Rok 2010

 • Metodický seminár v Prešovskej archieparchii

  09. 12. 2010 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove a PaedDr. Darinou Petríkovou, PhD. pripravil dňa 8. 12. 2010 pre svojich katechétov Metodický deň, ktorý sa začal v katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove svätou liturgiou. Hlavný celebrant o. Mgr. Michal Onderko, ml., protosynkel privítal katechétov a vyzval ich zostať verní Kristovi pri ohlasovaní evanjelia žiakom a študentom. Po skončení sv. liturgie sa katechéti presunuli do priestorov MPC na Ul. Tarasa Ševčenka v Prešove, kde stretnutie pokračovalo metodickou časťou. V nej PaedDr. Darina Petríková, PhD. predstavila nové poznatky v komunikácií prostredníctvom kresby a písma. Lektorka, ktorá má bohaté skúsenosti v pr áci so sluchovo postihnutými predstavila pomôcky, ktoré sú využívané v katechéze ako napr. Evanjelium podľa Lukáša, Modlitebníky či iné pomôcky. Tento metodický deň potvrdil, že pri ohlasovaní Evanjelia sa veľmi vhodne môže používať výpočtová technika a je tak ľahšie prijímaná aj hendicapovanými poslucháčmi.

  Počet videní: : 21
  Continue reading →
 • Pohovory so žiadateľmi o KKM

  16. 08. 2010 – DKÚ PA – Dňa 13. 8. 2010 sa v priestoroch ABÚ v Prešove uskutočnili pohovory so žiadateľmi o nové resp. opätovné udelenie Kánonickej katechetickej misie /KKM/. Žiadateľ musí mať štátnu skúšku z katechetiky a pedagogiky a spĺňať podmienky pre udelenie KKM, ktoré na jednom zo svojich zasadnutí schválila KBS. O nové vydanie KKM požiadalo na začiatku nového školského roka 7 katechétov. Úlohou katechétov bolo simulovať vyučovaciu hodinu náboženskej výchovy. o. ThDr. Peter Tirpak, PhD., odborný asistent na GTF PU v Prešove a PaedDr. Peter Cap, riaditeľ DKÚ odbornými radami usmerňovali a napomáhali novým učiteľom Náboženstva/Náboženskej výchovy pre východný obrad. V minulom školskom roku 2009/2010 sa v Prešovskej archieparchii do školskej katechézy zapojilo 65 katechétov.

  Počet videní: : 25
  Continue reading →
 • Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2009/2010

  22. 05. 2010 – DKÚ PA – A Pán odpovedal: Nech vytiahne Júda! Hľa, krajinu mu dám do ruky.“ (Sdc 1,2)
  „Nech vedia, že ty, Pane, si jediný Boh a si slávny po celom zemskom okruhu.“ (Dan 3, 45)
  Biblická olympiáda (BO) 2009/2010 je ukončená. No zápas o pravé hodnoty, ktorý bol spoločnou myšlienkou biblických kníh tohtoročnej olympiády, sa neskončil. Ostáva v účastníkoch ako posolstvo do celého života, ako výzva i povzbudenie. Predmetom BO boli knihy Sudcov, Daniel, Jakubov list a List Filemonovi. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách: 1. kategória (5. – 9. ročník ZŠ) a 2. kategória (G a SŠ).

  Vyvrcholením BO bolo národné kolo, ktoré sa konalo 18. – 19. 5. 2010 pre 1. kategóriu a 19. – 20. 5. 2010 pre 2. kategóriu v Košiciach. Toto kolo bolo organizačne zabezpečené Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n.o. a DKÚ Košickej arcidiecézy. V každej z kategórii sa ho zúčastnilo 10 družstiev, ktoré do Košíc prišli z jednotlivých diecéz Slovenska.

  Prvé – „nesúťažné“ – dni sa niesli v duchu poznávania mesta Košice i vzájomného zoznámenia sa a besedy. Druhé – „súťažné“ – dni, ktoré aj napriek tomu, že boli poznačené bojom o umiestnenie, sa niesli v pokojnej atmosfére. Sedem súťažných kôl a hodnotenie päťčlennej poroty na čele s biblistom Doc. BibLic. Františkom Trstenským rozhodlo o poradí zúčastnených družstiev. Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien v oboch kategóriách obohatil svojou prítomnosťou i požehnaním vladyka Milan Chautur, ktorý poukázal na potrebu nielen vedomostne poznať Božie Slovo, ale prakticky ho uskutočňovať vo svojom živote. 

  Umiestnenie gréckokatolíckych družstiev:
   
  1. kategória (5. – 9. roč. ZŠ)
  6. miesto: ZŠ Okružná, Michalovce (Košická eparchia)
  9. miesto: Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov (Prešovská archieparchia)
  2. kategória (SŠ)
  6. miesto: Cirkevné gymnázium sv. Jána Krstiteľa, Trebišov (Košická eparchia)
  6. miesto: Gymnázium P. P. Gojdiča, Prešov (Prešovská archieparchia)

   

  Počet videní: : 35
  Continue reading →
 • Metropolitné kolo BS 2009/2010

  14. 05. 2010 – DKÚ PA – „A Pán odpovedal: Nech vytiahne Júda! Hľa, krajinu mu dám do ruky.“ (Sdc 1,2)
  „Nech vedia, že ty, Pane, si jediný Boh a si slávny po celom zemskom okruhu.“ (Dan 3, 45)
  Biblická súťaž (BS) pre žiakov prvého stupňa ZŠ, ktorá je organizovaná v rámci Gréckotolíckej cirkvi, sa niesla v znamení Skutkov apoštolov pre B. kategóriu (3. a 4. ročník ZŠ) a biblického učiva predmetu NV/N pre A. kategóriu (1. a 2. ročník ZŠ). Ani náročnosť Skutkov apoštolov a nový biblický obsah učiva 1. a 2. ročníka neodradili deti od súťaže a záujmu o Božie slovo.

  Juskova Voľa aj v tomto školskom roku privítala víťazov archi/eprachiálnych kôl BS, ktorí sa v prostredí mládežnického centra Bárka zišli 11. – 12. 5. 2010 na metropolitnom kole tejto súťaže. Toto milé stretnutie sa začalo svätou liturgiou, ktorú slávil metropolita vladyka Ján Babjak, SJ. Večerný program začal aktivitou „Družstvo zabáva družstvo“, v ktorom si jednotlivé súťažné družstvá pripravili krátky zábavný program pre ostatných účastníkov. Druhá časť večera sa niesla v znamení biblického karnevalu. Zaujímané masky biblických postáv boli v rôznych kategóriách ocenené diplomom a potleskom.

  Samotná súťaž v biblických vedomostiach sa konala nasledujúci deň. Súťažné družstvá oboch kategórií si zmerali sily v 5 kolách, ktoré pod dohľadom poroty rozhodli o umiestnení. Slávnostné vyhlásenie výsledkov, odovzdanie diplomov cien sa uskutočnilo za účasti vladyku Milana.

  Výsledky metropolitného kola:


  A. kategória
  1. miesto: ZŠ Komenského, St. Ľubovňa
  2. Farnosť Šarišský Štiavnik
  3. CZŠ sv. Egídia, Bardejov a CZŠ sv. Gorazda, Košice
  4. CZŠ sv. Rodiny, Sečovce
  5. I. ZŠ Komenského 6, Sobrance
   
  B. kategória
   
  1. miesto: ZŠ Študentská, Snina
  2. Farnosť Sečovská Polianka
  3. CZŠ sv. Rodiny, Sečovce
  4. ZŠ s MŠ Helcmanovce
  5. ZŠ M. R. Štefánika, Trebišov
  6. ZŠ s MŠ Habura
  Počet videní: : 21
  Continue reading →
 • Projekt Východní svätí 2009/2010

  03. 05. 2010 – DKÚ PA – Víťazné práce projektu Východní svätí pre súčasnosť 2009/2010 v archieparchiálnom kole – M. D. Trčka – nájdete v priloženom dokumente.

  Príloha: (cca 1,16 MB)
  Počet videní: : 23
  Continue reading →
 • Výtvarná súťaž “Biblia očami detí a mládeže” 2009/2010

  30. 04. 2010 – DKÚ PA – Víťazné práce výtvarnej súťaže 2009/2010 v archieparchiálnom kole nájdete v priloženom dokumente.

  Príloha: (cca 1,40 MB)
  Počet videní: : 22
  Continue reading →
 • Archieparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2009/2010

  28. 04. 2010 – DKÚ PA – Druhý Vatikánsky koncil v konštitúcii Dei Verbum poukazuje na význam a úlohu Svätého písma v živote Cirkvi a v živote veriacich aj týmito slovami: “V Božom slove je toľká sila a účinnosť, že ono je oporou a životnou silou Cirkvi a jej deťom posilou vo viere, pokrmom duše a čistým, nikdy nevysychajúcim prameňom duchovného života.” Ako hovorí sv. Hieronym: “Kto nepozná Písmo, nepozná Krista.”

  V duchu týchto slov sa dňa 15. a 16. apríla 2010 stretli v Prešove víťazi protopresbyterských kôl z celej Prešovskej archieparchie, aby riešili otázky Biblickej olympiády a Biblickej súťaže. Prvý deň bol dňom Biblickej olympiády na ktorom sa zúčastnili žiaci 1. kategórie /5. – 9. ročník ZŠ/ a 2. kategórie /žiaci SŠ/. Druhý deň bol dňom Biblickej súťaže pre A. kategóriu /1. a 2. ročník ZŠ/ a B. kategóriu /3. a 4. ročník ZŠ/. Miestom konania bol Gréckokatolícky kňazský seminár P.P. Gojdiča v Prešove. Stretnutie sa po oba dni začalo o 9,00 h v seminárnej kaplnke Najsvätejšej trojice, kde spolu s o. protosynkelom ThDr. Marcelom Mojzešom, PhD. slávili Moleben k blahoslavenému biskupovi – mučeníkovi Vasiľovi Hopkovi.

  Samotná súťaž pokračovala v priestoroch Kňazského seminára.

  V kategórii A: 1. a 2. ročník ZŠ, 1. miesto obsadilo družstvo zo ZŠ Komenského v Starej Ľubovni: Ivana Torbíková, Filip Chobor a Patrik Mosorjak. Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo z Farnosti Šarišský Štiavnik: Andrea Adamečková, Timea Oreničová a Blažej Rebják. Tretie miesto patrilo CZŠ sv. Egídia v Bardejove: Kristína Zorvanová, Šimon Cmar a Matúš Belejčák.

  V kategórii B: 3. a 4. ročník ZŠ sa na 1. mieste umiestnilo družstvo zo ZŠ študentská v Snine v zložení: Juraj Danko, Petra Legemzová a Stela Štofíková. 2. miesto patrilo súťažiacim zo ZŠ Konštantínova Stropkov: Sylvia Kopčáková, Alica Kimáková a Katarína Bujdošová. Na 3. mieste skončilo družstvo zo ZŠ v Sečovskej Polianke: Banjamín Novický, Juraj Huďo a Veronika Malá. Tieto družstvá sa stretnú na Metropolitnom kole spolu s víťaznými družstvami z Košickej a Bratislavskej eparchii.

  V I. kategórii: 5.-9. roč. ZŠ prvé miesto obsadili Mária Marettová, Tobiáš Petrík a Sára Capová z Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove. Ako druhí sa umiestnili Miriam Súcka, Martin Karafa a Norbert Bučko zo ZŠ Sídl. II. z Vranova nad Topľou. Tretie miesto patrilo ZŠ Komenského v Starej Ľubovni v zložení Matej Rokonal, Matúš Reľovský a Simona Lipčáková.

  V II. kategórii – stredných škôl 1. miesto obsadili súťažiaci z Gymnázia blahoslaveného P.P. Gojdiča v Prešove: Zuzana Andrejčáková, Peter fedor a Jozef Andrejčák. Na 2. mieste sa umiestnili súťažiaci z Gymnázia Konštantínova v Stropkove: Martina Smoleňáková, Tatiana Paličková a Monika Pecuchová. Tretie miesto patrilo Dane Babjakovej, Veronike miklušovej a Ivane Compeľovej z Gymnázia T. Vansovej v Starej Ľubovni. Víťazi v týchto kategóriách budú reprezentovať našu archieparchiu na Celoslovenskom kole BO v Košiciach.

  Naše poďakovanie patrí vedeniu Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove za prepožičanie priestorov pre tieto dva súťažné dni a ich ústretovosť.

  Veríme, že poznávanie kníh Starého i Nového zákona nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže mladým ľuďom vytvoriť si bližší vzťah s našim nebeským Otcom.

  Fotogaléria BS
  Fotogaléria BO

  Počet videní: : 29
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteráte Vranov nad Topľou – mesto

  03. 04. 2010 – DKÚ PA – Dňa 17.3.2010 sa v Centre voľného času na Juskovej Voli, uskutočnil ďalší ročník Biblickej olympiády a Biblickej súťaže. Celú súťaž sme odštartovali veľkopôstnym molebenom v kaplnke CVČ. Potom sa žiaci a študenti jednotlivých škôl pustili do súťaženia o najlepšie vedomosti zo Svätého písma.

   

  Výsledková listina za Vranov nad Topľou – mesto:


  Biblická súťaž A. kategória (1. a 2. roč.):
  1.    & #160;
  Zš – síd. II.: Martin Zajac, Martina Maťašová, Veronika Babinčáková
  2.    & #160; Zš – Matiaška: Ján Durkoš, Terézia Gavaľová, Erika Černická
  3.    & #160; Zš – síd. Juh: Natália Antolová, Gabriela Bartková, Alexandra Janová
  Víťazné družstvo pripravila sr. Mgr. Emelia Turčaníková.

  Biblická súťaž B. kategória(3. a 4. roč.):
  1.    & #160;
  Zš – Matiaška: Ivana Bratková, Klaudia Hricová, Bianka Vachaľová
  2.    & #160; Farnosť Ďurďoš: Kristián Dančo, Henrieta Gačová, Milan Hanko
  3.    & #160; Zš – síd. Juh: Kristián Čintala, Anna Mária Hermanová, Petra Hermanová
  Víťazné družstvo pripravil o. Peter Gavaľa.

  Biblická olympiáda 1. kategória (5. – 9. roč.):
  1.    & #160;
  Zš – síd. II.: Miriam Súcka, Martin Karafa, Norbert Bučko
  2.    & #160; Zš – vyšný Žipov: Mária Barnová, Viera Petríková, Daniel Gordan
  3.    & #160; Zš – síd. Juh: Dávid Jackanič, Dominika Šimková, Igor Herman
  Víťazné družstvo pripravila s. Mgr. Emelia Turčaníková.

  Biblická olympiáda 2. kategória (1. – 4. roč. SŠ):
  1.  
  Gymnázium Dr.C. Daxnera: Alena Jacková, Matej Zorvan, Alena Vasiľová
  2.   SOŠ Drevárska:  Jozef Mačo, Štefan Mitač, Erik Horvát
  3. SOŠ A. Dubčeka: Anna Bančanská, Jana Mačová, Natália Ťasková
  Víťazné družstvo pripravil o. Jaroslav Kačmár.

   
  Všetkým víťazom srdečne blahoželám a prajem veľa úspechov na archieparchiálnom kole, ktoré sa uskutoční 15. a 16. 4.2010 v Prešove.


  Na záver chcem poďakovať všetkým zúčastneným žiakom za ich úsilie a bojovnosť pri súťažiach. Kňazom, rehoľnej sestričke a katechétom za ich prácu v prípravách žiakov na BS a BO, ako aj za pomoc v porotách samotnej súťaže.. Osobitná vďaka patrí vedeniu CVČ, že nás prichýlili pod svoju strechu a kuchárkam za výborný obed.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 26
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v Sninskom protopresbyteráte

  26. 03. 2010 – DKÚ PA – Dňa 15.marca 2010 sa v Sninskom protopresbyteráte uskutočnilo ďalšie z kôl každoročného podujatia Biblickej súťaže a Biblickej olympiády.

  Účastníkov súťaže pod svoju strechu opäť prijalo Cirkevné centrum voľného času v Snine, za čo patrí poďakovanie jeho pracovníkom pod vedením riaditeľky Mgr. Ivety Haburajovej.

  Úvodná modlitba desiatku ruženca k Svätému Duchu, pod vedením desiatich zástupcov z radov súťažiacich, nás voviedla do samotnej súťaže. Svätý Duch nám potom otváral mysle, aby sme čo najlepšie využili poznatky, ktoré sme načerpali počas prípravy na túto súťaž.

  Po skončení súťaže pred vyhlásením výsledkov sa súťažiaci i sprevádzajúci kňazi, sestričky a katechétky posilnili pripraveným občerstvením. Taktiež si mohli zahrať stolové hry, či pozrieť animovaný film. Mnohí tiež využili príležitosť k zoznámeniam a rozhovorom.

  V tomto ročníku prítomné súťažné družstvá získali v jednotlivých kategóriách takéto umiestnenie:

  A. kategória, 1. – 2. ročník ZŠ:

  1. miesto: ZŠ Stakčínska Roztoka, v zložení: Tobiáš PETRIŠ, Ľubo TURBÁK, Samuel PITEĽ pod vedením o. Juraja Voroňáka,

  2. miesto: ZŠ Ulič, v zložení: Iveta JURCOVÁ, Miroslav GAĽO, Alex MAKAROVIČ pod vedením o. Petra Kijovského,
  3. miesto: Farnosť Kolonica, v zložení: Miriam IĽKOVÁ, Marcela IĽKOVÁ, Sofia Anna PIDANIČOVÁ pod vedením o. Marcela Iľka,
  4. miesto: ZŠ Komenského Snina, v zložení: Simona VAJDOVÁ, Terézia SIVČOVÁ, Karin ONUFEROVÁ pod vedením sr. Antónie Ľudmily Chovanovej.
  B. kategória, 3. – 4. ročník ZŠ:

  1. miesto: ZŠ Študentská Snina, v zložení: Juraj DANKO, Petra LEGEMZOVÁ,Stela ŠTOFÍKOVÁ pod vedením, sr. Augustíny Slávky Rusnačkovej,

  2. miesto: ZŠ Budovateľská Snina, v zložení: Dominik TELEHA, Katarína MIKOVÁ, Sylvia PREJSOVÁ pod vedením sr. Augustíny Slávky Rusnačkovej,
  3. miesto: ZŠ Ulič, v zložení: Miroslav PEĽO, Mária PEĽOVÁ, Jana POTUCKÁ pod vedením o. Petra Kijovského,
  4. miesto: ZŠ Stakčín, v zložení: Alena Viktória VOROŇÁKOVÁ, Klaudia SOCHANIČOVÁ, Alica MERGOVÁ pod vedením Mgr. Aleny VOROŇÁKOVEJ,
  5. miesto: ZŠ Kolonica v zložení: Michaela KUZMOVÁ, Mariana SABAČOVÁ,Gabriel MALIK pod vedením o. Marcela Iľka,
  6. miesto: ZŠ Komenského, v zložení: Jaroslava BOBENIČOVÁ, Benita VAĽKOVÁ, Karin ŠTEŇOVÁ pod vedením sr. Antónie Ľudmily Chovanovej,
  7. miesto: Farnosť Kolonica, v zložení: Miroslav IĽKO, Marián ROHUN, Klaudia DUTKOVÁ pod vedením o. Marcela Iľka.
  1. kategória, 5. – 9. ročník ZŠ:

  1. miesto: ZŠ Ulič, v zložení: Diana KOČANOVÁ, Miriam HARAJDIČOVÁ, Alexandra PEĽOVÁ pod vedením o. Petra Kijovského,

  2. miesto: ZŠ Komenského Snina, v zložení: Diana JURCAKOVÁ, Diana BOBENIČOVÁ, Kristína BOBENIČOVÁ pod vedením sr. Antónie Ľudmily Chovanovej,
  3. miesto: ZŠ Stakčín, v zložení: Simona TIMKOVÁ, Alexandra PITEĽOVÁ, Lenka BENIANOVÁ pod vedením Mgr. Aleny VOROŇÁKOVEJ
  2. kategória, SŠ:

  1. miesto: STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Snina, v zložení: Simona KUCHTANINOVÁ, Miroslav DANKO, Františka SUCHANIČOVÁ pod vedením o. Daniela Šarišského.

  Ďakujeme súťažiacim i tým, ktorí ich pripravovali za účasť v tejto súťaži a prajeme im, aby Božie slovo žilo v ich živote.
  Fotogaléria
  Počet videní: : 32
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a biblická olympiáda v Bardejove

  25. 03. 2010 – DKÚ PA – Aj toho roku v Bardejove prebehol ďalší ročník BS a BO. Všetko sa to udialo 16. 03. 2010 v Centre voľného času. Žiaci základných a stredných škôl si mohli zábavnou formou overiť a porovnať svoje vedomosti o Bohu. Na 54 súťažiacich dohliadali zástupca DKU z Prešova, kňazi a katechéti. Samotná súťaž začala po krátkom úvode a modlitbe. V jednotlivých kategóriách bolo poradie výhercov takéto:

  A. kategória (1. a 2. r. ZŠ):

  1. CZŠ sv. Egídia Bardejov
  2. ZŠ Beloveža

  3. ZŠ Pod Vinbargom Bardejov

  B. kategória (3. a 4. r. ZŠ):

  1. Farnosť Nižný Tvarožec
  2. CZŠ sv. Egídia Bardejov

  3. ZŠ Beloveža

  1. kategória (5. – 9. r. ZŠ)

  1. CZŠ sv. Egídia Bardejov
  2. ZŠ Pod Vinbargom Bardejov

  3. ZŠ Gaboltov

  2. kategória (1. a 2. r. SŠ):

  1. OA Bardejov

  Po odovzdaní cien a záverečnej modlitbe sa všetci rozišli domou. Výhercovia jednotlivých kategórii sa už tešia na diecézne kolo.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 27
  Continue reading →
 • Biblická olympiáda a biblická súťaž v protopresbyteráte Svidník

  25. 03. 2010 – DKÚ PA – Modlitba Veľkopôstného molebenu vedená protopresbyterom o. Marekom Pulščákom v kaplnke CZŠ sv. Juraja vo Svidníku, bola dňa 23. marca 2010 odštartovaním biblickej olympiády a biblickej súťaže v protopresbyteráte Svidník.

  Po skončení veľkopôstného molebenu sa 54 žiakov, povzbudení Božím slovom a posilnení modlitbou , rozišlo do už vopred pripravených miestnosti, aby si aj tohto roku porovnali vedomosti zo sv. písma a života Ježiša Krista. Ani jeden zo žiakov neprehral. Všetci si okrem hodnotných cien odniesli veľkú radosť a Ježišov pokoj vo svojom srdci.

  Za tento požehnaný deň patrí vďaka na prvom mieste Všemohúcemu Bohu, a všetkým kňazom, katechétom za ich námahu a úsilie.

  V y h o d n o t e n i e :
  B I B L I C K Á S Ú Ť A Ž
   
  Kategória A:

  1. miesto Farnosť Šarišský Štiavnik

  Timea Oreničová, Blažej Rebják

  2. miesto ZŠ Komenského Svidník

  Laura Kuzmová, Dorota Prokopová, Marek Paliga

  3. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník

  Dáša Berežná, Dominika Paňková, Terézia Strončeková

  Kategória B:

  1. miesto Farnosť Krajná Bystra

  Vanesa Fedáková, Diana Vaňková, Petra Kraková

  2. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník

  Pavol Tokár, Andrea Tokárová, Maroš Homza

  3. miesto ZŠ Komenského Svidník

  Martin Konár, Šimon Lacko, Adam Krajňak
  B I B L I C K Á O L Y M P I Á D A
  I. Kategória:

  1. miesto ZŠ 8. mája Svidník

  Klaudia Bartiková, Natália Hudáková, Monika Marčisinová

  2. miesto ZŠ Komenského Svidník

  Jakub Božík, Jakub Vaňko, Jakub Hvozdovič

  3. miesto CZŠ sv. Juraja Svidník

  Radka Ivančová, Veronika Zozuľaková, Agáta Hupcejová

  II. Kategória:

  1. miesto Gymnázium Dukel. Hrdinov Svidník

  Miroslav Hamarčák, Jozef Kaščák, Martin Tokár

  2. miesto SPŠ Odevná Svidník

  Michaela Kurilcová, Soňa Cipková, Miroslava Kseničová
  Počet videní: : 26
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda v protopresbyteráte Prešov

  19. 03. 2010 – DKÚ PA – Dňa 18.3.2010 sa v priestoroch nášho kňazského seminára bl. P.P. Gojdiča v Prešove uskutočnil ďalší ročník Biblickej olympiády a súťaže, za účasti 21 družstiev z rôznych škôl prešovského okresu.

  Súťaž zahájil, za prítomnosti riaditeľa Diecézneho katechetického úradu o. PaedDr. Petra Capa, vedúci oblastného katechetického strediska o. PaedDr. ThLic. Leontín Lizák modlitbou. Súťažilo sa v štyroch vekových kategóriách a niekoľkých kolách, kde súťažiaci prezentovali svoje vedomosti a šikovnosť v práci so sv. Písmom.

  V kategórii A /1. a 2. r. ZŠ/ Biblickej súťaže, súťažilo iba jediné družstvo zo ZŠ Sedlice.

  V kategórii B /3. a 4. r. ZŠ/ Biblickej súťaže, sa na prvom mieste umiestnilo družstvo ZŠ Sedlice, na druhom mieste ZŠ Kúpeľná z Prešova a na treťom mieste ZŠ Okružná.

  V kategórii 1. /5.-9. r. ZŠ/ Biblickej olympiády sa na prvom mieste umiestnilo družstvo Gymnázium sv. Mikuláša z Prešova, na druhom mieste CZŠ sv. Mikuláša z Prešova a na treťom mieste ZŠ Kúpeľná z Prešova.

  V kategórii 2. /stredné školy/ Biblickej olympiády sa na prvom mieste umiestnilo Gymnázium P.P. Gojdiča z Prešova, na druhom mieste SPŠ Strojnícka z Prešova a na treťom mieste SCZŠ sv. Bazila Veľkého z Prešova.

  Víťazom každej kategórie srdečne blahoželáme a želáme veľa Božích milostí na eparchiálnom kole BO a BS do ktorého postúpili. Srdečné poďakovanie patrí vedeniu kňazského seminára, otcom rektorovi a vicerektorovi za poskytnutie priestorov, chutnej stravy, ako aj všetkým, ktorí súťažiacich pripravovali a pomáhali pri priebehu samotnej súťaže.

  Súťažiaci, nie iba prví ale aj tí poslední, preukázali bohaté vedomosti a my im teraz pomôžme svojimi modlitbami, aby sa ich duše stali úrodnou pôdou pre semeno Božieho Slova, ktoré pri svojej príprave na túto súťaž iste prijali.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 22
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a biblická olympiáda v Ľutine

  18. 03. 2010 – DKÚ PA – „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ (Mt 19,14) : povedal Pán Ježiš. Tieto slová sa v hojnej miere vypĺňajú aj cez biblickú súťaž a biblickú olympiádu, ktoré sa každoročne organizujú aj v našom arcibiskupstve. Deti a mládež našich farností a škôl sa každoročne nielen cez prípravu a učenie sa o Božom Slove, ale aj cez vzájomné stretnutia na samotnej súťaži dostávajú bližšie k Pánu Ježišovi. Tohtoročné úvodné kolá sa začali vo štvrtok, 4.marca 2010, stretnutím družstiev Sabinovského protopresbyteriátu. Miestom stretnutia a zápolenia bola tohto roku naša Bazilika minor v Ľutine. Radosť detí a školákov zo vzájomného stretnutia a súťaženia bola v hojnej miere odmenou aj pre všetkých, ktorí sa podieľali na príprave jednotlivých družstiev a príprave a organizácii súťaže. Deti si domov odniesli nielen nádherné ceny, ale aj hodnotné zážitky. Všetci sa jednohlasne zhodli, že sa na súťaži zúčastnia aj o rok.

  V Biblickej súťaži – A.kategória postúpilo ďalej družstvo z Miľpoša, a v B.kategórii družstvo z Červenej Vody. V Biblickej olympiáde postúpilo družstvo zo Základnej školy 17.novembra v Sabinove.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 25
  Continue reading →