Moleben k blaženému Petrovi Pavlovi Gojdičovi

2 okt

Požehnaný Boh náš v každom čase, teraz i vždycky i na veky vekov. (ak nie je kňaz, prednášaj: Pane Ježišu Kriste, Bože náš, pre modlitby našich svätých otcov zmiluj sa nad nami.) Amen.

Sláva tebe, Bože náš, sláva tebe.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, * ktorý si všade a všetko naplňuješ, * poklad dobra a darca života, * príď a prebývaj v nás, * očisť nás od každej poškvrny * a spas, Dobrotivý, naše duše.

Svätý Bože, Svätý Silný, Svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. * Pane, očisť nás od našich hriechov. * Vládca, odpusť nám naše neprávosti, * Svätý, príď a uzdrav naše slabosti pre svoje meno.

Pane, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu.

I teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, * posväť sa meno tvoje, * príď kráľovstvo tvoje, * buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. * Chlieb náš každodenný daj nám dnes * a odpusť nám naše viny, * ako i my odpúšťame svojim vinníkom, * a neuveď nás do pokušenia, * ale zbav nás Zlého.

Kňaz: Lebo tvoje je kráľovstvo a moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Tropár, 4. hlas: Od detstva si si zamiloval Krista, večné Slovo. – Túžil si mu slúžiť v tichu a jedno­duchosti srdca. – Ale pravica Najvyššieho si ťa vyvolila na biskupský stolec – a urobila ťa ne­och­vej­ným pastierom svojho ľudu. – Obetoval si sa Bohu ako úplná žertva – pre vieru a jednotu cirkvi. – Otec biskup a mučeník Pavol, pros Krista Boha, – aby spasil naše duše.

Sláva: I teraz: kondák 4. hlas: Zapálený láskou božského Srdca – zažiaril si nám ako jasná hviez­da. – Poznáme ťa ako horlivého veľkňaza našej cirkvi. – Preto ospevujeme tvoju úctyhodnú pamiatku – a vzdávame vďaky Bohu za teba. – Veď aj dnes, svätiteľu a otče náš, Pavol, – učíš nás svojimi slovami: – Boh je láska, milujme ho!

Velebenie: Velebíme ťa, – biskup a mučeník Kristov, Pavol, – lebo pre vieru a jednotu Cirkvi – Boh ťa ozdobil mučeníckym vencom (opakuje sa po každom Verš:i).

Verše:

  1. Pán je moje svetlo a moja spása, koho sa mám báť, – Pán je ochranca môjho života, pred kým sa mám strachovať.
  2. Keď sa približujú ku mne zločinci a chcú mi zničiť telo, – vtedy moji utláčatelia a nepriatelia strácajú silu a padajú.
  3. Aj keby sa proti mne postavili šíky, moje srdce sa nezľakne. – Aj keby proti mne vzbĺkol boj, zotrvám v dôvere.
  4. Sláva: I teraz: Aleluja, aleluja, aleluja, sláva tebe, Bože.

Ľud sa postaví.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým! Premúdrosť, vnímajme!

Prokimen, 8. hlas: Nech svätí jasajú v sláve, – nech sa veselia na svojich lôžkach.

Verš:: Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých.

Kňaz: Modlime sa k Pánovi.

Ľud: Pane, zmiluj sa.

Kňaz: Svätý si, Bože náš, a medzi svätými prebý­vaš a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Kňaz: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Verš:: Chváľte Pána v jeho svätyni

Verš:: Chváľte ho na jeho vznešenej oblohe.

Ľud: Všetko, čo dýcha, nech chváli Pána.

Kňaz: Aby nás uznal za hodných vypočuť sväté evanjelium, Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Premúdrosť, pozorne počúvajme sväté evanjelium. Pokoj všetkým!

Ľud: I tvojmu duchu.

Kňaz: Čítanie zo svätého evanjelia podľa Jána (Jn 15, 12-27; 16, 1-2).

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Kňaz: Vnímajme!

Pán povedal svojim učeníkom: „Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa nenávidel prv ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí. Spomeňte si na slovo, ktoré som vám povedal: Sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasle­dovať aj vás; ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše. Ale to všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú toho, ktorý ma poslal. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriech. Ale teraz nemajú výhovorku pre svoj hriech. Kto nenávidí mňa, nenávidí aj môjho Otca. Keby som nebol medzi nimi konal skutky, aké nik iný nekonal, nemali by hriech. Ale teraz videli a znená­videli aj mňa aj môjho Otca. To preto, aby sa splnilo slovo napísané v ich Zákone: „Nenávideli ma bez príčiny.“ Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, on o mne vydá svedectvo. Ale aj vy vydávate svedectvo, lebo ste so mnou od začiatku.

Toto som vám povedal, aby ste sa nepohoršovali. Vylúčia vás zo synagóg, ba prichádza hodina, keď sa každý, kto vás zabije, bude nazdávať, že tým slúži Bohu.“

Ľud: Sláva tebe, Pane, sláva tebe.

Ľud si sadne.

Kňaz: Blažený Pavol, nástupca apoštolov podľa hodnosti i v utrpení, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Ľud opakuje po každom Verši:*

Blažený otec a mučeník Pavol, pros Boha za nás.

Blažený Pavol, horlivý nasledovník svätého Bazila Veľkého, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Pavol, ty si všetkých udivoval príkla­dom svojej jednoduchosti, pokory a lásky, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Pavol, sýtil si sa modlitbou sťa chlebom, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Pavol, s Božou pomocou si dosiahol vysoký stupeň dokonalosti, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Pavol, ozdoba veľkňazov a svätiteľov, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Pavol, vrúcny ctiteľ najsvätejšieho Srd­ca nášho Pána, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Pavol, otec sirôt a pomocník beznádej­ných, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Pavol, neochvejne pevný vo viere a jed­note s Apoštolským stolcom, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Pavol, ukázal si nám cestu, ako odpúš­ťať svojim nepriateľom, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Pavol, už za svojho pozemského života nazývaný „biskup zlatého srdca“, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Blažený Pavol, po mnohom utrpení prijal si víťazný veniec od nebeského Kráľa, raduj sa a zastaň sa nás, teba zvelebujúcich.

Stichiry, 2. hlas (samohlas): Akú dôstojnú pochvalu ti prinesieme, – dobrý a verný služobník svojho Pána. – Horlivo si pracoval v Kristovej vinici – a najvyšší Boh tento vinohrad žehnal a rozmno­žil. – Pod tvojimi rukami naša cirkev zakvitla. – Teraz počuješ slová dobrotivého Kráľa, ktorý ti vraví: – „Vojdi do radosti svojho Pána.“

Verš:: Blažení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Kto nás odlúči od Kristovej lásky? – Azda súže­nie, úzkosť prenasledovanie, – hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? – Takto napísal apoštol Pavol, vyvolená Kristova nádoba. – A ty, vladyka, nosiaci jeho meno, dobre si poznal tieto slová. – Veď ani strach, ani muky, ani väzenie – nedokázali narušiť tvoju vieru, – ani pretrhnúť puto jednoty s Apoštolským stolcom. – Preto ťa prosíme, mnohotrpiaci a vždy blažený Pavol, – vypros nám u Boha veľké milosrdenstvo.

Verš:: Radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.

Náš Spasiteľ, Ježiš Kristus, milujúci ľudí, – pove­dal svojím milovaným učeníkom: – „Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás; – ak zachovávali moje slovo, budú zachovávať aj vaše.“ – Toto slovo, blažený otče a svätiteľu náš, Pavol, – celé sa vyplnilo na tebe. – Z lásky ku Kristovi, Ženíchovi a k Cirkvi, jeho neveste, pretr­pel si muky. – Preto teraz radostne spievaš s apošto­lom Pavlom: – „Dobrý boj som bojoval, – beh som dokončil, vieru som zachoval. – Už mám pripravený veniec spravodlivosti.“

Sláva: I teraz: 5. hlas (samohlas): Príďte, všetci veriaci, – zaspievajme ďakovnú pieseň Kristu Bohu. – Veď jeho krv vyliata za spásu sveta – očisťuje všetkých, čo s vierou prichádzajú k ne­mu. – Raduj sa, biskup a mučeník Pavol, – jasná hviezda a perla našej cirkvi. – Zhliadni z neba na nás, čo uctievame tvoju pamiatku, – a pros Krista, nepoškvrneného Baránka, – aby nám daroval odpustenie hriechov – i hojné milosrdenstvo.

Ľud si kľakne.

Kňaz: V pokore kľaknime a v pokoji Pána Boha prosme.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x).

Kňaz: Blažený biskup a mučeník Pavol, teba už v čase tvojho pozemského života nazývali biskupom zlatého srdca. Pros Boha za nás, aby obmäkčil naše skrehnuté srdcia, nech sú otvo­rené pre neho i pre potreby blížnych. Starostlivý otec sirôt, chráň naše rodiny, deti a mládež pred útokmi zlého ducha a pred nástra­hami tohto sveta. Láskavý pastier svojho ľudu, z nebeských výšin vyprosuj požehnanie pre našu cirkev, aby bola pevná vo viere a šťastne došla do prístavu blaženého pokoja a spoločenstva s dobro­tivým
a v Trojici oslavovaným Bohom Otcom i Synom i Svätým Duchom, kde ťa bude oslavovať po všetky veky vekov.

Ľud: Amen.

Ľud si sadne.

Kňaz: Zmiluj sa, Bože, nad nami pre svoje veľké milosrdenstvo, prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Ľud: Pane, zmiluj sa (3x po každej prosbe).

Prosíme ťa aj za veľkňaza všeobecnej Cirkvi, nášho svätého otca povie meno, rímskeho pápeža, za najosvietenejšieho otca arcibiskupa a metro­politu povie meno i za nášho bohumilého otca biskupa povie meno, za slúžiacich a poslu­hu­júcich v tomto svätom chráme, za našich duchovných otcov a za všetkých našich bratov v Kristovi.

Presvätý Kráľu, ty si z nesmiernej lásky pre našu spásu vylial svoju krv, zmiluj sa nad nami a udeľ pokoj svojej svätej Cirkvi, zachovaj ju pevnú na skale pravej viery a chráň ju pred smrteľnými útokmi a nešťastím. Na príhovor blaženého biskupa a mučeníka Pavla prosíme ťa, vypočuj nás a zmiluj sa.

Prosíme ťa aj za prítomný ľud, ktorý od teba očakáva veľké a hojné milosrdenstvo, za našich dobrodincov i za všetkých pravoverných kres­ťanov.

Kňaz: Lebo ty si Boh milostivý a láskavý k ľuďom a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i na veky vekov.

Ľud: Amen.

Prepustenie

Ľud sa postaví.

Kňaz: Sláva tebe, Kriste Bože, naša nádej, sláva tebe.

Ľud: Sláva: I teraz: Pane, zmiluj sa (3x). Požehnaj.

Kňaz: Kristus, náš pravý Boh, na prosby svojej prečistej Matky, svätých slávnych a všechválnych apoštolov, blaženého mučeníka Pavla, prešov­ského biskupa, našich prepodobných a bohonos­ných otcov i všetkých svätých, nech sa nad nami zmiluje a spasí nás, lebo je dobrý a miluje nás.

Ľud: Amen.

Please follow and like us:
Počet videní: : 23