Rok 2008

 • Archieparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2007/2008

  18. 04. 2008 – DKÚ PA – Druhý Vatikánsky koncil v konštitúcii Dei Verbum poukazuje na význam a úlohu Svätého písma v živote Cirkvi a v živote veriacich aj týmito slovami: “V Božom slove je toľká sila a účinnosť, že ono je oporou a životnou silou Cirkvi a jej deťom posilou vo viere, pokrmom duše a čistým, nikdy nevysychajúcim prameňom duchovného života.” V duchu týchto slov sa 17. apríla 2008 v Prešove stretli najúspešnejší riešitelia protopresbyterských kôl BS a BO v Prešovskej archieparchii. V úvode všetkých v chráme Povýšenia sv. kríža privítal riaditeľ arcibiskupského úradu, o. ThDr. Ľubomír Petrík, PhD., ktorý spolu s kňazmi z katechetickej komisie slávil Moleben k bl. mučeníkovi P. P. Gojdičovi. Potom sa už všetci odobrali do pripravených tried na Gymnáziu bl. P. P. Gojdiča a začalo sa súťažiť. Okrem preukázania biblických vedomostí, jednou z úloh biblickej olympiády bolo predvedenie scénky z knihy Exodus alebo z Listu Rimanom. Tu súťažné družstvá preukázali veľký tvorivý potenciál, ktorý v nich je. Po skončení súťaže víťazom umiestneným na prvých troch miestach v sále arcibiskupského úradu odovzdal diplomy a ceny protosynkel ThDr. Marcel Mojzeš, PhD., ktorý zároveň družstvám na prvom mieste odovzdal putovný pohár. Víťazi prvého miesta v I. a II. kategórii ZŠ a SŠ Biblickej olympiády budú ďalej reprezentovať Prešovskú archieparchiu na celoslovenskom kole a víťazi prvých troch miest v A. a B. kategórii Biblickej súťaže postupujú ďalej na metropolitné kolo. Celkom sa v tomto školskom roku do BS a BO v Prešovskej archieparchii zapojilo 218 trojčlenných družstiev, čo predstavuje 654 žiakov. Naša vďaka patrí členom katechetickej komisie za spoluprácu a riaditeľke Gymnázia bl. P. P. Gojdiča, Sr. RNDr. Petre Sičákovej, SSNPM za ústretovosť a poskytnutie priestorov. Veríme, že poznávanie kníh Starého i Nového zákona nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale že napísané Božie slovo pomôže deťom i mladým vytvoriť si bližší vzťah s našim nebeským Otcom.
  Výsledky Biblickej súťaže
  A. kategória /1. a 2. ročník ZŠ/ 1. miesto protopresbyterát Poprad, ZŠ Nižné Repaše: Jozefína STERANČÁKOVÁ, Gabriela HRICISKOVÁ, Veronika BRINDZOVÁ 2. miesto protopresbyterát Humenné, ZŠ Hrnčiarska Humenné: Bibiana DRÁBOVÁ, Peter SALAK, Terézia GULYÁSOVÁ 3. miesto protopresbyterát Snina, ZŠ Stakčín: Alena Viktória VOROŇÁKOVÁ, Klaudia SOCHANIČOVÁ, Alica MERGOVÁ B. kategória /3. a 4. ročník ZŠ/ 1. miesto protopresbyterát Prešov, ZŠ Mirka Nešpora Prešov: Samuel KOLESÁR, Matej RIŠKO, Alexandra FUCHSOVÁ 2. miesto protopresbyterát Sabinov, Farnosť Tichý Potok: Ľudmila HRICÍKOVÁ, Natália ČARÁKOVÁ, Štefan BILEK 3. miesto protopresbyterát Stará Ľubovňa, ZŠ Komenského Stará Ľubovňa: Michaela SARDYHOVÁ, Dominika ŠKAPUROVÁ, Michal BUŠEK
  Výsledky Biblickej olympiády
  1. kategória /5. – 9. ročník ZŠ/ 1. miesto protopresbyterát Stará Ľubovňa, ZŠ Komenského Stará Ľubovňa: Monika FEDUŠOVÁ, Matej ROKONAL, Marek DLUGOŠ 2. miesto protopresbyterát Vranov – Čemerné, ZŠ Hanušovce nad Topľou: Jozef ANDREJČÁK, Rastislav CHAMAJ, Veronika DRÁBOVÁ 3. miesto protopresbyterát Prešov, CZŠ sv. Mikuláša Prešov, Damián CAP, Annamária ŠTURÁKOVÁ, Miriam CAPOVÁ 2. kategória /1. – 4. ročník SŠ/ 1. miesto protopresbyterát Prešov, Gymnázium bl. P.P. Gojdiča Prešov: Zuzana ANDREJČÁKOVÁ, Katarína MAKAROVÁ, Michaela ZIMOVČÁKOVÁ 2. miesto protopresbyterát Humenné, Gymnázium L. Svobodu Humenné: Dominika CICANIČOVÁ, Natália MITROVÁ, Gabriela FICOVÁ 3. miesto protopresbyterát Stropkov, Gymnázium Stropkov: Tomáš PECUCH, Simona MURDZIKOVÁ, Martina SMOLEŇÁKOVÁ
  Výtvarná súťaž „Biblia očami detí a mládeže.“
  Súbežne s Biblickou súťažou a olympiádou každoročne prebieha aj výtvarná súťaž, ktorej téma vždy zodpovedá biblickým knihám, ktoré sú predmetom BO a BS. Tento rok to boli knihy Exodus a List Rimanom.
  Výsledky výtvarnej súťaže:
  2. kategória: 1.-2. roč. ZŠ 1. miesto – Karinka Chovanová, ZŠ Červená Voda – Boh dáva vodu na púšti 2. miesto – Dominik Mašľar, ZŠ Červená Voda – Hebrejské nemluvňatá 3. kategória: 3.-4. roč. ZŠ 1. miesto – Dávid Karaffa, ZŠ Červená Voda – Zlaté teľa 2. miesto – Veronika Karaffová, ZŠ 17. novembra, Sabinov – Piata egyptská rana, Mor dobytka 3. miesto – Zuzana Kočiščáková, ZŠ Červená Voda – Noc paschy 4. kategória: 5.-6 roč. ZŠ a gymnázií 1. miesto – Stanislava Ďžačovská, Gymnázium A. Prídavku, Sabinov – Egyptské rany 2. miesto – Zlata Golecová, ZŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov – Vytiahla Mojžiša z vody 3. miesto – Katarína Špirková, ZŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov – Boh má svoj národ 5. kategória: 7.-9. roč. ZŠ a gymnázií 1. miesto – Jozef Andrejčák, ZŠ Hanušovce nad Topľou – Božia pomoc 2. miesto – Dávid Mačej, ZŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov – Anjel smrti 3. miesto – Miloš Rojko, ZŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov – Pohromy Egypta 6. kategória: SŠ, SOU 1. miesto – Zuzana Andrejčáková, Gymnázium bl. P. P. Gojdiča, Prešov – Vyslobodenie 2. miesto – Ivana Pirščová, Gymnázium Dukelských hrdinov, Svidník – Mojžišov prechod cez Červené more.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 52
  Continue reading →
 • Metropolitné kolo Biblickej súťaže 2007/08

  04. 06. 2008 – DKÚ PA – Biblia, modlitba, šport, zábava i nadšenie. Aj takto by sa dalo vystihnúť metropolitné kolo Biblickej súťaže (ďalej len „BS“), konané 29. – 30. mája 2008 v priestoroch pastoračného centra v Juskovej Voli, ktoré organizačne zabezpečili diecézne katechetické úrady z Prešova a Košíc. Jeho účastníkmi boli víťazi eparchiálneho/archieparch iálneho kola, ktorí si sem prišli zmerať svoje biblické vedomosti, no čakalo ich aj čosi viac ako len vedomostná súťaž. Prvý deň sa niesol v znamení oddychu. Po sv. liturgii slávenej vladykom Milanom Chauturom a prítomnými kňazmi sa začalo športové popoludnie, v ktorom nemohol chýbať futbal, či volejbal s vladykom. Večerný program s názvom „Družstvo zabáva družstvo“ vystriedal biblický karneval spojený so súťažou o najzaujímavejšiu masku. Po dni oddychu prišiel deň súťaže, plný očakávania i napätia. Družstvá oboch kategórii BS bojovali v piatich kolách, medzi ktorými nemohol chýbať test, práca so Svätým písmom, práca s obrazom, či kolo tematických okruhov. A práve tieto kolá rozhodli o poradí zúčastnených družstiev. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov sa uskutočnilo po sv. liturgii slávenej o. Miroslavom Šimkom, vicerektorom kňazského seminára. Aj keď sa pobyt v Juskovej Voli skončil, už teraz sa tešíme na ďalší ročník BS, ktorá je mimochodom výnimočná tým, že nepozná porazených, iba víťazov. Poradie víťazov: A. kategória (1.-2.roč. ZŠ) 1. ZŠ Nižné Repáše 2. ZŠ Stakčín 3. Farnosť Košice – St. mesto 4. ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov a ZŠ Okružná, Michalovce 5. ZŠ Hrnčiarska, Humenné B. kategória (3. – 4. roč. ZŠ) 1. ZŠ M. Nešpora, Prešov 2. Farnosť Koromľa 3. ZŠ Komenského, St. Ľubovňa 4. Farnosť Tichý Potok 5. CZŠ s MŠ sv. Achanjela Michala, Stanča 6. ZŠ Požiarnická, Košice
  Fotogaléria

  Počet videní: : 32
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a olympiáda v Medzilaborciach

  18. 04. 2008 – DKÚ PA – Dňa 3. 4. 2008 radostným pozdravom Christos Voskrese privítal o. Jozef Havrilko všetkých súťažiacich na ďalšom ročníku Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v protopresbyteráte Medzilaborce, ktorá prebiehala v priestoroch ZŠ, na ulici Komenského v Medzilaborciach. V tento deň sa zišlo 54 žiakov, aby si porovnali nadobudnuté mnohé vedomosti zo Sv. písma. Vyhodnotenie: Biblická súťaž A. kategoria /1-2. roč. ZŠ/ 1. miesto: ZŠ s MŠ Radvaň nad Laborcom – Silvia Prejsová, Lenka Černegová, Dávid Chripák B. Kategória /3-4 roč. ZŠ/ 1. miesto: ZŠ, ul. Duchnovičova, Medzilaborce – Robert Fedorco, Branislav Lesník, Nikola Varcholová Biblická olympiáda 1. kategória /5-9 roč. ZŠ/ 1. miesto: ZŠ, ul. Duchnovičova, Medzilaborce – Patrícia Blašková, Dominika Blašková, Peter Lučkanič 2. miesto: ZŠ, ul. Komenského, Medzilaborce – Veronika Barnová, Ivana Kurejová, Michaela Krajňaková 3. miesto: ZŠ, ul. Duchnovičova, Medzilaborce – Katarína Lučkaničová, Vladislava Šaková, Jana Nerhešová Víťazné družstvá boli ocenené peknými cenami, ako aj ostatní účastníci. Všetkým žiakom, organizátorom a vedeniu ZŠ, na ul. Komenského v Medzilaborciach za poskytnutie priestorov, patrí poďakovanie a srdečné prianie aj naďalej sa s radosťou ponárať do tajomstiev Svätého Písma.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 28
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda a súťaž v protopresbyteráte Stará Ľubovňa

  16. 04. 2008 – DKÚ PA – Dňa 13.03. 2008 sa v priestoroch Základnej školy v Jakubanoch uskutočnil ďalší ročník Biblickej olympiády a Biblickej súťaže protopresbyteriátu Stará Ľubovňa. Na tomto kole sa spolu zúčastnilo 54 súťažiacich žiakov základných škôl v našom protopresbyteriáte. V Biblickej olympiáde (5. – 9. ročník ZŠ) súťažilo 21 žiakov v 7 družstvách. V Biblickej súťaži v A kategórii (1. a 2. ročník ZŠ) 12 žiakov v 4 družstvách a v B kategórii (3. a 4. ročník ZŠ) 21 žiakov v 7 družstvách. 13. marca 2008 do skorého rána do Základnej školy v Jakubanoch prichádzali jednotlivé družstvá v sprievode svojich kňazov a katechétov. Samotná súťaž začala o 09.00 hodine spoločnou modlitbou, po ktorej sa v jednotlivých triedach rozbehlo súťaženie. Po ukončení bolo dosiahnuté nasledovné poradie: V A kategórii Biblickej súťaže (1. a 2. ročník ZŠ) 1. miesto ZŠ Orlov 2. miesto ZŠ Stará Ľubovňa (ul. Levočská) 3. miesto ZŠ Stará Ľubovňa (ul. Komenského) V B kategórii Biblickej súťaže (3. a 4. ročník ZŠ) 1. miesto ZŠ Stará Ľubovňa (ul. Komenského) 2. miesto družstvo za farnosť Jakubany 3. miesto družstvo za farnosť Stará Ľubovňa V Biblickej olympiáde v1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ) 1. miesto ZŠ Stará Ľubovňa (ul. Komenského) 2. miesto ZŠ Veľký Lipník 3. miesto ZŠ Šarišské Jastrabie Po vyhlasení výsledkov boli jednotlivým členom družstiev odovzdané vecné ceny a diplomy v prítomnosti riaditeľa katechetického úradu PaedDr. Petra Capa a metodičky PaedDr. Márie Havrillovej. Záver súťaže sme spolu strávili pri spoločnom obede v školskej jedálni. Veľká vďačnosť patrí vedeniu Základnej školy v Jakubanoch za ich ústretovosť a pomoc pri organizovaní súťaže a tiež kňazom a katechétom, ktorí počas školského roku viedli a pripravovali žiakov na Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • BS a BO v protopresbyteráte Stropkov

  07. 04. 2008 – DKÚ PA – Vo štvrtok 3. apríla 2008 sa v ZŠ s MŠ v Havaji konala biblická súťaž a biblická olympiáda v protopresbyteriáte Stropkov. V kategórií A (1. – 2. roč. ZŠ) sa zúčastnili tieto školy: ZŠ Konštantínova Stropkov, ZŠ Hrnčiarska Stropkov, ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ s MŠ Lomné, ZŠ s MŠ Chotča a farnosť Vyšná Olšava. Z týchto škôl sa na 3. mieste umiestnila ZŠ s MŠ Lomné, 2. miesto si odniesla ZŠ Mlynská Stropkov a pekné 1. miesto patrilo ZŠ Konštantínova Stropkov. Kategóriu B (3. – 4. roč ZŠ) reprezentovali tieto školy: ZŠ Konštantínova Stropkov, ZŠ Hrnčiarska Stropkov, ZŠ Mlynská Stropkov, ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Lomné, ZŠ s MŠ Chotča, ZŠ Vislava, ZŠ s MŠ Kolbovce a farnosť Vyšná Olšava. Na 3. mieste v tejto kategórií sa umiestnila ZŠ s MŠ Chotča, 2. miesto získala ZŠ s MŠ Havaj a 1. miesto obsadila ZŠ Konštantínova zo Stropkova. V I. kategórií (5. – 9. roč.) biblickej olympiády sa predstavili: ZŠ s MŠ Havaj, ZŠ s MŠ Bukovce, ZŠ s MŠ Lomné, ZŠ Hrnčiarska Stropkov, ZŠ Konštantínova Stropkov, ZŠ Mlynská Stropkov a ZŠ s MŠ Kolbovce. Ani tu nechýbalo 3. miesto, ktoré obsadila ZŠ s MŠ Lomné, na 2. mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ Bukovce a krásne 1. miesto si odniesla ZŠ s MŠ Havaj. Biblickú olympiádu v II. kategórií (1. a 2. roč. SŠ) reprezentovala ZSŠ Stropkov, Gymnázium Stropkov a SOU poľnohospodárske Stropkov. Na 3. mieste uspelo SOU poľnohospodárske zo Stropkova, 2. miesto získala ZSŠ Hviezdoslavova Stropkov a 1. miesto jednoznačne patrilo študentom gymnázia Stropkov. Všetci výhercovia boli ocenení vecnými cenami a diplomami. Nechýbal ani malý darček pre ostatných zúčastnených. Súťaž bola ukončená modlitbou a chutným obedom. Všetkým žiakom a organizátorom patrí poďakovanie a želanie veľa chuti do hlbšieho spoznávania Sv. písma.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 30
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a olympiáda v protopresbyteráte Humenné

  31. 03. 2008 – DKÚ PA – Dňa 26.3.2008 sa uskutočnilo dekanátne kolo biblickej súťaže a biblickej olympiády Humenského dekanátu na Gymnáziu sv. Jána Zlatoústeho v Humennom. Do týchto súťaží sa tento rok prihlásilo 5 stredných škôl, 9 základných škôl a jedna farnosť. Na dekanátnom kole súťažilo 26 družstiev v štyroch kategóriách. V kategórii A (1. a 2. roč. ZŠ) biblickej súťaže súťažilo šesť družstiev zo základných škôl. Víťazom a postupujúcim na arcidiecézne kolo sa stalo družstvo zo ZŠ Hrnčiarsá v zložení: Bibiana Drábová, Peter Salák, Terézia Gulyásová. Vedúcim družstva je Mgr. Agáta Ondovčáková V kategórii B (3. a 4. roč. ZŠ) biblickej súťaže súťažilo 7 družstiev zo šiestich základných škôl a jednej farnosti: Víťazom a postupujúcim na arcidiecézne kolo sa stalo družstvo z farnosti Zubné v zložení: Michaela Čemsáková, Sandra Hrišová, Michal Čemsák. Vedúcim družstva je Mgr. Vladimír Capcara. V 1. kategórii (5. až 9. roč. ZŠ) biblickej olympiády súťažilo 8 družstiev zo základných škôl. Víťazom a postupujúcim na krajské kolo BO sa stalo družstvo zo ZŠ SNP Humenné v zložení: Matúš Burda, Vladimíra Ivancová, Mária Šprňáková. Vedúcim družstva je Mgr. Anton Uhrín. V 2. kategórii (1. a 2. roč. SŠ) biblickej olympiády súťažilo päť družstiev SŠ. Víťazom a postupujúcim na krajské kolo sa stalo družstvo Gymnázia L. Svobodu v Humennom v zložení Dominika Cicaničová, Natália Mitrová, Gabriela Ficová. Vedúcim družstva je Mgr. Ján Makaj. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa milosti Svätého Duch v príprave na arcidiecézne a krajské kolo. Chcem sa taktiež poďakovať vedeniu gymnázia, že nám umožnili aby sa táto súťaž uskutočnila v priestoroch školy, za ich pomoc pri organizácii a za ich vrelé prijatie.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 34
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda a súťaž v protopresbyteráte Svidník

  28. 03. 2008 – DKÚ PA – Christos voskrese! Tento radostný, veľkonočný pozdrav a slávenie svätej liturgie na CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, dňa 27.3.2008, boli štartom biblickej olympiády a biblickej súťaže v protopresbyteráte Svidník. Po skončení svätej liturgie sa 63 žiakov, povzbudení Božím slovom a posilnení Najsvätejšou eucharistiou, rozišlo do už vopred pripravených miestnosti, aby si aj tohto roku porovnali vedomosti zo sv. písma a života Ježiša Krista. Ani jeden zo žiakov neprehral. Všetci si okrem hodnotných cien odniesli veľkú radosť a Ježišov pokoj vo svojom srdci. Za tento požehnaný deň patrí vďaka na prvom mieste Vzkriesenému Kristovi, a všetkým kňazom, katechétom za ich námahu a úsilie. V y h o d n o t e n i e : B I B L I C K Á S Ú Ť A Ž Kategória A: 1. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník Samuel Rim, Samuel Sották, Rastislav Daňo 2. miesto ZŠ 8. mája Svidník Pavol Tokár, Andrea Tokárová, Adam Strenk 3. miesto ZŠ Komenského Svidník Adam Krajňák, Viliam Andrejko, Patrik Zavoda Kategória B: 1. miesto Farnosť Svidník Vanesa Štefanisková, Timotej Pulščák, Monika Michalková 2. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník Katarína Horňáková, Tibor Ivančo, Nóra Mikitová 3. miesto ZŠ Komenského Svidník Martina Kuntová, Andrea Čverčková, Juliana Popiková B I B L I C K Á O L Y M P I Á D A I. Kategória: 1. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník Mária Popovcová, Marek Pulščák, Zuzana Mikitová 2. miesto ZŠ Komenského Svidník Viktória Adamišinová, Miroslav Hamarčák, Michaela Čajková 3. miesto ZŠ 8. mája Svidník Nikoleta Guziová, Erika Varcholová, Klaudia Bartiková II. Kategória: 1. miesto Gymnázium DH Svidník Martina Gočová, Terezia Oreničová, Vladimír Noga 2. miesto SPŠ Odevná Svidník Silvia Kseničová, Miroslava Medveďová, Adriana Medveďová 3. miesto Spojená škola Centrálna Svidník Nikola Kačmárová, Peter Štefanko, Peter Guzi.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a olympiáda v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – Čemerné

  28. 03. 2008 – DKÚ PA – Dňa 17. marca sa uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády v protopresbyteráte Vranov – Čemerné. Zúčastnili sa na ňom víťazi školských kôl. V prvej kategórii Biblická olympiáda sa popasovali medzi sebou štyri družstva. Celoslovenskí víťazi zo ZŠ Hanušovce, Čemerné, Seč. Polianka a Sačurov. V druhej kategórii Biblická súťaž A. kategória prišlo iba jedno družstvo z farnosti Davidov. V B. kategórii sa zúčastnili dve družstva zo ZŠ Sačurov a Davidov. Samotná súťaž sa začala v chráme Ochrany presvätej Bohorodičky v Sačurove krátkou modlitbou a vzývaním Sv. Ducha. Všetkých zúčastnených súťažiacich a ich katechétov ako aj riaditeľa Katechetického úradu z Prešova PaedDr. Petra Capa, privítal vedúci oblastného strediska PaedDr. ThLic. Miroslav Janočko. Potom sa všetci presunuli do miestnej ZŠ, kde sa začala súťaž. Víťazmi jednotlivých kategórii Biblická súťaž sa stali: v A. kategórii – deti z farnosti Davidov, v B. kategórii – žiaci zo ZŠ Davidov. V kategórii Biblická olympiáda obhájili svoje prvé miesto žiaci zo ZŠ Hanušovce. Každý zo súťažiacich bol odmenený vecným darom. Víťazi jednotlivých kategórii postupujú na eparchiálne kolo do Prešova. Srdečná vďaka patrí všetkým katechétom, ktorí sa venovali príprave súťažiacich a riaditeľke ZŠ v Sačurove p. M. Bančanskej za ochotu poskytnúť priestory školy na uskutočnenie súťaže.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 30
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a olympiáda v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – mesto

  27. 03. 2008 – DKÚ PA – Dňa 17.3.2008 sa v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – mesto uskutočnil ďalší ročník Biblickej olympiády a Biblickej súťaže. Spolu súťažilo 14 družstiev, v ktorých žiaci zápasili o najlepšie vedomosti zo sv. Písma. Aj keď všetci boli výborní, postúpiť mohli iba tí prví. Biblická súťaž A. kategória (1. a 2. roč.): 1. ZŠ – síd. Lúčna: Radka Gajdová, Viktória Ivanová, Kristína Janočková 2. Farnosť síd. Juh: Nikola Rudišinová, Patrícia Marcinová, Samuel Vaško 3. Zš – síd. Juh: Anna Mária Hermanová, Petra Hermanová, Nikola Nadzamová Víťazné družstvo pripravila sr. Mgr. Emelia Turčaníková. Biblická súťaž B. kategória(3. a 4. roč.): 1. Zš – Holčíkovce: Kamila Balintová, Alexandra Dubasová, Tatiana Homoľová 2. Zš – síd. Juh: Daniel Holoďák, Samuel Titko, Erik Bašista 3. Farnosť Matiaška: Matúš Kačmár, Andrea Durkošová, Lýdia Holoďáková Víťazné družstvo pripravil o. Mgr. Pavol Székely. Biblická olympiáda 1. kategória (5. – 9. roč.): 1. Zš – síd. Juh: Iveta Šatníková, Tomáš Pavlo, Peter Kopy 2. Zš – Holčíkovce: Michal Homoľa, Adela Šatníková, Katarína Homoľová 3. Zš – síd. Lúčna: Petra Ondovčáková, Jana Štofanová, Šimon Fedor Víťazné družstvo pripravila s. Mgr. Emelia Turčaníková. Biblická olympiáda 2. kategória (1. – 4. roč. SŠ): 1. Gymnázium: Cyril Gavala, Tadeáš Gavala, Samuel Jackanič Víťazné družstvo pripravil o. Mgr. Matej Fečko. Všetkým víťazom srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov na arcieparchiálnom kole 17.4.2008 v Prešove. Na záver chcem poďakovať všetkým zúčastneným žiakom, ktorí aj keď nevyhrali, predsa prišli, aby vydali svedectvo o Bohu, ktorý i dnes, k nám hovorí cez sv. Písmo. Veľká vďaka patrí pánovi riaditeľovi RNDr. Mironovi Blaščákovi, za poskytnutie priestorov na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou, ako aj pani Lapčákovej, hospodárke, za vybavenie všetkej agendy okolo Biblickej olympiády a všetkým kňazom a katechétom, za pomoc pri organizovaní BS a BO. Nemôžem zabudnúť ani na vedúcu kuchyne a ostatné kuchárky, ktoré nás nasýtili výborným jedlom. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a dúfam, že o rok sa zídeme v ešte hojnejšom počte, aby sme reprezentovali svoje znalosti o sv. Písme, ale aj vydali svedectvo o svojej viere.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a olympiáda v Sabinove

  18. 03. 2008 – DKÚ PA – Dňa 10. marca 2008 sa v budove Združenej strednej školy v Sabinove uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 57 žiakov zo Sabinova, Lipian, Ľutiny, Ďačova, Tichého Potoka, Červenej Vody, Drienice a Milpoša. V Biblickej olympiáde sa v prvej kategórii 5. – 9. ročník základných škôl umiestnili na prvom mieste žiaci zo ZŠ Ľutina, na druhom mieste žiaci z CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov a na treťom mieste žiaci zo ZŠ 17. novembra v Sabinove, pochádzajúci z farnosti Červená Voda. V druhej kategórii sa prihlásili iba žiaci gymnázia v Lipanoch, ktorí postupujú do Arcieparchiálneho kola. V Biblickej súťaži v A. kategórii, 1. a 2. ročník základných škôl, sa na prvom mieste umiestnili žiaci z farnosti Ďačov, na druhom mieste žiaci z farnosti Milpoš a na treťom mieste žiaci z farnosti Červená Voda. V B. kategórii, 3. a 4. ročník základných škôl, sa na prvom mieste umiestnili žiaci z farnosti Tichý Potok, na druhom mieste žiaci z farnosti Ďačov a na treťom mieste žiaci z farnosti Ľutina. Víťazom blahoželáme a vrelé poďakovanie patrí Diecéznemu katechetickému úradu, pracovníkom Združenej strednej školy v Sabinove ako aj kňazom a katechétom, ktorí s láskou pripravovali žiakov na Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž.

  Počet videní: : 36
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a olympiáda v Bardejovskom protopresbyteráte

  18. 03. 2008 – DKÚ PE – Dňa 12. 03. 2008 si žiaci ZŠ a SŠ mohli overiť svoje vedomosti o Bohu. Na rozdiel od minulého roku sa BS a BO uskutočnila v priestoroch Centra voľného času (CVČ), ale pod záštitou CZŠ sv. Egídia v Bardejove. Zúčastnili sa ho zástupcovia ADKÚ z Prešova, kňazi, katechéti a asi 80 žiakov. Samotná súťaž začala po krátkom úvode a modlitbe. Aj keď odhodlanie a túžba vyhrať bola v mnohých prípadoch veľmi vyrovnaná, poradie výhercov v jednotlivých kategóriách bolo nakoniec takéto: A. kategória: 1. Farnosť Nižný Tvarožec (1. a 2. r. ZŠ) 2. CZŠ sv. Egídia Bardejov 3. ZŠ B. Krpelca Bardejov B. kategória: 1. CZŠ sv. Egídia Bardejov (3. a 4. r. ZŠ) 2. ZŠ Nižný Tvarožec 3. ZŠ Vinbarg Bardejov 1. kategória: 1. ZŠ Wolkerová Bardejov (5. – 9. r. ZŠ) 2. CZŠ sv. Egídia Bardejov 3. ZŠ Vinbarg Bardejov 2. kategória (1. a 2. r. SŠ): tu postupuje družstvo z bardejovského gymnázia L. Stöckela. Na záver sme všetci ďakovali Bohu za to, že sa nám dal takým zábavným spôsobom spoznať, aby sme ho mohli viac milovať.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 38
  Continue reading →
 • Metodický seminár pre katechétov v Prešove

  20. 02. 2008 – DKÚ PA – Dňa 19. 2. 2008 sa v Metodicko – pedagogickom centre v Prešove uskutočnil metodický seminár pre katechétov a kňazov z Prešovského arcibiskupstva. o. Mgr. Jozef Paraska, CSsR prítomných bližšie oboznámil so symbolikou a významom pôstu v byzantskom obrade a previedol ich pôstnym obdobím a jeho liturgickým slávením. Zároveň poukázal na jednotlivé špecifiká pôstu, ako je liturgia vopred posvätených darov, kajúci kánon sv. Andreja Krétskeho, či modlitba sv. Efréma Sýrskeho, ktorá najvýraznejšie vystihuje podstatu liturgických pôstnych úkonov. Nech cieľom pôstu, ku ktorému nás Cirkev pozýva a ktorý má počiatok už v raji, je obnova nášho vzťahu s Bohom i s blížnymi, naše očistenie, oslobodenie od nerestí a napokon premenenie – zbožštenie celého človeka.

  Počet videní: : 30
  Continue reading →