľakali sa úkladov nepriateľa, ale aj v tiesňach a pokušeniach ďakovali Bohu za všetko a spievali: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

10. Ikos

Kňaz: Božou múdrosťou naplnení Metod a Cyril, vy ste hradba pre všetkých, čo sa namáhajú kvôli správnemu sláveniu a záštita pre tých, čo sa k vám s vierou utiekajú, veď Tvorca neba i zeme si vás vyvolil za rybárov ľudí na zemi a následne vás pripočítal k zboru apoštolov v nebesiach. Preto vyproste udelenie jeho milosti do daru aj nám, čo ponížene spievame:

Ľud: Radujte sa, ozdobení sťa najjemnejším plátnom čnosťami!

Radujte sa, porovnateľní so Šalamúnom v múdrosti!

Radujte sa, lebo zdržanlivosťou a modlitbou ste sa stali veľkému Antonovi a Pachómiovi podobní!

Radujte sa, lebo ako Bazil Veľký a Ján Zlatoústy ste boli mocou slova obdarení!

Radujte sa, lebo Jozefovi ste boli miernosťou podobní!

Radujte sa, lebo ste nasledovali trpezlivosť Jóbovu!

Radujte sa, lebo s kráľom a prorokom Dávidom ste za bezúhonnosť horlili!

Radujte sa, lebo horlivosťou za vieru ste sa stali Eliášovi podobní!

Radujte sa, lebo Krista Boha ste milovali ako Pavol a Ján Teológ!

Radujte sa, lebo ste zmužilo oslavovali Boha ako Daniel a traja mládenci!

Radujte sa, lebo prebývate spolu s anjelmi a Božími svätými!

Radujte sa, lebo aj my hriešni vzývame s vierou vaše meno!

Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

11. Kondák

Kňaz: Naši svätí učitelia, keď prinášame ďakovný spev Pánovi, čo vás daroval nám hriešnym za ochrancov, skrúšene vás prosíme, aby ste kvôli našej lenivosti necítili voči nám odpor a aby ste kvôli našim veľkým neprávostiam od nás neodstúpili, ale aby ste u Pána vyprosili milosrdenstvo pre všetkých, ktorí mu za vás spievajú: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

11. Ikos

Kňaz: Keďže chválime, veriaci, žiarivú dvojicu slovanských apoštolov, zbavme sa svojich rozbrojov, pohoršení a najmä rozdelení vo viere, zachovávajme jednotu ducha vo zväzku pokoja a takto ospevujme svätých učiteľov:

Ľud: Radujte sa, burácajúce poľnice evanjeliovej blahozvesti!

Radujte sa, lahodné husle ohlasovania záchrany!

Radujte sa, mocní rozsievači spravodlivosti!

Radujte sa, neochvejní trhači neprávosti.

Radujte sa, lebo ste boli darcami radosti!

Radujte sa, lebo zovšadiaľ ste prijímali nápory trápení!

Radujte sa, lebo mzdu a odmenu za svoje práce ste nehľadali u ľudí!

Radujte sa, lebo za nevďačných ľudí ste sa k Bohu modlili!

Radujte sa, lebo Božím anjelom a jeho svätým ste svojimi námahami a čnosťami radosť robili!

Radujte sa, lebo spolu s nimi požívate večnú radosť v príbytkoch blažených!

Radujte sa, hviezdy, čo vyžarujú svetlo pravdy! Radujte sa, ožiarení svetlom svojich čností!

Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

12. Kondák

Kňaz: Až do konca svojho pozemského života, prepodobní, ste po celom svete hlásali pokoj, preto nám vyproste milosť jednoty a pokoja, aby sme sa aj my oslobodili od všetkých rozkolov i pokušení a spievali v pokoji ako priatelia jedinému Tvorcovi pokoja a Pánovi všetkých, čo si vás obľúbil: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

12. Ikos

Kňaz: Keď ospevujeme váš obdivuhodný život na zemi a rozmýšľame o sláve, ktorá je v nebesiach, ponížene vás prosíme, svätí učitelia, aby ste správne sláviacim kresťanom darovali silu zhora proti neviditeľným aj viditeľným nepriateľom a slovanské národy priviedli k jednote viery, aby vás všetci ospevovali a s vierou vzývali:

Ľud: Radujte sa, pevná hradba správneho slávenia! Radujte sa, živé odhalenie nevery!

Radujte sa, lebo ste vyznávali, že Svätý Duch vychádza z Otca, ako sme to oddávna prijali!

Radujte sa, lebo ste určili, že každý má konať Božiu službu vo vlastnom jazyku!

Radujte sa, spravodlivých v spravodlivosti upevnenie!

Radujte sa, aj nespravodlivých k zákonu obrátenie!

Radujte sa, lebo skrze vás sme aj my do plnosti cirkvi vstúpili!

Radujte sa, lebo skrze vás k nám prišlo Božie slovo v našom rodnom jazyku!

Radujte sa, lebo sťa silný plot dostávame vďaka vašim modlitbám hradbu proti našim nepriateľom!

Radujte sa, lebo vďaka vašej záštite sme uznávaní za hodných života večného!

Radujte sa, všetkých Slovanov pastieri a otcovia, vďaka ktorým sme všetci bratia!

Radujte sa, lebo my, bratia podľa tela, sme vďaka vám aj podľa ducha bratia Kristovi!

Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

13. Kondák

Kňaz: Nadovšetko obdivuhodní a pozoruhodní učitelia slovanských národov, svätí apoštolom rovní Metod a Cyril, prijmite našu terajšiu modlitbu a všetkých Slovanov osloboďte od zla a nebezpečenstva, ktoré na nich dolieha. Zachovajte v pokoji a jednote a svojou záštitou priveďte do nebeského kráľovstva všetkých, ktorí za vás v poníženosti spievajú Bohu: Aleluja!

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Tento Kondák sa číta tri razy.

13. Ikos

Kňaz: Tvorca anjelov a Pán mocností vás vopred ustanovil za osvietiteľov slovanských národov. Vďaka tomu bola vo vás aj jeho milosť, ktorá vás ochraňovala a posilňovala po všetky vášho života. Ona bola vašou pomocníčkou, takže ste v mestách i na púšťach skutkami aj slovami zvestovali všetkým slávu Božiu. Preto aj my ako výhonok národov, ktoré ste osvietili Kristovou vierou, ospevujeme vás a hovoríme:

Ľud: Radujte sa, zvestovatelia evanjeliovej radosti!

Radujte sa, nositelia divotvornej milosti!

Radujte sa, lebo ste prijali pre Pánovo meno veľa súžení!

Radujte sa, lebo ste odvrhli klamstvá tohto sveta!

Radujte sa, lebo Boh vás žehnal od mladosti!

Radujte sa, lebo on vás vencami vyznávačov ozdobil!

Radujte sa, lebo ste nehľadeli na ľudskú slávu a na púšti ste Pána hľadali!

Radujte sa, lebo ste mocným tohto sveta s veľkou odvahou jeho vôľu hlásali!

Radujte sa, vďaka tomu do žiarivého raja Vládcom všetkých prijatí!

Radujte sa, naši horliví prostredníci k nemu!

Radujte sa, lebo cez vaše modlitby máme upevnenie v našej viere!

Radujte sa, lebo skrze vašu záštitu sme získali víťazstvo nad bludmi!

Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

1. Kondák

Kňaz: Božou múdrosťou naplnení Metod a Cyril, ktorých si Pán Ježiš, Kráľ mocností, vybral za apoštolov slovanských národov, chválime vás piesňami ako našich ochrancov. Keďže máte odvahu pred Pánom, svojou záštitou osloboďte od všetkých útokov nás, čo voláme: Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

Ľud: Radujte sa, Metod a Cyril, apoštoli a Božou múdrosťou naplnení učitelia slovanských národov!

MODLITBA

Kňaz: Všechválni apoštolom rovní Metod a Cyril, padáme na zem pred vašou ctihodnou ikonou a vrúcne vás prosíme: Milosrdne pozrite na nás, ktorých ste svojou prácou osvietili, a svojou neúnavnou záštitou postavte okolo nás hradbu pred zlými úkladmi nepriateľov. Zhliadnite na túto vinicu, ktorú ste vysadili a nevydajte ju diviakom na spustošenie. Chráňte, svätí Boží služobníci, našu správne sláviacu cirkev, ktorú ste vybudovali na Kristovi, na uholnom kameni, aby bola neotrasiteľná, a nech sa rozbijú o túto skalu vlny každej malovernosti. Našich pastierov posilnite vo všetkých čnostiach i v námahe ohlasovania a ovečky obdarte chápavosťou, aby počúvali ich hlas. Chráňte všetky slovanské krajiny pred každou opustenosťou, pred ohňom a mečom, pred smrteľnou ranou a pred každým zlom. Vypočujte každého človeka, ktorý k vám prichádza s vierou a potrebuje vašu milostivú pomoc. A v strašnú hodinu smrti, dobrí prostredníci a ochrancovia pred tem-nými démonskými prízrakmi, stojte pri nás všetkých, aby sme v pokoji a kajúcnosti dovŕšili pozemský zápas, dosiahli požívanie večného dobra a spolu s vami oslavovali Presvätú Trojicu, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Presvätá Bohorodička, zachráň nás!

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni * a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, * bez porušenia si porodila Boha Slovo, ** opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu * i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. * Pane, zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane, zmiluj sa. ** Požehnaj!

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých apoštolom rovných Metoda a Cyrila, učiteľov Slovanov, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Please follow and like us:
Počet videní: : 22