Rok 2023

 • Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko v súradniciach času a doby

  Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. – Odborným seminárom Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko v súradniciach času a doby dňa 7. marca 2023 si učitelia náboženstva/náboženskej výchovy pripomenuli život a poslanie blahoslaveného pomocného prešovského biskupa.

  Ako uviedol vo svojej prednáške Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., že poznanie dejín Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku nás vedie k zisteniu, že má poklady, ktoré sú pre nás zdrojom múdrosti a nevysychajúcim prameňom, z ktorého môžeme čerpať všetci. Bl. biskup Hopkovi patrí popredné miesto medzi nimi, lebo svojím svedectvom vernosti a lásky k svojej cirkvi je pre vzorom ale aj orodovníkom, aby sme túto štafetu viery odovzdávali ďalším generáciám. Dôležitým rozmerom jeho spirituality bola láska k východnému byzantskému obradu a pozoruhodný je aj jeho prínos v oblasti teológie v rozmere hlbokej eucharistickej úcty, keď Eucharistiu považoval za najväčšie bohatstvo.

  Prítomných učiteľov vyzval k tomu, aby v kontexte slov sv. Jána Pavla II. odovzdávali pamiatku na našich mučeníkov mladej generácii, lebo ona je jedným z hlbokej duchovnej obnovy.

 • Katechézy Dobrého pastiera

  Mgr. Ľubomíra Capová – Dňa 24. februára sa v priestoroch Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove uskutočnilo stretnutie s vladykom Petrom Rusnákom, apoštolským administrátorom sede vacante Prešovskej archieparchie, na ktorom Mgr. Marta Fudalyová, Mgr. Ľubomíra  Capová a Mgr. Sára Hrabčáková predstavili činnosť Átrií v rámci Katechéz Dobrého Pastiera /KDP/, ktoré posledných 7 rokov úspešne fungujú nielen pod záštitou slovenských rímskokatolíckych  biskupstiev, ale píšu takmer 70. ročnú históriu v krajinách Európy, vo Veľkej Británii, v USA, Kanade a Latinskej Amerike. Katechézy Dobrého Pastiera v sebe zahŕňajú starostlivo pripravené prostredie a materiál, a tiež pripraveného dospelého (katechétu), čo spoločne s prácou v silenciu vytvára dieťaťu priestor na načúvanie Božiemu hlasu hovoriacemu s dieťaťom osobne a v úplnej jednoduchosti. Katechézy rešpektujú vývinové obdobie dieťaťa (program zahŕňa tri úrovne veku: 3-6, 3-9 a 9-12 rokov) a vovádzajú dieťa do tajomstva viery a vybraných častí sv. liturgie, čím sa dieťaťu sprostredkuje hlboko osobné a radostné prežívanie viery ako jedinečného vzťahu s Bohom.

  Túžbou je, aby aj deti z gréckokatolíckych farností mali možnosť tráviť čas v Átriách svojho obradu. Na stretnutí vladyka navrhol vypracovať kurikulum pre východný. Stretnutia sa zúčastnil aj o. Peter Cap, riaditeľ Diecézneho katechetického úradu Prešovskej archieparchie, ktorý by mohol odborne zastrešovať Átriá gréckokatolíkov. Záujemcovia o prácu katechétu KDP i kňazi si majú možnosť prísť pozrieť prácu detí v Átriu východného obradu každý utorok o 16:30 h v gréckokatolíckom farskom pastoračnom centre Bardejov – Vinbarg (tento školský rok tam prebieha skúšobný rok s vlastnými deťmi katechétov). V Prešove je možnosť navštíviť katechézy v utorky a štvrtky o 16:30 h v Átriu západného obradu v súkromnej MŠ „Montessori cesta“ a súkromnej ZŠ „Leonardo“.

 • Duchovná formácia katechétov

  thumbnail_1676819555208Mgr. Kvetoslava Rindošová – V dňoch 17. – 19. februára 2023 v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove, sa uskutočnili Duchovné cvičenia pre katechétov. Exercitátorom bol ThLic. o. Damián Saraka, PhD.

  V príjemnom prostredí, pod Prešovskou Kalváriou, zazneli povzbudivé slová plné lásky, nádeje, múdrosti… Bol to čas dialógu, čas svedectiev vlastného života., čas oddychu, ktorý sa dotkol osoby katechétu, jeho ľudského a kresťanského rozmeru.

  Ďakujeme o. Damián

 • Pozvánka na seminár

  DKÚ PA – Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s Národným inštitútom vzdelávania a mládeže, pracovisko Prešov pripravuje dňa 7. marca. 2023 odborný seminár s názvom Blahoslavený biskup Vasiľ Hopko v súradniciach času a doby.

  Na seminár je potrebné sa prihlásiť na adrese: https://mpc-edu.sk/sk/edu/group/3763

   

  Poozvánka

 • Aplikácia soteriológie na praktický život

  DKÚ PA – Pod týmto názvom sa dňa 17. januára 2023 niesol odborný seminár v Prešove, ktorý pre učiteľov náboženstva/náboženskej výchovy pripravil Diecézny katechetický úrad Prešovskej archieparchie v spolupráci s NIVaM. Odborný lektor doc. ThDr. Štefan Paločko, PhD z Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove v hlavnej téme a podtémach Kristovo spasiteľné teloPraktické dôsledky Kristovho spasiteľného diela poslucháčov previedol kľúčovými bodmi teológie Kristovho života, jeho kríža a zmŕtvychvstania a tak vykreslil základnú schému Kristovho spasiteľného diela. Následne ukázal jej prepojenie s praktickým životom človeka. Z tejto schémy sú odvodené nie len riešenia problémov hriešnosti a spásy, ale aj problémov každodenného života. Poukázal na to, že dôsledky Kristovho spasiteľného diela podstatne ovplyvňujú riešenie problémov medziľudských vzťahov, ako aj celkové naplnenie zmyslu života.