Rok 2009

 • Metropolitné kolo Biblickej súťaže 2008/2009

  10. 06. 2009 – DKÚ PA – Metropolitné kolo Biblickej súťaže sa uskutočnilo 28. – 29. mája 2009 v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli. Tohtoročné metropolitné kolo by sa dalo charakterizovať dvoma slovami: Biblia a šport. Veď aj apoštol Pavol si „pomohol“ športom, aby vyjadril dôležitú duchovnú skutočnosť: „Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný…“ (1Kor 9,24-25). Tak aj účastníci tohto kola zakúsili v prvý deň pobytu trochu športu i modlitby – či už futbal s vladykom Milanom Chauturom alebo volejbal s vedúcimi družstiev. Vo sv. liturgii vladyka Milan zdôraznil, aby sme slová Svätého písma zachovávali vo svojom srdci a nezabúdali na ne v každodennom živote a každodenných situáciách. Večerný program sa niesol v znamení zábavy pod názvom „Družstvo zabáva družstvo“ a biblického karnevalu, v ktorom boli ocenené diplomom všetky zaujímavé masky.
  Samotná súťaž v biblických vedomostiach sa konala nasledujúci deň. Súťažné družstvá si zmerali sily v rôznych kolách, z ktorých boli nové a zaujímavé napríklad videostop, či biblické zvieratká. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie diplomov sa uskutočnilo za účasti vladyku Jána Babjaka SJ, ktorý slávil so všetkými účastníkmi sv. liturgiu. Vo svojom príhovore, pri ktorom sa odvolal na čítanie zo Skutkov apoštolov o búrke na mori a stroskotaní lode zdôraznil, že človek sa vo svojich životných „búrkach“ potrebuje zriekať toho, čo mu prekáža v „pokojnej plavbe“ a zároveň mať vieru, že sa nám „ani vlas z hlavy nestratí“ (porov. Sk 27, 13-44). Zo súťaže, ktorá sa ukončila slávnostným obedom, odchádzali všetci jej účastníci – deti i dospelí – s požehnaním a plní zážitkov.

  Výsledky metropolitného kola:

  A. kategória
  1. miesto: Farnosť Nižný Tvarožec
  2. Farnosť Fulianka
  3. ZŠ Okružná, Michalovce
  4. ZŠ Gorkého, Trebišov
  5. Farnosť Sobrance
  6. Farnosť Sačurov

  B. kategória
  1. miesto: ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa
  2. ZŠ s MŠ Porúbka
  3. Farnosť Sečovská Polianka
  4. ZŠ Okružná, Michalovce
  5. ZŠ Kupeľná, Prešov
  6. ZŠ Závadka
  Fotogaléria

  Počet videní: : 39
  Continue reading →
 • Výtvarná súťaž 2008/2009

  28. 05. 2009 – DKÚ PA – Víťazné práce výtvarnej súťaže 2008/2009 nájdete tu:
  Výtvarná súťaž 2008/2009

  Počet videní: : 36
  Continue reading →
 • Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2008/2009

  22. 05. 2009 – DKÚ PA – V dňoch 12. až 14. 5. 2009 sa uskutočnilo na Donovaloch celoslovenské kolo 8. ročníka Biblickej olympiády, ktorého sa zúčastnili víťazné trojčlenné družstvá diecéznych kôl zo všetkých diecéz Slovenska. Cieľom súťaže je výchova k hodnotám a medziľudským vzťahom na základe spoznávania biblických postáv a udalostí. Obsah súťaže je zameraný na vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. Tohto roku sa súťažilo z knihy Tobiáš, Judit, Ester a Prvého Petrovho listu. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách, pre žiakov druhého stupňa základných škôl (13. 5. 2009) a pre žiakov stredných škôl (14. 5. 2009). Súťaž mala triedne, školské, obvodné a diecézne kolá.
  Vyhlasovateľmi súťaže sú Komisia pre katechizáciu a školstvo KBS a MŠ SR. Celoslovenské kolo zabezpečovalo Katolícke pedagogické a katechetické centrum v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s diecéznym katechetickým úradom Banskobystrickej diecézy a s Komisiou pre katechizáciu a školstvo KBS.
  Popoludní pred súťažou mali účastníci poznávací program (prehliadka pútnického miesta Staré hory a katedrálneho chrámu v Banskej Bystrici). Potom bola sv. omša, ktorú mal Mons. Rudolf Baláž, banskobystrický diecézny biskup. Druhý deň mal sv. omšu Mons. ThDr. Ján Krajčík, farár a správca katedrály. Večer pred súťažou sa žiaci spoločne podelili o skúsenosti z prípravy na BO. Mnohí zo súťažiacich sa pravidelne stretávali. Počas súťaže sa niesla myšlienka, že už stretnutie so Sv. písmom každého účastníka obohatilo.
  V súťaži preukázali žiaci svoje vedomosti, zručnosti, skúsenosti a návyky vychádzajúce zo štúdia Svätého písma. Odpovede posudzovala päťčlenná porota, ktorej predsedom bol Doc. BiblLic. František Trstenský prednášajúci na Teologickom inštitúte v Spišskej Kapitule Teologickej fakulty KU v Košiciach, ThDr. Blažej Štrba, prednášajúci na Teologickom inštitúte v Nitre, Mgr. Tatiana Cmoriaková, metodička DKÚ z Košickej eparchie, Mgr. Daniela Balážová, metodička DKÚ z Nitrianskej diecézy, Mgr. Agáta Moňoková, metodička z Košickej arcidiecézy (pre SŠ). Moderátorom súťaže bol dp. A. Šottník zo Šale, z Trnavskej arcidiecézy.
  V prvej kategórii na prvom mieste sa umiestnila ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani z Banskobystrickej diecézy, na druhom mieste skončila ZŠ s MŠ v Banke z Trnavskej arcidiecézy. Na treťom mieste sa umiestnila Spojená katolícka škola, Nitra.
  V druhej kategórii zvíťazilo Gymnázium bl. P. P. Gojdiča v Prešove z Prešovskej archieparchie, na druhom mieste sa umiestnilo Gymnázium sv. Mikuláša v Starej Ľubovni zo Spišskej diecézy a na treťom mieste skončilo Gymnázium A. Škrábika v Rajci zo Žilinskej diecézy. Ceny odovzdal predseda poroty F. Trstenský a generálny vikár banskobystrickej diecézy ThDr. Marián Bublinec.
  V priestoroch súťaže boli vystavené aj víťazné obrazy súťaže Biblia očami detí a mládeže (prvé tri ceny v deviatich kategóriách a ceny poroty zo 112 víťazných obrazov z jednotlivých diecéz), ktoré budú slávnostne vyhodnotené v Spišskej Kapituly 11. 6. 2008. Výtvarné spracovanie obrazov bolo veľmi zaujímavé, pútavé a oslovilo prítomných.
  Ak chcete vedieť viac o Biblickej olympiáde, dozviete sa to na webovej stránke Katolíckeho pedagogického a katechetického centra.

  Počet videní: : 38
  Continue reading →
 • Projekt Východní svätí pre súčasnosť 2008/2009

  21. 05. 2009 – DKÚ PA – V školskom roku 2008/09 Diecézne katechetické úrady Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie spustili pilotný ročník výchovného projektu „Východní svätí pre súčasnosť“.
  Ide o projekt zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených, ktorý bude v každom školskom roku zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného. Súťažiaci, ktorí sa do projektu zapoja, si najprv naštudujú život a dielo daného svätca a zrealizujú v jednej z uvedených techník: maľba, koláž, úvaha, či PC stvárnenie – prezentácia. Súťažiaci sa môžu podľa vlastného uváženia zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.
  Do pilotného ročníka, ktorého predmetom bol život a dielo blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča OSBM, sa prihlásilo niekoľko škôl a farností z Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie.
  Veríme, že všetkým, ktorí sa zapojili, realizácia projektu napomohla viac preniknúť do života nášho najväčšieho blahoslaveného biskupa – mučeníka a prijať tak nový vzor do svojho života.

  Výsledky metropolitného kola

  Práce výhercov

  I. kategória (1. – 2. roč. ZŠ)

  1. miesto – Viktória Siváková, Farnosť Vislanka, názov práce: „Na prechádzke“
  2. miesto – Juraj Gans, ZŠ s MŠ Helcmanovce, názov práce: „Biskup láskavý k sirotám a vdovám“
  3. miesto – Dušan Firment, Farnosť Vislanka, názov práce: „Blahorečenie“

  II. kategória (3. – 4. roč. ZŠ)

  1. miesto – Alena Viktória Voroňáková, Farnosť Stakčín, názov práce: „Boh je láska, milujme ho!“
  2. miesto – Ivana Pinčáková, ZŠ s MŠ Helcmanovce, názov práce: „Biskup milujúci všetkých blížnych“
  3. miesto – Juraj Voroňák, Farnosť Stakčín, názov práce: „Muž zlatého srdca“

  III. kategória (5. – 6. roč. ZŠ)

  1. miesto – Stanislava Gnapová, ZŠ Jána Švermu Humenné, názov práce: prezentácia: „O blahoslavenom Pavlovi Petrovi Gojdičovi – zlatom srdci gréckokatolíkov“
  2. miesto – Štefan Bednárik, ZŠ Jána Švermu Humenné, názov práce: „Blahoslavený Pavol Peter Gojdič“
  3. miesto – Michal Bušek, ZŠ Komenského Stará Ľubovňa, názov práce: „Blahoslavený biskup Pavol Peter Gojdič“

  IV. kategória (7. – 9. roč. ZŠ)

  1. miesto – Patrícia Gojdičová a Mária Vasiľová, ZŠ J. Švermu Humenné, názov práce: prezentácia: „Peter Pavol Gojdič“
  2. miesto – Stanka Jevičová, ZŠ Laborecká Humenné, názov práce: „Pavol Peter Gojdič“

  V. kategória (1. – 4. roč. Gymnázií, SOŠ a SOU)

  1. miesto – Zuzana Andrejčáková, Gymnázium bl. P. P. Gojdiča Prešov, názov práce: „Spravodlivý medzi národmi“

  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Archieparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2008/2009

  23. 04. 2009 – DKÚ PA – Druhý Vatikánsky koncil v konštitúcii Dei Verbum poukazuje na význam a úlohu Svätého písma v živote Cirkvi i veriacich aj týmito slovami: „V Božom slove je toľká sila a účinnosť, že ono je oporou a životnou silou Cirkvi a jej deťom posilou vo viere, pokrmom duše a čistým, nikdy nevysychajúcim prameňom duchovného života.” V duchu týchto slov sa 22. apríla 2009 v Prešove stretli najúspešnejší riešitelia protopresbyterských kôl BS a BO v Prešovskej archieparchii. V úvode všetkých v chráme Povýšenia sv. kríža privítal protosynkel ThDr. Marcel Mojzeš, PhD., ktorý spolu s kňazmi z katechetickej komisie slávil Moleben k bl. mučeníkovi P. P. Gojdičovi. Potom sa už všetci odobrali do pripravených tried na Gymnáziu bl. P. P. Gojdiča a začalo sa súťažiť. Okrem preukázania biblických vedomostí, jednou z úloh biblickej olympiády bolo predvedenie scénky z jednej z kníh Tob, Jdt, Est, 1 Pt list. Tu súťažné družstvá preukázali veľký tvorivý potenciál, ktorý v nich je. Po skončení súťaže víťazom umiestneným na prvých troch miestach v sále arcibiskupského úradu odovzdal diplomy a ceny protosynkel ThDr. Marcel Mojzeš, PhD., ktorý zároveň družstvám na prvom mieste odovzdal putovný pohár. Víťazi prvého miesta v I. a II. kategórii ZŠ a SŠ Biblickej olympiády budú ďalej reprezentovať Prešovskú archieparchiu na celoslovenskom kole a víťazi prvých troch miest v A. a B. kategórii Biblickej súťaže postupujú ďalej na metropolitné kolo. Celkom sa v tomto školskom roku do BS a BO v Prešovskej archieparchii zapojilo 205 trojčlenných družstiev, čo predstavuje 615 žiakov. Naša vďaka patrí členom katechetickej komisie za spoluprácu a riaditeľke Gymnázia bl. P. P. Gojdiča, Sr. RNDr. Petre Sičákovej, SSNPM za ústretovosť a poskytnutie priestorov. Veríme, že poznávanie kníh Starého i Nového zákona nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale že napísané Božie slovo pomôže deťom i mladým vytvoriť si bližší vzťah s našim nebeským Otcom. Výsledky Biblickej súťaže A. kategória /1. a 2. ročník ZŠ/ 1. miesto protopresbyterát Prešov – Farnosť Fulianka: Richard Rindoš, Filip Krajňák, Kristína Kuzmiaková 2. miesto protopresbyterát Bardejov – Farnosť Nižný Tvarožec: Dávid Vaľko, Vladimír Pasternák, Bianka Benková – Rybárová 3. miesto protopresbyterát Vranov Čemerné – Farnosť Sačurov: Viktória Vasiľová, Jakub Hančuľak, Vanesa Kočišová B. kategória /3. a 4. ročník ZŠ/ 1. miesto protopresbyterát Stará Ľubovňa – ZŠ Komenského Stará Ľubovňa: Martin Jenčo, Eduard Kofira, Samuel Koršňak 2. miesto protopresbyterát Vranov Čemerné – Farnosť Sečovská Polianka: Benjamín Novický, Juraj Huďo, František Katona 3. miesto protopresbyterát Prešov – ZŠ Kúpeľná Prešov: Marek Pribula, Július Pribula, Lukáš Zeleňak Výsledky Biblickej olympiády 1. kategória /5. – 9. ročník ZŠ/ 1. miesto protopresbyterát Prešov – Gymnázium sv. Mikuláša: Sára Capová, Tobiáš Petrík, Mária Marettová 2. miesto protopresbyterát Stará Ľubovňa – ZŠ Komenského St. Ľubovňa: Anna Hriceňáková, Matej Rokonal, Marek Dlugoš 3. miesto protopresbyterát Bardejov – III. ZŠ Wolkerova Bardejov: Viktória Kilvádyová, Alžbeta Kilvádyová, Dagmar Karaffová 2. kategória /1. – 4. ročník SŠ/ 1. miesto protopresbyterát Prešov – Gymnázium bl. P.P. Gojdiča Prešov: Zuzana Andrejčáková, Michaela Zimovčáková, Michaela Gomoľáková 2. miesto protopresbyterát Humenné – Gymnázium J. Zlatoústeho Humenné: Matúš Veľas, Maroš Sejka, Martina Kolesárová 3. miesto protopresbyterát Stropkov – Gymnázium Konštantínova Stropkov: Monika Pecuchová, Tatiana Paličková, Martina Smoleňáková.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 115
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda a biblická súťaž v protopresbyteráte Svidník

  08. 04. 2009 – DKÚ PA -Prekrásnou modlitbou Veľkopôstného molebenu v kaplnke CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, sa dňa 31. marca 2009, odštartovala biblická olympiáda a biblická súťaž v protopresbyteráte Svidník. Po skončení veľkopôstného molebenu sa 54 žiakov, povzbudení Božím slovom a posilnení modlitbou, rozišlo do už vopred pripravených miestnosti, aby si aj tohto roku porovnali vedomosti zo sv. písma a života Ježiša Krista. Ani jeden zo žiakov neprehral. Všetci si okrem hodnotných cien odniesli veľkú radosť a Ježišov pokoj vo svojom srdci. Za tento požehnaný deň patrí vďaka na prvom mieste Všemohúcemu Bohu, a všetkým kňazom, katechétom za ich námahu a úsilie. V y h o d n o t e n i e : B I B L I C K Á  S Ú Ť A Ž Kategória A: 1. miesto ZŠ Komenského Svidník Martin Konár, Jakub Kurej, Patrícia Lešková 2. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník Marianna Franková, Veronika Capková, Kristína Kseničová 3. miesto Farnosť Šarišský Štiavnik Andrea Adamečková, Timea Oreničová, Blažej Rebjak Kategória B: 1. miesto ZŠ Komenského Svidník Jakub Božík, Jakub Derco, Jakub Vaňko 2. miesto ZŠ 8. mája Svidník Pavol Tokar, Andrea Tokarová, Mária Oberstová 3. miesto Farnosť Svidník- mesto Timotej Pulščák, Monika Michalková, Eleonóra Mikitová B I B L I C K Á O L Y M P I Á D A I. Kategória: 1. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník Viktória Kaščáková, Marek Pulščák, Katarína Horňáková 2. miesto ZŠ 8. mája Svidník Klaudia Bartiková, Natália Hudáková, Martin Tokár 3. miesto ZŠ Šarišský Štiavnik Dominika Oreničová, Bibijana Gulová, Eva Adamečková II. Kategória: 1. miesto Gymnázium Dukel. Hrdinov Svidník Miroslav Hamarčák, Viera Šottová, Libuša Kovaľová 2. miesto SPŠ Odevná Svidník Michaela Kurilcová, Soňa Cipková, Nikola Varcholiková.

  Počet videní: : 37
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteráte Vranov n. T. – mesto a Vranov n. T. – Čemerné

  08. 04. 2009 – DKÚ PA – Dňa 4. 3. 2009 sa v Centre voľného času na Juskovej Voli, uskutočnil ďalší ročník Biblickej olympiády a Biblickej súťaže. Tento ročník bol výnimočný tým, že BO a BS sa zúčastnili dva protopresbyteráty spolu a to Vranov nad Topľou – mesto a Vranov nad Topľou Čemerné. Celú súťaž sme odštartovali veľkopôstnym molebenom a potom ničím nerušený sa žiaci a študenti jednotlivých škôl pustili do súťaženia o najlepšie vedomosti zo Svätého písma. Spolu súťažilo až 24 družstiev. Výsledková listina za Vranov nad Topľou-mesto: Biblická súťaž A. kategória (1. a 2. roč.): 1. Zš – síd. Juh: Petra Hermanová, Gabriela Bartková, Alžbeta Janová 2. Zš – síd. II. : Ivana Kľučárová, Martina Maťašová, Natália Sukovská 3. Zš – Sedliská: Martin Belej, Alexej Murín, Marek Zeleň Víťazné družstvo pripravila sr. Mgr. Emelia Turčaníková. Biblická súťaž B. kategória (3. a 4. roč.): 1. Zš – Sedliská: Marek Belej, Klára Balintová, Dominik Liber 2. Zš – síd. Juh: Daniel Holoďák, Samuel Titko, Anna Mária Hermanová 3. Zš – Bernoláková: Tadeáš Michalov, Otília Bartková, Veronika Blašková Víťazné družstvo pripravil o. Marek Belej. Biblická olympiáda 1. kategória (5. – 9. roč.): 1. Zš – síd. II.: Dávid Zimovčák, Mária Gavalová, Damián Kopčák 2. Zš – Holčíkovce: Kamila Balintová, Michaela Chvaščáková, Tatiana Homoľová 3. Zš – síd. Juh: Dávid Jackanič, Dominika Šimková, Igor Herman Víťazné družstvo pripravila s. Mgr. Emelia Turčaníková. Biblická olympiáda 2. kategória (1. – 4. roč. SŠ): 1. ZSŠ Lúčna: Jozef Mačo, Štefan Mitač, Erik Horvát 2. SOŠ A. Dubčeka: Jozef Petričko, Mária Girovská, Jana Lukačová Víťazné družstvo pripravil Mgr. Rastislav Zubaj. Výsledková listina za Vranov nad Topľou-Čemerné: Biblická súťaž A. kategória (1. a 2. roč.): 1. Zš – Davidov Biblická súťaž B. kategória(3. a 4. roč.): 1. Zš – Sečovská Polianka Biblická olympiáda 1. kategória (5. – 9. roč.): 1. Zš – Hanušovce nad Topľou Všetkým víťazom srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov na archieparchiálnom kole 22.4.2008 v Prešove. Na záver chcem poďakovať všetkým zúčastneným žiakom za ich úsilie a bojovnosť pri súťažiach, rehoľnej sestričke a kňazom jednotlivých protopresbyterátov za prácu v porotách. Osobitná vďaka patrí vedeniu CVČ za prijatie a kuchárkam za výborný obed. Dúfam, že o rok sa zídeme v ešte hojnejšom počte.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 43
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda a súťaž v protopresbyteráte Prešov

  31. 03. 2009 – DKÚ PA – Pôstne obdobie v tomto roku mohla intenzívnejšie prežívať naša mládež na protoprebyterátnom kole BO a BS, ktoré sa uskutočnilo 24. 3. 2009 na Gymnáziu bl. P.P. Gojdiča v Prešove. Svoju vieru prehĺbili a oživili dôkladným štúdiom vybraných častí sv. Písma, ktorého znalosti potom prezentovali pri súťaži. V kategórii A (1.–2. roč. ZŠ) Biblickej súťaže zvíťazilo družstvo zo ZŠ Fulianka, ktorého členmi boli Richard Rindoš, Filip Krajňák a Kristína Kuzmiaková, v kategórii B (3.–4. roč. ZŠ) zvíťazilo družstvo zo ZŠ Kúpeľná z Prešova reprezentované Marekom Pribulom, Júliusom Pribulom a Lukášom Zeleňákom. V Biblickej olympiáde v 1. kategórii (5.–9. roč. ZŠ) zvíťazilo družstvo v zložení Sára Capová, Mária Marettová a Tobiáš Petrík z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove a v 2. kategórii (stredné školy) sa víťazom stalo družstvo Gymnázia bl. P. P. Gojdiča členmi ktorého boli Zuzana Andrejčáková, Michaela Gomoľáková a Michaela Zimovčáková. Vďaka patrí riaditeľke Gymnázia bl. P. P. Gojdiča, sr. RNDr. Petre Eve Sičákovej SNPM za poskytnutie priestorov a aktívnu pomoc pri zabezpečovaní súťaže, ako aj kňazom a katechétom, ktorí prijali úlohu porotcov v jednotlivých kategóriách. Víťazom, ktorí boli odmenení za svoju námahu skromnými cenami, gratulujeme a želáme veľa Božích milostí na eparchiálnom kole, do ktorého postupujú.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 34
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a biblická olympiáda 2009 v protopresbyteráte Snina

  27. 03. 2009 – DKÚ PA – Slava Isusu Christu! Týmto pozdravom, bol zahájený ďalší z ročníkov biblickej súťaže a olympiády v protopresbyteráte Snina. V cirkevnom centre voľného času Opus Dei v Snine sa vo štvrtok, 12.03.2009 zišlo 51 žiakov, aby si aj tohto roku porovnali vedomosti zo Svätého písma. Spolu so svojimi katechétmi, kňazmi a organizátormi vytvorili spoločenstvo k oslave Ježiša Krista. Súťaž bola v jednotlivých kategóriách dosť vyrovnaná, ale vyhrať a postúpiť do archieparchiálneho kola nemohli všetci. Každý si však pochutil na sladkom pečive, ktoré darovala miestna pekáreň, odniesol si domov hodnotné ceny, ktoré sa podarilo zabezpečiť aj vďaka miestnym sponzorom, či Slovenskej biblickej spoločnosti. Účastníci si odniesli aj radosť z pekne prežitého dňa a túžbu stretnúť sa na budúci rok znova, avšak najprv čítať Božie slovo a nechať ním formovať svoj život. Vyhodnotenie: BIBLICKÁ SÚŤAŽ A. Kategória (1. a 2. roč. ZŠ): 1. ZŠ Stakčínska Roztoka 2. ZŠ Študentská Snina 3. ZŠ Kolonica B. kategória (3. a 4. roč. ZŠ): 1. Farnosť Pichne 2. ZŠ Ulič 3. Farnosť Hostovice BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 1. kategória (5. – 9. roč. ZŠ): 1. ZŠ Stakčín 2. ZŠ Ulič 3. ZŠ Študentská Snina 2. kategória (1. a 2. roč. SŠ): 1. Gymnázium Snina 2. SOŠ Snina 3. SPŠ Snina
  Fotogaléria

  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a biblická olympiáda v Bardejove

  27. 03. 2009 – DKÚ PA – Dňa 17. marca 2009 si žiaci ZŠ a SŠ mohli overiť svoje vedomosti o Bohu na BO a BS. Aj tento ročník sa uskutočnil v Centre voľného času v Bardejove a zúčastnili sa ho zástupca DKÚ z Prešova, kňazi, katechéti a asi 85 žiakov. Samotná súťaž začala po krátkom úvode a modlitbe. V jednotlivých kategóriách bolo takéto poradie výhercov: A. Kategória (1. a 2. roč. ZŠ): 1. ZŠ Nižný Tvarožec 2. ZŠ Pod Vinbargom Bardejov 3. CZŠ sv. Egídia Bardejov B. kategória (3. a 4. roč. ZŠ): 1. CZŠ sv. Egídia Bardejov 2. ZŠ Nižný Tvarožec 3. ZŠ L. Svobodu Bardejov – Vinbarg 1. kategória (5. – 9. roč. ZŠ): 1. ZŠ Wolkerová Bardejov 2. CZŠ sv. Egídia Bardejov 3. ZŠ L. Svobodu Bardejov – Vinbarg 2. kategória (1. a 2. roč. SŠ): 1. OA Bardejov 2. Gymnázium L. Stöckela Bardejov 3. ESO Bardejov Všetci sme ďakovali Bohu za to, že sa nám dal takým zábavným spôsobom spoznať, aby sme ho mohli viac milovať.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 43
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v Sabinove

  23. 03. 2009 – DKÚ PA – Dňa 23. marca 2009 sa v budove Združenej strednej školy v Sabinove uskutočnilo protopresbyterátne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 36 žiakov zo Sabinova, Ľutiny, Ďačova, Tichého Potoka, Červenej Vody, Drienice a Milpoša. V Biblickej olympiáde sa v prvej kategórii 5. – 9. ročník základných škôl umiestnili na prvom mieste žiaci ZŠ 17. novembra v Sabinove, na druhom mieste žiaci ZŠ Komenského v Sabinove a na treťom mieste žiaci ZŠ Ľutina. V Biblickej súťaži sa v A. kategórii 1. a 2. ročník základných škôl na prvom mieste umiestnili žiaci ZŠ Ľutina, na druhom mieste žiaci z farnosti Milpoš a na treťom mieste žiaci ZŠ a MŠ Ďačov. V B. kategórii 3. a 4. ročník základných škôl sa na prvom mieste umiestnili žiaci CZŠ Tichý Potok, na druhom mieste žiaci z farnosti Milpoš a na treťom mieste žiaci ZŠ Ľutina. Víťazom blahoželáme a vrelé poďakovanie patrí Diecéznemu katechetickému úradu, pracovníkom Združenej strednej školy v Sabinove ako aj kňazom a katechétom, ktorí s láskou pripravovali žiakov na Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 37
  Continue reading →