Plán

Pre Diecézny katechetický úrad boli vytýčené tieto úlohy a činnosť:
V oblasti školskej katechézy:
– pripraviť protopresbyterské, archieparchiálne a metropolitné kolá Biblickej súťaže protopresbyterské a archieparchiálne kolá Biblickej olympiády                                             – organizovanie projektu „Východní svätí pre súčasnosť“
– spoluorganizovanie výtvarnej súťaže „Biblia očami detí a mládeže”
– spolupráca pri tvorbe nových celoslovenských osnov k predmetu náboženská výchova
– príprava metodických seminárov a duchovných cvičení pre katechétov
– pohovory a udeľovanie kanonických misií pre katechétov
– organizovať pravidelné stretnutia archieparchiálnej Komisie pre katechézu
– pravidelná účasť na stretnutiach Komisie pre katechizáciu a školstvo pri KBS
– poskytovať poradenstvo a distribúciu učebníc a katechetických pomôcok pre kňazov a katechétov
– postupne uskutočňovať metodické návštevy a hospitácie
– spolupracovať pri vykonávaní inšpekcií
– spracovávať a vyhodnotiť štatistiky
– účasť sa na projektoch (aktuálne napr. teleprojekty,…)
– poskytovať aktuálne informácie na internetovej stránke www.grkatpo.sk/dks a na stránke infoveku http://www.infovek.sk/predmety/nabozenstvo/index.html