Ďakovný akatist

2 okt

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

1. KONDÁK

Kňaz: Nekonečný Kráľu vekov, svojou božskou prozreteľnosťou riadiš celý svet a všetky cesty ľudského života. Ďakujeme ti za všetky viditeľné a neviditeľné dobrodenia, za náš pozemský život, aj za budúcu blaženosť v nebeskom kráľovstve. Sprevádzaj nás aj naďalej svojou nekonečnou láskou. My ti spievame: Sláva ti, Bože, naveky.

Ľud: Sláva ti, Bože, naveky.

1. IKOS

Kňaz: Keď som ako slabé a bezmocné dieťa prišiel na tento svet, tvoj anjel rozprestrel ochran­né krídla nad mojou kolískou. Odvtedy tvoja láska žiari nad celým mojím životom. Zázrač­ne ma vedieš po ceste do večnosti. Nesmierne sú dary tvojej prozreteľnosti, ktorými ma neustále zahŕ­ňaš od prvej chvíle môjho života, preto ti ďakujem a volám so všetkými, ktorí ťa vyznávajú:

Ľud: Vďaka ti, že si ma povolal k životu.

Vďaka ti, že si mi dal poznať krásu vesmíru.

Vďaka tvojej nesmrteľnosti uprostred pominu­teľ­ného sveta.

Vďaka ti za viditeľné i neviditeľné dobrodenia.

Vďaka ti, že si mi odkryl nebo a zem ako večnú knihu múdrosti.

Vďaka ti za každú útechu v mojom zármutku.

Vďaka ti za každý okamih radosti v mojom živote.

Vďaka ti, že si ma vyvolil pre večné šťastie.

Sláva ti, Bože, naveky.

2. KONDÁK

Kňaz: Pane, ako je dobré byť tu na zemi ako na hostine u teba. Tichý vánok, nebotyčné hory, šíre moria, v ktorých sa ako v nekonečnom zrkadle trblietajú zlatisté lúče slnka. Aj blankytná obloha a celá zem sú plné tvojej vznešenosti. Vtáctvo, zver a všetko tvorstvo sú odleskom tvojej lásky. Požeh­naná matka Zem svojou nesmiernou krásou vzbudzuje v nás túžbu po nebeskej vlasti, kde več­ne znie nádherné: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

2. IKOS

Kňaz: Ty si nás, Bože, stvoril a voviedol do tohoto života ako do večne krásneho raja. Nad nami sa klenie modrá obloha ako nekonečná lazúrová čaša, v ktorej spievajú vtáci, šumí tichý les, lahodne žblnkocú bystriny. Zovšadiaľ cítiť vôňu ovocia a sladkosť medu. Dobre je tu byť, Otče, ako na návšteve u teba:

Ľud: Vďaka ti za dar života.

Vďaka ti za dar viery.

Vďaka ti za lahodnú sladkosť ovocia.

Vďaka ti za diamantovú žiaru rannej rosy.

Vďaka ti za krásu stvoreného sveta.

Vďaka ti za dar života.

Vďaka ti za jasný úsmev ranného precitnutia.

Vďaka ti za svätý život, záruku večnej spásy.

Sláva ti, Bože, naveky.

3. KONDÁK

Kňaz: Z tvojej vôle, Stvoriteľ, aj každý kvet rozvo­niava. Zovšadiaľ sa šíri jemný závan nežnej vône ruží a trbliecu sa farby kvetov ako odblesk tvojej velebnosti tu na zemi. Sláva ti, Darca života, lebo ty rozprestieraš akoby kvitnúci koberec po lúkach a zdobíš polia zlatistými klasmi i modrými nevä­dzami. Ľudské duše naplňuješ úchvatným obdi­vom. Radujme sa a spievajme: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

3. IKOS

Kňaz: Aký si nekonečne krásny, Bože, v kvete jari, keď sa prebúdza celá príroda, ktorá ti v nádhernom súzvuku tónov radostne volá: Ty si prameň života, ty si víťazom nad smrťou. Za svitu mesiaca a pri speve slávika odievaš údolia a lesy akoby do bieloskvúceho svadobného rúcha. Celá zem ako tvoja nevesta čaká na svojho večného Ženícha. Pane, keď do takej nádhery odievaš prí­ro­du, ako nás premeníš pri vzkriesení, ako zažia­ria naše telá, ako sa zaskvejú naše duše:

Ľud: Vďaka ti za všetku nádheru sveta.

Vďaka ti za štedrosť celej prírody.

Vďaka ti, že si nás obklopil množstvom svojho tvorstva.

Vďaka ti za tvoju nekonečnú múdrosť, ktorej obrazom je celá príroda.

Vďaka ti, že si v nás zažal svetlo večného života.

Vďaka ti, lebo všade v prírode poznať tvoje stopy.

Vďaka ti, že sa môžeme pred tebou hlboko koriť a zbožne sa ti klaňať.

Vďaka ti za nádej na nekonečnú blaženosť vo večnosti.

Sláva ti, Bože, naveky.

4. KONDÁK

Kňaz: Bože, ako nekonečne potešuješ tých, čo dúfajú v teba! Aké sväté a životodarné sú tvoje slová! Tvoj pohľad je nežnejší ako olej a sladší ako plást medu. Modlitba nás oživuje a povznáša k tebe. Akým blaženým chvením sa naplnia naše srdcia, keď sa modlíme k tebe! Aká majestátna a vzne­šená je príroda a celý svet, keď pokorne kľačíme pred tebou. Kde nie si ty, tam je prázdno. Kde si ty, tam sa duša napĺňa šťastím a radosťou, tam sa zo srdca ako živá riava rozlieva pieseň: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

4. IKOS

Kňaz: Keď na zem padnú lúče zapadajúceho slnka, všade zavládne posvätné ticho a pokoj ako večný sen. Potom na výsosti žiari tvoj trón. Oheň a purpur, zlato a blankyt prehovoria o nevýslovnej kráse tvojich príbytkov. Všetko tvorstvo víťazo­slávne volá: Poďme k Otcovi:

Ľud: Vďaka ti za tiché večerné chvíle.

Vďaka ti, že si svet obdaril svätým pokojom.

Vďaka ti za hasnúce lúče zapadajúceho slnka.

Vďaka ti za pokojný spánok.

Vďaka ti za útechu vo chvíľach úzkosti.

Vďaka ti za potešenie, keď nás trápi žiaľ a smú­tok.

Vďaka ti za pokorné vzdychy utrápenej duše.

Vďaka ti za sľúbené prebudenie do radosti več­ného života.

Sláva ti, Bože, naveky.

5. KONDÁK

Kňaz: Nie sú nebezpečné, Kriste, životné búrky pre tých, ktorým v srdci horí večné svetlo tvojho ohňa. Všade vôkol nás je zmätok a hrôza, tma a búrky, ale v duši, v ktorej ty prebývaš, vládne šťastie, pokoj a mier. Preto srdce radosťou spieva: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

5. IKOS

Kňaz: Nado mnou sa, Bože, rozprestiera modrá obloha, na ktorej sa ligocú a trblietajú hviezdy. Aký si nesmierne krásny a vznešený, koľko je u teba svetla a jasu! Cez lúče nekonečne vzdia­lených nebeských telies pozerá na mňa večnosť. Aký som malý, slabý a hriešny, ale ty si so mnou! Tvoja milujúca božská pravica ma vždy vedie a na každom kroku chráni:

Ľud: Vďaka ti, že na mňa vždy pamätáš.

Vďaka ti, že sa môžem stretávať s dobrosrdeč­nými ľuďmi.

Vďaka ti za lásku blížnych a oddanosť priateľov.

Vďaka ti za všetko, čo mi slúži na dobro.

Vďaka ti za krásne chvíle môjho života.

Vďaka ti za čisté radosti môjho srdca.

Vďaka ti za šťastie žiť a pracovať pre teba.

Vďaka ti, že svojich verných obdarúvaš milo­srdenstvom.

Sláva ti, Bože, naveky.

6. KONDÁK

Kňaz: Aký veľký a blízky si nám, Bože, keď zúria búrky! Aká zreteľná je tvoja pravica pri vzniku reťazca oslepujúcich bleskov! Aký vznešený je tvoj majestát! Tvoj hlas znie ponad tiché lesy, šíre polia a nekonečné oceány. Tvoja moc sa prejavuje pri zrode búrok a dažďov. Tvoja veľkosť je zreteľná pri burácaní sopiek. Ty do výšin vzdúvaš morské vlny. Pred tebou sa všetko korí, aj ľudská pýcha. Ty si Pánom celého sveta. K tebe sa vznáša náš spev: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

6. IKOS

Kňaz: Bože, keď ako blesk neočakávane zažiariš v našom živote naplnenom radovánkami, vtedy všetky rozkoše, aj sláva sveta sú nám nanič. Takto si náhle zažiaril aj v mojej duši vo chvíli, keď som sa celý oddával rozkošiam, svetským radovánkam a hodovaniam, po ktorých neostalo nič, len prázd­no. Preto moja duša túži už iba po tebe:

Ľud: Vďaka ti, že si pôvodcom a dokonateľom najvznešenejších túžob človeka.

Vďaka ti, že si do nášho srdca vštepil neutícha­júcu túžbu po zjednotení s tebou.

Vďaka ti, že si nás nadchol pre veci duchovné.

Vďaka ti, že si nás ožiaril svojím najjasnejším svet­lom.

Vďaka ti, že nás zahŕňaš svojou nekonečnou starostlivosťou.

Vďaka ti, že si zničil moc temna a odsúdil na zánik všetko zlo.

Vďaka ti za tvoje sväté pravdy.

Vďaka ti za šťastie poznať ťa a byť len s tebou.

Sláva ti, Bože, naveky.

7. KONDÁK

Kňaz: Bože, v nádhernom súzvuku tónov počuť tvoje volanie. Otváraš nám predsieň blížiaceho sa raja, ktorý nám už tu na zemi pripomína ľubozvuč­nosť spevu, harmónia a súzvuk tónov i krása umeleckých diel. Všetka táto nádhera povznáša našu dušu, ktorá ti vo vytržení túži spievať: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

7. IKOS

Kňaz: Bože, mocou a pôsobením Svätého Ducha inšpiruješ umelcov a nadchýnaš mysle básnikov. Silou tvojho nadprirodzeného vnuknutia posil­ňuješ géniov vedy, ktorí odkrývajú zákony, ktoré si vo svojej stvoriteľskej múdrosti vložil do prírody. Ich diela zreteľne hovoria o tvojej velebe. Bože, aký si veľký a vznešený vo svojich stvoreniach, aký si veľký v človekovi:

Ľud: Vďaka ti, že si nám ukázal svoju prenesmier­nu múdrosť v zákonoch prírody.

Vďaka ti za to, že celá príroda je plná zákonov tvojho bytia.

Vďaka ti za všetko, čo si nám odkryl vo svojej múdrosti.

Vďaka ti za všetko, čo si nám dal poznať vo svojej dobrote.

Vďaka ti za veľkosť ľudského rozumu.

Vďaka ti za životodarnú silu k práci na tvoju oslavu.

Vďaka ti za dary Svätého Ducha.

Vďaka ti za všetko, čo si nám daroval vo svojej dobrote.

Sláva ti, Bože, naveky.

8. KONDÁK

Kňaz: Bože, aký si nám blízky vo chvíľach bolesti a utrpenia. Ty sám prichádzaš k chorým a skláňaš sa nad lôžkami bolesti. Ich srdcia sa vtedy bližšie vinú k tebe. Vo chvíľach bolesti a utrpenia napĺňaš duše pokojom a zosielaš svoju pomoc. Ty potešuješ každého, lebo si nekonečná, všetko objímajúca a všetko zachraňujúca láska. Preto ti spievame pieseň: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

8. IKOS

Kňaz: Bože, keď som ťa ako dieťa prvýkrát vedome vzýval, vypočul si moju modlitbu a dušu si mi naplnil svätým pokojom. Len potom som pochopil, že iba ty si nekonečne dobrý a blažení sú tí, čo sa k tebe utiekajú. Odvtedy ťa neustále vzývam a volám:

Ľud: Vďaka ti, lebo vo svojej dobrote vždy vypočúvaš moje prosby.

Vďaka ti, lebo dňom i nocou bdieš nado mnou.

Vďaka ti, lebo tíšiš bôle a hojíš rany.

Vďaka ti, lebo pri tebe mizne každá beznádej.

Vďaka ti, lebo prosiacim dávaš večný život.

Vďaka ti, lebo si obdaroval nesmrteľnosťou všetko dobré a vznešené.

Vďaka ti, lebo po smrti si nám sľúbil stretnutie s našimi drahými vo večnosti.

Vďaka ti, lebo vo svojej dobrote vždy vypočúvaš naše prosby.

Sláva ti, Bože, naveky.

9. KONDÁK

Kňaz: Prečo sa vo sviatočný deň celá príroda tak tajomne teší? Prečo je v ten deň v srdci človeka tak nádherne ľahko? Vtedy aj oltár plesá a žiari chrám. Tomu sa na zemi nič nevyrovná. To je vanutie tvojho Ducha, to je odblesk žiary z hory Tábor. Preto ti nebo aj zem velebne spievajú: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja

  1. IKOS

Kňaz: Bože, keď si ma nadchol pre službu blíž­nym a dušu si mi naplnil pokorou, jeden z neko­neč­ného množstva tvojich lúčov prenikol moje srdce. Rozžeravil ho ako železo v ohni a ja som spoznal tvoju velebnú najsvätejšiu tvár:

Ľud: Vďaka ti, že si svojou nekonečnou láskou premenil náš život.

Vďaka ti, že si do každého svojho prikázania vložil nevýslovnú múdrosť.

Vďaka ti, že si vždy prítomný tam, kde vládne milosrdenstvo.

Vďaka ti, že nám zosielaš aj neúspechy a smú­tok, aby sme lepšie chápali utrpenie iných.

Vďaka ti, že štedro odmeňuješ nadšenie pre tvoju vec.

Vďaka ti, že si nám do srdca vštepil vznešené city.

Vďaka ti, že si povýšil lásku nad všetko pozem­ské a nebeské.

Vďaka ti, že si svojou nekonečnou dobrotou premenil náš život.

Sláva ti, Bože, naveky.

10. KONDÁK

Kňaz: Tomu, čo sa rozbilo na prach, nemožno vrátiť pôvodnú podobu, ale ty, Bože, kriesiš a dví­haš aj tých, ktorým otupelo svedomie. Pôvod­nú krásu vraciaš aj tým dušiam, ktoré ju beznádej­ne stratili. Pri tebe mizne každá beznádej. Ty si nekonečná láska. Ty si Stvoriteľ a Vykupiteľ. Teba oslavujeme piesňou: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

10. IKOS

Kňaz: Bože môj, ty si videl pád pyšného anjela. Pre svoje nekonečné milosrdenstvo zachráň ma a nedaj mi odlúčiť sa od teba. Nedovoľ, aby som zapochyboval o tebe. Zbystri môj sluch, aby som každú chvíľu svojho života počúval iba tvoj tajomný hlas a vzýval ťa všadeprítomného:

Ľud: Vďaka ti za prozreteľnostné riadenie sveta.

Vďaka ti za požehnané predtuchy.

Vďaka ti za upozornenia tvojho tajomného hlasu.

Vďaka ti za napomenutia vo sne, i v bdelom stave.

Vďaka ti, že prekážaš naše hriešne úmysly.

Vďaka ti, že utrpením zmierňuješ naše náruži­vosti.

Vďaka ti, že pýchu nášho srdca krotíš pokorou.

Vďaka ti, že nás vedieš ako pastier svoje stádo.

Sláva ti, Bože, naveky.

11. KONDÁK

Kňaz: Cez chladnú reťaz vekov cítim teplo tvojho božského dychu, počujem tlkot tvojho srdca. Aký si ku mne láskavý v každej chvíli. Za mňa si zomrel. Zreteľne vidím tvoj Kríž. Pokorne kľačím pod ním a z hĺbky duše volám: Tu je víťazstvo lásky, tu je víťazstvo spásy, tu naveky neutícha chválospev: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

11. IKOS

Kňaz: Bože, aký blažený je ten, čo okúsi večeru v tvojom kráľovstve. Ty si mi už tu na zemi dal pocítiť túto nebeskú blaženosť. Ako často si vystie­ral svoju božskú pravicu ku mne a podával si mi svoje prečisté Telo a svoju presvätú Krv, a ja, veľký hriešnik, keď som prijímal tvoje najsvätejšie Telo a tvoju životodarnú Krv, vždy som cítil tvoju nevýslovnú, nekonečnú lásku:

Ľud: Vďaka ti za životodarnú silu tvojho požeh­nania.

Vďaka ti, že si založil svätú Cirkev, bezpečné útočište lásky pre doráňaný svet.

Vďaka ti za naše znovuzrodenie životodarnou krstnou vodou.

Vďaka ti, že vraciaš hriešnikom čistotu nevin­ných ľalií.

Vďaka ti za tvoje nekonečné milosrdenstvo.

Vďaka ti za čašu života.

Vďaka ti za chlieb večnej radosti.

Vďaka ti, že nás povyšuješ na nebešťanov.

Sláva ti, Bože, naveky.

12. KONDÁK

Kňaz: Často som videl odlesk tvojej slávy na tvá­rach zosnulých. Akou nadprirodzenou krásou a radosťou žiarili, aké vznešené a pokojné boli črty ich tváre! Bolo to víťazstvo večného šťastia a nekonečného pokoja. Mlčaním volali, pozývali k tebe. V hodine smrti mojej osvieť moju dušu, ktorá ti volá: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

12. IKOS

Kňaz: Bože, ako ťa môžem osláviť? Nepočul som chválospev cherubínov, lebo je to iba právo svätých duší. Ale viem, ako ťa velebí príroda. V zime som videl, ako za mesačného svitu celá zem oblečená do bieloskvúceho rúcha trblietala sa diamantmi snehových vločiek a ticho sa modlila k tebe. Videl som, ako sa v tebe radovalo vychádzajúce slnko. Počul som, ako ti zbory vtá­kov spievali na slávu. Počul som, ako ti na oslavu tajomne šumí les, pejú vetry, zurčia potôčiky. Poznal som, ako tvoju velebu a moc hlása nespo­čí­tateľné množstvo nebeských telies svojím har­mo­nickým pohybom v nekonečnom vesmíre. Bože, ako ťa ja, malý a slabý, môžem osláviť? Čože je moja chvála pred tebou? Vesmír ťa poslúcha, a ja nie! Preto, kým len budem žiť, vždy chcem hľadať tvoju lásku, neustále ti chcem ďakovať, modliť sa k tebe a volať:

Ľud: Vďaka ti, že si nám ukázal svetlo života.

Vďaka ti, že nás miluješ nekonečnou božskou láskou.

Vďaka ti, že nás chránia zbory anjelov a archan­jelov.

Vďaka ti, že za nás orodujú zástupy svätých.

Vďaka ti, najsvätejší Otče, že si nám prisľúbil svoje kráľovstvo.

Vďaka ti, Kriste, že nás miluješ nekonečnou božskou láskou.

Vďaka ti, Svätý Duchu, ty životodarné slnko, za tvoje dary.

Vďaka ti za všetko, Najsvätejšia životodárna Trojica.

Sláva ti, Bože, naveky.

13. KONDÁK

Kňaz: Ó, Najsvätejšia a životodarná Trojica! Prijmi naše poďakovanie za všetky milosti a daj, aby sme boli hodní tvojich dobrodení. Pomôž nám, aby sme neustále rozmnožovali dary, ktorými si nás obdarovala tak, aby sme mohli vojsť do radosti nášho Pána s víťazoslávnym: Aleluja.

Ľud: Aleluja, aleluja, aleluja.

Kňaz tento kondák spieva tri razy, ľud vždy odpovedá aleluja.

13. IKOS

Kňaz: Keď som ako slabé a bezmocné dieťa prišiel na tento svet, tvoj anjel rozprestrel ochran­né krídla nad mojou kolískou. Odvtedy tvoja láska žiari nad celým mojím životom. Zázrač­ne ma vedieš po ceste do večnosti. Nesmierne sú dary tvojej Prozreteľnosti, ktorými ma neustále zahŕ­ňaš od prvej chvíle môjho života, preto ti ďakujem a volám so všetkými, ktorí ťa vyznávajú:

Ľud: Vďaka ti, že si ma povolal k životu.

Vďaka ti, že si mi dal poznať krásu vesmíru.

Vďaka tvojej nesmrteľnosti uprostred pominu­teľ­ného sveta.

Vďaka ti za viditeľné i neviditeľné dobrodenia.

Vďaka ti, že si mi odkryl nebo a zem ako večnú knihu múdrosti.

Vďaka ti za každú útechu v mojom zármutku.

Vďaka ti za každý okamih radosti v mojom ži­vote.

Vďaka ti, že si ma vyvolil pre večné šťastie.

Sláva ti, Bože, naveky.

1. KONDÁK

Kňaz: Nekonečný Kráľu vekov, svojou božskou prozreteľnosťou riadiš celý svet a všetky cesty ľudského života. Ďakujeme ti za všetky viditeľné a neviditeľné dobrodenia, za náš pozemský život, aj za budúcu blaženosť v nebeskom kráľovstve. Sprevádzaj nás aj naďalej svojou nekonečnou láskou. My ti spievame: Sláva ti, Bože, naveky.

Ľud: Sláva ti, Bože, naveky.

Prepustenie

Kňaz: Premúdrosť!

Ľud: Čestnejšia si ako cherubíni a neporovna­teľne slávnejšia ako serafíni, bez porušenia si porodila Boha Slovo, opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonos­ných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Please follow and like us:
Počet videní: : 27