Rok 2017

 • Jubileum Prešovského arcibiskupstva

  17. decembra 2017

   17. 12. 2017 – DKÚ PA – Jedným z prvých podujatí nadchádzajúceho Jubilejného roka Prešovskej archieparchie je aj odborno-metodický seminár, ktorý v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálnym pracoviskom v Prešove zorganizoval dňa 15. decembra 2017 Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie  pre kňazov a učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy.  Seminár bol venovaný Roku výročí Prešovskej archieparchie, ktoré si Gréckokatolícka cirkev na Slovensku bude pripomínať v roku 2018. Za najvýznamnejšie môžeme pokladať 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie, 50. výročie obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v Československu a 10. výročie metropolitného usporiadania Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Cieľom seminára bolo predložiť prehľad dejín Gréckokatolíckej cirkvi a medzi učiteľmi iniciovať výber čiastkových tém, ktoré potom môžu využiť vo vyučovacom procese. Lektorom bol doc. ThDr. Peter Borza, PhD. z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V historickom exkurze dejinami Gréckokatolíckej cirkvi od zriadenia Prešovského biskupstva v roku 1818 predstavil rozsiahlu historiografiu, ktorá sa venuje gréckokatolíkom a niekoľko zlomových udalostí z dejín vhodných k zaradeniu do vyučovania náboženstva/náboženskej výchovy. Dôležitou súčasťou seminára bolo aj priblíženie veľkých dejinných udalostí na príklade vybraných osobností Gréckokatolíckej cirkvi. Identifikácia sa s životným príbehom vybranej osobností umožňuje emotívnejšie poznávanie dejín v konkrétnych situáciách. Tomu bola venovaná prednáška Vzopretie totalite v 20. storočí. Jej obsah je aktuálny aj v súčasnosti, keď sme konfrontovaní s nárastom nacionalizmu a nedemokratických prejavov v spoločnosti. Vhodný výber tém a ich premostenie na súčasnosť tak ponúka učiteľovi náboženstva/náboženskej výchovy viacero možností formovania primeraného vlastenectva a prehlbovania demokratického zmýšľania, ktoré slovenská spoločnosť k svojmu zdravému vývoju potrebuje. Jubileum Prešovského arcibiskupstva v tomto smere ponúka prameň námetov k realizácii pútavých a celospoločensky prínosných hodín náboženstva/náboženskej výchovy.

  Gréckokatolícky Prešov
  Mučeníci
  Fotogaléria

  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • Počet všetkých žiakov a študentov prihlásených na Náboženstvo/náboženskú výchovu – východný obrad v Prešovskej archieparchii v školskom roku 2017/2018

  13. decembra 2017

  13. 12. 2017 – DKÚ PA – Na základe sumarizácie osobných dotazníkov kňazov a katechétov Prešovskej archieparchie bol zistený počet žiakov a študentov zapojených do školskej katechézy v Prešovskej archieparchii v školskom roku 2017/2018.

  Graf 

  Počet videní: : 40
  Continue reading →
 • Biblická nedeľa 2017

  6. decembra 2017

  06. 12. 2017 – DKÚ PA – Katolícke biblické dielo na Slovensku so sídlom vo Svite pripravilo materiál /pre východný obrad/ na Biblickú nedeľu 2017, ktorá vychádza na 29. nedeľu po Päťdesiatnici – 10. 12. 2017.

  Počet videní: : 37
  Continue reading →
 • Jubileum Prešovského arcibiskupstva

  22. novembra 2017

  22. 11. 2017 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko Prešov /MPC/ pozýva kňazov a učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na odborno-metodický seminár s názvom Jubileum Prešovského arcibiskupstva, ktorý sa uskutoční dňa 15. 12. 2017 v priestoroch MPC v Prešove.

  Pozvánka

  Počet videní: : 36
  Continue reading →
 • Poslušnosť Božiemu hlasu

  3. októbra 2017

  20171003_09370103. 10. 2017 – DKÚ PA – Pod touto spoločnou témou biblických kníh pre biblickú olympiádu v tomto školskom roku sa niesol aj odborno-metodický seminár, ktorý sa konal dňa 03. októbra 2017 v Prešove. Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Meodicko-pedagogickým centrom regionálne pracovisko Prešov /MPC/ pripravil pre svojich kňazov a katechétov seminár venovaný knihám pre biblickú súťaž a biblickú olympiádu v školskom roku 2017/2018. Katechéti sa stretli v kaplnke bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove pri sv. liturgii, ktorú slávil s o. Petrom Capom, riaditeľom DKÚ Prešovskej archieparchie o. Daniel Dzurovčin, synkel pre ekonomiku Prešovského arcibiskupstva. Seminár pokračoval v priestoroch MPC v Prešove, kde lektor o. ICLic. Jozef Zorvan predstavil knihu Genezis 12 – 50 a Evanjelium podľa Marka. Pre dvadsaťpäť katechétov a kňazov aj tento seminár bol potvrdením, že tak ako v minulosti bol Abrahám poslušný Božiemu hlasu a splnili sa na ňom Božie prisľúbenia aj v súčasnosti Boh chce týmito milosťami zahŕňať každého z nás.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 43
  Continue reading →
 • Pozvánka na odborno-metodický seminár

  28. septembra 2017

  26. 09. 2017 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom regionálne pracovisko Prešov pozýva kňazov a katechétov na odborno-metodický seminár, ktorý je venovaný knihám pre biblickú súťaž a olympiádu v školskom roku 2017/2018. Pozvánka.

  Počet videní: : 36
  Continue reading →
 • PROJEKT „Východní svätí pre súčasnosť“ školský rok 2017/2018

  13. septembra 2017

  13. 09. 2017 – DKÚ PA – Propozície projektu „Východní svätí pre súčasnosť“ školský rok 2017/2018  nájdete tu.

  Počet videní: : 42
  Continue reading →
 • Propozície Biblickej súťaže 2017/2018

  12. septembra 2017

  12. 09. 2017 – DKÚ PA – Propozície Biblickej súťaže na školský rok 2017/2018 nájdete tu.

  Počet videní: : 36
  Continue reading →
 • Duchovné cvičenia pre katechétov 2017/2018

  11. septembra 2017

  11. 09. 2017 – DKÚ PA – Duchovné cvičenia pre katechétov sa uskutočnia v Exercičnom dome sv. Ignáca, Pod Kalváriou 81 v Prešove od 10. – 13. mája 2018. Exercitátorom bude o. PaedDr. Peter Milenky. Zároveň pripomínam Tvoju povinnosť na základe Podmienok pre udelenie Kánonickej katechetickej misie zúčastniť sa raz za tri roky duchovných cvičení. Pozvánka

  Počet videní: : 34
  Continue reading →
 • Propozície výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ v školskom roku 2017/2018

  8. septembra 2017

  08. 09. 2017 – DKÚ PA – Propozície výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže“ v školskom roku 2017/2018 nájdete tu.

  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Nové Propozície Biblickej olympiády 2017/2018

  7. septembra 2017

  07. 09. 2017 – DKÚ PA – Nové Propozície Biblickej olympiády 2017/2018, biblické knihy a Komentáre k biblickým knihám nájdete tu.

  Počet videní: : 37
  Continue reading →
 • Nová Katechetická komisia Prešovskej archieparchie

  6. septembra 2017

  06. 09. 2017 – DKÚ PA – Mons. Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita menoval 01. 09. 2017 novú Katechetickú komisiu Prešovskej archieparchie

  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • Nové Pedagogicko-organizačné pokyny 2017/2018

  5. septembra 2017

  05. 09. 2017 – DKÚ PA – Nové Pegagogicko-organizačné  pokyny  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na školský rok 2017/2018 nájdete tu.

  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Pozvánka na odpustovú slávnosť v Gréckokatolíckom kňazskom seminári bl. P. P. Gojdiča v Prešove

  1. júna 2017

  erb_gks_2013-small 01. 06. 2017 – O. Miškovič – Kaplnka Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove je zasvätená Najsvätejšej Trojici. Preto v tento sviatok, pondelok 05. júna 2017, Vás srdečne pozývame na túto slávnosť, viac informácií nájdete na webe www.gojdic.sk a na plagáte.

  Pozvánka

  Počet videní: : 38
  Continue reading →
 • Ponuka na tvorbu učebných pomôcok pre náboženskú výchovu – východný obrad

  29. mája 2017

  15. 6. 2017 – DKÚ PA – Rada hierarchov Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku (RH) vyhlasuje konkurz na autorov učebníc katolíckeho náboženstva pre základnú školu, strednú školu a špeciálnu základnú školu.

  – Potenciálni autori, záujemcovia o tvorbu učebných pomôcok pre náboženskú výchovu – východný obrad, vypracujú dotazník a doručia ho najneskôr do konca augusta 2017 na Gréckokatolícky arcibiskupský úrad, Hlavná 1, P.O.BOX 135, 0801 Prešov s označením obálky „Náboženská výchova – konkurz“.

  – Na posúdenie návrhu jednotlivých autorov vymenuje predkladateľ /RH/ v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Prešovskej archieparchie a Diecéznym katechetickým úradom Košickej eparchie odbornú výberovú komisiu.

  Dotazník

  Bližšie informácie poskytnú Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie a Diecézny katechetický úrad Košickej eparchie.

  Počet videní: : 48
  Continue reading →
 • Celoslovenské kolo biblickej olympiády 2016/2017

  22. mája 2017
  22. 05. 2017 – KPKC,n.o. – V dňoch 16. až 18. mája 2017 sa v priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnil 16. ročník celoslovenského kola Biblickej olympiády (BO). Hlavným organizátorom bolo Katolícko-pedagogické a katechetické centrum (KPKC) a tento ročník sa organizoval v spolupráci s DKÚ Banskobystrickej diecézy. Víťazmi celoslovenského kola BO 2017 v kategórii základné školy sa stalo družstvo Banskobystrickej diecézy – ZŠ sv. Dominika Savia zo Zvolena. Víťazmi celoslovenského kola BO 2017 v kategórii stredné školy sa stalo družstvo Košickej arcidiecézy – Gymnázium sv. Edity Steinovej z Košíc.
  Víťazom a všetkým zúčastnením družstvám srdečne blahoželáme!
  Počet videní: : 35
  Continue reading →
 • Propozície projektu Východní svätí pre súčasnosť 2017/2018

  16. mája 2017

  16. 05. 2017 – DKÚ PA – Nové propozície projektu Východní svätí pre súčasnosť 2017/2018 nájdete tu.

  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Stretnutie vladyku Milana Lacha s mladými výtvarníkmi

  15. mája 2017

  15. 05. 2017 – DKÚ PA – V pondelok 15. mája 2017 sa na Gréckokatolíckom arcibiskupskom úrade v Prešove uskutočnilo stretnutie vladyku Milana Lacha, pomocného prešovského biskupa, s mladými výtvarníkmi. Stretnutia sa zúčastnili žiaci a študenti MŠ, ZŠ a SŠ, ktorí sa zapojili do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže a projektu Východní svätí pre súčasnosť a ich práce sa umiestnili na prvých troch miestach v archieparchiálnom či metropolitnom kole. Každého súťažiaceho sprevádzal rodič alebo učiteľ výtvarnej výchovy.

  Stretnutie sa konalo popoludní a začalo v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa, kde seminarista Miroslav Chorendžák predstavil históriu a súčasnosť katedrálneho chrámu a jeho poklady – kópiu Turínskeho plátna i relikvie blahoslavených biskupov – mučeníkov P. P. Gojdiča, V. Hopka a iných svätých. Stretnutie pokračovalo v priestoroch arcibiskupského úradu, kde v Epxozícií stálej výstavy bola priblížená história i súčasnosť Prešovskej archieparchie. Stretnutie vyvrcholilo, keď všetkých zúčastnených prijal v Sále biskupov vladyka Milan. Po úvodnom príhovore odovzdal súťažiacim diplomy a vecné ceny. Samozrejme na záver nemohla chýbať spoločná fotografia a s arcipastierským požehnaním sa milé stretnutie ukončilo.

  Projekt Východní svätí pre súčasnosť je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

  Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka, ale aj prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do 7. kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.

  V tomto školskom roku bol ako predmet projektu vybraná blahoslavená Jozafáta Hordaševská. Počas konania Metropolitného kola Biblickej súťaže v dňoch 9. – 10. mája 2017 v Juskovej Voli, vladyka Milan, košický aparcha, vyhodnotil práce, ktoré sa umiestnili na prvom, druhom či treťom mieste.

  Celoslovenská súťaž Biblia očami detí a mládeže, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o., je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva. Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže, aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Predmetom súťaže Biblia očami detí a mládeže sú biblické knihy, ktoré sú predmetom aj biblickej olympiády. V tomto školskom roku to boli Kniha Genezis, Kniha Sudcov, Kniha Daniel a List Efezanom. Práca Miroslava Klímeka z Gymnázia P.P. Gojdiča s názvom Stvorenie človeka v VI. kategórií SŠ obsadila prvé miesto a práca Tomáša Červeňáka zo ZŠ s MŠ v Šarišskom Jastrabí s názvom Pokúšanie v raji v VII. kategórií obsadila 2 miesto na Celoslovenskom kole.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 41
  Continue reading →
 • Metropolitné kolo projektu Východní svätí pre súčasnosť 2016/2017

  13. mája 2017

  13. 05. 2017 – DKÚ PO – Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie a Diecézny katechetický úrad Košickej eparchie organizujú pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.

  V tomto školskom roku bol ako predmet projektu vybraný blahoslavená Jozafáta Hordaševská. Počas konania Metropolitného kola Biblickej súťaže v dňoch 9. a 10. mája 2017 v Juskovej Voli, vladyka Milan, košický eparcha, vyhodnotil práce, ktoré sa umiestnili na prvom, druhom či treťom mieste. Víťazi z archieparchiálneho a metropolitného kola za Prešovskú archieparchiu budú pozvaní dňa 15. mája 2017 do Prešova, kde si z rúk vladyku Milana prevezmú diplomy a vecné ceny.

  Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

  Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do 7. kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.

  Víťazné práce si môžete prezrieť  v prílohe.

  Počet videní: : 35
  Continue reading →
 • Sú známi víťazi celoslovenského metropolitného kola Biblickej súťaže Prešovskej metropolie

  12. mája 2017
  10. 05. 2017 – (TSKE) – Dvanásť najlepších družstiev z Prešovskej archieparchie a Košickej eparchie v Biblickej súťaži si zmeralo sily na metropolitnom kole, ktoré prebiehalo v dňoch 9. – 10. mája v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli.
  Súťažiaci Biblickej súťaže začali program spoločnou svätou liturgiou, ktorú slávil o. Ján Ducár, riaditeľ katechetického úradu Košickej eparchie, spolu s o. Petrom Capom, riaditeľom katechetického úradu Prešovskej archieparchie, a ďalšími kňazmi, ktorí sprevádzali svoje družstvá na súťaži. O. Ján vo svojom príhovore povzbudil súťažiacich k čítaniu Svätého písma, a to nie len kvôli túžbe vyhrať Biblickú súťaž, ale predovšetkým kvôli túžbe spoznávať Boha.
  Večerný program pokračoval vzájomným predstavením družstiev, pričom každé predviedlo aj vopred pripravenú scénku zo Svätého písma alebo zo života svojej farnosti či školy. Scénky boli následne vyhodnotené a každý zúčastnený dostal diplom. Deň sa zakončil spoločnou modlitbou desiatku posvätného ruženca.
  Súťažný deň začal spoločnou modlitbou a raňajkami, po ktorých začal vedomostný boj. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – spoločne prvý a druhý ročník základných škôl a spolu tretí a štvrtý ročník. Súťaž prebiehala v piatich kolách, pričom súťažné úlohy boli zamerané na všeobecné vedomosti z určených biblických textov, na prácu so Svätým písmom, znalosť biblických miest, či na prácu s obrázkami vystihujúcimi udalosti z určeného evanjelia.
  Po neraz vyrovnaných kolách nasledovala slávnostná svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha, spolu s prítomnými kňazmi za účasti katechétov a predovšetkým súťažiacich. V príhovore vladyka deťom pripomenul, že hlavný dôvod čítania Svätého písma je hľadať múdrosť, ktorá spočíva v bázni pred Bohom a vyhýbaniu sa každému hriechu. V závere svätej liturgie prebehlo vyhodnotenie súťaže, pričom všetkým prítomným vladyka Milan odovzdal ceny a diplomy podľa ich náležitého umiestnenia.
  Biblická súťaž sa v tento rok organizovala už po 19-stykrát. Počas týchto rokov Biblická súťaž prešla rozličnými reorganizáciami, predsa však aj dnes motivuje deti k čítaniu Svätého písma, ktoré spätne obohacuje ich život. A teda ani tento rok nebol nikto porazený, veď podstatou súťaže nie je umiestniť sa ako prvý, ale spoznať Krista a napĺňať sa Ním skrze čítanie Svätého písma.
  Družstvá z jednotlivých eparchií súťažiace v dvoch kategóriách sa umiestnili v nasledovnom poradí:
  A. Kategória (1. – .2. ročník ZŠ)
  1. Farnosť Bardejov
  2. Základná škola Komenského, Trebišov
  3. Základná škola, Vinné
  4. Cirkevná spojená škola, Sečovce
  5. Základná škola s materskou školou, Čirč
  6. Základná škola s materskou školou, Jakubany
  B. Kategória (3. – 4. ročník ZŠ)
  1. Základná škola Dargovských hrdinov, Humenné
  2. Základná škola Komenského, Trebišov
  3.Cirkevná základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Košice
  4.Cirkevná základná škola s materskou školou Pavla Petra Gojdiča, Prešov
  5. Základná škola Okružná, Michalovce
  6.Základná škola s materskou školou, Jakubany – 10. 5. 2017
  Počet videní: : 30
  Continue reading →
 • Výučba N/NV v skupinách so zmiešanými ročníkmi

  3. mája 2017

  03. 05. 2017 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálnym pracoviskom Prešov pripravil pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy odborno-metodický seminár s názvom: „Výučba N/NV v skupinách so zmiešanými ročníkmi“, ktorý sa uskutočnil dňa 28. apríla 2017 v priestoroch MPC v Prešove. Lektor seminára PaedDr. Ján Furman v zaujímavej prednáške uvádza, že pre samotnú realizáciu vyučovacej hodiny pri zmiešaných ročníkoch je dôležité vytvoriť dostatočný časový priestor na prácu s každým ročníkom, rešpektovať častejšie striedanie priamej práce so žiakmi a samostatnej práce žiakov. Zaiste aj poznatky z tohto odborného seminára napomôžu učiteľom náboženstva/náboženskej výchovy lepšie zvládnuť školskú katechézu pri špecifikácii spájaných ročníkov.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 31
  Continue reading →
 • Archieparchiálne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2016/2017

  26. apríla 2017

  26. 04. 2017 – DKÚ PA – V dňoch 25. a 26. apríla 2017 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára bl. biskupa P. P. Gojdiča v Prešove uskutočnilo archieparchiálne kolo Biblickej súťaže (BS) a Biblickej olympiády (BO) Prešovskej archieparchie. V tomto školskom roku to už bol 19. ročník BS a 16. ročník BO.

  V seminárnej Kaplnke Najsvätejšej Trojice oba súťažné dni otvoril Mons. Milan Lach, pomocný prešovský biskup, Molebenom k bl. biskupovi V. Hopkovi. Pre súťažiacich boli pripravené rôzne úlohy ako práca s biblickým obrazom, tajnička, biblická geografia, scénky… Po chutnom obede boli víťazi jednotlivých kategórií odmenení diplomami a vecnými cenami. Prvé tri víťazné družstvá v BS z každej kategórie budú reprezentovať Prešovskú archieparchiu na Metropolitnom kole BS, ktoré sa uskutoční v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli v dňoch 9. – 10. mája 2017. Víťazné družstvá z BO zas postupujú na Celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v Badíne.

  Aj keď v BS a BO ide o istý druh súťaženia, čo je charakteristické pre mladého človeka, omnoho viac vyniká hlavná myšlienka BS a BO a to, že mladý človek spoznáva Boha cez napísané Božie slovo – Bibliu.

  BS organizuje iba Gréckokatolícka cirkev cez svoje diecézne katechetické úrady. Môžu sa do nej zapojiť farnosti a školy, v ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo východný obrad na prvom stupni ZŠ. Je rozdelená do dvoch kategórií: A (1. a 2. ročník ZŠ) a B (3. a 4. ročník ZŠ). Súťažné trojčlenné družstvá, reprezentujúce svoje školy či farnosti, sa stretávajú vo svojich protopresbyterátoch na protopresbyterských kolách a ich víťazi postupujú na archieparchiálne kolo. V tomto šk. roku sa archieparchiálneho kola zúčastnilo v A kategórií 15 družstiev a v B kategórií 16 trojčlenných družstiev.

  BO je organizovaná Konferenciou biskupov Slovenska a Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky. Je organizovaná v 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ) a v 2. kategórií (SŠ). Do BO sa môžu zapojiť iba školy, v ktorých sa vyučuje katolícke náboženstvo. Po triednych a školských kolách sa vytvárajú trojčlenné družstvá, ktoré reprezentujú svoju školu na protopresbyterských kolách, ktorých víťazi postupujú na diecézne kolo (krajské) a víťazi z každej diecézy sa stretnú na celoslovenskom kole, ktoré každý rok organizuje iná diecéza. V tomto školskom roku je to Banskobystrická diecéza. Do triednych a školských kôl BO sa v Prešovskej archieparchii zapojilo cez 3000 mladých ľudí.

  Každý školský rok sú predmetom BS a BO niektoré biblické knihy. V tomto školskom roku sú to Genezis 1 – 11, Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela 1-6 a 13-14,  List Efezanom . Do 1. kategórie v archieparchiálnom kole sa zapojilo 16 družstiev a v 2. kategórii 8 družstiev. Jednou z úloh BO je aj scénka v rozsahu 2 min., ktorá v 1. kategórií je zameraná na dobovú ilustráciu a v 2. kategórií na aktualizáciu – prenesenie na súčasnosť.

  Výsledková listina:
  A. kategória: 1. a 2. ročník ZŠ
  B. kategória: 3. a 4. ročník ZŠ

  1. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ
  2. kategória SŠ

  Fotogaléria:
  Biblická olympiáda – 25. 4. 2017 
  Biblická olympiáda – 25. 4. 2017 – 1. kategória: 5. – 9. ročník ZŠ – scénky
  Biblická olympiáda – 25. 4. 2017 – 2. kategória: SŠ – scénky
  Biblická súťaž – 26. 4. 2017

  Počet videní: : 42
  Continue reading →
 • Prešovská archieparchia pripravuje archieparchiálne kolo BS a BO 2016/2017

  19. apríla 2017
  19. 04. 2017 – DKÚ PA – Po úspešnom ukončení protopresbyterských kôl Biblickej súťaže (BS) a Biblickej olympiády (BO), ktoré sa vo všetkých 16 protopresbyterátoch Prešovskej archieparchie uskutočnili 22. marca toho roka, pripravuje Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s katechetickou komisiou archieparchiálne kolo, ktoré sa uskutoční 25. a 26. apríla 2017 v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.
  Dňa 25. apríla 2017 sa stretnú víťazi protopresbyterských kôl BO 1. kategórie (5. – 9 ZŠ) a 2. kategórie (SŠ), aby si zmerali svoje vedomosti z týchto biblických kníh: Genezis 1-11, Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela 1-6 a 13-14 a List Efezanom. Jednou zo súťažných úloh pre každé družstvo bude scénka, ktorá v 1. kategórii je zameraná na dobové kritériá a v 2. kategórii na odkaz pre súčasnosť. Víťazi z oboch kategórií budú reprezentovať Prešovskú archieparchiu na Celoslovenskom kole. Do BO sa v oboch kategóriách v tomto školskom roku v Prešovskej archieparchii zapojilo 2 224 žiakov a študentov.
  Dňa 26. apríla 2017 kňazský seminár v Prešove privíta víťazov protopresbyterských kôl BS v kategórii A (1. a 2. ročník ZŠ) a v kategórii B (3. a 4. ročník ZŠ). Študijným materiálom pre tieto kategórie v tomto školskom roku bolo Jánovo evanjelium. Prvé tri víťazné družstvá oboch kategórií BS z archieparchiálneho kola sa stretnú na metropolitnom kole s víťazmi z Košickej a Bratislavskej eparchie v mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli.
  Súťažiacim i tým, ktorí tieto družstvá pripravovali a sprevádzajú ich, prajeme veľa darov Svätého Ducha pri riešení súťažných otázok.
  Počet videní: : 33
  Continue reading →
 • Archieparchiálne kolo projektu Východní svätí pre súčasnosť 2016/2017

  6. apríla 2017

  06. 04. 2017 – DKÚ PA – Popri biblickej súťaži a biblickej olympiáde Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie organizuje pre žiakov a študentov aj projekt Východní svätí pre súčasnosť.

  Projekt je zameraný na spoznávanie života východných svätých a blahoslavených. V každom školskom roku je zameraný na jedného východného svätca alebo blahoslaveného, ktorého život a dielo si súťažiaci naštudujú a zrealizujú v jednom z uvedených stvárnení/techník v rámci vekovej kategórie. Súťažiaci sa môžu zamerať na životopis, dielo, či posolstvo daného svätca.

  V tomto školskom roku bola ako predmet projektu vybraná blahoslavená Jozafata Hordaševská. Do archieparchiálneho kola postúpilo 137 prác, z ktorých porota vybrala v každej kategórii prvé tri víťazné práce. V III. Kategórii však porota udelila dve tretie miesta, v V. kategórii dve prvé a dve druhé miesta a v Vi. Kategórii dve tretie miesta. Počas konania Metropolitného kola biblickej súťaže v dňoch 9. a 10. mája 2017 vladyka Milan, košický eparcha, vyberie najlepšie práce z eparchiálnych kôl. Víťazi z archieparchiálneho a metropolitného kola budú pozvaní 15. mája 2017 do Prešova, kde si z rúk vladyku Milana, pomocného prešovského biskupa prevezmú diplomy a vecné ceny.

  Cieľom projektu je bližšie sa oboznámiť so svätými a blahoslavenými východného obradu; prehĺbiť vo svojom kresťanstve východnú spiritualitu a posilniť povedomie gréckokatolíka; prijať nové vzory do svojho života a prostredníctvom nich formovať morálne čnosti; rozvíjať tvorivosť a zručnosť pri spracovaní informácií. Projekt je rozdelený do 7. kategórií. Do projektu sa môžu zapojiť žiaci či študenti, ktorí reprezentujú svoju školu, alebo farnosť.

  Víťazné práce z Prešovskej archieparchie si môžete prezrieť  tu.

  Počet videní: : 38
  Continue reading →
 • Biblia očami detí a mládeže 2016/2017 – archieparchiálne kolo

  6. apríla 2017

  06. 04. 2017 – DKÚ PA – V tomto školskom roku sa do výtvarnej súťaže Biblia očami detí a mládeže v rámci archieparchiálneho kola Prešovskej archieparchie zapojilo 65 prác. Prvé tri víťazné práce z každej kategórie postúpili na celoslovenské kolo. Autori týchto prác budú pozvaní 15. mája 2017 do Prešova, kde si z rúk vladyku Milana, pomocného prešovského biskupa prevezmú diplomy a vecné ceny.

  Celoslovenská súťaž, ktorú v spolupráci s Diecéznymi katechetickými úradmi každoročne organizuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (www.kpkc.sk), je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.

  Zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie, nie kopírovanie výjavov z ilustrovaných Biblií. Cieľom súťaže je zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh. Predmetom súťaže Biblia očami detí a mládeže sú biblické knihy, ktoré sú predmetom aj biblickej olympiády. V tomto školskom roku sú to Genezis 1-11, Kniha Sudcov, Kniha proroka Daniela 1-6 a 13-14 a List Efezanom. Súťaž je rozdelená do ôsmych kategórií.

  Diecézne katechetické úrady organizačne zabezpečujú diecézne kolá súťaže. Celoslovenské kolo zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o.

  Víťazné práce z Prešovskej archieparchie si môžete pozrieť   tu.

  Počet videní: : 58
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Vranov na Topľou – mesto

  29. marca 2017

  22. 03. 2017 – o. Miloš Baran – Dňa 22.marca 2017 sa v priestoroch ZŠ s MŠ v Továrnom v predmete NBV/NV uskutočnila biblická súťaž a biblická olympiáda do ktorej v jednotlivých kategóriách sa zapojilo 15 družstiev (9 zo ZŠ, 5 zo SŠ  a 1 farnosť) so 44 súťažiacimi za protopresbyterát Vranov nad Topľou – mesto.  Družstvo, ktoré sa umiestnilo na prvom mieste postúpilo na archieparchiálne kolo, ktoré sa uskutoční 25. – 26.apríla 2017 v Prešove.

  Umiestnenie v jednotlivých kategóriách:

  Biblická súťaž A. kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
  1. ZŠ Sídlisko II. Vranov nad Topľou (Radko Sepeší, Zuzka Gavaľová, Šimon Ivanov)
  2. ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou (Tobiáš Harvilko, Sára Labanová, Jakub Harvilko)
  3. Farnosť Poša (Veronika Mikčeová, Anička Rebjáková
  4. ZŠ s MŠ Sedliská (Lívia Nemethová, Vanesa Ivanová, Filip Calko)

  Biblická súťaž B. kategória (3. a 4. ročník ZŠ)
  1. ZŠ sídlisko Juh Vranov nad Topľou (Bianka Obrinová, Viktória Hrešková, Šimon Titko)
  2. ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou (Natália Hobľáková, Martin Joel Mekel, Pavol Emanuel Laban)
  3. ZS Sídlisko II. Vranov nad Topľou (Laura Šuličová, Noemi Tabaka, Martin Kocan)
  4. Farnosť Poša (Martina Fenčáková, Saskia Sürová, Pavol Bezek)

  Biblická olympiáda 1. kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
  1. ZŠ Bernolákova Vranov nad Topľou (Barbora Mekelová, Veronika Ihnátová, Michal David)
  2. ZŠ Sídlisko Juh Vranov nad Topľou (Filip Hric, Katarína Feničinová, Sara Titková)
  3. ZŠ Sídlisko II. Vranov nad Topľou (Anna Maťašová, Diana Dobranská, Samo Sisák)

  Biblická olympiáda 2. kategória (1.a 2. ročník SŠ)
  1. SOŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou (Soňa Virostková, Simona Žultková, Martin Sobota)
  2. Gymnázium Dr. C. Daxnera Vranov nad Topľou (Viktória Kočišová, Kristína Jakubová, Miroslava Ilečková)
  3. Obchodná akadémia Vranov nad Topľou (Peter Hanusin, Alexandra Jurčová, Diana Peržeľová)
  4. SOŠ drevárska Vranov nad Topľou (Lukáš Gordan, Maroš Slivka, Tomáš Duda)
  Fotogaléria

  Počet videní: : 64
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Giraltovce

  27. marca 2017

  22. 03. 2017 – o. Vojtech Lakomý – Základná škola v Okrúhlom (okres Svidník) sa v stredu 22. marca 2017 stala už tretí raz po sebe miestom Biblickej olympiády I. kategórie a Biblickej súťaže A a B kategórie pre Giraltovský protopresbyteriát. Žiakov – súťažiacich zo základných škôl sprevádzaných svojimi kňazmi z Giraltoviec – o. Š. Pacák, protopresbyter a o. D. Chapčák, z Cerniny o. F. Kuzmiak, zo Šarišského Štiavnika o. F. Barkóci a o. M. Klimkovský a domácej základnej školy o. V. Lakomý na úvod privítala riaditeľka školy RNDr. Beáta Štofová. Po modlitbe prednesenej o. protopresbyterom sa 14 družstiev presunulo do tried, kde prebiehala súťaž. Prvé miesta v I. A kategórii získala domáca ZŠ v Okrúhlom a v B kategórii Súkromná ZŠ v Giraltovciach. Ešte pred obedom boli všetci súťažiaci odmenení vecnými cenami. Úprimné Pán Boh zaplať patrí p. riaditeľke B. Štofovej, kňazom dekanátu a žiačkam, ktoré pomohli pri organizovaní a priebehu BS a BO. Víťazným družstvám gratulujeme a prajeme im rovnako úspešné výsledky v archieparchiálnom kole, ktoré sa uskutoční v apríli v Prešove.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 39
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Hanušovce nad Topľou

  27. marca 2017

  22. 03. 2017 – o. Peter Olšavský – Dňa 22. marca 2017 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže protopresbyterátu Hanušovce nad Topľou. Súťaž prebiehala na Základnej škole v Rudlove a zúčastnilo sa jej 7 družstiev z rôznych škôl a farností z nášho protopresbyterátu. Po úvodnom privítaní a modlitbe sa všetci súťažiaci rozišli do pripravených tried, kde každý predviedol svoje poznatky zo Svätého Písma. Vyhodnotenie:

  Biblická súťaž kategória B
  (3. – 4. ročník)
  1. miesto: Farnosť Ďurďoš
  2. miesto: ZŠ Matiaška
  3. miesto: Farnosť Rudlov
  4. miesto: ZŠ Rudlov

  Biblická olympiáda kategória 1.
  (5. – 9. ročník)
  1. miesto: ZŠ Hanušovce nad Topľou
  2. miesto: ZŠ Vyšný Žipov
  3. miesto: ZŠ Bystré

  Diplomy odovzdával náš protopresbyter o. Miroslav Iľko a vecné ceny odovzdával o. Peter Olšavský, vedúci OKS Hanušovce nad Topľou. Pri tejto príležitosti chceme poďakovať všetkým vedúcim jednotlivých družstiev za ich prácu s deťmi. Taktiež ďakujeme firme Kortex z Vranova nad Topľou za finančnú podporu tejto olympiády. Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a na záver spoločným fotografovaním.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 58
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Hrabské

  27. marca 2017

  22. 03. 2017 – o. Ján Makaj – Dňa 22. 03. 2017 sa uskutočnilo protopresbyterské kolo biblickej olympiády a biblickej súťaže v Hrabskom protopresbyteriáte. Súťaž prebiehala v priestoroch Kultúrneho domu v Hrabskom. Po úvodnom príhovore otca protopresbytera Radovana Kuzmiaka a spoločnej modlitbe začali jednotlivé družstvá súťažiť.
  V A kategórii (1. – 2. roč.) súťažili tri družstvá s týmto umiestnením: 1. miesto ZŠ Nižný Tvarožec  v zložení Ema Benka-Rybárova, Vanesa Tejová, Patrik Pillár; 2. miesto ZŠ Gerlachov v  zložení Tadeáš Daňko, Tomáš Hanuščák, Vanesa Hanuščáková; 3. miesto ZŠ Hrabské v zložení Daniel Džambik, Michal Tokarčík, Mário Billý.

   V B kategórii (3. – 4. roč.) súťažili štyri družstvá s nasledovným umiestnením: 1. Miesto ZŠ Kružlov v zložení Kristína Laurová, Ján Hrenčko, Natália Roháľová; 2. ZŠ Kurov v zložení Jakub Černický, Radovan Giňavský, Peter Hrabčák; 3. Miesto ZŠ Hrabské v zložení Timon Tej, Patrik Tokarčík, Simona Mackaničová.
  V prvej kategórii (5. – 9. roč.) súťažili tri družstvá a výsledky súťaže sú: 1. miesto ZŠ Kružlov v zložení Lívia Renčková, Klára Chanathová, Miriam Mokrišová; 2. miesto ZŠ Malcov v zložení Michal Bocko, Žaneta Gduľová, Martina Lamancová; 3. miesto ZŠ Gaboltov v zložení Kristína Steranková, Marko Biliščanský, Miriam Demjanovičová.

  Súťažiaci boli odmenení diplomami a vecnými cenami. Na záver sa prítomní poďakovali spoločnou modlitbou a povzbudení Božím Slovom sa rozišli domov.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 59
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Humenné

  27. marca 2017

  22. 03. 2017 – o. Matúš Nastišin – Dňa 22.03.2017 sa v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnila biblická súťaž a biblická olympiáda. O zaujímavé ceny bojovalo v 30. družstvách 89 súťažiacich sprevádzaní svojimi kňazmi a katechétami. Tohto roku sa do súťaže zapojilo 18 škôl a 1 družstvo súťažilo za svoju farnosť. Vo veľkej konkurencii napokon zvíťazili:

  V biblickej súťaži v A. kategórii (1. – 2. ročník ZŠ):
  1. miesto – ZŠ J. Švermu (Sophia Sotáková, Nicolas Buhaj, Gregor Goga)
  2. miesto – CSŠ Duchnovičova (Šimon Zlacký, Filip Nastišin, Dominika Vasiľková)
  3. miesto – ZŠ Darg. hrdinov (Alexandra Glodová, Vladimíra Hobľaková, Nela Mikulašová)

  V B. kategórii (3. – 4. ročník ZŠ):
  1. miesto – ZŠ Darg. hrdinov (Eva Mária Turcmanovičová, Ryana Biliková, Samuel Fejko)
  2. miesto – CSŠ Duchnovičova (Petra Vasiľková, Timotej Šambronský, Šimon Jaroš);
  3. miesto – ZŠ Kudlovská (Daniel Pavelica, Šimon Sentivan, Jozef Ščerba).

  V biblickej olympiáde v 1. kategórii (5. – 9. ročník ZŠ):
  1. miesto – ZŠ a MŠ Košarovce (Matej Malcovský, Alexandra Čakurdová, Adrián Andrejco)
  2. miesto – CSŠ Duchnovičova (Filip Zlacký, Veronika Chalachanová, Lívia Džopková)
  3. miesto – ZŠ Darg. hrdinov (Adam Pančák, Viktor Verba, Zdenko Merga).

  V 2. kategórii (Stredné školy):
  1. miesto – Gym. sv. J. Zlatoústeho (Benjamín Šambronský, Chiara Frandoferová, Jakub Onduško)
  2. miesto – Gym. L. Svobodu (Natália Mergová, Radka Pančáková, Miriama Sijková)
  3. miesto – Stredná zdravotnícka škola (Nikola Fedičová, Jaroslava Bobeničová, Sandra Burdová)

  Všetkým srdečne blahoželáme, postupujúcim želáme ďalšie úspechy a tešíme sa na ďalší ročník!
  Fotogaléria

  Počet videní: : 47
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Medzilaborce

  27. marca 2017

  22. 03. 2017 – o. Vladislav Petrík – O tom, že Boh je úžasný, a že hľadá cestu do ľudského srdca, sme sa presvedčili počas prípravy, ale aj počas samotného priebehu protopresbyterského kola BS a  BO. Súťaž  sa konala na ZŠ Komenského v Medzilaborciach. Súťaže sa zúčastnilo 6 súťažných družstiev.

  V kategórii A. ( 1. a 2. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Marek Mochnáč, Soňa Fečková a Kristína Berežná zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.

  V kategórii B. ( 3. a 4. roč. ZŠ) sa na prvom mieste umiestnili žiaci: Lea Suchá, Richard Hrib a Samuel Kizák zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.

  V kategórii 1. ( 5. – 9. roč. ZŠ) sa na prvom  mieste umiestnili žiaci: Lenka Hacková, Erik Koťuch a Samuel Hrib znovu zo ZŠ Komenského v Medzilaborciach.

  Na úvod všetkých prítomných privítal Mgr. o. Vladislav Petrík, vedúci OKS Medzilaborce. Potom nasledovala krátka spoločná modlitba a rozdelenie do skupín. Súťažilo sa v troch kategóriach. Súťaž sa niesla v radostnom a  pokojnom duchu, s pozornosťou a rozvahou. Žiaci si mali možnosť overiť svoje vedomosti o poznaní biblických textov, ktoré tvorili základ súťažných disciplín. Po zhodnotení a vyhlásení výsledkov súťaže nasledovalo odovzdanie cien a diplomov spojených s pamätnými fotografiami. V závere Mgr. o. Vladislav Petrík, vedúci OKS vyjadril veľkú radosť z toho, že aj v dnešnej dobe sa nájdu deti a mládež, ktorí čítajú Božie Slovo a túžia po hlbšom poznaní Boha a jeho Lásky. Po záverečnej modlitbe sa všetci zúčastnení rozišli s radosťou a dobrým pocitom v srdci a s odhodlaním dobre sa umiestniť na archieparchiálnom kole súťaže.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 38
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Orlov

  27. marca 2017

  22. 03. 2017 – o. Ľubomír Karafa – Dňa 22. marca 2017 sa na Základnej škole v Orlove uskutočnilo protopresbyterské  kolo biblickej súťaže  a biblickej olympiády  protopresbyteriátu Orlov.  Zúčastnilo sa ho spolu 36 súťažiacich  v 12 – tich družstvách.  Po privítaní, úvodnej modlitbe a príhovore o. protopresbytera Petra Iľka, boli vydané pokyny pre súťažiacich vedúcim OKS Orlov o. Ľubomírom Karaffom.  Následne boli súťažiace družstvá rozdelené do jednotlivých súťažných skupín a všetci začali súťažiť.

  V BS kategórii A sa zúčastnili 3 družstvá, z ktorých víťazným sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ Čirč / Miriam Lucáková, Dominika Kovalčíková, Ema Gajdošová  /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Farnosti Údol / Tomáš Fenďa, Lenka Plučinská, Vanesa Karaffová / a na treťom súťažiaci zo ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie/ Šimon Nemergut, Peter Šoltýs, Peter Filičko/.

  V BS kategórii B sa zúčastnilo 6 družstiev a zvíťazilo družstvo ZŠ s MŠ Hromoš / Timea Bebková, Stanislav Pištej, Samuel Sekanina  /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo z Farnosti Údol / Kristína Lešková, Patrik Plučinský, Vivien Sokolová  / a na treťom súťažiaci zo ZŠ s MŠ Čirč / Petra Kovalčíková, Ondrej Urda, Damián Prisiažniuk/.

  Na BO sa zúčastnili 3 družstvá, z ktorých víťazným družstvom sa stalo družstvo zo ZŠ s MŠ Orlov / Mário Helemčin , Natália Plavnická , Juraj Iľko /. Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo zo ZŠ s MŠ Šarišského Jastrabia / Rebeka Iľaščiková, Ráchel Iľaščiková, Laura Ondková /  a na treťom mieste družstvo zo ZŠ s MŠ Plavnica / Pavol Jozafát Székely, Klaudia Kormošová, Ján Petrus /.

  Na záver súťaže a olympiády boli o. protopresbyterom Petrom vyhlásené výsledky a víťazi dostali diplomy a vecné ceny.

  Ďakujeme pani riaditeľke ZŠ s MŠ Orlov PhDr. Bibiáne Matiskovej  za poskytnuté priestory a dobrú spoluprácu.  Biblická súťaž a biblická olympiáda bola ukončená modlitbou a spoločným obedom.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 48
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Poprad

  27. marca 2017

  22. 03. 2017 – o. Marián Sterančák – Dňa 22.3.2017 sa uskutočnila Biblická súťaž v A. kategórii, B. kategórii a Biblická olympiáda 1.kategórie 5.-9.ročníka ZŠ a 2.kategórie SŠ v ZŠ Ľubica. V A. kategórii Biblickej súťaže sa zúčastnili tri družstvá, v B. kategórii Biblickej súťaže sa zúčastnili tri družstvá,  v Biblickej olympiáde 1.kategórie päť družstiev a 2.kategórii jedno družstvo nášho protopresbyterátu.

  Biblická súťaž
  A. kategória:
  ZŠ s MŠ Jarná, Poprad
  ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa Poprad – Veľká
  Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit

  Biblická súťaž
  B.kategória:
  ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa Poprad – Veľká
  ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad
  Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit

  Biblická olympiáda
  1.kategória:
  Spojená škola D.Tatarku, Poprad
  ZŠ Mierová, Svit
  ZŠ a MŠ Komenského, Poprad
  ZŠ a MŠ Francisciho, Poprad
  ZŠ Nižné Repaše

  Biblická olympiáda
  2.kategória:
  Spojená škola D.Tatarku Poprad

  Na začiatku všetkých prítomných privítal protopresbyter popradského protopresbyterátu ThLic PaedDr.Jaroslav Matoľák. Riaditeľka školy PaedDr. Anna Fedorová otvorila celú súťaž úvodným slovom a spoločnou modlitbou.

  Predsedom poroty Biblickej olympiády 2.kategórie bol Mgr. Miroslav Bartoš, farár farnosti Poprad a prísediaci porotca bol Mgr. Marián Sterančák. Predsedom poroty Biblickej olympiády 1.kategórie bol protopresbyter Popradského protopresbyterátu ThLic PaedDr. Jaroslav Matoľák a prísediaci porotca bola PaedDr. Mária Molnárová, katechétka. Predsedom poroty Biblickej súťaže B. kategórie bol Mgr. Marek Kaľata, správca farnosti Svit  a prísediaci porotca bol Mgr. Michal Bučko správca farnosti Žakovce. Predsedom poroty Biblickej súťaže A. kategórie bol Mgr. Mikuláš Chanáth, správca farnosti Ihľany a prísediaci porotca bol Mgr. Miroslav Bartoš, farár farnosti Poprad.

  Konečné poradie družstiev bolo nasledovné:

  Biblická súťaž:
  A. kategória
  1. Farnosť Svit v zložení: Marianna Galajdová, Etela Kačmarčíková, Alexandra Sasaková
  2. ZŠ Jarná Poprad v zložení: Oliver Ondruš, Soňa Habaňová
  3. ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa Poprad – Veľká v zložení: Samuel Kormaník, Chiara Demková, Karin Makarová

  Biblická súťaž:
  B.kategória
  1.
  Farnosť Svit v zložení: Patrik Sedlák, Abby Rusiňáková, Adela Kačmarčíková
  2. ZŠ s MŠ Dostojevského Poprad v zložení: Marek Garnek, Barbora Galajdová, Šimon Janočko
  3. ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa Poprad – Veľká v zložení: Jozef Hromjak, Sofia Stanková, Konštantín Mornár

  Biblická olympiáda:
  1.kategória:
  1. Spojená škola D.Tatarku Poprad
  v zložení: Alexandra Matoľáková, Alexandra Hromjaková, Alexander Mornár
  2. ZŠ Nižné Repaše v zložení: Iveta Dudová-Bašistová, Lenka Kočišová, Tímea Tomalská
  3. ZŠ Mierová Svit v zložení: Tibor Ridilla, Aneta Ridillová

  Biblická olympiáda
  2.kategória:
  1. Spojená škola D.Tatarku Poprad
  v zložení: Gabriel Ráchela, Laura Azzam, Katarína Bartošová

  Celkové poďakovanie patrí riaditeľke školy v Ľubici PaedDr. Anne Fedorovej za prípravu a sprostredkovanie priestorov na konanie Biblickej olypmiády a Biblickej súťaže. Ďalej protopresbyterovi o.Jaroslavovi Matoľákovi, o. Miroslavovi Bartošovi, o. Marekovi Kaľatovi, p.Márii Molnárovej a aj rehoľnej sestre Jozefíne za prípravu svojich družstiev na Biblickú olympiádu a Biblickú súťaž. Taktiež patrí vďaka o. Mikulášovi Chanáthovi a Michalovi Bučkovi za ich osobný prínos ako porotcov v tejto olympiáde. V neposlednom rade patrí poďakovanie aj všetkým súťažiacim žiakom. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na archieparchiálnom kole Biblickej olympiády  a Biblickej súťaže 25.4. a 26.4.2017 v Prešove.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 58
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Prešov

  27. marca 2017

  22. 03. 2017 – o. Marián Feckanič – Aj tohtoročné kolo súťaže prešovského protopresbyteriátu sa uskutočnilo v priestoroch Cirkevného gymnázia bl. P. P. Gojdiča v Prešove dňa 22.3.2017 konala Biblická olympiáda a Biblická súťaž protopresbyterátu Prešov. Po spoločnej modlitbe Korunky k Božiemu milosrdenstvu sa súťažiaci rozišli do tried, kde boli získané vedomosti otestované jednotlivými úlohami. Tento rok sa do BO a BS zapojilo 75 súťažiacich. Víťazi sa v jednotlivých kategóriách umiestnili nasledovne:

  A. Kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
  1. CZŠ P.P.Gojdiča, Prešov – Andrea Ženčuchová, Veronika Papcunová, Damián Dzurovčin
  2. Farnosť Okružná– Rút Gumanová, Jozef Sučka, Šimon Sučko

  B. Kategória (3. a 4. ročník ZŠ)
  1. CZŠ P.P.Gojdiča, Prešov – Judit Saraková, Veronika Feckaničová, Michael Harvilko
  2. ZŠ Kúpeľná, Prešov – Lea Horáková, Sofia Popovcová, Natália Krolaková
  3. ZŠ Lesnícka, Prešov – Lea Popovičová, Nina Popovičová, Sára Kollárová

  1. Kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
  1. ZŠ Májové námestie, Prešov – Benjamín Greško, Tobiáš Greško, Filip Jakub
  2. ZŠ s MŠ, Kapušany – Anton Kažimír, Tereza Kažimírová, Tobiáš Galajda
  3. ZŠ Bajkalská, Prešov – Kristína Guličová, Ema Popíková, Ema Krenická

  2. Kategória (SŠ)
  1. SZŠ sv. Bazila Veľkého, Prešov – Adriana Miklošová, Mariana Tarbajová, Viktória Gubová
  2. Gymnázium P.P.Gojdiča, Prešov – Iveta Janočková, Ráchel Saraková, Bernadeta Romanová
  3. PaSA K. stromoradie, Prešov – Barbora Baňasová, Emília Zorvanová, Katarína Habiňáková

  Diplomy a vecné ceny odovzdával protopresbyter o. Daniel Galajda a o. Marián Feckanič, vedúci OKS. Vďačnosť patrí sponzorom a farnostiam, ktoré prispeli na zakúpenie cien. Okrem víťazov si každý zúčastnený odniesol pamiatku v podobe písacieho pera s citátom: „Najkrajšia múdrosť je milovať Boha. (Sir 1,14)“ a drobnú pozornosť. Aj keď tu zazneli mená víťazov, môžeme povedať, že víťazmi sú všetci, keďže dokázali premôcť samých seba, zrieknuť sa svojho voľného času a venovať ho štúdiu sv. Písma. Nech Boh požehná všetkých súťažiacich! Na záver sa vedúci OKS poďakoval prítomným kňazom, rehoľným sestrám a katechétom. Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a požehnaním.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 57
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Sabinov

  27. marca 2017

  22. 03. 2017 – o. Jozef Špes – Dňa 22. marca 2017 sa v priestoroch Obecného úradu v Milpoši uskutočnilo protopresbyterské kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády protopresbyterátu Sabinov.  Po úvodnej spoločnej modlitbe, ktorú viedol otec protopresbyter Slavomír Pálfi, sa súťažiaci rozišli podľa jednotlivých kategórii do pripravených miestností, kde si mohli preveriť svoje znalosti z Biblie. Biblická súťaž zahŕňa dve kategórie, a to A. kategória – prvý a druhý ročník základných škôl a B. kategória – tretí a štvrtí ročník základných škôl. V A. kategórii súťažili dve družstvá a víťazom sa stala ZŠ Červená Voda v zložení: Ján Pavol Džačovský, Natália Karaffová a Július Kruľak. V B. kategórii súťažili štyri družstvá a víťazom sa stala ZŠ Milpoš v zložení: Marianna Petríková, Natália Petríková a Matej Petruš.

  Biblická olympiáda v sebe zahŕňa taktiež dve kategórie. V 1. kategórii súťažia ročníky druhého stupňa základných škôl. V 2. kategórii súťažia stredné školy. V 1. kategórii sme mali štyri družstvá a víťazom sa stala ZŠ Komenského v Sabinove v zložení: Sebastian Cenker, Kristína Cenkerová a Sára Palfiová. V 2. kategórii sa v Sabinovskom protopresbyteráte nesúťažilo. Po skončení súťaží nasledovalo vyhodnotenie s odovzdaním diplomov a hodnotných cien.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 45
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Snina

  27. marca 2017

  22. 03. 2017 – o. Martin Barna – Biblická súťaž a biblická olympiáda sa v protopresbyteráte Snina konala 22. marca už tradične v Cirkevnom centre voľného času v budove rímskokatolíckeho farského pastoračného centra Opus dei v Snine. Po úvodnom slove a modlitbe, ktorú predniesol otec protopresbyter Maroš Prejsa, sa 33 súťažiacich rozdelilo do pripravených tried. Pod vedením členov poroty súťažili v 4 kategóriách. Po zvládnutí súťažných kôl bolo spoločné vyhlásenie výsledkov. V jednotlivých kategóriách zvíťazili:

  Biblická súťaž

  A. kategória (1. a 2. ročník ZŠ)
  1. miesto ZŠ a MŠ Stakčín ( Daniel Demjanovič, Jakub Špitálik, Lenka Kapraľová)
  2. miesto ZŠ Komenského Snina ( Soňa Lucová, Daniela Jurcáková, Natália Bodnárová)

  B kategória (3. a 4. ročník ZŠ)
  1. miesto ZŠ a MŠ Komenského Snina ( Matúš Makaj, Pavol Hasin, Branislav Červeňák)
  2. miesto ZŠ a MŠ Kolonica ( Lukáš Lojka, Jakub Komár, Richard Jevič)

  Biblická olympiáda

  1.kategória (5. – 9. ročník ZŠ)
  1. miesto ZŠ Ulič ( Iveta Jurcová, Mária Čokynová, Želmíra Grossrubatscher)
  2. miesto ZŠ a MŠ Ubľa (Samuel Jozef Fejsák, Martina Surová, Nella Pružinská)
  3. miesto ZŠ Komenského Snina ( Kamila Chomová, Anna Galandová, Lenka Mišková)

  2. kategória (SŠ)
  1. miesto CSŠ sv. Cyrila a Metoda Snina ( Jana Potocká, Miroslav Peľo, Silvia Kuchtaninová)
  Fotogaléria

  Počet videní: : 56
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Stará Ľubovňa

  27. marca 2017

  22. 03. 2017 – o. Ľuboslav Pulščák – Dňa 22.03.2017 sa uskutočnilo protopresbyteriátne kolo biblickej olympiády a biblickej súťaže Staroľubovianskeho protopresbyteriátu. Tieto súťaže prebiehali  v priestoroch ZŠ s MŠ Veľký Lipník a zúčastnilo sa ich 11 družstiev z rôznych škôl a farností nášho protopresbyteriátu. Súťaž bola otvorená privítaním súťažiacich Mgr. Ľuboslavom Pulščákom  a  modlitbou, ktorú viedol Mgr. Jozef Mačejovský kaplán farnosti Veľký Lipník.

   Súťaž prebiehala v pripravených triedach. Počas dvoch hodín trvania súťaže mali deti možnosť predviesť to najlepšie, čo v nich z  poznania Svätého písma je. Vedomosti zúčastnených sa premietli do týchto výsledkov:

  V kategórii A ( 1.a 2. ročník ZŠ) zvíťazilo  družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Miriam Vaľková, Daniel Mačuga, Boris Varga. Na druhom miesta sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Veľký Lipník v zložení : Lukáš Lainda, Laura Lichvárová, Alexandra Džunková. Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo Farnosti Litmanová v zložení: Dávid Pach, Miriam Janičková, Marko Rybovič.

  V kategórii B ( 3.-4. ročník ZŠ  ) zvíťazilo   družstvo ZŠ s MŠ Jakubany v zložení: Radoslav Mačugová, Laura Mačugová, Štefánia Rybovičová. Na druhom   mieste sa umiestnilo družstvo družstvo Farnosti Litmanová v zložení: Aneta Pachová, Lucia Česláková, Timotej Vislocký. Na treťom  mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ s MŠ Veľký Lipník  v zložení: Kristián Lainda, Viktória Lichvárová, Angelika Virostková.

  V kategórii 1 ( 5.- 9. ročník ZŠ ) zvíťazilo družstvo ZŠ s MŠ  Kamienka v zložení: Kristína Bučková, Ema Frӧhlichová, Karolína Pataráková.  Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo  ZŠ s MŠ Veľký Lipník v zložení: Tatiana Tešlová, Juraj Pješčák, Tomáš Rybár.  Na treťom mieste sa umiestnilo družstvo ZŠ Levočská Stará Ľubovňa V zložení: Ivo Korčák, Alena Tomková a Stanislav Hnatkovič.

  V kategórii 2 ( stredné a odborné školy ) zvíťazilo družstvo Gymnázia Sv. Mikuláša Stará  Ľubovňa v zložení : Martin Leško, Dávid Vaľko, Katarína  Ladižinská.

  Samotná súťaž bola ukončená odovzdaním diplomov a vecných cien.

  Diplomy a vecné ceny odovzdával Mgr. Rastislav Janičko, protopresbyter a Mgr. Ľuboslav Pulščák, vedúci OKS .

  Pri tejto príležitosti chcem poďakovať všetkým vedúcim jednotlivých družstiev za ich vzornú prácu s deťmi, že si našli čas na stretnutia s nimi . Taktiež sa chcem poďakovať vedeniu  školy za poskytnutie priestorov a darcom, ktorí venovali ceny pre víťazov.

  Súťaž bola zakončená spoločnou modlitbou a záverečným požehnaním.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 61
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Stropkov

  27. marca 2017

  22. 03. 2017 – o. Peter Hríb – Dňa 22. marca 2017 o 09.00 hodine sa uskutočnilo v kláštore otcov redemptoristov v Stropkove protopresbyterské kolo Biblickej olympiády a Biblickej súťaže na školský rok 2016/2017.

  Na úvod bolo privítanie účastníkov súťaže , krátka modlitba a rozdelenie podľa jednotlivých kategórií. Zúčastnilo sa 42 súťažiacich, ktorí tvorili  14 družstiev v troch kategóriách. V daných kategóriách sa na I. mieste umiestnili:

  Biblická olympiáda 1. kategória: ZŠ s MŠ Kolbovce

  Biblická súťaž A. kategória: ZŠ Vyšná Olšava

  Biblická súťaž B. kategória: ZŠ Mlynská Stropkov.

   Vyhodnotenie súťaže bolo o 11.30 hodine. Výhercovia prvých troch miest boli odmenení vecnými cenami. Ostatní súťažiaci obdŕžali symbolické ceny útechy a patrilo im taktiež poďakovanie za ich účasť i snahu. Odchádzali s povzbudením, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

  Výherné družstva v jednotlivých kategóriách postúpili do archieparchiálneho kola, ktoré sa uskutoční v apríli v Prešove.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 53
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/2017 v protopresbyteriáte Svidník

  27. marca 2017

  22. 03. 2017 – o. Stanislav Jalčak – Dňa 22. 3. 2017 sa na Cirkevnej základnej škole sv. Juraja vo Svidníku uskutočnilo protopresbyteriátne kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády. Na úvod sme sa zúčastnili svätej liturgie, ktorú slávil o. protopresbyter Ján Pavlík spolu s otcom Pavlom Burdom. V homílii nás otec Ján povzbudil k vytrvalosti na ceste k Bohu a pri prekonávaní prekážok a uistil nás, že každý kto sa zúčastnil prípravy na túto súťaž a minul svoj čas pre Boha, je obohatený. Po liturgii sa súťažiaci odobrali pod vedením členov poroty do pripravených miestností. Všetci účastníci súťaže sa snažili podľa svojich schopností, ale nie každý môže zvíťaziť. V jednotlivých kategóriach bolo poradie umiestnených súťažiacich nasledovné:

  A. kategória (1. a 2. roč. ZŠ)
  1. miesto –  ZŠ Ulica Komenského (Katarína Ščerbová, Lukáš Luč, Peter Drimák)
  2. miesto –  CZŠ Sv. Juraja (Evka Pavlíková, Sofia Pavlíková, Terezka Feková)
  3. miesto –  ZŠ 8. mája (Vanesa Popová, Filip Hríbik)

  B. kategória (3. a 4. roč. ZŠ)
  1. miesto –  ZŠ Ulica Komenského (Petra Tvrcovská, Júlia Bodáková, Timotej Feník)
  2. miesto –  ZŠ Karpatská (Katarína Pipasová, Sofia Stecenková, Lívia Čordášová)
  3. miesto –  CZŠ Sv. Juraja (Rebeca Havrilová, Miroslava Sochovičová, Zuzana Bačová)

  1.kategória (5. až 9. roč. ZŠ)
  1. miesto –  CZŠ Sv. Juraja (Terézia Strončeková, Miriam Jalčaková, Veronika Čajková)
  2. miesto –  ZŠ Krajná Poľana (Eugénia Fedáková, Kamila Vaňková, Stela Karalová)
  3. miesto –  ZŠ 8. mája (Katarína Hriceková, Kristína Klimová, Bianka Mihalíková)

  2. kategória (1. a 2. roč. SŠ)
  1. miesto –  Gymnázium Dukl. hrdinov (Damián Barkóci, František Barkóci, Ján Pavlík)
  2. miesto –  Spojená škola Centrálna ul. (Iveta Zavodová, Sebastián Cuprišin, Jana Harvilková)
  3. miesto –  SOŠ Bardejovská ul. (Sabina Komarnická, Nikola Peľaková)

  Víťazi boli odmenení vecnými cenami. Nikto však neodišiel s prázdnymi rukami, lebo aj neumiestnení súťažiaci dostali malú pozornosť. Celú súťaž sme zakončili spoločným chutným obedom. Za pomoc pri organizácii súťaže sa chcem v prvom rade poďakovať Bohu, ale aj všetkým členom poroty: sr. Mgr. Františka Vasilíková, Mgr. Daniela Burdová, Mgr. Eva Pavlíková, Mgr. Pavol Burda, o. Mgr. Peter Tkáč, Mgr. Gabriela Majdová, Mgr. Tomáš Majda. Všetci sa tešíme na ďalší ročník súťaže.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 52
  Continue reading →
 • Biblická súťaž a Biblická olympiáda 2016/017 v protopresbyteriáte Vranov nad Topľou – Čemerné

  27. marca 2017

  22. 03. 2017 – o. M. Kočiš – Dňa 22.3. sa stretli súťažiaci BO a BS protopresbyterátu Vranov – Čemerné  na spoločnej modlitbe korunky Božieho milosrdenstva v gréckokatolíckom chráme  v Zámutove. Po skončení sa všetci súťažiaci presunuli  do neďalekej Bílikovej chaty, kde sa začala súťaž. Súťažiaci preukazovali svoje vedomosti, ktoré ich zoradili nasledovne :

  Kategória A
  1.Farnosť  Sečovská Polianka (Zuzana Bobíková, Martina Nováková, Adam Hric)
  2.Farnosť Zámutov( Marcus Kaščák, Eliška Tatárová, Alexandra Mižovová)
  3. ZŠ Zámutov (Lukáš Brehový, Ester Busoňáková, Nina Čandiková)

  Kategória B
  1.Farnosť Sečovská Polianka (Marek Demeter, Patrik Novosiadly, Lukáš Novák)
  2.ZŠ Sečovská Polianka (Juliana Haburová, Karolína Nemčíková, Barbora Tatárová)
  3.Farnosť Zámutov (Bianka Puškárová, Miriam Vallová, Vladimír Rybarčák)

  1.kategória BO
  1.ZŠ Sečovská Polianka (Viktória Hricová,Silvia Huďová, Markéta Ivaničová )
  2.ZŠ Zámutov(Antónia Hricová, Miriam Voľanská, Natália Rybarčáková)
  3.ZŠ Kukučínova (Filip Kopčák, Jana Dvorová, Alexandra Tarčinská)

  Po odovzdaní cien a chutnom obede sme spoločnou modlitbou Anjel Pána  poďakovali Bohu za krásne  spoločenstvo .Veríme, že poznávanie Svätého Písma  nezostane len záležitosťou prípravy na súťaž, ale cez napísané Božie slovo pomôže vytvoriť si bližší vzťah s Nebeským Otcom.

  Všetkým srdečne blahoželáme, postupujúcim želáme veľa  úspechov v eparchiálnom kole a tešíme sa na ďalší ročník!
  Fotogaléria

  Počet videní: : 43
  Continue reading →
 • Výučba N/NV v skupinách so zmiešanými ročníkmi

  24. marca 2017
  22. 03. 2017 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko, T. Ševčenka 11, Prešov, pozýva kňazov a učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na odborno-metodický seminár Výučba N/NV v skupinách so zmiešanými ročníkmi.
  Pozvánka v prílohe.
  Počet videní: : 36
  Continue reading →
 • Noc čítania Biblie 2017

  22. marca 2017
  22. 03. 2017 – DKÚ PA – Tento projekt vychádza z inšpirácie Svätého Otca, ktorý nám v apoštolskom liste Misericordia et misera adresoval tieto slová: „Bolo by vhodné, aby každé spoločenstvo venovalo jednu nedeľu liturgického roka obnovenému úsiliu o šírenie, poznávanie a hlbšie pochopenie Svätého písma: jedna nedeľa celá venovaná Božiemu slovu, aby sme pochopili nevyčerpateľné bohatstvo,ktoré pochádza z trvalého dialógu Boha s jeho ľudom.”
  Počet videní: : 47
  Continue reading →
 • V Prešove sa konal odborno-metodický seminár na tému Jubileum zjavení vo Fatime

  22. marca 2017

  22. 03. 2017 – DKÚ PA – V roku fatimskej Panny Márie pripravil dňa 20. marca 2017 Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálnym pracoviskom v Prešove, odborno-metodický seminár s názvom Jubileum zjavení vo Fatime (1917 – 2017), ktorého odborným lektorom bol doc. Peter Borza z Gréckokatolíckej teologickej fakulty v Prešove. Pozornosť účastníkov seminára zameral na náboženský a historický aspekt zjavení vo Fatime, ktoré sa udiali počas prvej svetovej vojny a tesne pred komunistickým pučom v Rusku. Poukázal na znamenie Prozreteľnosti pre 20. storočie a fakt, že poslušnosť Matke Božej v podobe pokánia – obrátenia – viery pomáha víťaziť nad totalitnými systémami 20. storočia. Zdôraznil dôležitosť slobody človeka a slová emeritného pápeža Benedikta XVI. vyslovené počas jeho služby prefekta Kongregácie pre náuku viery k otázke tretieho tajomstva z Fatimy, keď povedal, „že nejestvuje nezmeniteľný osud, že viera a modlitba sú silami, ktoré môžu vplývať na dejiny, a že napokon modlitba je silnejšia ako náboje a viera silnejšia ako rozbroje.” Fatimské zjavenia tak ponúkajú príležitosť na bližšie zoznámenie sa s účinkami duchovných nástrojov v zápase s totalitnými systémami komunizmu a nacizmu v 20. storočí a zároveň je hlas z Fatimy výzvou, aby sme podobným spôsobom nastolili pokoj v dnešnom rozháranom svete.
  Fotogaléria

  Počet videní: : 58
  Continue reading →
 • Jubileum zjavení vo Fatime 1917 – 2017

  20. februára 2017

  20. 02. 2017 – DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom, regionálne pracovisko, T. Ševčenka 11, Prešov pozýva kňazov a učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy na odborno-metodický seminár Jubileum zjavení vo Fatime 1917 – 2017. 
  Pozvánka.

  Počet videní: : 34
  Continue reading →