Deviata hodinka

2 okt

Podľa liturgickej tradície východných cirkví je táto hodinka prvou večernou bohoslužbou. Zodpovedá našej pätnástej hodine. Je to čas Kristovej smrti na kríži. Cirkev nám pripomína úžasné súženie, ale súčasne spásou naplnené udalosť, keď Ježiš Kristus po smrteľnom zápase odovzdal svoju dušu do rúk Boha – Otca. Takto priniesol úplnú žertvu za hriechy sveta, zničiac našu smrť a vyslobodil z moci pekla tých, ktorí sa v ňom nachádzali. Všetky žalmy tejto hodinky nám pripomínajú Kristovo utrpenie na kríži a dielo našej spásy.
Túto hodinku sa modlíme spoločne v chráme pred večernou sv. liturgiou, alebo ako osobnú modlitbu po pätnástej hodine.
Po zvyčajnom začiatku nasledujú žalmy. V pondelok a štvrtok sa modlíme 83. (podľa Neovulgáty 84.) žalmy. Je to pútnický žalm, ktorý vyjadruje veľkú túžbu po Božom chráme. Vidiac na konci dňa krásu pozemského chrámu nás pozýva povzniesť svoje vzdialené srdce a myseľ k bohu, na nebo, aby sme mohli prebývať v dome Pánovom v jeho nebeských príbytkoch. Po ňom nasleduje 84. (85.) žalm, ktorý sa modlíme v utorok a štvrtok. Tento žalm rozpráva o tom, ako sa Boh po čase svojho hnevu znova obrátil k svojmu ľudu a odpustil mu jeho previnenia a hriechy. Podobne i Kristus nám na kríži odpustil naše hriechy a svojou krvou zmyl našu vinu. Preto je naša spása blízko, na dosah. Posledný je 85. (86.) žalm. Ten sa modlíme v stredu, sobotu a nedeľu. Žalmista na základe osobnej skúsenosti, keď ho Pán vytrhol z najhlbšej priepasti, i teraz plný nádeje prosí Boha o pomoc, hoci je obklopený nepriateľmi. Je to krásna modlitba o Božiu pomoc v čase súženia, ktorá prináša odpustenie.
Tropáre, ktoré nasledujú po žalmoch v čase veľkého pôstu (pondelok až piatok) opisujú Kristovo ukrižovanie a jeho spásonosnú smrť.
Modlitba svätého Bazila Veľkého pred záverečným prepustením oslavuje trpezlivosť Ježiša Krista a jeho lásku k človeku, keď mu otvoril vstup do raja a smrťou zničil smrť. Vyjadrujeme v nej túžbu po odpustení našich hriechov, aby sme odložili starého človeka, obliekli si nového a takto dosiahli večný pokoj.

Mgr. Juraj Gradoš, Emil Zorvan

DEVIATA HODINKA

Kňaz: Požehnaný Boh náš teraz i vždycky i na veky vekov.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen
Kňaz: Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.
Ľud: Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, – ktorý si všade a všetko naplňuješ, – poklad dobra a darca života, – príď a prebývaj v nás, – očisť nás od každej poškvrny – a spas, Dobrotivý, naše duše.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (6x).
Ľud: Pane, zmiluj sa (6x).
Kňaz: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Ľud: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Kňaz: Poďte, pokloňme sa Kráľovi, nášmu Bohu.
Ľud: Poďte, pokloňme sa Kristovi, Kráľovi, nášmu Bohu.
Kňaz: Poďte, pokloňme sa a padnime pred samým Pánom Ježišom Kristom, Kráľom a Bohom naším.

83. ŽALM

(pondelok, štvrtok)

Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov; – túži a zmiera moja duša po nádvoriach Pánových.
Moje srdce i moje telo – vznášajú sa k Bohu živému.
Veď aj vrabec si nájde príbytok – a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá:
tvoje oltáre, Pane zástupov, – môj kráľ a môj Boh.
Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome – a bez prestania ťa velebia.
Blažený človek, ktorému ty pomáhaš, – keď sa chystá na svätú púť.
Až pôjdu vyprahnutým údolím, premenia ho na prameň, – lebo ranný dážď ho odeje požehnaním.
Stúpajú a síl im stále pribúda, – až na Sione uvidia Boha najvyššieho.
Pane, Bože zástupov, čuj moju modlitbu, – vypočuj ma, Bože Jakubov.
Bože, náš ochranca, pohliadni – a pozri na tvár svojho pomazaného.
Jeden deň v tvojich nádvoriach – je lepší než iných tisíce.
Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha – ako prebývať v stanoch hriešnikov.
Lebo Pán, Boh, je slnko a štít, milosť a slávu udeľuje Pán; – neodoprie dobro tým, čo kráčajú v nevinnosti.
Pane zástupov, – blažený človek, čo sa spolieha na teba.

84. ŽALM

(utorok, piatok)

Pane, svojej krajine si preukázal milosť, – Jakuba si zbavil poroby.
Svojmu ľudu si odpustil vinu – a zakryl si všetky jeho hriechy.
Všetok hnev si v sebe potlačil – a zmiernil svoje rozhorčenie.
Obnov nás, Bože, naša spása, – a odvráť od nás svoj hnev.
Vari sa chceš hnevať na nás naveky – a z pokolenia na pokolenie svoj hnev prenášať?
Či sa k nám nevrátiš a neoživíš nás, – aby sa tvoj ľud mohol v tebe radovať?
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo – a daj nám svoju spásu.
Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; on ohlási pokoj svojmu ľudu
a svojim svätým – a tým, čo sa k nemu obracajú úprimne.
Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, – a jeho sláva bude prebývať v našej krajine.
Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, – spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.
Vernosť vyrastie zo zeme, – spravodlivosť zhliadne z neba.
Veď Pán dá požehnanie – a svoje plody vydá naša zem.
Pred ním bude kráčať spravodlivosť – a po stopách jeho krokov spása.

85. ŽALM

(streda, sobota, nedeľa)

Nakloň, Pane, svoj sluch a vypočuj ma, – lebo som biedny a chudobný.
Ochraňuj ma, lebo som ti oddaný; – zachráň, Bože, svojho sluhu, ktorý dúfa v teba.
Zmiluj sa, Pane, nado mnou, – veď k tebe volám deň čo deň.
Obveseľ, Pane, svojho sluhu, – veď k tebe dvíham svoju dušu.
Lebo ty, Pane, si dobrý a láskavý – a veľmi milostivý voči všetkým, čo ťa vzývajú.
Pane, počuj moju modlitbu, – všimni si hlas mojej úpenlivej prosby.
V deň svojho súženia volám k tebe, – lebo ty ma vypočuješ.
Niet podobného tebe medzi bohmi, Pane, – a nič sa nevyrovná tvojim dielam.
Všetky národy, ktoré si stvoril, prídu k tebe – a budú sa ti klaňať, Pane, a tvoje meno oslavovať.
Lebo si veľký a robíš zázraky, – iba ty si Boh.
Ukáž mi, Pane, svoju cestu – a budem kráčať v tvojej pravde.
Daj, aby moje srdce bolo prosté – a malo bázeň pred tvojím menom.
Celým srdcom ťa chcem chváliť, Pane, Bože môj, – a tvoje meno oslavovať naveky.
Veď si bol ku mne veľmi milostivý – a vytrhol si ma z najhlbšej priepasti.
Bože, pyšní povstali proti mne a tlupa násilníkov mi čiahala na život; – nechceli ťa mať pred očami.
No ty, Pane, si Boh milosrdný a láskavý, – zhovievavý, veľmi milostivý a verný.
Pohliadni na mňa a zľutuj sa nado mnou; – daj silu svojmu služobníkovi, zachráň syna svojej služobnice.
Nech som dôkazom tvojej dobroty, – aby moji nenávistníci s hanbou videli,
že ty, Pane, si mi pomohol – a že si ma potešil.
A znova:
Nech som dôkazom tvojej dobroty, – aby moji nenávistníci s hanbou videli,
že ty, Pane, si mi pomohol – a že si ma potešil.

Po žalmoch ľud: Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, – sláva tebe, Bože (3x).
Pane, zmiluj sa (3x).
Sláva: tropár dňa alebo sviatku alebo svätca – na tomto mieste uvádzame len tieto tropáre.

NEDEĽA

6. hlas

Pri tvojom hrobe zjavili sa anjelské Sily. – Strážcovia padli ako mŕtvi. – Vonku Mária stála a tvoje presväté telo hľadala. – A ty si peklo plienil, – lebo ťa už raniť nemohlo. – U mŕtvych si vstal a Matke sa ukázal. – Sláva tebe, Pane, Darca života

PONDELOK – ANJELOM

4. hlas

Vojvodcovia nebeských vojsk, – ustavične vás prosíme my nehodní: – Pomáhajte nám svojimi modlitbami. – Chráňte nás záštitou svojej slávy, – my vám úctu vzdávame a vrúcne voláme: – “Vysloboďte nás z bied, – kniežatá nebeských mocností.

UTOROK – JÁNOVI KRSTITEĽOVI

2. hlas

Pamiatku spravodlivých oslavujeme chválospevmi. – Ale teba, Predchodca, uctilo svedectvo Pánovo. – Bol si vyvýšený nad všetkých prorokov, – lebo si pokrstil Predpovedaného. – Ochotne si trpel za pravdu. – V predpeklí si zvestoval príchod vteleného Boha, – ktorý prišiel, aby zbavil svet hriechu – a nám dal veľkú milosť.

STREDA – KRÍŽU

1. hlas

Spas ľud svoj, Pane – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

ŠTVRTOK – APOŠTOLOM

3. hlas

Svätí apoštoli, proste milostivého Boha, – aby našim dušiam odpustil hriechy.

PIATOK – KRÍŽU

1. hlas

Spas ľud svoj, Pane – a požehnaj svoje dedičstvo. – Daruj svätej Cirkvi víťazstvo nad nepriateľmi – a svoj ľud ochraňuj svätým Krížom.

SOBOTA – VŠETKÝM SVÄTÝM

2. hlas

Apoštoli, proroci a mučeníci, – biskupi, vyznávači a všetci spravodliví, – dobrý boj ste bojovali a vieru statočne vyznávali. – Dôverovali ste Spasiteľovi. – Preto vás vrúcne prosíme, – prihovorte sa za nás u Dobrotivého, – aby spasil naše duše.

I teraz: bohorodičník: Kvôli nám, Dobrý, si sa narodil z Panny a pretrpel si ukrižovanie, – smrťou si rozvrátil smrť a zjavil si vzkriesenie ako Boh. – Neprehliadni tých, ktorých si stvoril svojou rukou. – Prejav svoju lásku k človeku, Milosrdný, – prijmi Bohorodičku, ktorá ťa porodila a modlí sa za nás, – a zachráň, Záchranca náš, skormútený ľud.

* * *

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) tropár, 6. hlas: Ty si o deviatej hodine – kvôli nám na tele smrť zakúsil; – umŕtvi zmýšľanie nášho tela – a zachráň nás, Kriste Bože.
1. verš: K tebe, Pane, nech prenikne moja úpenlivá prosba; – podľa tvojho slova daj mi chápavosť.
2. verš: Nech dôjde k tebe moja žiadosť; – vysloboď ma, ako si prisľúbil.
Sláva: I teraz: bohorodičník: Kvôli nám, Dobrý, si sa narodil z Panny a pretrpel si ukrižovanie, – smrťou si rozvrátil smrť a zjavil si vzkriesenie ako Boh. – Neprehliadni tých, ktorých si stvoril svojou rukou. – Prejav svoju lásku k človeku, Milosrdný, – prijmi Bohorodičku, ktorá ťa porodila a modlí sa za nás, – a zachráň, Záchranca náš, skormútený ľud.

* * *

Ľud: Pre svoje meno nevydávaj nás na večnosť, – a nezrušuj svoju zmluvu! – A neodnímaj od nás svoje milosrdenstvo – pre Abraháma, svojho miláčika, – pre Izáka, svojho sluhu, – a pre Izraela, svojho svätca.

Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Kňaz: Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. – Pane, očisť nás od našich hriechov. – Vládca, odpusť nám naše neprávosti. – Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.
Kňaz: Pane, zmiluj sa (3x).
Ľud: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.
Kňaz: I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
Ľud: Otče náš, ktorý si na nebesiach, – posväť sa meno tvoje, – príď kráľovstvo tvoje, – buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – a odpusť nám naše viny, – ako i my odpúšťame svojim vinníkom, – a neuveď nás do pokušenia, – ale zbav nás Zlého.
Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

Kondák dňa alebo sviatku alebo svätca – na tomto mieste uvádzame len tieto kondáky.

NEDEĽA

6. hlas

Boh náš, Kristus, čo nám dal život, – svojou oživujúcou rukou vzkriesil zosnulých. – Vyviedol ich z temných dolín smrti. – Priniesol spásu ľudskému pokoleniu, – lebo on je Záchranca, – vzkriesenie a život všetkých.

PONDELOK – ANJELOM

2. hlas

Vojvodcovia nebies, služobníci Božej slávy, – kniežatá anjelov a ochrancovia ľudí, – vyproste nám užitočné dary a veľké milosti, – lebo vy ste vodcovia duchovných síl.

UTOROK – JÁNOVI KRSTITEĽOVI

3. hlas

Dnes neplodná rodí Kristovho predchodcu, – ktorý je splnením všetkých proroctiev. – On v Jordáne pokrstil Krista, – ako to predpovedali Písma. – Tým sa stal prorokom, kazateľom i predchodcom Božieho Slova.

STREDA – KRÍŽU

4. hlas

Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.

ŠTVRTOK – APOŠTOLOM

2. hlas

Neohrozených kazateľov a hlásateľov pravdy Božej, – svojich vyvolených učeníkov, – prijal si, Pane, do nebeskej slávy – a obdaril ich večným pokojom. – Ich mučenícka smrť ti bola milšia ako všetky obetné dary, – lebo ty jediný prenikáš do hlbín srdca.

PIATOK – KRÍŽU

4. hlas

Dobrovoľne si pnel na Kríži, Kriste. – Preto udeľ svoje dary ľudu nosiacemu tvoje meno. – Poteš svätú Cirkev. – Daj jej víťazstvo nad nepriateľmi. – Pomáhaj jej a obdaruj pokojom – i trvalými úspechmi.

SOBOTA – VŠETKÝM SVÄTÝM

8. hlas

Ako svoje prvotiny, Pane, – prináša ti zem bohabojných mučeníkov. – Na ich príhovor udeľ Cirkvi pokoj – a pre modlitby Bohorodičky ochraňuj svoj ľud, – lebo ty jediný si plný milosrdenstva.

* * *
Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) berieme namiesto kondáku tento tropár, 8. hlas: Keď zločinec videl visieť na Kríži Pôvodcu života, hovoril: – Keby ten, ktorý je ukrižovaný s nami, nebol Boh vtelený, – Slnko by svoje lúče neukrylo, – ani zem by sa s chvením netriasla. – Ty však, Pane, ktorý všetko znášaš, – spomeň si na mňa vo svojom kráľovstve.
Sláva: Medzi dvoma zločincami – objavil sa tvoj Kríž ako váhy spravodlivosti: – Prvého pre ťarchu rúhania zniesli do podsvetia, – druhého odľahčili od prehrešení – a priviedli k poznaniu náuky o Bohu. – Kriste Bože, sláva tebe.
I teraz: Keď teba, Baránka, Pastiera a Spasiteľa sveta, – videla na Kríži tvoja Rodička, v slzách volala: – Svet sa raduje, lebo prijíma vyslobodenie, – ale moje vnútro horí, lebo vidí tvoje ukrižovanie, – ktoré znášaš za všetkých, môj Syn a môj Boh.

* * *
Ľud: Pane, zmiluj sa (40x).
Kňaz: V každom čase a v každej chvíli v nebi aj na zemi sa ti klaňajú a teba oslavujú, Bože dobrý, trpezlivý a nesmierne milosrdný. Ty miluješ spravodlivých, zmilúvaš sa nad hriešnymi a všetko voláš k spáse pre prísľub budúceho dobra. Ty sám, Pane, prijmi v tejto hodine aj naše modlitby a nasmeruj náš život k tvojim prikázaniam. Naše duše posväť a telá očisť, myšlienky usmerni, rozum urob rozvážnym a triezvym, osloboď nás od každého zármutku, zla a utrpenia. Okolo nás postav svojich svätých anjelov ako hradbu, aby sme pod ochranou a vedením ich oddielov dosiahli jednotu vo viere a poznanie tvojej nedotknuteľnejnej slávy, veď ty si požehnaný na veky vekov. Amen.
Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Sláva: I teraz: Čestnejšia si ako cherubíni – a neporovnateľne slávnejšia ako serafíni, – bez porušenia si porodila Boha Slovo, – opravdivá Bohorodička, velebíme ťa.
V mene Pánovom požehnaj, otče.

Kňaz: Bože, zľutuj sa nad nami a požehnaj nás, rozjasni nad nami svoju tvár a zmiluj sa.
Ak niet kňaza: Na príhovor našich svätých otcov, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, zmiluj sa nad nami.
Ľud: Amen.

* * *

Vo veľkom pôste (pondelok až piatok) hovoríme modlitbu nášho prepodobného otca Efréma Sýrskeho:

Pane a Vládca môjho života, odním odo mňa ducha znechutenosti, nedbalosti, mocibažnosti a prázdnych rečí. Veľká poklona.
Daruj mne, svojmu služobníkovi, ducha miernosti, poníženosti, trpezlivosti a lásky. Veľká poklona.
Áno, Pane a Kráľu, daj, aby som videl vlastné prehrešenia a neposudzoval svojho brata, lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen. Veľká poklona.
Nasleduje 12 malých poklôn, pričom hovoríme:
Bože, buď milostivý mne hriešnemu.
Bože, očisť moje hriechy a zmiluj sa nado mnou.
Mnoho ráz som zhrešil, Pane, odpusť mi.
Potom hovoríme bez prerušenia celú modlitbu Pane a Vládca môjho života, teda po slová lebo ty si požehnaný na veky vekov. Amen, a robíme jednu veľkú poklonu.
Tiež Trojsvätú pieseň a všetko po Otče náš:
Pane, zmiluj sa (12x).

* * *
Kňaz prednesie modlitbu svätého Bazila Veľkého: Vládca, Pane Ježišu Kriste, Bože náš, bol si trpezlivý k našim hriechom a priviedol si nás až k tejto hodine, v ktorej si visel na životodarnom dreve, rozumnému zločincovi si pripravil vstup do raja a smrťou zničil smrť. Očisť nás, svojich hriešnych a nehodných služobníkov, lebo sme zhrešili, konali neprávosti a nie sme hodní pozdvihnúť svoje oči a vzhliadnuť do nebeských výšin; lebo sme opustili cestu tvojej spravodlivosti a chodili sme podľa vôle našich sŕdc. Prosíme však tvoju nesmiernu dobrotu: Ušetri nás, Pane, pre svoje veľké milosrdenstvo a zachráň nás pre svoje sväté meno, lebo v márnosti sa pominuli naše dni. Vytrhni nás z rúk protivníka, odpusť nám naše hriechy a umŕtvi naše telesné zmýšľanie, aby sme odložili starého človeka, obliekli si nového a žili pre teba, nášho Vládcu a Dobrodinca, a takto, nasledujúc tvoje prikázania, dosiahli večný pokoj, v ktorom je príbytok tých, čo sa veselia. Lebo ty si naozaj pravá veselosť a radosť tých, ktorí ťa milujú, Kriste, Bože náš, a my ti vzdávame slávu spolu s tvojím Otcom, ktorý nemá počiatku, a s tvojím presvätým, dobrým a životodarným Duchom, teraz i vždycky i na veky vekov.
Ľud: Amen.

PREPUSTENIE

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.
Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.
Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, našich prepodobných a bohonosných otcov a všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.
Ľud: Amen.

Please follow and like us:
Počet videní: : 34