Biblická súťaž a olympiáda v protopresbyteráte Snina

24 jún

20. 3. 2006 – DKÚ PE – Dňa 17. marca 2006 sa v priestoroch Základnej školy na Študentskej ulici v Snine uskutočnila Biblická súťaž a Biblická olympiáda protopresbyterátu Snina. Program tohto podujatia sa začal o 8 hod. príhovorom o. Mgr. Juraja Voroňáka, vedúceho OKS a modlitbou. Do akcie sa zapojilo celkom 12 škôl a 66 detí resp. študentov. Všetci účastníci si svoje znalosti prehĺbili a vieru upevnili dôkladným štúdiom vybraných častí sv. Písma, ktorého znalosti potom prezentovali pri súťaži. Záver akcie vyplnilo vyhodnotenie a odovzdávanie cien, poďakovanie vedeniu Diecézneho katechetického strediska Prešovskej eparchie, ktoré vypracovalo otázky a dohliadalo na regulárnosť súťaže, ako aj kňazom a katechétom. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa milostí Svätého Ducha v príprave na eparchiálne kolo. Modlitba a poďakovanie Bohu tvorili bodku za krásne prežitým dňom. Chcem sa taktiež poďakovať Mgr. Petrovi Koršňákovi, riaditeľovi ZŠ na Študentskej ulici, že nám (napriek tomu, že to nie je cirkevná škola) umožnil, aby sa táto súťaž uskutočnila v priestoroch školy a za pomoc jej pracovníkov pri organizácii podujatia. Biblická súťaž: Kategória A: Súťažili štyri trojčlenné družstvá žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ. Zo znalostí náboženskej výchovy (učebnica 1. a 2. roč.) si preverili vedomosti žiaci z farnosti Stakčín, ZŠ Snina na Študentskej ulici, ZŠ Snina na Budovateľskej ulici a ZŠ Snina na ulici 1. mája. Umiestnenie: 1. miesto: žiaci farnosti Stakčín (J. Voroňák, M. Plevková, K. Bobeničová) 2. miesto: ZŠ Snina na Študentskej ulici (T. Tremková, M. Lupkovičová, M. Labancová) 3. miesto: ZŠ Snina na Budovateľskej ulici (S. Hunčárová, M. Glogovský, F. Diňa). Kategória B: Súťažili štyri trojčlenné družstvá žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ zo znalostí Nového zákona, konkrétne Evanjelium sv. Jána. V tejto kategórii sa súťaže zúčastnili žiaci základných škôl: žiaci farnosti Stakčín, ZŠ Snina na Študentskej ulici, ZŠ Snina na Budovateľskej ulici a ZŠ Snina na ulici 1. mája.Umiestnenie: 1. miesto: žiaci farnosti Stakčín (N. Fedinová, J. Labanc, P. Badida) 2. miesto: ZŠ Snina na Študentskej ulici (M. Tremková, T. Valaliková, I. Janko) 3. miesto: ZŠ Snina na Budovateľskej ulici (M. Hepková, A. Morochovičová, M. Rusnák). Biblická olympiáda: Obsahom biblickej olympiády bola previerka znalostí zo Starého zákona (2. kniha Makabejcov) a Nového zákona (Evanjelium sv. Jána). V prvej kategórii súťažili trojčlenné družstvá žiakov 5. až 9. ročníka z deviatich základných škôl: ZŠ Pčolinné, ZŠ Stakčín, ZŠ Klenová, ZŠ Ubľa, a päť základných škôl zo Sniny – na Budovateľskej ul., Študentskej ul., ZŠ Komenského, ZŠ 1. mája a ZŠ P.O. Hviezdoslava. Umiestnenie: 1. miesto: ZŠ Stakčín (M. Blašková, M. Ridošová, L. Huňara) 2. miesto: ZŠ Pčolinné (J. Bindzárová, V. Bindzár, V. Latta) 3. miesto: ZŠ Ubľa (M. Hajnus, P. Gubik, J. Hamarič). V druhej kategórii boli prihlásené tri stredné školy: Gymnázium Snina, Stredná priemyselná škola v Snine a Stredná združená škola v Snine. Umiestnenie: 1. miesto: Gymnázium Snina (P. Chomanič, D. Chapčák, S. Černega) 2. miesto: Stredná priemyselná škola v Snine (L. Macanová, S. Dinič, M. Kožuškanič).
Fotogaléria

Please follow and like us:
Počet videní: : 40